Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hülya YANBAY
1970 yılında Rize’de doğdu. İlköğrenimini Merkez Köprülü Köyü İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Rize Lisesi’nde tamamladı. KTÜ İktisat bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılı Martında, Rize Belediyesinde o zamanki adıyla Hesap İşleri Müdürlüğünde işçi olarak göreve başladı. Aynı yılın Aralık ayında sınavla memuriyete geçti. 2001 yılında ‘ Emlak Müdürü ‘ , 2004 yılında ise ‘ Hal Müdürü ‘ olarak ataması yapıldı. Bir süre bu görevlerde bulunduktan sonra, 2007 yılında ‘ Müdür Yardımcısı ‘ olarak, şimdiki adıyla Mali Hizmetler Müdürlüğüne döndü. 2010 yılında görevde yükselme sınavını kazanarak ‘ uzman ‘ kadrosuna atandı. 2010 yılı Aralık ayında Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanan Hülya YANBAY, evli ve bir kız çocuğu annesidir

Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

Müdürlüğün Görevleri :

            5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  çerçevesinde Belediye Gelir ve Gider Cetvelleri hazırlanarak onaylanması, Kesin Hesap Cetvellerinin tanzimi ve tasdiki, Tahakkuku yapılan tüm evrakların Bütçe ve Kesin hesapları ile birlikte Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına teftişlerinin verilmesi, Kanuni bildirge ve beyannamelerin (S.S.K. Aylık ve 4 aylık, KDV ve Muhtasar) süresi içinde ilgili kurumlara verilmesi, Gelir Müdürlüğü tarafından yapılan tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, yapılan ödemelerde alınan malzemeye ait taşınır mal işlemlerinin yapılması, demirbaş kayıtlarının tutulması ve bağlı servislerin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve denetlemesini sağlar. 

İlgili servisler: 

 • Muhasebe
 • Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri
 • Gelir ve Giderlerin Muhasebeleştirilmesi
 • Taşınır Mal İşlemleri
 • Kasa İşlemleri
 • Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanması işinde koordinasyon ve konsolide görevini yürütmek.
 • Satınalma Servisi
 • Gelir Şefliği
 • Tahakkuk
 • Tahsilat
 • Takibat
 • Emlak- ÇTV Servisi
 • Sicil Araştırma Servisi
 • Ölçü Ayar Memurluğu
 • İhale Servisi
 • Bilgi İşlem Servisi
 • İşletme ve İştirakler Şefliği

 • A-    MUHASEBE

  Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu olanları ödemek. Yıllık bütçe, kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak.

  1.    Bütçe Komisyonunun sekretaryasını yürüterek raporların uygun yöntemlerle halka duyurulmasını sağlamak ve isteyenlere meclis tarafından belirlenen bedel karşılığında vermek.

  2.    Ödeme için verilen avans ve kredilerin düzenlenmesini sağlamak. Avans ve kredi olarak satın alınması talep edilen mal veya hizmetin 5393 sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer yasalara uygunluğunun takip ve tetkik edilmesini, uygun olanların işleme alınmasını, eksik ve hatalı olanların tespit edilip ilgili birim nezdinde gereğinin yapılmasını sağlamak.

  3.    Talep edilen avans ve kredilerin ilgili yasaların ve genel bütçe uygulama talimatının öngördüğü doğrultuda çek veya mutemet adına hesap açılması için gerekli işlemlerin tamamlanmasını ve defter kayıtlarına alınmasını sağlamak.

  4.    Avans verilen birimlerin ve kişilerin mal-hizmet satın alınmasını takiben harcama belgelerinin, usulüne uygun harcanıp harcanmadığının kontrol edilmesini sağlamak.

  5.    Yasal süresinde kapanmayan avans ve kredilere yasanın öngördüğü gerekli işlemlerin yapılmasını, avans ve kredilerin yasal süresinde kapatılmasını sağlamak.

  6.    Belediyeye mal ve hizmet sağlayan özel ve tüzel kişilere yapılacak ödemeler için  hazırlanan tahakkuk belgesini ve bağlı evrakların yasal uygunluk açısından kontrol etmek.

  7.    Hak sahiplerine çek düzenlenmesini ve ilgilisine teslim edilmesini sağlamak.

  8.    Belediyeden hak ve alacakları bulunan kişilerle ilgili icra kararlarını uygulamak..

  9.    Yasal payların ödenmesini sağlamak.

  10. Belediyeye sağlanan mal ve hizmetlerle ilgili olarak özel ve tüzel kişilereyapılması gereken ve kesinleşmiş olmasına rağmen çeşitli nedenlerle hak sahiplerine ödenemeyen giderlerin bütçe emaneti hesabına alınarak, ilgili defterine kayıt edilmesini sağlamak.

  11. İhale nedeni ile ilgililerden alınan geçici ve kesin teminatların emanet hesaplara alınarak, emanet defterlerine kayıt edilmesini sağlamak.

  12. Maaş ve ücret ödemelerinden kaynaklanan her türlü vergi kesintilerini emanet defterine alarak kayıtlarını tutmak.

  13. Emanet hesaplara alınan paraların zamanı geldiğinde hak sahiplerine ödenmesini sağlamak.

  14. Hak sahiplerine ödenen ödeme evraklarındaki KDV, DV, GV, KDV Tevkifatı diğer vergi, karar pulu, vb. kesintilerin emanet hesaplara alınarak ilgili defterlerin tutularak, beyannamelerin doldurulmasını ve vergi dairelerine tahakkuk ettirilmek suretiyle 
  ödenmesini sağlamak.

  15. Müdürlüklerle işbirliği içinde belediyenin bütçe taslağının hazırlanmasını, müdürlüklerin bütçe tekliflerinin birleştirilip incelenmesini sağlamak. Bütçenin yasal süresinde Başkanlık Makamına sunulmasını koordine etmek. Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanması işinde koordinasyon ve konsolide görevini yürütmek.

  16. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesi gereğince belediye birimlerince hazırlanan ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programını hazırlayıp, 
  bütçe tasarısı ile birlikte üst yöneticiye sunmak.

  17. Gelir ve gider kesin hesabı işlemlerinin yapılmasını ve yılsonu hesapları ile yönetim dönemi hesaplarının çıkarılmasını sağlamak.

  18. Belediyenin bankalardaki hesaplarına yapılan giriş ve çıkışların izlenmesini, bu hesapların müdürlük muhasebe kayıtları ve banka defteri ile uygunluğunun karşılaştırılmasını ve varsa farklılıkların nedenlerinin araştırılmasını organize etmek.

  19. Belediye personeline ait ücret, maaş, tazminat,, ikramiye, fark, sosyal yardımları ödemek..

  20. Belli tutara kadar olan ödemeleri kasadan yapmak ve gün sonu itibariyle hesabı çıkarmak.

  21. Kişi borçlarının izlenmesini ve defterinin tutulmasını sağlamak.

  22. Kesin hesabı ve mali yıl bütçesini süresi içerisinde meclise havale ettirmekten sorumludur.

  23. Bölümü ile ilgili yatırım planlarını ve bütçeyi hazırlayarak onaya sunmak ve gerçekleşmesini takip etmek.

  24. Mali raporlar ve istatistikleri çıkarmak..

  25. Bölümü ile ilgili faaliyetleri ve sonuçlarını Başkanlığa raporlamak.

  26. Gelir müdürlüğün ve diğer ilgili müdürlüklerce  tarh,tahakkuk ve tahsil edilen gelirlerin Belediyenin banka hesabına yatırılmasını sağlamak ve gelen icmallere göre muhasebe kayıtlarını tutmak.
   

  B-    Satınalma Servisi:

   Rize belediyesinde satın alma, ayniyat, Stoklama ve demirbaş malzemelerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli yürümesini sağlamaktır. Rize Belediyesinin mal ve hizmet alma işlemlerinin ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklamasını, belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini, ihtiyaç anında hizmete sunmak, ilgili kanunlarla, kararname, tüzük, tebliğ ve genelgelerin uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesini sağlayan birimdir.

  Birimlerden gelen onay talep belgeleri doğrultusunda pazarlık veya teklif suretiyle talep edilen malın alınması ve ilgili birime teslim edilmesi işlemlerinin yürütülmesi.  

 • Malzemelerin satın alınması, ilgili tüm teknik dokümanlar kullanılarak yapılır. Satın alma dokümanlarında, sipariş verilenin anlaşılır ve yeterince açık olmasına özellikle dikkat edilir. Sipariş öncesi, satın alma dokümanları belirlenen şartlara uygunluğu açısından gözden geçirilir ve onaylanır.
 • Ürün ve hizmet temin edilecek firmaların tespiti yapılırken; firmaların yapılacak sözleşmede yer alacak şartları karşılayabilecek kabiliyette olması, firmada kalite  sistemi değerlendirmesinin yapılması, numunelerin incelenmesi, firmanın geçmişine ilişkin bilgi toplanması, firmanın kendi referansları ve başka kullanıcıların deneyimleri gibi kıstaslar göz önüne alınır.
 • Satın alma onayı verilen teklifi yapan firmaya yazılan sipariş mektubunda; ısmarlanan ürünü açık olarak tarif eden verilerin, miktar, fiyat gibi diğer özelliklerin, teslim zamanının, kalite güvencesi şartlarının ve uygun olduğu taktirde; tip, sınıf, model, derece veya diğer kesin tanımlamaların uyulması istenen sözleşmeler, çizimler proses
 • şartları, muayene talimatlarının, prosedürler, varsa uyumlu olması istenen proses teçhizatı ve personel nitelikleri ile diğer teknik verilerin başlık ve açıklamalarının, ürün veya hizmete uygulanabilecek kalite sistem standardının adı, sayısı ve yayın tarihinin yer alması hususlarına özen gösterilmelidir.
 • Satın alınan mal ve hizmetlerin teslim alınması sırasında; Satın alınan ürünün sipariş mektubuna uygunluğunun kontrolü, kayıtların tutulması, mümkün olan durumlarda numunelerin incelenmesi veya test edilmesi hususlarına azami dikkat gösterilmelidir.
 • Alımı yapılan malzemenin ve ödenmesi amacıyla muhasebeye gönderilen faturanın Kamu İhale Kanunu gereği takip eden bir ay içinde Kurumun internet sitesine online olarak kaydının yapılması. 

 • C-    Gelir Servisi:

  Bağımsız vergi dairelerinin vergilendirme bölümüne bağlı ( sicil, yoklama, tahakkuk, ihtilaflı işler) servislere verilmiş görevleri oluşturur. Bağımsız vergi dairelerinin vergilendirme bölümü adı altında oluşturulan ve aşağıda ayrı ayrı isimleri ve görevleri belirtilen birimlerin hizmetler Gelir Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.


  1-      Tahakkuk :

  1.      Vergi, resim harç ve katılım payları ile ilgili diğer Belediye gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapar.

  2.      Beyan esasına göre vergiye tabi mükelleflerin verecekleri beyannameler üzerinden tahakkuk fişi düzenler ve bu surette vergiyi tahakkuk ettirir.

  3.      Beyan esası dışında vergiye tabi olanlar adına Belediye gelirleri kanunun ilgili maddelerinde yazlı esaslar içerisinde vergiyi tahakkuk ettirir.

  4.      Denetim raporlarına ve yoklamaya yetkili bulunanlar tarafından düzenlenen yoklama fişlerine ve taktir komisyonları kararlarına istinaden gerekli tahliyatı (incelemeleri) yapar, mükelleflerine ve sorumlularına ihbarnamelerle tebliğ ettirir.

  5.      Mükellefiyetin tesisi, kaldırılması ve değişikliklere ilişkin işlemleri yapar.

  6.      Mükellefleri izlemek amacıyla hesap, kart ve defter ve bilgisayar kayıtları tutar, saklar ve her mükellef için bir hesap oluşturur.

  7.      Tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları ile kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak terkinleri düzenler.

  8.      İtirazlı ve itirazsız olarak tahakkuk eden vergi, resim, harç ve cezalarla zamların tahakkuk pusulalarını düzenler.

  9.      Zamanında beyanname vermeyen veya vergisini tarh ettirmeyen mükellefleri “Takip

  10.  Memurluğu”  aracılığı ile tahakkuk ettirilip ve sonucuna göre işlem yaptırır.

  11.  Yapılan Tarh, Tahakkuk ve Düzeltme Tecil İşlemlerini günü gününe muhasebe servisine bildirir.

  12.  Mükelleflerce vergi, resim, harç, katılma payı ve cezalara karşı açılan davalarla ilgili olarak dava dosyasını oluşturur.

  13.  Yargı mercileri tarafından verilecek kararlara göre alınması gereken vergi, resim, harç ve katılım paylarını alır ve gerekirse cezalarını tahakkuk memurlarınca hesaplayarak muhataplarına bildirir. 

  2-      Tahsilat :

  1.      Belediye tahsilât Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tahsilât işlemlerini yapar ve takip eder.

  2.      Tahakkuk servisince tahakkuk ettirilen, Belediye gelirlerinin zamanında tahsilini sağlar ve bankaya ve ya vezneye intikal ettirir.

  3.      Taksit süresi içinde borçları ödemeyen mükellefler hakkında icra takibatı yaptırır.

  4.      Terkinler ile reddi gereken vergi, resim, harçlarla ve diğer mali yükümlülüklerle işlemleri yaptırır.

  5.      Vergi kayıtlarını, mükellefler itibariyle yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tutar.

  6.      Tahsilât servisince yürütülen işlemler ile ilgili olarak idari yargı mercilerinde olan ihtilaflarda, belediyeyi temsilen talep ve savunmalarda bulunur.

  7.      Belediye tahsilât servisinde yürütülen iş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izler, değerlendirir ve denetler.

  8.      Tahsildarlara ait tahsilâtın kayıtlarını tutar ve tahsildarların hesaplarını inceler ve murakabe eder. 

  3-      Takibat :

  1.      Tahsilât servisinden gelen ve vadesinde ödenmeyen borçların ön takip işlemlerini yapar ve ön takip aşamasında borçlu mükellefler tarafından yapılacak ödemelerin tahsilini sağlar.

  2.      6183 Sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanuna göre takibe alınan amme alacaklarını, vergi türleri itibariyle icmal defterine işler.

  3.      Amme alacağını güvence altına almak için borçlulardan teminat ister ve ihtiyati haciz uygulaması ile ilgili işlemleri yapar.

  4.      Ödeme emrinin tebliğini sağlar, ödeme emri tebliğine rağmen borcunu ödemeyen veya

  5.      mal bildiriminde bulunmayan borçlular için 6183 sayılı amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanunun 60. maddesi gereğince hapsen tazyik talebinde bulunur.

  6.      Haciz varakalarını düzenleyerek icra servisine intikal ettirir.

  7.      İcra memurunun bulunmadığı hallerde Belediye alacakları için cebri icra yoluyla kovuşturma yapar.

  8.      Yapılan tahsilâtı, tecilleri, terkinleri ve muhasebeleştirmesi gereken diğer işlemleri ilgili birimlere bildirir.

  4-      Emlak - Çtv Servisi  :

  1.      Emlak beyannamelerinin kabulü, yeşil kart ve yaşlılık maaşı formlarının ve emlak kaydı araştırması, tapudan gelen yollama listelerinin aylık olarak incelenerek vergi dairesine gönderilmesi, tapu satışlarında (Tapu harç miktarlarının belirlenmesi için gerekli olan) emlak beyan değerinin çıkartılarak başvuru halinde bildirilmesi, servise gelen ( Emlak kaydı, emlak borcu vb. ) yazılara cevap yazılması, yeni emlak vergisi beyannamelerinin bölge bazında arşivlenmesi, aylık bina, arsa, arazi vergisi tahakkuk listeleri ve eksiltilen tahakkukların listelerinin çıkarılması ve ilgili birime verilmesi.

  2.      Alım, satım ve veraset işlemleri ile ilgili emlak değerinin verilmesi ve değişiklik beyanlarının kabulü işlemleri yürütür.

  3.      Borçlu mükelleflere ödeme emri gönderir. 

  5-      Sicil  Araştırma Servisi :

  1.      Belediyemiz görev alanında faaliyet gösteren ve sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı mükellef yada sorumlu durumunda olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili yoklama işlemlerini yapmak ve sicil kayıtlarını tutar. Gerekli görülen hallerde tebliğ işlemlerini yapar.

  2.      Evrak Kabul Bürosunda Sicil Araştırma işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlayacak altyapı oluşturur ve takip eder.  

  6-      Ölçü ve Ayar Servisi:

  3516 sayılı “ Ölçü ve Ayar Kanunu”nun 9. maddesinde gösterilen ilk, periyodik ve ani muayenelerle şikâyet ve stok muayenelerinin usul ve esaslarının tespiti ve bunların kimler tarafından, ne şekil ve ne suretle yapılacaklarını ve muayeneye tabi olacakları yükümlülükleri belirlemektir.

  Uzunluk, alan, hacim, kütle ( ağırlık ) ölçüleri, yoğunluk ölçerler ( areometreler ), hububat muayene aletleri, elektrik, su, hava gazı, doğal gaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlar ile kanun kapsamına girecek ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve esaslarını kapsar. 

  1.      Grup Merkezinde periyodik muayene için yapılan müracaatları müracaat sırasına göre deftere kaydederler ve muayene gününü belirleyen bir belge verirler. Bu işlemin gruba bağlı belediyelerde de yapılmasını temin ederler. Merkezdeki muayenelerin tamamlanmasını müteakip gruba bağlı belediyeler için bir gezi programı düzenleyerek bu programı bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Teşkilatına 31 Mart’a kadar gönderip tasdik ettirdikten sonra programa göre muayeneye başlanarak aynı yıl içerisinde muayenelerin aksatılmadan yerine getirilmesini sağlarlar.

  2.      Muayenesi yapılan ölçü ve ölçü aletlerinde, muayene sonunda hatalı çalışan veya ayarı bozuk olan ölçü ve ölçü aletleri için, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanunun 15. maddesinin (c) bendi uyarınca işlem yapılır. Ayrıca bu ölçü aletlerinin damgaları iptal edilerek, ayarları yapılıncaya kadar kullanılmaması şartıyla mühürlenip bir telle bağlanır. Bu ölçü ve ölçü aletleri için, kanuni işlemlerden sonra yetki belgesine sahip tamircilere sevk edilmek üzere, bir tamir müsaade fişi düzenlenir. Ölçü ve ölçü aletlerinin  tamirini müteakip en geç 15 gün içerisinde, muayene ve damgalanması için müracaat ölçü ve ölçü aletleri aşağıdaki muayenelere tabi tutulurlar. 

  l  İlk Muayene,

  l  Periyodik Muayene,

  l  Ani Muayene,

  l  Şikayet Muayenesi,

  l  Stok Muayenesi.

  Bu muayene sonunda, uygun olduğu tespit edilen ölçü ve ölçü aletleri damgalanır. 

  Periyodik Muayenelerin İlanı ve Müracaat Zamanı

  Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının her yıl Ocak Ayı başından Şubat ayının son gününe kadar, ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve özelliklerine göre hangi mercilerce yapılacağını, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kanalıyla Radyo ve Televizyondan hükümet bildirisi olarak belli aralıklarla ilan eder.

  Damga süresini doldurmuş ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için bilgiler, sürenin dolduğu yılı izleyen Ocak ayının başından Şubat ayının son günü ve mesai bitimine kadar

  ölçü aleti sahiplerini, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Ayar Teşkilatı ile Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat ederek muayene gününü belirleyen belge almaları gerekmektedir.

  Şubat ayının son günü, tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Periyodik muayene zamanını geçiren ilgililerin müracaatı halinde ve bu tarihten sonra ölçü ve ayar teşkilatı veya belediye Ölçü ve Ayar memurlarınca yapılacak ani muayene sırasında müracaat etmedikleri tespit edilen ölçü ve ölçü aletleri sahip veya ilgilileri hakkında Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesinin ( b ) bendi uyarınca cezai işlem yapılır. 

  Muayeneler:

  Periyodik muayeneleri Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca 2 yılda bir yapılacak ölçü ve ölçü aletleri şunlardır.

  l  Uzunluk ölçüleri ( Tek parçalı ağaç metreler)

  l  Akıcı maddeler için hacim  (debi) ölçüleri,

  l  Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,

  l  5 Kg.’ ya kadar ( 5 kg. dahil ) hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar)

  l  Mekanik tartı aletlerinden,

  l  Masa terazileri,

  l  Asma teraziler

  l  Tek kollu kantarlar,

  l  İbreli teraziler

  l  Çekeri 2000 Kg.’ya kadar ( 2000 kg. dahil) olan basküller. 

  Periyodik Muayene Uygulamaları

  İlk muayeneleri yapılmamış ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri yapılmaz. 

  Periyodik Muayene istisnaları

  İlk muayenesi yapılan camdan mamul ölçü aletleri ile kırma ve çelik şerit metreler periyodik muayeneye tabi tutulmazlar. 

   

        D- İhale Servisi

  1.      İhale İşleri Servisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda Belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kanun'a göre gerçekleştirilecek ihalelerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,

  2.      İhtiyacın tespit edilip teknik şartnamenin hazırlanması, yaklaşık maliyetin tespit edilmesini müteakip, idari şartname hazırlanmadan, ihale onayı alınmadan önce ilgili birimlerden gelen dosyaları, idari şartnameleri ve ihale onay belgeleri ile ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak,

  3.      İhale onayı alınan dosyaların ihale ilanlarını hazırlamak gerekli yerlerde yayınlanmasını sağlamak ve yayınlanan ilanları takip etmek.

  4.      İhale komisyonlarının sekretarya hizmetlerini yürütmek.

  5.      İhale gündemlerini hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek.

  6.      İhale onayının alınmasını müteakip ihalenin ihale yetkilisinin onayına sunulmasına kadar olan süreçte ihale ile ilgili olarak idare adına gerekli yazışmaları yapmak.

  7.      Başkanlık Makamından havale olunan evrak ve dosyaların işlemlerini kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütür,

  8.      Faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip eder,

  9.      Servis yazışmalarının usulüne uygun olarak yazılmasını sağlar,

  10.  İhale dosyalarının kayıt yapılmadan önce, ön incelemesini yapar,

  11.  İhale onay belgesi, teknik şartnamesi sözleşme tasarısı, yaklaşık maliyet, ihale işlem dosyalarının, ihale mevzuatına göre detaylı bir şekilde inceleyerek kamu ihale mevzuatına uygun hale gelmesi sağlanır.

  12.  İhale ilanları hazırlar ve yayınlanmasını sağlar.

  13.  2886 Devlet İhale Kanunu istinaden, İhale yolu ile yapılan satış ve kiralamaların düzenlenmesini sağlamak, yürütülen işlemleri gözetlemek.

  14.  Belediye sınırları içerisinde bulunan özelleştirme kanununa tabi belediye yetkisinde olan özelleştirme işlerini yapar.

  15.  Kat Karşılığı işlemlerin yürütülmesi ve belediyeye kazandırılması ile ilgili tüm işlemleri yapar.

  16.  Gayrimenkullerin takip işlemlerinin yürütülmesi işlemlerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışır.
   

  E-    Bilgi İşlem Servisi:

   

  1.      Belediyemiz bünyesindeki tüm hizmet binalarında bulunan bilişim ağlarının organizasyonu donanımlar, ekipmanlar ve kullanılan her türlü yazılımların, bakım,

  2.      onarım, montaj ve servis hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

  3.      Bilişim konusunda, belediyemiz personelinin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması için bilgilendirilmesi. Donanım ve programların yenilenmesi için organizasyonlar ve projeler hazırlaması

  4.      Belediyemizin hizmetlerinin tanıtımı için yazılı, görsel ve sesli medya ortamlarında  hazırlanmış olan materyallerin internet ortamında halkımıza sunulması da bilgi işlem Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

  5.      Belediyenin resmi internet sitesi www.rize.bel.tr adresinden, belediyenin kurumsal kimliği, belediye meclis gündemi, belediye meclis kararları, faaliyet raporları ve ihale ilanlarını yayınlar ve günceller. 

  HABERLER


   Müdürlük ile ilgili haber bulunamadı.

  Soru ve Görüşleriniz