23.07.2020 14:22
ARAÇ SATIŞI

İLAN

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Belediyemizin bünyesinde bulunan RB-53-98-950 (Motor No: 4TF3889-Şase No: 8TK05211), RB-53-06-HMK/2 (Motor No:RG381010295844N-Şase No: TRHMK10235S121056), RB-53-98-BW138 (Motor No:00430301-Şase No:101650151005), RB53- 85-120G (Motor No: 07Z12653- Şase No: 87V07621) plakalı iş makineleri ve aşağıdaki listede plaka ve özellikleri verilen araçların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale suretiyle aşağıda tabloda belirtilen muhammen bedeller  üzerinden artırım yapılmak üzere  şartname dahilinde ihale tarafına kalandan bedelin peşin tahsil edilmek üzere ayrı ayrı  satışı yapılacaktır.

1-    Araç ve iş makinelerinin muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı, model yılı, markası  aşağıda listede belirtildiği şekildedir. 

                                                                                                    

                                                                                                                                            Araçlar


                                                                                                                        


                                                                                                                    İş Makineleri 


1-    İhale 28.07.2020 Salı günü, saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2-    İhaleye katılmak isteyen;

       a. Gerçek kişiler için;

a. Gerçek kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı

a.3- İmza sirküleri ( Noter tasdikli)

a.4- Sabıka Kaydı

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

b. Şirket olarak katılacaklar için;

    b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

    b.2- Ticaret odası sicil kaydı

    b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

    b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı

    b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

    b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

         b.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

    b.8- Tebligat için adres beyanı

    b.9- Ticaret sicil gazetesi

c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,

c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı

c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,

c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların 

       şirket yetki belgesi (noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka  

       kaydı, Ticaret sicil gazetesi,

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

c.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküsü

d. Tüm katılım çeşitleri için;

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

  d.2- Geçici teminat  makbuzu.

                     d.3- Şartname alındı makbuzu

e.  Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup,  

     şirket  olarak  girecekler için  şirket  adına,  gerçek  kişiler  için ihaleye  girecek  olan  kişi  adına

    düzenlenmelidir.

3-    Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

4-    İdarenin Adresi:

Belediye  Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:1

Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı  53100   RİZE

Telefaks:   0464 214 40 91

Mail Adresi: tasinmaz @rize.bel.tr

İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5-    İhaleye katılmak isteyenler, 100,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Taşınmaz Servisinden  alabilir veya ücretsiz görülebilir.

6-    Satılacak olan iş makineleri ve araçlarını görmek isteyenler Belediye karşısı sahil açık otapark’ında görülebilir. 

 

       İLANEN DUYURULUR

 


İlgili Dosyalar

Soru ve Görüşleriniz