Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hüseyin ÖKSÜZ

1983 yılında Rize’de doğdu. Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. 2007-2011 yılları arasında Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. de görev yaptı. 2011 yılında Rize Belediyesine memur olarak atandı. 2013 yılından itibaren Hukuk İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

Görevleri :

 Rize Belediyesi adına Belediye Başkanı tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli Müdür,  Avukat ve avukatlara verilen genel vekâletnamede ki mevcut yetkiler çerçevesinde hareket eder. Adli ve idari yargı mercilerinde Rize Belediyesini temsil etmek, Belediye Başkanı adına dava açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmalarda bulunarak, duruşmaları takip etmek, yerel mahkemelerde karara çıkan dava dosyalarını  ( gerektiğinde duruşmalı olarak ) Yargıtay ve Danıştay’ da temyiz etmek, hukuki yarar görüldüğü takdirde tashih-i karar yoluna da giderek davaları neticelendirmektir. Belediyeye karşı borçlu olanlar hakkında icra takibi açarak, belediyenin alacağını tahsil etmek, Belediyemize ait her türlü idari tasarruf ve işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından, Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Müdürlükler tarafından istenilen konularda hukuki görüş bildirmek.

Belediye adına ihtarname keşide etmek, Belediye aleyhine çekilen ihtarnamelere cevap vermek, adli ve idari yargı mercilerinden, hakemler, icra daireleri ve noterden Rize Belediyesi’ ne, Daire Başkanlıkları’ na yapılacak tebliğleri Belediye adına tebellüğ ederek hukuki gerekeni yerine getirmek.

Belediye Başkanlığına sözlü olarak bildirilen hukuki konuları araştırmak, bildirilen toplantılara katılmaktır.

 Müdürlüğün Görevleri :

1- Müdürlükten istenilen konulardan ilgili avukata mutabık kalarak, hukuki görüş oluşturup ilgili birime iletir.
2- İlgili avukatın tevdii üzerine kesin sonuca bağlanan dava dosyasının işlemden kaldırılmasını temin etmek.
3- Hukuk İşleri Müdürlüğü personelini iş tanımları çerçevesinde organize ederek, iş akışını temin eder.
4- Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
5- Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak, tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm yolları üretir.
6- Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.
7- Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
8- Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlar.
9- Birim ile ilgili aylık faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlar ve Başkanlık Makamına sunar.
10- İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
11- Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar.
12- Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
13- Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirir.

Avukatın Görevleri :

1- Rize Belediye Başkanı adına adli ve idari yargı mercilerinde Rize Belediyesini temsil eder.
2- Belediye Başkanlığınca açılması talimatı verilen davalardan, Hukuk İşleri Müdürünce kendisine havale olunan davaları açar, yasal mevzuata uygun şekilde takip ederek neticelendirir.
3- Açılan davalara karşı gerekli savunmalarda bulunarak duruşmaları yasal mevzuata uygun şekilde takip ederek neticelendirir.
4- Yerel mahkemelerde karara çıkan dava dosyalarını ( gerektiğinde duruşmalı olarak) Yargıtay ve Danıştay’ da temyiz eder.
5- Hukuki yarar görüldüğü takdirde karar düzeltme yoluna da giderek davaları neticelendirir.
6- Adli ve idari yargı mercilerinden, hakemler, icra daireleri ve noterlerden Rize Belediyesi’ ne gönderilip de Hukuk İşleri Müdürünce kendilerine havale olunan yazı ve ihtarnamelerin hukuki gereklerini yerine getirir.
7- Hukuk İşleri Müdürünce kendisine havale olunan dosyalardan, gerekli olduğu takdirde ihtarname keşide eder.
8- Belediyemize karşı borçlu olanlar hakkında icra takibi yapar ve sonuçlandırır.
 
Müdürlük Kalem Personelinin Görevleri :

1- Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait bütün yazıları ve dilekçeleri itinalı bir şekilde yazmak, karar örneklerini çıkartmak, yazı işlerini yürütmek.
2- Belediyenin muhtelif müdürlüklerinden veya sair resmi veya özel dairelerden gelen ve giden her çeşit evrakı zimmetle alıp kaydını yapmak ve aynı şekilde kayıt yaparak zimmetle iade etmek.
3- Açılan dava ve icra takipleri ile gelen evrakı esas defterlerine muntazaman kaydetmek.
4- Gelen evrakları esas defterine işledikten sonra müdüre tevdi etmek.
5- Davalarla ilgili dilekçe veya sair tebligatı almak, alınan günü evraka yazarak zaman geçirmeden müdürün havalesi ile, ilgili avukata teslim etmek.
6- Belediye leh ve aleyhine açılan davalar ile icra takip işleri için dosya düzenleyerek müdür tarafından görevlendirilmiş avukata teslim etmek.
7- Müdürlüğe ait kayıt, dağıtım, dosyalama ve arşiv işlerini eksiksiz ve verimli bir şekilde yürütmek.

HABERLER


    Müdürlük ile ilgili haber bulunamadı.

Soru ve Görüşleriniz