Fen İşleri Müdürlüğü
Naci HACIOSMANOĞLU

Özgeçmiş

1973 tarihinde Rize'de doğdu. İlk öğrenimini Ardeşen pirinçlik ilk okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini Ardeşen İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1998 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat bölümünden mezun oldu.2000 yılında vatani görevini tamamladı.2001 yılında KPSS ile Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne memur olarak atandı. 2003 yılından itibaren Rize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde Teknik eleman olarak görev yaptı. 2020 yılında Rize Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak göreve atandı.

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

              Amaç

              MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Rize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

              Kapsam

              MADDE 2- Bu yönetmelik Rize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

              Dayanak

              MADDE 3- Bu Yönetmelik Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

              Tanımlar

              MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

              a)Belediye               :Rize Belediyesi’ni,

              b)Başkanlık              :Rize Belediye Başkanlığı’nı,

              c)Başkan                  :Rize Belediye Başkanı’nı,

              ç)Başkan Yardımcısı:Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

              d)Meclis                   :Rize Belediye Meclisi’ni,

              e)Encümen               :Rize Belediye Encümeni’ni,

              f)Müdürlük              :Fen İşleri Müdürlüğü’nü,

              g)Müdür                   :Fen İşleri Müdürü’nü,

              ğ)Personel                :Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanların tümünü

              h)Yönetmelik           :Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

             

 

              Temel İlkeler

              MADDE 5- (1) Rize Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, tüm çalışmalarında;

              a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

              b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

              c) Hesap verebilirlik,

              ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,

              d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

              e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

              f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

                                                          

                                                                                 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

              Teşkilat yapısı

              MADDE 6- (1)Fen İşleri Müdürlüğü;

              a) Müdür,

              b) Memurlar,

              c) Sözleşmeli Personel,

              ç) Büro Personeli’nden oluşur,

 

              (2)Müdürlüğün Teşkilat Yapısı

 

              a)Fen İşleri Servisi,

              b)Asfalt Servisi,

              c)Elektrik Servisi,

              Alt birimlerinden oluşmaktadır.

 

 

             

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

 

              Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

              MADDE 7- (1) Fen İşleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları;

              a) Yapılması planlanan işlerle ilgili ihale çalışmalarını yürütmek,

              b) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek işlemleri sonuçlandırmak,

              c) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak, iş bitirme ve iş deneyim belgelerini tanzim etmek,

              ç) Belediye sınırları içerisindeki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,       

              d) İhtiyaç duyulan alanlarda istinat ve taş duvarlar yapmak,

              e) Belediye sınırları içerisindeki yollarda bordür ve tretuvar çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

              f) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordür ve tretuvar çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,

              g) Vatandaş müracaatlarını yerinde tetkik etmek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

              ğ) Belediye sınırları içerisindeki mahallelere ait asfalt yolların bakımı ve onarımını yapmak,

              h) Belediye sınırları içerisindeki mahallelere ait yeni açılacak yolları belirleyerek yapımını sağlamak,   

              ı) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dâhilinde yardımcı olmak,

              i) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısının vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.

 

 

 

 

              Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

   MADDE 8- (1) Fen İşleri Müdürü;

              a) Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personel ile ilgili gerekli görevlendirmeleri yapar,

              b) Faaliyetlerini denetler, günlük, haftalık, aylık, yıllık çalışma programı hazırlar,

               c) Müdürlük personelinin performans durumunu izler, değerlendirir ve gereğini yerine getirir,

              ç) Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personel ile bilgilendirme ve danışma toplantıları düzenler,  

              d) Personelin yıllık izin, rapor, doğum ve ölüm izinlerinin takibi yapar,

              e)  Nöbetçi personel listesi hazırlayarak, onaylar ve takibini yapar,

              f) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağınını ve faaliyet raporlarını hazırlar,

              g) Harcama yetkilisi olarak bütçe ödeneklerinin mevzuata uygun olarak kullanılmasını sağlar,

              ğ) Vatandaşın yazılı veya sözlü şikâyet, istek ve taleplerini değerlendirir,

              h) Müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli bilgi akışını sağlayarak, Başkanlık makamından aldığı talimatları yerine getirir,

              ı) Başkanlık makamı tarafından talep edilen bilgi, belge ve raporları hazırlar,

              i) Yatırımların izlenmesi ve bu yatırımların; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Genel ve Teknik Şartnameler ile Muayene Kabul ve Kontrol Yönetmeliğine, diğer yasal mevzuata ve iş programına uygun şekilde yürütülmesini sağlar,

              j) Belediyemiz istek ve şikâyet hattından gelen talepleri değerlendirerek, gereğini yerine getirir,

              k)Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen istek ve şikayetleri değerlendirerek sonuçlandır,

              l) Kendisine bağlı olan görev yerlerinde işlerin etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde planlanmasını ve yürütülmesini sağlar,

   m)Kendisine bağlı teknik personelin, şantiyelerin, ekip ve işçilerin görev dağılımı ve iş programını yapar, uygulamayı denetlemek ve ekiplerin uyum ve eşgüdüm içerisinde verimli ve ekonomik bir şekilde çalışmalarını sağlar,

              n) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapar.

 

 

 

              Fen İşleri Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

              MADDE 9- (1) Fen İşleri Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

   a) Müdürün talimatları doğrultusunda stratejik plan, yatırım ve çalışma programı, performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak, otomasyon sistemi üzerinden veri takip ve kayıt işlemlerini yapmak,           

  b) Satın alma ve ihale servisiyle koordinasyon halinde ihale işlemleriyle ilgili proje ve etüt, ihale işlem dosyasını hazırlamak, ihale işlemlerini yürütmek, işlerin yönetmelik ve şartnamelere uygun yapılmasını kontrol etmek,

  c) Yapım İşlerine ait hak ediş ve kesin hak edişleri düzenlemek,

  ç) Gelen giden evrak takibini yaparak yazılı ve dijital ortamda arşivlemesini yapmak,

  d) Müdür tarafından havalesi yapılan evrakın ilgililere tebliğini sağlamak,

  e) İhtiyaç duyulan alanlarda istinat duvarı ve taş duvar çalışması yapmak,

 

 

    Asfalt Servisi’nin  görev, yetki ve sorumlulukları

               MADDE 10- (1) Asfalt Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

   a) Belediye sınırları dahilinde bulunan yolları düzenli olarak kontrol ederek, bakım ve onarım gerektiren alanlar için yıllık program hazırlayıp, malzeme talebinde bulunmak,

   b) Asfalt kaplama ve alt zemin mekanik dolgu serilmesi işlemlerinde koordinasyon sağlamak,

   c) Yılsonu hedeflerini değerlendirerek raporlamak,

   ç)İstek ve şikayetleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak.

 

 

 

 Elektrik Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

              MADDE 11- (1) Elektrik Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

  a) Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm alanlarda aydınlatma ve enerji ile ilgili tüm teknik işleri tamir, bakım, yenileme ve yapma işlemini takip eder,

  b) Belediye sınırları içerisindeki yol, meydan ve kavşakların aydınlatma çalışmalarını yapmak,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

              Müdürlükler Arasında İşbirliği

               MADDE 12-(1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye birim Müdürlükleri, gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

              Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

              MADDE 13- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

              Yürürlük

              MADDE 14-(1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Rize Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

                                                                     

              Yürütme

              MADDE 15-(1)Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Rize Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

              MADDE  16-(1)Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

             

 

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz