Fen İşleri Müdürlüğü
Naci HACIOSMANOĞLU

Özgeçmiş

1973 tarihinde Rize'de doğdu. İlk öğrenimini Ardeşen pirinçlik ilk okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini Ardeşen İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1998 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat bölümünden mezun oldu.2000 yılında vatani görevini tamamladı.2001 yılında KPSS ile Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne memur olarak atandı. 2003 yılından itibaren Rize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde Teknik eleman olarak görev yaptı. 2020 yılında Rize Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak göreve atandı.

Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

 İlgili Servisler :

        -  Çevre Servisi

        -  Fen İşleri Servisi

        -  Asfalt Servisi

        -  Mezarlıklar Servisi

 Müdürlüğün Görevleri : 

1.      Kentimizin sosyal yaşamında çok önemli yer tutan üst ve alt yapıların, hedeflenmiş olan işlerin planlanmasını ve elde edilmiş projelerin uygulanmasını yapmak ayrıca diğer kamu kuruluşlarınca yapılması planlanan işlerin Belediye tarafından takibi ve koordinasyonunu sağlamak,

2.      Yapı tesis ve Büyük Onarım İşleri kapsamında ihale şartname ve dosyalarını hazırlamak, ihale sonrası sözleşme koşullarına göre yapım denetimi, yapım süresince inşaatların hak edişlerinin hazırlanmasına, yapım bitiminde geçici ve kesin kabullerin yapılması ve kesin hesaplarının tamamlanması ve takip edecek yılın yapı inşaat programının hazırlanmasını gerçekleştirmek,

3.      Rize Belediyesi sınırları dahilindeki ana arter yolların bakımı ve onarımlarını yapmak, son imar durumunda belirtilmiş, istimlak işlemleri bitirilmiş, yeni ana arterleri açmak,

4.      Müdürlüğün planlaması ve vatandaş müracaatları ile belirlenen yerlere diğer birimlerle de koordineli çalışarak yol, tretuvar semt sahası, park ve bahçe tanzimi, spor sahası inşası vb.  ihalesini yapmak ve ihale yoluyla yapılmayan işleri bizzat geçekleştirmek.

5.      Belediyenin inşa ve bakım işlerinde kullanabileceği taş, mıcır, kum vb. malzemeleri kendi ocaklarından ve özel nakliye etmek ya da nakliyesini ihale yoluyla yaptırmak.

6.      Festival ve şenlik dönemlerinde kurulması gereken çadır, tribün, stant, sahne vb. İşlerine yardımcı olmak, 

Çevre Servisi :

1.     5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak.

2.     Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri;  yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

3.     İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişki şikâyetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak.

4.     Çevrenin, Tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlama; odun ve kömür satış depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak.

5.     Konusuna ilişkin ilgili tüm üst ve alt yapı faaliyetlerini Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine entegre etmek ve sürekli izlenmesini sağlamak.

6.     Çalışma konularıyla ilgili platformlarda ( sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek.

7.     Çalışma konularıyla ilgili iç ve dış kurum ve kuruluşlara ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak.

8.     Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve arşivlemek.

9.     Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek.

10.   Çevreye ilişkin özel günlerde ( 05-12 Haziran Çevre Haftası gibi… ) belediye adına ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katılım sağlamak.

11.   Atık bitkisel yağların kanun ve yönetmeliğe uygun olarak taşınması bertarafının sağlanması.

12.   Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek,

13.   Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak.

14.   İşyerleriyle ilgili gerekli görüldüğü koşullarda ilgili makamlarla yazışmaların yapılması.

15.   Gerekli görülen durumlarda gürültü ölçümlerinin yapılması.

16.   Gürültü ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi, gerekli görüldüğü ya da yetersiz kalındığı durumlarda ilgili Makamlarla yazışmalar yapılarak gürültüyle ilgili sorunlara çözüm bulunması

17.   Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikâyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

18.   Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak.

19.   Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak.

20.   Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak.

21.   Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp, yürütmek.

 

Park ve Bahçeler Servisi :

1.     Halkın çevreye duyarlılığını arttırmak amacı ile dikim etkinlikleri ve çeşitli kampanyalar düzenlemek.

2.     Park ve Yeşil alanlarda; ihtiyaç duyulan bitkisel materyalin üretilmesi veya bütçe imkanları ile temin edilmesi,

3.     Belediyece yeni yapılan alanların topraklarının çekilmesi, tesviyesi ve alt yapı etütlerinin yapılması.

4.     Belediye binası ve eklentileri dahil tüm park ve bahçelerde bitkilendirme çalışmaları (fidan, mevsimlik çiçek, yer örtücü ekimi ve dikimi, çimlendirme, kaya bahçesi vb.) yapmak.

5.     Bitkisel materyalin hastalık ve zararlarından korunması amacıyla ilaçlanması.

6.     Uygun sulama sistemleri etüdü, sulama çalışmaları, ufak sıhhi tesisat tamiratlarının yapılması.

7.     Budama, dal alma, şekil verme, çim alanlarının biçilmesi gibi periyodik bakım çalışmaların yapılması.

8.     Fidan nakillerinin gerçekleştirilmesi.

9.     Meydana gelen bitkisel materyal hasarlarının tespitini yapmak,

10.   Başkanlık Makamı'nın talimatları ve vatandaşlardan gelen 7/24 Halkla ilişkilerden gelen talepler doğrultusunda zamana bağımlı olmayan diğer işlemlerin yapılması,

11.   Mevsimlerin akışı doğrultusunda sulama programları gerçekleştirilmesi.

12.   Çocuk oyun alanlarının bakım onarım ve boyanması

13.   Parklardaki kent mobilyaların bakımı, onarım ve boyalarının yapılması

14.   Tüm yeşil alan projelerinin oluşturulması, imalatın projeye uygunluğunun denetlenmesi.

15.   Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul camii, spor kuruluşları, yurtlar, Üniversite ve diğer Kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olunmaktadır.

 

Asfalt Servisi :

1.      Asfalt Fabrikasında çalışan ve kendisine bağlı personelin iş bölümünü yapmak, planlamak ve yönetmek.

2.      Asfalt üretimi için gerekli koordinasyonu yaparak işin seri akışını sağlamak.

3.      Asfalt üretiminde kullanılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü'nce alımı yapılan mıcır, taştozu, bitüm gibi malzemenin takibini yaparak, kayda almak ve günlük olarak raporlar düzenlemek.

4.      Üretilen asfaltın ve sarf edilen malzemenin miktarını günlük olarak raporlandırmak.

5.      Gerektiğinde asfalt üretimi için vardiyalar oluşturmak.

6.      Asfalt Fabrikasının tamir, bakım ve onarımı için gerekli yedek parça ve hizmet alımını koordine etmek.

7.      Asfalt Fabrikasının verimli çalıştırılabilmesi için araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak. 

Mezarlıklar Servisi : 

1.      Yetkililerce ölüm kağıdı verilenlerin gömülmesine ruhsat vermek,

2.      Belediyece gösterilen Mezarlıklardan başka yerlere cenaze gömdürmemek,

3.      Nakletmek ve defnetmek,

4.      Fenni cenaze yıkama yerleri (gasil hane) tesis ve idare etmek,

5.      Gerektiğinde, yeni mezarlık alanları tespit ve ilan edip ruhsat almak,

6.      Cenazelerin kaldırılması için, gerekli tedbirleri alıp, hizmetin yapılmasını sağlamak,

7.      Cenaze nakil otoları ve levazım'atın temin edilmesini sağlar,

8.      Mahallinde hizmet verebilmek için, gasil hane ve morg tesislerini hizmete hazır bekletmek,

9.      Kazılacak ve betonlatılacak mezarlar için, ihale açtırır,

10.  Hizmette kolaylık için ada ve mezar levhası ile diğer malzemeleri yaptırıp hizmete hazır bekletmek,

11.  Mezarlıkların temizlik, bakım ve onarımı için yasal tedbir aldırmak,

12.  Mezar yeri intifasını ve bunların inşaat izinlerini verip, mezar yaptırılmasını sağlamak,

13.  1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca, Mezarlıkta cenazelerin gömülmesi gerektiğinde kemik bakiyesi nakli, kemik bakiyesinin başka bir mezar veya mezarlığa gömülmesi işlerini yönetmelik esasları dahilinde yaptırmak,

14.  Mezar inşaatlarını ruhsata bağlamak, harçlarını tahsis etmek,

15.  Yönetmelik şartları dahilinde, yazışmaları takip etmek,

16.  Mezar yerlerinin tespitini yapmak,

17.  Mezar yaptıracakların, ruhsat almalarını sağlamak,

18.  Cenazelerin, boş mezar alanların ve yapılan mezarların kayıtlarını yapmak,

19.  Fakir ve kimsesiz cenazelerin naklini, yıkanmasını, kefenlenmesini ve dini vecibelerin yapılmasını sağlamak,

20.  Mezarlıkta mevcut demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak,

21.  Mezarlıkta periyodik temizlik yaptırmak,

22.  Kuruyan ağaçları tespit edip, kestirmek,

23.  Gömme işlemi için mutlaka defin belgesinin aslını istemek,

24.  Belediye Meclisi'nce hazırlanan tarifeye göre, ücret tahsili yapmak,

25.  Ücretsiz mezar talebi halinde, defin belgesinin aslı yanında ölüye ait fakir ilmuhaberi ve kimsesiz olduğuna dair belge istemek.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz