Etik Kurulu


5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan 13 Nisan 2005 Tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 29.Maddesinde “Kurum ve kuruluşlarda,etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir komisyon oluşturulur” ifadesi yer almaktadır.

Bu yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.
Bu sebeple, Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Rize Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
 
ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ


Başkan: 
Muhittin Aydın BİLSEL (Belediye Başkan Yardımcısı)
Üye :  Ömer Faruk YOLDAŞ (Yazı İşleri Müdür V.)
Üye :  Nurdan BOZKURT  (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)


MEVZUAT
• 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (08.06.2004 tarihli Resmi Gazete)
• Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yürürlük tarihi 13/04/2005)

Soru ve Görüşleriniz