Hal Müdürlüğü
Resul USTA

26.05.1967’de Rize ‘de doğdu.İlköğretim ve Ortaöğrenimini Rize’de tamamladı.1985 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.1988 yılında Diyanet İşleri Başlkanlığında memurluğa başladı.1994 yılında Rize Belediyesine yatay geçiş yaptı. 1996-2004 yıllarında Zabıt memuru olarak görev yaptı.2004-2008 yılları arasında Satınalma Şefiliğini üstlendi.2008 yılında Hal Müdürlüğüne atandı.Evli ve iki çocuk babası.

Altı yıldır Bem-Bir Sen İl Başkanlığı ve Memur Sen İl Başkanlığı göre yürütüyor.Aynı zamanda Rie Otizmle mücadele ve Eğitim derneğini 2009 (ROMED) 2009 yılında kurup başkanlığında yürütmektedir.

T.C.
    RİZE BELEDİYESİ
     HAL MÜDÜRLÜĞÜ
   GÖREV VE ÇALIŞMA
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

           Amaç

           MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Rize Belediyesi Hal Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

           Kapsam

           MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Rize Belediyesi Hal Müdürlüğü’nün  görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

           Dayanak

           MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, Hal Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz  2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

          Tanımlar

            MADDE   4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;                                                                        

            a)   Belediye                           : Rize Belediyesi’ni,                                                             

            b)   Başkanlık                         : Rize Belediye Başkanlığı’nı,                                            

            c)   Başkan                             : Rize Belediye Başkanı’nı,

ç)   Başkan Yardımcısı           : Bağlı olunan Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

d)   Meclis                              : Rize Belediye Meclisi’ni,                                                   

e)   Encümen                           : Rize Belediye encümeni,

f)    Müdürlük                         : Hal Müdürlüğü’nü,

g)   Müdür                              : Hal Müdürü’nü,                                                     

            ğ)   Şef                                   : Hal Müdürlüğü Şefi’ni,

            h)   Personel                           : Hal  Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

             ı)   Yönetmelik                      : Hal Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni

ifade eder.

 

           Temel İlkeler

           MADDE 5 - (1) Rize Belediye Başkanlığı Hal Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a)  Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,                                                             

b)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)  Hesap verebilirlik,

ç)  Kurum içi yönetimde katılımcılık,

d)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)  Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

Teşkilat Yapısı                                                                                                       


MADDE 6-(1) Hal Müdürlüğü ;                                                                                     

a)  Sebze ve Meyve Toptancı Hali,

b)  Su Ürünleri Toptancı Hali,

alt birimlerinden oluşur.

      

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlukları

MADDE 7 - (1) Hal Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlukları;

a)  Toptancı hallerindeki alım ve  satımları kontrol etmek,

b)  Sebze, meyve ve su ürünleri ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılması sağlamak,

c) Tüketiciler ile yaş sebze, meyve ve su ürünleri ticaretini meslek edinenlerin çıkarları dengeli ve eşit şekilde korumak,

ç) Toptancı hallerini modern ve çağdaş bir alt yapı sistemine kavuşturulmasını sağlamak,

d)  Hal rüsumunun tam olarak, zamanında toplanması için gerekli tedbirleri almak,

e)  Kış ve yaz sezonlarına uygun olarak Toptancı Hallerinin açılış ve kapanış saatlerini belirleyerek ilan etmek,

f)  Satıcıların faaliyetlerini denetleyerek her türlü tedbir almak,

g)  Serbest fiyat oluşumunu etkileyen hususları engellemek,

ğ)  Sebze ve meyve haline giriş yapan ürünlerin künyelerinin, su ürünleri haline giriş yapan ürünlerin kime geldiğinin, fatura ve irsaliyesi ile hal giriş kapısında kontrol edilmesini sağlamak,

h)  Toptancı hallerine ürün taşıyarak giriş-çıkış yapan  motorlu araçlardan Belediye meclisi tarafından  belirlenen tarifeye göre ücret almak,

ı) İnsan sağlığına zararlı olan su ürünlerinin ve gıda maddelerinin tutanak düzenlenerek imha edilmesini sağlamak. İmha masraflarını komisyoncudan veya satıcıdan tahsil etmek,                        

i)  Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kentin giriş ve çıkışlarında tespit edilen   kontrol ve denetim noktalarında belirlenecek programa uygun olarak sebze, meyve ve su ürünleri denetimlerini yapmak,                                                                                                   

(j) Müdürlük; Yukarıda sayılan görevler ile bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı ve Başkan tarafından verilen diğer tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde gereken özeni göstererek yerine getirmektir.

 

Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Hal Müdürü ;

a)  Toptancı hallerinin idari işlerini ve çalışmalarını düzenleyerek takibini sağlar,

b) Toptancı hallerinin faaliyetleri, hesapları ve işlemleri ile personelin çalışmasını denetleyerek,  gerekli emir ve talimatları verir,

c)  Toptancı hallerinin çalışması, sorunları ve ihtiyaçları hakkında rapor hazırlar ve başkanlık makamına sunar,

 

ç) Toptancı hallerindeki faaliyetlere ilişkin ilgili Bakanlık ve diğer kurumlarca istenecek raporların düzenlenmesini sağlar,

d) Toptancı hallerindeki işlemlerle ilgili kayıt ve defterlerin tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve bunların muhafazasını sağlar,

e)   Personelin yıllık izin planlamasını yapar,

f)   Hal Kayıt Sistemi’nin kullanılmasına yönelik yetkilendirme işlemini yapar,                

g)   Hal zabıtası tarafından yapılan denetimlerin takip ve yürütülmesini sağlar,

ğ)  Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirir.

                       

Şef’in görev, yetki ve sorumlulukları                                                                              

MADDE 9- (1) Hal Müdürlüğü Şef’i;

Müdür’ün talimatları doğrultusunda hal ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasını sağlar.                                                                            


Hal Zabıtası’nın görev , yetki ve sorumlulukları                                                

MADDE 10- (1) Hal Zabıtası ;

a)  Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kentin giriş ve çıkışlarında tespit edilen  kontrol ve denetim noktalarında belirlenen programa uygun olarak sebze, meyve ve su ürünleri denetimi yapar,                                                                                                                 

b) Hal yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hal içerisinde ve hal dışında gerekli denetimleri yapar,

c)  Hal içindeki trafik düzenini ve güvenliğini sağlayıcı tedbirler alır.

 

Personel’in görev, yetki ve sorumlulukları                                                                      

MADDE 11- (1) Personel;                                                                                                      

a)  Demirbaş ile ilgili kayıtları tutar,                                                                                    

b)  Mal alım işlemlerini yürütür,                                                                                          

c)   Hallerdeki işyerlerinin kira ve işyeri tahsis ücretlerini tahakkuk eder,                          

ç) Hal kayıt sistemine bildirim yapmak için doğrudan müdürlüğe başvuranların    işlemleri yapılarak bildirim yapılmasını sağlar,                                                                            

d)  Hallerdeki faaliyetlere ilişkin Bakanlıkça ve diğer kurumlarca talep edilen raporları düzenler,                 

e)  Gelen/giden evrakların takibini yapar,                                                                           

f) Hallerde yapılan işlemlerle ilgili kayıt ve defterleri tutar, gerekli belgeleri düzenleyip  muhafaza eder,

g)  Teminat işlemlerinin yapılmasını sağlar,

ğ)  Sebze ve Meyve halinde bulunan işyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarların her birine ait bilgileri hal kayıt sistemine  kaydeder, kayıtlı bilgileri günceller, ilgili evrakları açılan dosyalarda muhafaza eder,

h) Hallerle alakalı diğer kurum ve kuruluşlardan talep edilen bilgi ve belgeleri düzenler,

ı)   Hallerdeki giriş ve çıkış noktalarında mevzuat gereğince kontrolleri yapar,

            i)    Tahsildar olarak görevlendirilen personel, tahakkuk edilen kira , işyeri tahsis ücreti ve diğer ücretleri tahsil eder,

j)   Su ürünleri halinde görevlendirilen su ürünleri mühendisi mevzuat çerçevesinde denetim yapar, 

k) Müdürlük makamınca verilen mevzuata uygun diğer iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

                                                                                                                                                        

Sebze ve Meyve Hali’nin görev, yetki ve sorumlulukları                                       

MADDE 12 - (1) Sebze ve Meyve Hali’nin görev,yetki ve sorumlulukları;

            a)  Halin çalışma dönemi veya günleri ile açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,               

            b) Ürünlerin temiz şartlarda satışa sunulması için  uygun çalışma ortamını oluşturmak, alt yapı ve çevre düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak,

            c)  Ürünlerin ticaretinin serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, serbest rekabetin ortadan kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri önlemek için gereken tedbirleri almak,                                                                                                         

            ç)  Halde can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak, gerektiğinde itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek,                                                                                         

            d)  Haldeki hizmet tesislerinin amaçlarına uygun olarak kullanılmasına yönelik iş ve  işlemlerin  yürütülmesi sağlamak,

            e)  İşyerlerinin kiralanması, satışı ve devrine ilişkin işlemler ile toptancı halindeki diğer yerlere ilişkin işlemler yürütmek,

            f)  İşyeri kiralama veya satın alma talebinde bulunanların beyan ettiği hususların doğruluğunu araştırmak,                                              

g)  İşyeri kiracılarından alınan teminatlara ilişkin bilgileri kaydederek teminattan kesme ve ödemeye ilişkin Hal Hakem Heyeti tarafından bildirilen veya mahkeme kararı gereğince öngörülen teminat iş ve işlemlerini yürütmek,                                                                      

ğ)  İşyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara ilişkin bilgileri hal kayıt sistemine kaydetmek,

h)   Hal kayıt sistemine kayıt edilen bilgileri güncel tutmak,

ı)  Hal’e gelen araçlarda bulunan ürünlerin hal kayıt sisteminde, künye kontrolünü yapmak ve künye bilgilerinin doğruluğu takip etmek,                                                              i)   Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer bilgileri elektronik ortamda tutmak, bu bilgilerden elde edilen verileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,

j)   Hal rüsumu işlemlerini yürütmek,                                                                                 

k)  Mevzuat çerçevesinde, gerekli denetimleri yaparak mevzuata aykırı eylemlerin tespit edilmesi halinde gerekli cezai müeyyideyi uygulamak veya uygulatmak,

l)  Hal’in faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin mal alım iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

m)  Halde faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,                                                        

n) Hal’e ürün taşıyarak giriş-çıkış yapan  motorlu araçlardan Belediye meclisi tarafından  belirlenen tarifeye göre ücret almak,

            o)  Hal içindeki trafik düzeni ve güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,                                                                                                                     

        ö)  Hal’in bulunduğu yerde, sebze ve meyvelerin fiyatları ile ihracat potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmaktır.                                                                                                                                                                                                                                                             

Su Ürünleri Hali’nin görev, yetki ve sorumlulukları                                                      

MADDE 13- (1) Su Ürünleri Hali’nin görev,yetki ve sorumlulukları;                             

a)  Hal’e gelen  ürünün , Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğine uygun olarak belirlenen hijyen, kalite ve standartlarda, serbest rekabet sistemi içerisinde satılmasını sağlamak,

         b)  Hal’de satış amaçlı  iş yerlerinin % 30’u su ürünleri merkez birlikleri, su ürünleri kooperatif birlikleri ve su ürünleri kooperatiflerine, % 20’si su ürünleri müstahsilleri, dernekleri, vakıfları ve bunların ticari işletmelerine yer tahsisinde öncelik vermek,                

        c)   Su ürünleri komisyoncuları, ihracatçı, ithalatçı, balıkçı ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin talepte bulunmaları ve su ürünleri hal’inde boş yer olması durumunda mevzuatta  belirlenen oranlar göz önüne alınarak yer tahsislerinin Belediye encümenince yapılmasını sağlamak,                                                                                                                                        

        ç)  Hal’e getirilerek komisyoncular tarafından satışı yapılan su ürünlerinin satış anında, cinslerine göre satılan ürün miktarı, fiyatı ve alıcısına ait kayıtları tutmak, Satış sonrası komisyoncuların kestikleri satış faturalarıyla karşılaştırma yaparak günlük satış miktarı ve satış tutarlarını komisyoncu bazında tespit etmek,                                                

        d)   Hal’e gelen ve satılan su ürünlerinin çeşitlerine göre, giren ve çıkan miktarlarının kayıtlarını günlük, aylık ve yıllık olarak tutmak,                                                                                e)  Satış sonrası müzayede salonu ile hal sahasının temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak,                                                                                                                                                    f) Ürün satışlarının toplam satış bedeli üzerinden alınan %2 hal rüsumunun tahakkukunu yapmak ve tahsilatlarını takip etmek,                                                           

        g) Hal’e ürün taşıyarak giriş-çıkış yapan  motorlu araçlardan Belediye meclisi tarafından  belirlenen tarifeye göre ücret almak,

        ğ)  Su ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğine aykırı hareket eden veya yönetmelikte yer tahsisi ile ilgili olarak belirlenen koşulları kaybettikleri sonradan anlaşılan komisyoncuların yer tahsislerinin Belediye encümenince iptal edilmesi için gerekli işlemleri yapmaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

            İş Birliği ve Koordinasyon                                                                                    

MADDE 14- (1) Hal Müdürlüğü belediyemizin tüm birimleriyle birlikte , kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller                                                           

MADDE 15- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

            Yürürlük                                                                                                                

MADDE 16- (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

            Yürütme                                                                                                                 

MADDE 17- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

HABERLER


    Müdürlük ile ilgili haber bulunamadı.

Soru ve Görüşleriniz