Özel Kalem Müdürlüğü
Enes BÜYÜK

Özgeçmişi


1985 yılında Rize’de doğdu. İlkokulu Merkez 50.Yıl ilköğretim okulunda, orta ve lise tahsilini Rize Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 2008 yılında Meram Belediyesinde memuriyete başlayan Büyük,2010 yılında Rize Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne naklen atandı. 2013-2015 yılları arasında Muhasebe Şefliği görevini yürütmekteyken 2015 yılında Satın Alma Müdürlüğüne vekâleten atanmıştır. 24.06.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan Enes Büyük evli ve üç çocuk babasıdır.

 Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak. 

İlgili Servisler :

     -  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Servisi  

Müdürlüğün Görevleri:

 • Harcama yetkisi eliyle, Belediye başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi’ni kullanmak,
 • Belediye Başkanı’nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek.
 • Belediye Başkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesini; Belediye Başkanı’nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 • Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri ve sair önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye Başkanı’ na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın  iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanı’nın iştirak edemediği program, tören vs.lerde başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
 • Belediye Başkanı’nın ziyaretlerine gelen yurt içi ve yurt dışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.
 • Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı’nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Belediye Başkanı’nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek.
 • Başkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,
 • Başkan’ın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye’ de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek.
 • Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.
 • Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek.
 • Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Müdürlüğün görev ve yetki alanındaki çalışmalar, kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken itinayı göstererek tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla mükelleftir.
 • Müdürlük, Belediye Başkanı’na bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanı’nın görevi başında bulunamadığı durumlarda Belediye Başkanı’na vekâlet eden Vekili’ne bağlı olarak çalışmalarını yürütür.
 • Gelen ve giden gizli evrak defterlerini tutmak, mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazıların ilgili birimlere ve kuruluşlara gizli kaşesiyle kaşelenip gönderilmesi ve özel defterine kaydedilmesi gerektiğinden buna uygun davranmak, defteri daimi surette kilit altında muhafaza etmek.
 • Festival/ etkinlik organizasyonlarını yürütmek.
 • Basın ve Halkla İlişkiler Servisi :

 • Şehir içi özel gezi ve çalışma denetimlerinde Başkana refakat etmek.
 • Başkan adına bizzat gelen, mektupla veya telefonla başvuran, dilek ve temennilerini bildiren vatandaşın müracaatını tespit etmek.
 • Başkan adına gelen mektupları açmak ve ilgili işlemleri yapmak.
 • Vatandaştan gelen istek mektuplarını incelemek ve tasnif etmek.
 • Vatandaş istekleri ile ilgili Başkanlık onaylarını birimlere ulaştırmak.
 • Başkanlığın bastırdığı özel tebrik, taziye mektuplarını ilgili adreslere göndermek.
 • Belediye çalışmalarının tanıtımı maksadıyla ilgili olarak gerekli fotoğrafları çekmek, çekilen fotoğrafların arşivlenmesini sağlamak.
 • Belediye araçlarının kaza geçirmeleri durumunda sigorta işlemleri için fotoğraflar çekmek.
 • Belediyenin başlatmış olduğu çeşitli kampanyaların afiş ve broşürlerini hazırlamak.
 • Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için gerekli pankartları hazırlamak.
 • Belediye çalışmalarını takip etmek ve bu çalışmalar hakkında basına gerekli bilgiyi vermek.
 • Belediyeyi ve belediye faaliyetlerini tanıtıcı rehberleri hazırlamak.
 • Vatandaşların dileklerini dinlemek ve taleplerine çözüm aramak.
 • Belediyemizde çeşitli Halk Meclislerini organize etmek ve bu toplantılara iştirak etmek.
 • Halk Meclisi toplantılarına  ilgili birim amirlerinin iştirakini temin etmek.
 • Belediye faaliyetlerinin halka duyurulması için çeşitli törenler tertip eder.
 • Başkanla görüşmek isteyen özel ve tüzel kişilerin randevularını ayarlamak ve başkanın uygun göreceği bir zamanda görüşmenin teminini sağlamak.
 • Halka açık görüşmelerde düzeni sağlamak ve halkın taleplerini kaydederek değerlendirme işlemini sağlamak.
 • Belediyenin yapacağı toplantıların halka, ilgililere ve basına duyurulmasını sağlamak.
 • Başkanın basın toplantılarını organize etmek.
 • Basında belediye ve belediye faaliyetleri ile ilgili olarak çıkan haberleri takip etmek, bunların doğruluğunu araştırmak ve bu haberlerden  başkanlığın haberdar olmasını sağlamak.
 • Belediye faaliyetleri ile ilgili periyodik basılı yayınlar yayınlamak.
 • Belediye çalışmaları ile ilgili gerekli dokümanlar elde etmek, fotoğraf ve görüntü kaydı yapıp arşivlemek.
 • Başkanla görüşmek isteyen kişilerin adı soyadı, telefon numarası ve adresini kayıt altına alıp bağlı olduğu müdürlüğe sunmak, aldığı bilgiyi vatandaşa bildirmek.
 • Kayıt edilmiş görüntülerden tanıtım filmi hazırlayıp, halka sunmak.
 • Diğer birimlerin yapmış olduğu ilgili faaliyetlerde ihtiyaç doğrultusunda bilgi ve teknik yardım sağlamak.
 • Kültür-sanat etkinliklerini planlar, organize eder ve yürütür.
 • HABERLER


  Soru ve Görüşleriniz