Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İSMAİL SAİP YAZICIOĞLU
1967 yılında Rize’de doğdu. İlköğretim, Orta ve Lise eğitimini Rize’de tamamladı. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi. 1997 yılında Rize Belediyesinde çalışmaya başlayan Yazıcıoğlu, 2020 yılında Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevine getirildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

T.C. RİZE PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
GENEL HÜKÜMLER


MADDE 1  -AMAÇ

Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2 -KAPSAM

 Bu yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 3  -HUKUKİ DAYANAK

Rize Belediyesi Belediye Meclisi’nin 09.05.2016  tarih ve 2016-74  sayılı kararı ile kurulmuş olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 4 -TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen

Belediye :Rize Belediyesi

Başkanlık :Rize Belediye Başkanlığı

Başkan :Rize Belediye Başkanı

Başkan Yardımcısı :Rize Belediye Başkan Yardımcısı

Müdürlük :Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Müdür :Park ve Bahçeler Müdürü

Personel :Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik eleman, memur, işçi,sözleşmeli ve diğer Personeli.

KURULUŞ

MADDE 5 -GÖREV ÇALIŞMA KONULARI VE SORUMLUKLAR

a)MÜDÜRLÜK BÜNYESİNDE BULUNAN SERVİSLER

  1.)Park ve Bahçeler Servisi

        a)        Peyzaj Ekibi

        b)         İhale, Metraj, Keşif, Hak Ediş Ekibi

        c)         Saha Uygulama Ekibi

        d)        Bakım Onarım Ekibi


 2.)Mezarlıklar Servisi

        a)Şef

        b)Gassal

b)BİRİM PERSONEL OLUŞUMU

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Müdür ve Norm Kadro cetvellerinde yer alan; Teknik personel sınıfından ihtiyaç duyulan branşlardan Peyzaj Mimarı, Mimar, Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri, Elektrik Teknikeri ve İdari hizmetlerinde görevli müdürlük servis hizmetlerini yürütecek elemanlardan oluşur.

 MADDE 6-MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV TANIMI

Rize Belediye sınırları içinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ile

a)Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan park,bahçe,çocuk bahçesi,mezarlık,park sahaları, yeşil alan olarak tesis edilen peyzaj düzenlemesini, uygulamasını ve bakımlarını yapmak.

b)Yeni yeşil alan uygulamalarını gerçekleştirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak,

c) Halkın ortak kullanımındaki Park ve bahçelerde gerekli olan malzemeler(mobilya, süs havuzu, oyun grupları vb) ile yeşil alanların yapımında ve bakımında ihtiyaç duyulan bitkisel malzemeleri temin etmek,

d)Yetkili merci tarafından ölüm kağıdı verilen cenazelerin defin işlemlerini yapmak, fenni cenaze yıkama yerlerini idare etmek, yeni mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıkların muhafazası için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

e)Faaliyet alanı ile ilgili halkın talep ve şikayetlerini değerlendirmek ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,

f)Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek,teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

g)Oluşturulan projeler ve teknik detay ve çizimler doğrultusunda kamu ihale mevzuatına göre işlemleri yürütmek,

ğ)İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak,

h)Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

MADDE 7 –MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

1)Rize Belediyesi sınırları dâhilinde imar planında park,  bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerlerin etüt, proje, detay planları, inşaat, imalat ve bitkilendirme işlerini yapmak/yaptırmak.

2) Rize  Belediyesi sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan,  refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanı, spor sahaları vb. kamusal alanların bakım ve onarımını yapmak /yaptırmak.

3) Belediye sınırları dâhilinde park, bahçe ve yeşil alanlarda yapılması istenilen fiziki ve mimari yapılaşma ile İlgili Müdürlüğe görüş bildirmek ve müsaade etmek.

4) Belediye sınırları dâhilinde bulunan park, bahçe, yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanlarda uygun koşullarda ağaç, ağaççık, çalı ve mevsimlik çiçeklerin dikim ve sökümünü, çim alanlarda ekim/serim ve sökümünü yapmak/yaptırmak.

5) Belediye sınırları dâhilindeki yeşil alanlarda ağaçların budama mevsimi itibari ile periyodik budama işlerini yapmak/yaptırmak.

6) Belediye sınırları dahilinde bulunan kamusal alanlardaki ağaç, ağaççık, mevsimlik çiçek ve çim alanların hastalık ve zararlarından korunması için zirai mücadele çalışması yapmak / yaptırmak.

7) Belediye sınırları dahilindeki park, bahçe, yeşil alan,  çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları refüj, meydanlar vb. kamusal alanların yabani otlardan arındırılması ve bu alanların genel temizliğini yapmak/yaptırmak.

8) Belediye sınırları dâhilinde bulunan yeşil alanlarda sulama tesisatı, elektrik tesisatı, kent mobilyaları vb. gibi donatıların temini ve montajını bakım ve onarımını yapmak/ yaptırmak.

9) Şehir estetiği için süsleyici materyaller(çiçeklik, havuz, heykel vb.) yapmak/yaptırmak.

10) Yıllık plana göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj meydanlar vb. gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik ve çeşitli araç-gereçlerin ve zirai ilaçların tespitini yaparak bu malzemeleri temin etmek/ettirmek.

11) Belediye sınırları dahilinde mevcut park ve bahçelere verilecek zararlar için hasar tespit listesi oluşturmak ve Encümen Komisyonuna takdim etmek.

12) 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinin (e) fıkrasına istinaden ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yapılacak/yaptırılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturarak Belediye Meclisine takdim etmek.

13) Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere, Müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olmak.

14) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak ve ilgiliyi bilgilendirmek.

MADDE 8-MÜDÜRLÜK YETKİSİ

İl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevler ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince Belediye Başkanı’nın verdiği tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MADDE 9 –MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Sorumluluğu gereği; İl Belediye Başkanı adına müdürlüğü temsil eder. Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare eder. Müdürlük elemanları arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yürümesini sağlar. İşlerin yıllık yatırım plan ve programlarını yaparak, Başkanlığın onayına sunar. Görev alanına giren konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurup iş birliği yapar. Hizmetlerin üretilmesinde kullanılacak malzemelerin teminini sağlar. Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

a)Müdürlüğün Başkanlıkça tanzimi istenen ve 5 yıllık imar programlarında yapılması ön görülen park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, meydanlar, kamusal alanlar v.b. gibi yerlerin kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde etüt ve planlarını yapmak, bunlara ait dosyaları oluşturmak, yazışmalarını yapmak, dosyalama işlemlerini tanzim etmek ve ilgili bölge elemanlarıyla işbirliği yaparak tanzimi yapılacak sahaların kontrollüğünü yaparak tatbikatını yerinde yürütmek.

 b) Mevcut park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, meydanlar, kamusal alanlar vb. yerlerin bakım onarım ihale dosyalarını oluşturmak, yazışmalarını yapmak, dosyalama işlemlerini tanzim etmek ve ilgili elemanlarıyla iş birliği yaparak bakım ve onarımı yapılacak bölgelerin kontrollüğünü yaparak tatbikatını yerinde yürütmek.

 c) İl genelinde bulunan park, bahçe, yeşil saha, çocuk bahçeleri, spor alanları yaya yolları ve refüjlerin vb. alanların yenileme planlarını yaparak bunlara ait düzenli bir arşiv sistemi kurmak.

 d)Bölge halkından gelen şikâyet, talep, görüş ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile işlerin zamanında yetiştirilmesini sağlamak. Müdüre karşı sorumludurlar.

Bünyesindeki elemanlar ile Teknik Büro tarafından hazırlanan plan proje teknik şartname metraj ve yaklaşık maliyetler ile 4734 sayılı KİK’ na uygun ihale dosyasını hazırlamak ve İhale Yetkilisine sunmakla görevlidir. Müdüre karşı sorumludur.

MADDE 10 –GÖREVİN ALINMASI

 (1) Daktilo ve katipler dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

MADDE 11 –GÖREVİN PLANLANAMSI

(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

MADDE 12 –GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

(1)   Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

MADDE 13 –İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

 (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2)Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 14

(1) Müdürlükler arası yazışmalar ile Müdürlüğün yapmış olduğu ihalalerde yüklenici firmalarla yapılan tüm yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

EVRAKLARLAR İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 15

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 16

 (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

DENETİM

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 17

(1)Park ve Bahçeler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Park ve Bahçeler Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18

 (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 29

(1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19

(1) Bu yönetmelik hükümlerini Müdür ve Belediye Başkanı yürütür.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz