17.09.2018 11:06
3194 Sayılı İmar Kanunu'na İstinaden 18. Madde Uygulaması

TUTANAK

            26/07/2018 tarih ve 2018-632 sayılı belediye encümen kararı gereği uygun görülen Rize İli Merkez İlçesi Fener Mahallesi 319 ada 1,2,3,4,5 no.lu parseller ve 1002 ada 10 no.lu parsel üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18.Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DOPO (Düzenleme Ortaklık Payı Oranı):0.1396702 olarak hesaplanmıştır. Aynı Kanun 19.Maddesi gereği tescil işlemine esas oluşturulan parselasyon planları 20.09.2018 tarihinden 20.10.2018 tarihine kadar 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Soru ve Görüşleriniz