Encümen Üyeleri

Belediye Encümeni

Encümen Üyeleri

Adı SoyadıGöreviÜnvanı
Prof. Dr. Reşat KASAPEncümen BaşkanıBelediye Başkanı
Ali Rıza SANCAKTUTAN
Encümen ÜyesiAvukat
Abdulkadir ÖKSÜZEncümen ÜyesiDoktor
Kamil YILDIZEncümen ÜyesiTüccar
Osman BAYRAKTAREncümen ÜyesiRize Bld. Yazı İşleri Müdürü
Hülya YANBAYEncümen ÜyesiRize Bld. Mali Hizmetler Müdürü
Zafer HACIFAZLIOĞLUEncümen ÜyesiRize Bld. Fen İşleri Müdür Vekili

 

Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında;

a) İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000' in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi'nin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer Belediyelerde, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.
Belediye Başkanının katılamadığı toplantılarda, Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Encümen Üyesi, Encümene Başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, Belediye Başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Belediye Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin Meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda Belediye Encümeni'ne verilen görevleri yerine getirmek.


Soru ve Görüşleriniz