İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Mehmet AVCILAR
Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Çayeli'nde tamamladı.1988-1992 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayarak Harita Mühendisi unvanıyla mezun oldu. 1993 yılında Rize Belediyesi'nde göreve başladı. Evli ve iki çocuk babası dır.

Ana Fonksiyonu:

İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığının, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak ve bu konularda inceleme araştırma yapmak.  

İlgili Servisler   : 

-          Harita Servisi

-          İnşaat Ruhsat Sevisi

-          Yapı Kullanma İzni Servisi

-          Kamulaştırma Servisi

-          Numarataj Servisi

-          Yazışma Servisi 

Müdürlüğün Görev, yetki ve sorumlulukları

1.      Yapı ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi vermek.

2.      İhtiyaç duyulması halinde 3194 sayılı imar kanununa göre 1/1000 ölçekli hale hazır haritaların veya imar planlarının yenilenmesi işlerini yürütmek ve onay için meclise sunmak.

3.      Belediye görev kapsamına giren alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun parselasyon planı yapmak, yaptırmak ve onaylamak üzere encümene sunmak. Rize Belediyesi sınırları içerisinde İmar Planlarını yaptırmak uygulamak ve gerektiğinde imar plan değişikliği için Belediye Meclisine sunmak.

4.      Belediye görev kapsamına giren alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Parselasyon planı yapmak, yaptırmak ve  onaylamak üzere Meclis ve Encümene sunmak.

5.      Gecekondu Önleme Bölgelerinde ve Kentsel Dönüşüm Proje alanları belirlemek ve bu alanlarda plan yapmak, yaptırmak, onaya sunmak, proje tasdik etmek, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek.

6.      Toplu yerleşim alanları, gecekondu önleme bölgeleri, parklar ve yeşil alanlar üretmek. Ayrıca kanunlarla Belediyelere verilmiş olan görev ve yetkilerin imarla ilgili olanlarını yerine getirmek.

7.      Binalara verilen numaraların plakalarını yapmak ve yerine yerleştirmek.

8.      Mahalle, bulvar, cadde ve sokakların numarataj işlemini yapmak, yapılan isim tabelalarını gerekli yerlere koymak.

9.      Adrese dayalı nüfus sayımında, Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

10.  Belediyenin imar ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate alarak saptamak.

11.  Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlemek.

12.  Yeni açılmış veya isimsiz sokakların, yolların tespitini yapmak ve isimlendirilmesi hususunda Belediye Meclisine öneri sunmak.

13.  Belediye ölçeğinde ve özelinde kentsel veri tabanı oluşturmak.

14.  Bireysel plan değişikliği isteklerini değerlendirmek.

15.  İmar planlarını bilgisayar ortamında güncellemesini yapmak.   

16.  Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek.

17.  Kent içi trafiğin rahatlatılması için yapılan ulaşım planlama çalışmalarına katkı sağlamak.

18.  Planlanmış olanlarda, gerekli durumlarda plan değişikliği veya plan revizyon tekliflerini Meclise sunmak.

19.  Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarının güncel olmasını sağlamak.

20.  Kent Bilgi Sistemini oluşturmak ve güncel olmasını sağlamak.  

 Harita Servisi :

 • Nazım İmar ve Uygulama İmar planlarını uygulamak.
 • Kentleşmenin ve yapılaşmanın hava fotoğrafları yolu ile izlenmesini sağlamak.
 • Dar ve küçük ölçekli özel alan planlaması ve projelendirmesi çalışmalarına ivme kazandırmak.
 • Yaşanabilir kent adacıkları oluşturmak.
 • Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.
 • İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları yapmak ve yaptırmak.
 • Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek.
 • Belediyeye ait gayrimenkullerin kayıtlarının tutulması, kent bilgi sistemine aktarılması işlemlerini yürütür. Diğer birimlerle (ihale, emlak) koordinasyonu sağlar.
 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak.
 • Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için kot tutanağı düzenlemek.
 • Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18. madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek.
 • İmar çaplarını hazırlamak.
 • İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek.
 • Hâlihazır haritaları güncellemek. İskân almış binaları plana işlemek ve kent bilgi sistemine kaydını yapmak.
 • İmar uygulamaları ile oluşan terkleri kent bilgi sistemine kaydını yapmak ve ilgili birimlere bilgi vermek.
 • Temel aplikasyonu, inşaat rölevesi vs. hazırlamak, hazırlatmak. Kontrolünü sağlamak.
 •  

  İnşaat Ruhsat Servisi : 

  1.      İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 sayılı imar kanunu ve uygulama yönetmeliğinin 57. maddesine istinaden evraklarının kontrol edilerek dosyanın kabul edilmesi.

  2.      Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat olduğunda inşaatın vizeleri kontrol edilerek eğer gerekiyorsa inşaat mahallinde kontrol için yerine gidilmesi.

  3.     Mal sahibinin getirdiği mimari projesinin (imar çapı, kot tutanağı ve kadastro çapın) 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliğin ilgili maddelerine göre incelenerek dosyanın imzaya hazırlanması.

  4.      Harita aplikasyon projesinin mimari proje ile aynı olup olmadığının kontrol edilmesi.

  5.      Mimarisi incelenen proje dosyasının statik hesapları ve çizimlerinin mimari proje esas alınarak incelenmesi.

  6.      3194 sayılı imar kanun ve yönetmeliklerine göre incelenen proje dosyasının başkanlık makamına onaya gönderilmesi.

  7.      Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın (Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetine Göre) yapı inşaat maliyeti hesaplanması.

  8.      Korunması gerekli olan yerlerdeki inşaat ruhsatı için müracaat eden dosyaların mimari ek ve mimari projenin 3194 sayılı imar kanun ve yönetmelikleri hükümleri doğrultusunda incelenerek bir üst yazı ile Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaya sunulması.

  9.      Aylık olarak doldurulan ruhsatların her ay sonunda birer nüshalarının S.G.K. Devlet İstatistik Kurumu ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi.

  10.  İnşaat ruhsatı aşamasında zemin sondajlı ve labaratuvar deneyli yapılmış jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporlarının detaylı incelenmesi, tüm çalışmalara yerinde katılınması. Ayrıca Belediyeye ait jeolojik-jeoteknik zemin çalışması yapılması ve rapor hazırlanması.

  11.  Ruhsat dosyasında bulunan makine, statik, elektrik, harita ile ilgili hazırlanmış projelerin belediyede mühendislerince kontrolü ve onayının yapılması.

  12.  İnşaat ruhsatının alımından sonra hafriyat izninin verilmesi. 

  Yapı Kullanma İzni Servisi : 

  1.      Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs. birimlerin kullanma izinlerini hazırlamak.

  2.      Bitmiş binaların, sığınak kontrolü  için Sivil Savunma Müdürlüğü elemanlarıyla beraber bakılıp, sığınak uygunluğu kontrol ediliyor.

  3.      İlgililerin yazılı istemleri üzerine inşaatı tamamlanan binaların onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak.

  4.      Bina bakıldıktan sonra bir eksikliği yoksa SGK ve Vergi Dairesine gönderiliyor.

  5.      İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek.

  Kamulaştırma Servisi 

  1.      Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere göndermek.

  2.      Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listelerini düzenlemek, zemindeki kullanımları tespit etmek.

  3.      Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin, Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek.

  4.      Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak.

  5.      Yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Taktir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak.

  6.      Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak.

  7.      İstimlak edilecek parsellere istimlak şerhinin koydurulması. 

  Numarataj Servisi : 

  1.      Mahalle, bulvar, cadde, sokak ve evlerin numarataj işlerini yapmak,

  2.      Binalara verilen numaraların plakalarını yapmak ve yerine yerleştirmek,

  3.      Mahalle, bulvar, cadde ve sokakların isim tabelalarını yapmak ve bunları gerekli yerlere koymak,

  4.      Adrese dayalı nüfus sayımında, Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışmak. 

  Yazışma Servisi:

  1.      Müdürlüğe çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarca yapılan müracaatların mevzuat hükümlerince kayıtlarının yapılması.

  2.      Müdürlük makamınca ilgili birimlere havale edilen resmi evrak ve dilekçelerin zimmet karşılığında dağıtımını sağlamak.

  3.      Müdürlüğe bağlı birimlerce tekamül ettirilen evrakların havale edilen kurum,kuruluş veya vatandaşa tebliğini sağlamak ve sonuçlandırılmış evrakların arşivlendirilmesini sağlamak.

  4.      Harçla tabi evrakların harç bedelini tespit ederek müracaat anında gelir müdürlüğünde tahsilini sağlamak.

  5.      Resmi makamlar tarafından yayınlanan genelgeleri memurlara tebliğ etmek ve dosyalamak.

  6.      Personelin izin, sağlık ve benzeri işlerinin personel Müdürlüğüne bilgi vermek.

  7.      Kırtasiye ve demirbaş ihtiyacını satın alma müdürlüğüne bildirmek, temini ile bürolara dağıtımını sağlamak.

  8.      Müdürlüğe ait yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

  9.      İmar Komisyonunun sekreteryasını yürütürek raporların uygun yöntemlerle halka duyurulmasını sağlamak ve isteyenlere meclis tarafından belirlenen bedel karşılığında verilmesi.

  10.  İmar Müdürlüğündeki tüm bürolarda yapılan yazışmalara verilen cevapların yazılması, Encümence ’e iletilmek üzere yola terk, tevhid, yoldan ihdas. ifraz ve parselasyon planlarının düzenlenerek encümen’e yazılması. Resmi Kurum ve Kuruluşlara ait cevap yazılarının yazılmasının sağlamak.

  HABERLER


  • "ACELE KAMULAŞTIRILMASI" TAMAMLANAN SES SİNEMASININ YIKIMINA BAŞLANDI

   Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın “10 Numara Projeler”i arasında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi içerisinde yer alan ve “Ses Sineması” olarak bilinen binanın Bakanlar Kurulu Kararıyla acele kamulaştırılması tamamlanarak yıkım işlemlerine başlanıldı. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap yapmış olduğu açıklamada, “15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı projemiz kapsamında yargı ve kamulaştırma süreci tamamlanan sinema binasının yıkımı işlemine başlanıldı. Bu süreçte emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, paydaşlarımız ve diğer devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi arz ederiz. Sinema binasının yıkım işlemi tamamlandıktan sonra meydan projemiz kaldığı yerden devam edecektir. Kamuoyunun göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür eder, inşaat çalışmaları esnasında verdiğimiz ve vereceğimiz geçici rahatsızlıktan vatandaşlarımızın anlayış göstermelerini istirham ederim” dedi.

   DEVAMINI OKU
  • RİZE’NİN KENTSEL TASARIMI ELE ALINDI

   Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın destekleriyle hazırlanan Rize 2053 Projesi kapsamında Rize Kentsel Tasarım Vizyonu projesi sunumu ve Kentsel-Kırsal Mekana Yeniden Bakış adlı sunum Rize Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.Prof. Dr. Güzin Konuk tarafından Rize Kentsel Tasarım Vizyonu konusunda bilgiler aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere “Dikey değil, yatay mimari” üzerine çalışmalarında yoğunlaştıklarını belirten Konuk, Rize’nin denizle ve ırmaklarla olan bütünlüğünün zenginleştirilerek arttırılması gerektiğini ifade etti.Doç. Dr. Hürriyet Öğdül tarafından ise köy tasarım rehberleri konusunda bilgiler verildi. Öğdül dünyada ve ülkemizde olan köy tasarımları örnekleri üzerinden yapılan çalışmaları aktardı.Sunumlar karşılıklı soru cevap olarak tamamlandı.Toplantıya dinleyici olarak Rize Valiliği, Rize İl Özel İdaresi, Rize Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği DOKAP, DOKA, STKlar, meclis üyeleri, meslek odası temsilcileri, RTEÜ Güzel Sanatlar , Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi, kent konseyi ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

   DEVAMINI OKU
  • RİZE’DE YEŞİL ETİKETLİ ASANSÖR SAYISINDA 3,5 KAT ARTIŞ

   RİZE’DE YEŞİL ETİKETLİ ASANSÖR SAYISINDA 3,5 KAT ARTIŞRize Belediyesi ile Türk Standartları Enstitüsü arasında Rize Belediyesi Sınırları içerisindeki bina asansörlerinin yıllık kontrolünün yapılmasına dair işbirliği protokolü imzalandı.Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, 2014 yılından bu yana yaptıkları anlaşmalar ve denetimler sayesinde şehirde yeşil etiketli asansör sayısında 3,5 kat artış olduğunu belirtti.Türk Standartları Enstitüsü Trabzon Belgelendirme Müdürü Tamer Karabay, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette yıllık periyodik kontroller için her iki kurum arasında iki yıllık anlaşma imzalandı.Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, “Türk Standartları Enstitüsü'yle yaptığımız anlaşmalar neticesinde şehirdeki yeşil etiketli asansör sayısında yaklaşık olarak 3,5 kat artış sağladık. Şehrimizdeki bütün asansörlerin yeşil etiket seviyesine getirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Ziyaretin sonunda TSE Trabzon Belgelendirme Müdürü Karabay tarafından Başkan Kasap’a Sultan II. Bayezid tarafından 1502 senesinde yürürlüğe konulan dünyanın bu günkü manada ilk standardı sayılan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa kaynağı hediye edildi.ASANSÖRLERDEKİ RENKLİ ETİKETLER NE ANLAMA GELİYOR ?Yeşil bilgi etiketi olan asansör kusursuz, mavi bilgi etiketi olan hafif kusurlu, sarı bilgi etiketi olan kusurlu, kırmızı bilgi etiketi olan asansör ise güvensiz olarak tanımlanıyor. Kırmızı etiket ile etiketlendirilen ve bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansörler, 5393 sayılı Belediyeler kanunun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ‘s’ bendine ve Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 6. ve 7. fıkrasına göre can ve mal güvenliğini korumak için kullanım dışı bırakılıyor.

   DEVAMINI OKU
  • BAŞKAN KASAP’TAN YENİ ORTA CAMİ VE TİMYA VADİSİ’NDEKİ ORTA CAMİ’YE İNCELEME

   Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Yeni Orta Cami’de yapılan düzenleme çalışmalarını ve Yeniköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında taşınma işlemleri devam eden Eski Orta Cami çalışmalarını inceledi.Yeni Orta Camii’nde Rize Belediyesi tarafından yaşlıların camiyi rahat kullanabilmeleri için yapılan asansör, alt katlar için havalandırma ve şadırvan çalışmalarını inceleyen Başkan Kasap, ardından kentsel dönüşüm alanına taşıma işlemleri devam eden Eski Orta Camii’ye giderek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Başkan Kasap, “Yeni Orta Camiimizde cenaze işlemlerinde de rahatlıkla kullanılabilecek asansör çalışmamızı tamamladık. Alt katta ise şadırvan ve benzeri çalışmaları devam ettiriyoruz. Eski Orta Camii’nin taşıma çalışmaları ise 2018 yılının ilk yarısında ibadete açılacak şekilde sürdürülüyor.” Başkan Kasap, Eski Orta Camii taşıma işlemlerinin sıradan bir çalışma olmadığı ve titizlikle devam ettiğini belirterek, planlanan program doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

   DEVAMINI OKU

  Soru ve Görüşleriniz