İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Mehmet AVCILAR
Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu.İlk, orta ve lise öğrenimini Çayeli'nde tamamladı.1988-1992 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayarak Harita Mühendisi unvanıyla mezun oldu. 1993 yılında Rize Belediyesi'nde göreve başladı. Evli ve iki çocuk babası dır.

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

            a)Belediye                  : Rize Belediyesi’ni,

            b)Başkanlık                 : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

            c)Başkan                     : Rize Belediye Başkanı’nı,

            ç)Başkan Yardımcısı   : Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

            d)Meclis                     : Rize Belediye Meclisi’ni,

            e)Encümen                 : Rize Belediye Encümeni’ni,

            f)Müdürlük                 : İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’nü,

            g)Müdür                     : İmar Ve Şehircilik Müdürü’nü,

            ğ) Teknik Personel      : Müdürlüğe bağlı ve“teknik statüde” çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker ve teknisyenlerin tümünü,

            h)Büro Personeli        : Müdürlüğe bağlı “teknik statüde” çalışanların dışında kalan çalışanların tümünü,

            ı)Yönetmelik               : İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

           

            Temel İlkeler

            MADDE 5- (1) Rize Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, tüm çalışmalarında;

            a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

            b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

            c) Hesap verebilirlik,

            ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,

            d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

            e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.                                                     

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

            Teşkilat yapısı

            MADDE 6- (1)İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

            a) Harita Servisi,

b) Planlama Servisi,

c) İnşaat Ruhsat Sevisi,

ç)Yapı Kullanma İzni Servisi,

d) Kamulaştırma Servisi,

e) Numarataj Servisi,

f) Jeoloji Servisi,

g) Mekanik Servisi,

ğ)Yazı İşleri Servisi’nden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

 

            Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 7- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek,

b) İhtiyaç duyulması halinde 3194 sayılı İmar Kanununa göre 1/1000 ölçekli halihazır haritaların veya imar planlarının yenilenmesi işlerini yürütmek ve onay için meclise sunmak,

c) Belediye görev kapsamına giren alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun parselasyon planı yapmak, yaptırmak ve onaylamak üzere encümene sunmak, Belediye sınırları içerisinde İmar Planlarını yaptırmak uygulamak ve gerektiğinde imar plan değişikliği için Meclise sunmak,

ç)Toplu yerleşim alanları, parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları üretmek,

d) Binalara ve binalarda yer alan bağımsız bölümlere ilgili Numarataj Yönetmeliği’nde yer alan esaslara göre numara vermek ve verilen numaraların plakalarını yönetmelikte belirtilen yerlere yerleştirmek,

e) Adrese dayalı nüfus sayımında, Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

f) Yeni açılmış sokakların, yolların tespitini yapmak ve isimlendirilmesi hususunda Meclise öneride bulunmak ve ilgili meclis kararına istinaden gerekli numarataj işlemlerini yapmak,

g) Plan değişikliği isteklerini değerlendirmek,

ğ) İmar planlarının bilgisayar ortamında güncellemesini yapmak,   

h) Uygulama imar, koruma amaçlı imar ve ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranları bilgilendirmek,

ı) Kent içi trafiğin rahatlatılması için yapılan ulaşım planlama çalışmalarına katkı sağlamak,

i)Planlı alanlarda, gerekli durumlarda plan değişikliği veya plan revizyon tekliflerini Meclise sunmak,

j)Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarının güncel olmasını sağlamak,

k)Kent Bilgi Sisteminin oluşması ve güncel tutulmasına katkı sağlamaktır.

l) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısının vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.

 

 

 

Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) İmar ve Şehircilik Müdürü;

a)Bakanlıkların ilgili mevzuatın ve Başkanlığın; genelge, prensip kararları ve talimatları çerçevesinde, yöneticilik görevlerini ifa eder, Müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için tedbirler alır, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlar ve bu konularda inceleme araştırma yapar,

            b)Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuata ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlar,

            c)Gerekli denetimleri yapar ve yaptırır,

ç)Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlatır,

d)Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlar,

e)Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışır,

f)Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlar,

g)Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip eder,

ğ)Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar,

h)Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapar,

ı) Personelin izin planını yapar,

i)Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla Müdürlüğü temsil eder,

j)Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare eder,

k) Performans ölçümü ve istatistikî çalışma yapar ve yaptırır,

l) İş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi personelden talep ederek, kontrol ve denetimini sağlar,

m)İhale iş ve işlemlerini yapar,

            n)Müdürlüğün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi sürecinde; Sayıştay’a ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’na, ilgili bakanlıkların denetim organlarına, Belediye Meclisi’nin Denetim Komisyonu’na, iç denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur,

o)Belediyemiz istek ve şikâyet hattından gelen talepleri takip ederek, gereğini yerine getirir,

            ö)Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen talepleri değerlendirerek, çözümle sonuçlandırır,

p)Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak yerine getirir.

 

Harita Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 9- (1) Harita Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

a)Nazım İmar ve Uygulama İmar planlarını uygulamak,

b)Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak,

c)İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları yapmak ve yaptırmak,

ç)3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro kontrollerini yapmak,

d)Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için kot tutanağı düzenlemek,

e)Parsel maliklerinin istemleri üzerine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek,

f)İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak, isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek,

g)İskân almış binaları plana işlemek ve kent bilgi sistemine kaydını yapmak,

ğ)İmar uygulamaları ile oluşan terklerin kent bilgi sistemine kaydını yapmak ve ilgili birimlere bilgi vermek,

h)Temel aplikasyonu, inşaat rölevesi ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak ve kontrolünü sağlamaktır.

 

Planlama Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 10- (1) Planlama Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

a)Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin ve yazılarının incelenerek; yasal süre içerisinde cevap verilmesini sağlamak,

b)1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile plan revizyonları ve değişiklik taleplerinin Belediye Meclisi’nde görüşülmek üzere Başkanlık Makamına sunmak ve Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararı ilgilisine tebliğ etmek, sonra dağıtımını yapmak,

c)1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile plan revizyonları ve değişikliklerini Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi gereğince Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında ilan ederek otuz (30) gün süre ile askıda kalmasını sağlamak,

ç)Askı süresi içerisinde parsel maliklerince veya ilgililerince yapılan itirazları Belediye Meclisi'ne sunmak, Belediye Meclisi tarafından itirazları haklı bulunanları gereği için Belediye Başkanlığı'na göndermek, Belediye Meclisince itirazları olumsuz bulunarak kabul edilmeyenlere yazılı bilgi vermek,

d)İmar plan bilgilerinin, imar durumu düzenlenmesine esas olmak veri girişini yapmak ve güncelleştirmek,

e)İmar komisyonu toplantılarında görüşülecek konuları hazırlamak ve sekretaryasını yürütmek, 

f)1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onaylı planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek, 

g)Belediyemizin davaya konu olmuş planlama çalışmalarına ilişkin meclis kararları hakkında ilgili mahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğünün yaptığı mahkeme savunmalarına esas bilgi ve belgelerin hazırlamak, keşifte bilirkişilere teknik bilgi sunmak, mahkeme kararları doğrultusunda gereken plan çalışmalarını yapmak,

ğ)Belediyemizce yürütülecek olan plan yapım sürecinde; kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, arazi kullanım kararlarının tespiti için arazi çalışması yapmak, 

h)İlgili kurum, kuruluşlara ve vatandaşa 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında bilgi vermek, 

ı)Mülkiyeti ya da kullanımı Belediyeye ait olan taşınmazlara ilişkin nazım ve uygulama imar planları ile plan revizyonları ve değişikliklerini hazırlamak,

Planlama çalışmaları sırasında toplanan bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak, 

i)Üst makamlar tarafından verilecek görevleri ifa etmek,

j)İşlem süreçlerinde ilgili harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilâtının yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir.

 

İnşaat Ruhsat Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 11- (1) İnşaat Ruhsat Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

a)İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin, parseli için hazırlattığı proje dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Uygulama Yönetmeliği’nin 57. maddesine istinaden istenen evrakların tamamlanıp tamamlamadığının kontrolünü yapmak ve dosyada eksik bulunmamamsı durumunda dosyanın kabulünü yapmak,

b)Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat edilmesi durumunda inşaatın vizelerini ve gereken durumlarda da inşaat mahallini kontrol etmek,

c)Mal sahibinin hazırlatarak getirdiği mimari projeyi (imar çapı, kot tutanağı ve kadastro çapının) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik maddelerine göre inceleyerek yapı ruhsatını düzenlemek,

ç)Harita aplikasyon projesinin mimari proje ile aynı olup olmadığını kontrol etmek,

d)Mimarisi incelenen proje dosyasının statik hesaplarını ve çizimlerini mimari proje esas alınarak incelemek,

e)3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliklere göre incelenen proje dosyasını Başkanlık Makamı’na onayına göndermek,

f)Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetine göre yapı inşaat maliyetini hesaplamak,

g)Korunması gerekli olan alanlarda inşaat ruhsatı için müracaat eden dosyaların mimari ek ve mimari projenin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenmesini ve bir üst yazı ile Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunulmasını sağlamak,

ğ)Doldurulan ruhsatların her ay sonunda birer nüshalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmek,

h)Ruhsat dosyasında bulunan makine, statik, elektrik, harita ile ilgili hazırlanmış projelerin Müdürlük teknik personellerince kontrol edilerek onaylanmasını sağlamak,

ı)İnşaat ruhsatının alımından sonra hafriyat taşınmasına izin veren belgeyi düzenlemek,

i)Gerekli durumlarda yıkım ruhsatı ve sanat yapısı ruhsatlarını ilgili kanunlara ve yönetmeliklere göre düzenlemek ve Başkanlık Makamı’nın onayına sunmak,

j)İşlem süreçlerinde ilgili harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilâtının yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir.

 

Yapı Kullanma İzni Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 12- (1) Yapı Kullanma İzni Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

            a)Yapı kullanma izin belgesi almak isteyen mal sahibinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’na istinaden evraklarının kontrol edilerek dosyada eksik belge olmaması şartı ile dosyayı kabul etmek,

b) Bitmiş binaların, sığınaklarının projesine uygunluğunu kontrol etmek,

c)İlgililerinin yazılı talebi üzerine inşaatı tamamlanan binaların onaylı proje ve eklerine göre yerinde uygunluğunu kontrol etmek,

ç)Bina kontrolünden sonra bir eksikliği yoksa prim borcunu sorgulamak için SGK, vergi borcunu sorgulamak için ise ilgili vergi dairesine borç sorgu yazısı göndermek,

d)İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek,

e) Belediye ve mücavir alan sınırları dâhilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü iş yeri, mesken ve benzeri yapıların uygunluğunun kontrolünden sonra yapı kullanma izinlerini hazırlamak,

f)Doldurulan yapı kullanma izin belgelerini her ay sonunda birer nüshalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmek,

g) İş bitirme ve iş deneyim belgeleri tanzim etmek,

ğ)İşlem süreçlerinde ilgili harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilâtının yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir.

 

Kamulaştırma Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 13- (1) Kamulaştırma Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

a)Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek,

b)Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğü’nden kayıtlarını çıkarmak, listelerini düzenlemek, zemindeki kullanımları tespit etmek,

c)Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak,

ç)Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak,

d)Yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporu’nun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak,

e)Belediyeye hibe ve devir edilen taşınmazların tapu işlemlerini, ayrıca kamulaştırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak,

f)İstimlâk edilecek parsellere istimlâk şerhinin konulmasını sağlamaktır.

 

Numarataj Servisi’nin görev,  yetki ve sorumlulukları

            MADDE 14- (1) Numarataj Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

a)Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimleri ve numaraları ile bu alanlarda kalan binalara numara vermek, tabelalarını yaptırmak ve alanda herkes tarafından rahatlıkla görünen yerlere yerleştirmek,

b)Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimlerine göre tabelaların üretimini yaptırmak ve ilgili alanda uygulamak,

c)Alanda uygulanan numarataj çalışmasının, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların numaralarının Ulusal Adres Veri Tabanı’na işlenmesini sağlamak,

ç)Kurumların ve şahısların Ulusal Adres Veri Tabanı’nda adresle ilgili başvurularını tetkik edip cevaplandırmak,

d)Yeni yapılan binaların numaralarını tespit edip ulusal adres veritabanına işlenmesini sağlamak. Ulusal Adres Veri Tabanı’na erişen kurumların, adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları inceleyip giderilmesini sağlamak,

e)İşlem süreçlerinde ilgili harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilâtının yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir.

 

 

 

Jeoloji Servisi’nin görev,  yetki ve sorumlulukları

            MADDE 15- (1) Jeoloji Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

a)İnşaat ruhsatı aşamasında zemin sondajlı ve laboratuar deneyli yapılmış jeolojik-jeoteknik zemin etüt raporlarının detaylı incelemek, tüm çalışmalara yerinde katılmak,

b)Belediye’ye ait jeolojik-jeoteknik zemin çalışması yapılmak ve teknik rapor hazırlamak,

            c)Yapı denetim kanunu kapsamında yapı denetim şirketlerinin sorumluluğu dışında kalan ruhsata tabi tüm yapıların ruhsat eki olan zemin etüt dosya tetkiki ile bunların onama işlemlerini yürütmek,

            ç)Görev konuları ile ilgili şikâyet ve istekleri değerlendirmek ve her türlü yazışmaları yürütmektir.

 

Mekanik Servisi’nin görev,  yetki ve sorumlulukları

            MADDE 16- (1) Mekanik Servisi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

a)Asansör avan projelerinin ilgili genel ve iç mevzuat hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak,

b)Asansör teknik dosyasını kontrol etmek,

c)Asansör işletme ruhsatı düzenlemek,

ç)Asansörlerin periyodik kontrollerinde görev alacak yetkili kuruluşların belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

d)Asansörlerin ilgili genel ve iç mevzuat hükümlerine uygun olarak yıllık kontrollerini yaptırmak, takibini ve gerekli işlemlerini yapmak,

e)İşlem süreçlerinde ilgili harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilâtının yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir.

 

            Yazı İşleri Servisi ‘nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 17- (1) Yazı İşleri Servisi ‘nin görev, yetki ve sorumlulukları;

            a)Büro iş ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,

            b)Müdürlüğe gelen istek ve şikâyet dilekçelerini değerlendirip,  ilgili alt birimle iletişime geçerek koordineli bir şekilde çözümlemek,

            c)Müdürlükçe yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak istenilen haftalık, aylık ve yıllık raporları hazırlamak,

            ç)Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gelen giden evrakların takibini yaparak gereğini yerine getirmek,

            d)Satın alma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

e)Müdürlüğe çeşitli kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarca yapılan müracaatların mevzuat hükümlerince kayıtlarını yapmak,

f)Müdürlük makamınca ilgili birimlere havale edilen resmi evrak ve dilekçelerin zimmet karşılığında dağıtımını sağlamak,

g)Müdürlüğe bağlı birimlerce tekâmül ettirilen evrakların havale edilen kurum, kuruluş veya vatandaşa tebliğini sağlamak ve sonuçlandırılmış evrakların arşivlendirilmesini sağlamak,

ğ)İşlem süreçlerinde ilgili harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilâtının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

h)Resmi makamlar tarafından yayınlanan genelgeleri memurlara tebliğ etmek ve dosyalamak,

ı)Kırtasiye ve demirbaş ihtiyacını ilgili müdürlüğe bildirmek, temini ile bürolara dağıtımını sağlamak,

i)Müdürlüğe ait yıllık bütçe teklifini hazırlamak,

J)İşlem süreçlerinde ilgili harç ve ücretlerin tahakkukunu yapmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 18 – (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye birim Müdürlükleri, gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 MADDE 19 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Rize Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz