Plan ve Proje Müdürlüğü
Mustafa BALTACI
12/01/1983 yılında Pazar, Rize’de doğdu. İlkokulu Pazar 50.yıl ilkokulunda, orta ve lise tahsilini Pazar Necat Sağbaş Anadolu Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 2005 yılında tamamladı. Doktora eğitimine 2012 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında devam etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2008 yılında memuriyete başlayan Baltacı, Rize Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde 2011 yılından yatay geçiş yapmıştır. 10/07/2015 tarihinde Plan ve Proje Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Baltacı, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ana Fonksiyonu:   İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığının, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak ve bu konularda inceleme araştırma yapmak.     İlgili Servisler  :       -   Planlama ve Arge Servisi      -   Etüt Proje Servisi      -   Uluslararası Proje Servisi      -   Yazışma Birimi   Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları      Rize Belediyesi’nin vizyon projelerinin takibi ve gerçekleşmesi için Belediyenin diğer birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlamayı ve Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmayı planlamaktadır. Bu görevleri yaparken faaliyetleri ile ilgili olarak,   1. Rize Belediyesinin kentsel gelişiminin sağlanması, nazım plan ilke ve kararları doğrultusunda belirlenen her türlü alt ve üst
yapı tesisinde, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılmasında çağın gerektirdiği, uygulanabilir kısa, orta ve uzun vadeli
projeler üretmek.  2. İl bazında Bakanlıklar ve genel bütçe katkısıyla yapılacak yatırımlara ilişkin projeleri takip edip, yatırıma için yetkili kurumlar
ile proje aşamasında ilimizin coğrafi, sosyal, demografik yapısının dikkate alınarak hazırlanması için faaliyetlerde bulunmak. 3. AB Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile AB Fonlarında bileşen ve aktör konumundaki kurum ve kuruluşlarla temas kurarak;  - Hibe desteği alabilecek proje tasarıları hazırlamak, - Hazırlanan tasarıları Belediye üst yönetimine ve ilgili birim yöneticilerine sunmak, - Üst yönetimce uygun görülen tasarıların, uygulama projesi haline getirilmesini sağlamak, - Projelere AB den mali ve teknik destek alınması konusunda mevzuatın ön gördüğü iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak ve takip etmek, - Projelerin uygulama süreçlerinde ilgili birimlere her türlü desteği sunmak. 4. AB hibe, Kalkınma Bankası ve tüm Bakanlıkların teşviklerinden yararlanmak amacıyla her birimin proje geliştirmesini teşvik
edici çalışmalarda koordinatörlük görevi yapmak.  5. Belediyenin diğer müdürlükleri ve birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak. Yapılması planlanan projeler ile ilgili
çalışma grupları oluşturmak ve faaliyetleri hakkında başkanlık makamına rapor sunmak. 6. Proje yarışmaları düzenlemek. 7. Rize Belediyesi’nin proje arşivini oluşturmak. 8. Projeler hakkında vatandaşı bilgilendirmek amacıyla halk katılım toplantıları düzenlemek. STK larla görüş alış verişi
yapmak. Projelerle ilgili anketler yapılmasını sağlamak. 9. Yapımı kararlaştırılan projelerin yayınlanması için altlık oluşturmak, Baskıya hazırlanması için Basın ve Yayın servisine
iletmek. 10. Belediyemiz mülkiyetinde olan yapılar için rölöve,  restitüsyon, restorasyon, yeni kullanım ve çevre düzenleme projelerini
yapılmasını sağlamak.  11. Kent siluetinin, kent mimarisinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında Rize’ye, uygun norm ve standartlar çerçevesinde
Kentsel Tasarım Projeleri yapılmasını sağlamak, Cephe Islah Çalışmaları projeleri  yapılmasını sağlamak. Rize ye yönelik bölgesel ve kentsel ölçekte bütünlük arz eden çalışmalarını yaparken faaliyetleri ile ilgili olarak;    a) Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üretmek.    b) Kentsel Sanat Yapıları için Proje yaptırmak, Proje yarışmaları düzenlemek, Sanat Yapıları ( alt yapı, üst yapı, sosyal tesis, bina ekletileri, heykel, park vs…) için Üniversiteler ile protokoller yapmak.    c) Fiziksel engellilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını kolaylaştırıcı standartlar geliştirilmesi amacı ile Tasarım Projeleri ve uygulamalarının yapılmasını sağlamak.    d) Kamu kurum ve kuruluşları ile Özel ve tüzel kişilerin münferit ya da reklamcılık mesleği ile iştigal eden reklam firmalarının, megaboard, bilboard,  ışıklı – ışıksız pano, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemi ile çalışan ilan ve reklamların Rize’de başta meydanlar ve ana arterler olmak üzere muhtelif cadde ve sokaklara konulması talebi müracaatlarını incelemek, şekil, konum ve ölçülerini belirlemek, değerlendirmek, bu ilan ve reklamın konulup konulmayacağı hususunda çıkarılan Reklam, İlan ve Tabela Yönetmeliğine uygun karar  vermek.    e) Kent Estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile Belediyemiz tüm birimleri ile  Koordinasyon içinde çalışmak. 14.Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla seminer ve eğitimlere katılımını sağlamak.   Yazışma Servisi: 1.  Müdürlüğe çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarca yapılan müracaatların mevzuat hükümlerince kayıtlarının yapılması. 2.  Müdürlük makamınca ilgili birimlere havale edilen resmi evrak ve dilekçelerin zimmet karşılığında dağıtımını sağlamak. 3.  Müdürlüğe bağlı birimlerce tekamül ettirilen evrakların havale edilen kurum, kuruluş veya vatandaşa tebliğini sağlamak ve sonuçlandırılmış evrakların arşivlendirilmesini sağlamak. 6.  Personelin izin, sağlık ve benzeri işleri ile ilgili  personel müdürlüğüne bilgi vermek. 7.  Kırtasiye ve demirbaş ihtiyacını satın alma müdürlüğüne bildirmek, temini ile bürolara dağıtımını sağlamak. 8.  Müdürlüğe ait yıllık bütçe teklifini hazırlamak. 9.  Müdürlüğün proje sekretaryasını yürüterek raporların uygun yöntemlerle dosyalanması sağlamak. 10. Resmi Kurum ve Kuruluşlara ait cevap yazılarının yazılmasının sağlamak.
HABERLER


Soru ve Görüşleriniz