Yazı İşleri Müdürlüğü
Osman BAYRAKTAR
1963 yılında Rize’de doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Rize ‘de tamamladı.Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulundan mezun oldu.1985 yılında Rize Belediyesinde Yazı İşlerinde biriminde memuriyete başladı.1999 yılından bu yana Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine devam etmekte olan Osman Bayraktar, evli ve üç çocuk babasıdır.

Ana Fonksiyonu:

İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

 Yazı İşleri Müdürlüğü Rize Belediyesinin kamu tüzel kişiliğinin yasalarla belirlenmiş yetkilerini kullanmada Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ile yine medeni kanuna göre nikâh akitlerinin yürütülmesi, çalışmalarının sağlanması, bürokratik işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar ve yürütür.

 İlgili Servisler :

Evlendirme Memurluğu Servisi

Evrak Kayıt Servisi 

Müdürlüğün Görevleri :

1.      Müdürlüğe Belediye Başkanlığı’ndan havaleli Encümen evraklarını kayıt eder, gündem hazırlar ve toplantıya gönderir, toplantıdan çıkan evrakları karar haline getirir. Karar suretlerini ilgili Müdürlüğe gönderir, karar asıllarını dosyalar.

2.      Müdürlüğe gelen Meclis evraklarını kayıt eder, meclis toplantısı için gazete, hoparlör ve web sayfasında ilan verilmesini sağlar, gündem hazırlar. Meclisten sonra onaylanan teklifleri karar haline getirir, Müdürlüğe karar suretlerini zimmetle gönderir. Toplantıda görüşülen konular meclis esnasında kasete alınır, toplantıdan sonra konuları kasetten çözer ve tutanak haline getirir, gereğinin yapılması için ilgili birim müdürlüklerine havale eder, birden fazla müdürlüğü ilgilendiren konularda koordinasyonu sağlar, belediye web sitesinde yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Servisine gönderir, tüm dokümanlar arşivlenir.

3.      Resmi gazetelerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.

4.      Müdürlüğe ait satın almalarda malzeme talebini inceleyip onaylamak

5.      Başkanın vekalet yazılarını hazırlatıp kontrol etmek, Vilayete iletip vekalet edecek meclis üyesine bilgi vermek

6.      Belediye meclisi tarafından alt komisyona havale edilen evrakların, ilgili birim müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak ve komisyondan gelen raporları meclis gündemine almak.

7.      Bimer (Başbakanlık İletişim Merkezi)’ den gelen evraklarla ilgili koordinasyonunu sağlamak. 

Evlendirme Memurluğu Servisi :

1.      Evlendirme İşlemleri 5393 sayılı yasa ve medeni kanunla Belediye Başkanının onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru ile yürütülür.

2.      Evlendirme memurluğunda başvurular kanunlar dahilinde kabul edilir, deftere kayıt edilir, gerekli evrakları tamamlanır ve nikah akdi için gün verilir. Evlenme kütüğüne ve mernis tutanaklarına geçirilir. Cüzdanlar hazırlanır, kayıtlar nüfus müdürlüğüne bildirilir.

3.      Nikah akitleri yapılan çiftlerin, Uluslararası Aile Cüzdanlarını adlarına tanzim ederek, nikah akdinden sonra imza karşılığı kendilerine teslim etmek.

4.      Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışır. 

Evrak Kayıt Servisi :

1.      Gelen ve giden evrak defterlerini ayrı ayrı ve düzenli olarak tutmak.

2.      Günlü ve süreli evraka zamanında cevap vermek.

3.      Yazışmaları, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak yapmak.

4.      Belediye Başkanlığı'na gelen evrakın kayıt, dağıtım ve havale yerlerine gönderme, postalama, dosyalama hizmetlerini yürütmek.

5.      Birimlerden gelen resmi kurumlara giden evraklar (Valilik, Adliye, Mahkemeler, Milli Eğitim vs. ) kurye vasıtasıyla zimmetle gönderir ve Belediye'ye diğer kurumlardan gelen evraklar yine zimmetle teslim alınır.

6.      Belediye'ye gelen yazıların ilgili birimlere Başkanlıkça havalesi yapılan evrakların dağıtımını sağlamak, Belediye'den çıkan tüm yazıları giden evrak kayıt defterine kaydetmek , ait olduğu birimlere vermek veya adreslerine postalamak.

7.      Belediye Başkanlığı'na verilen genel nitelikteki teftiş ve denetleme raporlarının sekreterya görevini yapmak.

8.      İmza karşılığı alacağı evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu incelemek ve teslim almak, gelen evrakın havalesini yaptırarak ilgili memura zimmet karşılığında vermek.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz