İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Nurdan BOZKURT
1980 Rize doğumlu olan Bozkurt, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Rize İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra RMYO Muhasebe, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve son olarak da Ahmet Yesevi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliğini tamamladı.Memuriyet hizmetine 2005 yılında İSKİ Genel Müdürlüğünde başlayan Bozkurt ; 2008 yılında Rize Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne tayin oldu, aynı birimde sırasıyla şeflik ve uzmanlık kadrolarında görev yaptıktan sonra 2015 yılından itibaren Müdürlük görevini fiilen yürütmektedir.

Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

 Müdürlüğün Görevleri :

 Personel Müdürlüğümüz, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Yasası, 657 sayılı Devlet memurları Kanun ile personel hareketlerini içine alan ve Belediyemizi dolaylı olarak ilgilendiren diğer yasaların hükümleri doğrultusunda personelimizin her türlü hak ve çıkarlarını takip ederek, üzerine düşen görevleri Başkanlık adına yürüten birimdir.

 l  Kadro Hareketi

 • Terfi tarihine göre memurların intibakları takip edilerek terfi işlemleri tanzim edilerek, İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderir.
 • Yıl içerisinde emeklilik hakkını elde eden personellerin yasa, yönetmenlik ve Toplu İş Sözleşmesinin amir hükümleri doğrultusunda emeklilik işlemlerini ve tahakkuklarını, geçici işçinin zamanında çıkış-giriş muamelelerini yasaya uygun olarak yapar.
 • Belediyemizde çalışan personellerle ilgili meclis kararıyla vize işlemlerini yapar.
 • Belediyemizde çalışan personellerle ilgili periyodik olarak tanzim edilen raporlar usulüne uygun olarak doldurulup, İl Makamına, Türkiye İş Kurumuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca kurum içinde personel hareketleriyle ilgili evraklar tanzim edilip Başkanlığın bilgisine sunar.
 • Belediyemizde staj yapmaları uygun görülen öğrencilerin, Belediyemizin çeşitli ünitelerinde çalışmaları sağlanır.
 • Atama, yükselme, tayin talepleri ve görev değişiklikleri planlamasını yapmak. Yeni ataması yapılan her memur personele emekli sandığından emekli sicil nosu talep etmek.
 • Yöneticiden aldıkları eleman açıkları taleplerini takip etmek ve planlamak.
 • Doğum izni ve askerlik yedekleme planlaması konularında hizmet vermek.
 • Yöneticileri ve çalışanları ile görüşerek kurum personelinin kariyer hedefleri, beklentileri, sorunları ve ihtiyaçlarına hakim olmak.
 • Yöneticilerle birlikte çalışanların iş performanslarını artırmaya yönelik görüşmek ve takip etmek.
 • İnsan kaynakları uygulamalarını geliştirmek amaçlı projeler geliştirmek ve projelerin hayata geçirilmesine kadar olan süreci yönetmek ve ilgili taraflarla koordinasyonu sağlamak.
 • Kurum içi/dışı raporların oluşturulması.
 • Her 5 yılda bir tek ve çift rakamlı yıllarda Personelin Mal beyannamesi doldurmasını sağlamak, yıl içinde değişiklik olduysa personelden 1 ay içinde ek beyanname almak.
 • Çalışanlarla ilgili bilgileri personel dosyalarına işlemek.
 • Her yıl Aralık ayı içerisinde Sicil raporlarının tanzimi ve doldurulmasını sağlayıp arşivlemek.
 • Kurum içinde var olan eğitim ihtiyaçlarını araştırmak. Bu amaçla tüm iş kolları bazında ziyaretler yaparak, yıllık eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
 • Eğitim tasarımında kullanılmak üzere kurum tarafından istenen ya da yapılması zorunlu hale gelen değişiklikleri gerçekleştirmeyi sağlayacak veriler toplamak.
 • Eğitimin yukarıda belirtilen aşamalarını;
 •   

  -          Kuruma yeni çalışan alındığında,

  -          Çalışanların görevinin değiştirilmesi gerektiğinde,

  -          Çalışanların üst kademelere hazırlanmaları gerektiğinde,

  -          Çalışanların yetiştirilmelerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan tüm eğitim programlarını da kullanarak uygulamalı,

   l  Özlük Hakları

 • 12 ay süreyle birimlerin puantajları ilgili yerlerden alınarak maaş bordolarının tahakkukları yapılarak ücretlerin ödenmesi için Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilir.
 • Maaş bordolarındaki tahakkuk sonucunda, kesinti yapılan meblağlar tasnif edilerek, yasal süresi içinde aylık ve 4 aylık dilimler halinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ve Sigorta İl Müdürlüğüne yazışmaları gönderilir.
 • Memur ve İşçi personelimizden kesilen,  yemek ücretleri, huzur hakları, vekâlet ücretleri, işçilere ait ilave tediye bordoları, mesai bordoları, öğrenim ve giyim yardımları gibi hususlar yıl sonu itibariyle tasnif edilerek Hesap İşleri Müdürlüğüne gönderilir.Belediye personelimizin yıllık izin işlemleri, sağlık karnesi tanzimleri, vizite işlemleri, eş ve çocuklarının vizite ve muayene evraklarının tanzimi, personel kimlik kartlarının doldurulması işlemlerini yapar
 • HABERLER


  Soru ve Görüşleriniz