İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Nurdan BOZKURT
1980 Rize doğumlu olan Bozkurt, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Rize İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra RMYO Muhasebe, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve son olarak da Ahmet Yesevi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliğini tamamladı.Memuriyet hizmetine 2005 yılında İSKİ Genel Müdürlüğünde başlayan Bozkurt ; 2008 yılında Rize Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne tayin oldu, aynı birimde sırasıyla şeflik ve uzmanlık kadrolarında görev yaptıktan sonra 2015 yılından itibaren Müdürlük görevini fiilen yürütmektedir.

T.C.
RİZE BELEDİYESİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA
YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

            Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Rize Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Rize Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)         Belediye                        : Rize Belediyesi’ni,

b)        Başkanlık                       : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

c)         Başkan                           : Rize Belediye Başkanı’nı,

ç)      Başkan Yardımcısı         : Bağlı olunan Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

d)     Meclis                            : Rize Belediye Meclisi’ni,

e)      Müdürlük                      : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü,

f)      Müdür                            : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’nü,

g)      İSGB                              : İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ni,

ğ)      Şef                                 : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şefi’ni,

h)      Personel                         :İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

ı)      Yönetmelik                      :İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

            Temel İlkeler

            MADDE 5- (1) Rize Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

           

            Teşkilat yapısı

MADDE 6- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu (Uzman), Şef, Memur ve Büro Personelinden oluşur.

 (2) Müdürlük;

 a) İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

alt biriminden oluşur.

 

           

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

 

            Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 7- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görevleri;

            a) İlk defa memur veya işçi olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak. Engelli işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak memur ve işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerini gerçekleştirmek,

            b) Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdiki, başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili işlemleri yapmak, Aday memurların yetiştirilmesi için Aday Memurların Yetiştirilmeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince eğitimler düzenlemek,

            c) Kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerini yapmak. Nakil giden memurlar için personel ilişik kesme belgesi hazırlamak,

            ç) Memur personelin derece, terfi ve kademe ilerlemesi, terfi tarihlerini belirten listeleri takip ederek, onaylarını almak, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarını tespit etmek,

            d) Personelin, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde başlıca dayanak olarak kullanılmak üzere, müdürlüklerde çalışan tüm personel için birer sicil ve özlük dosyası düzenlemek, muhafaza etmek. Sicil ve özlük dosyasında kademe ilerlemesi, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, derece ve nüfus cüzdanı örneğini  temin etmek,

            e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği, memur, işçi, sözleşmeli personellerin 45 yaş altı zorunlu bireysel emeklilik için emekli keseneğinin %3 ü oranında kesinti yapmak. Cayma işlemi yapan ve oranını arttıranların takibatını yapmak,

            f) Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur borçlanma, eğitim değişikliği, askerlik süresince ve diğer mazerete dayalı süreler) işlemlerini yapmak,

            g) Memur personellerin yan ödeme ve ek özel hizmet tazminatı bordrolarını hazırlamak ve kontrolünü yapmak, personelin harcırah işlemlerini yürütmek,

            ğ) Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak,

            h) Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerini yapmak, ihbar ve kıdem tazminatlarını hesaplayarak ilgili birime göndermek,

            ı) Kadro derece unvan değişiklikleri ile kadro iptal ihdas işlemlerini yapmak,

            i) Yurtdışına görevli gönderilen personel ile ilgili valilik makamından onay almak ve hizmet pasaportlarının temini için gerekli işlemleri yapmak. 1. 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak,

            j) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi yapmak,

            k) Disiplin Kurulunun oluşturulması, disiplin kuruluna gönderilen evrakların takip edilerek, onaylatılan disiplin kararının disiplin dosyasına işlemek,

l) Kurum içinde görev yapan memur personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Zabıta Memurlarının Belediye Zabıta Yönetmeliği ve İtfaiye Memurlarının Belediye İtfaiye Yönetmeliği gereğince görevde yükselme eğitim programlarını hazırlamak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

            m) Personellerin Belediyeye karşı açmış olduğu davalarda talep edilen bilgi ve belgeleri temin etmek. Personelin adli ve idari dava kararlarının ilgililere tebliğini yapmak,

            n) Personel devam kontrol sistemi ile personelin giriş-çıkış kontrollerini yaparak, bağlı olduğu müdürlüğe iletmek,

            o) Stajyer öğrenci kontenjanlarını belirlemek ve staj talebinde bulunan öğrencilerin branşlarına uygun müdürlüklerde staj yapmalarını sağlamak,

            ö) Yürütülen görevlerle ilgili istatistikî bilgiler hazırlamak ve raporlamak,

            p) İzine ayrılan müdürlerin ve başkan yardımcılarının izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin vekâleten görevlendirme işlemlerini yapmak,

            r) Geçici ve sürekli iş göremezlik halleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

            s) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’ncu maddesi gereği sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında gereken işlemleri yürütmek. Kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi için belediye meclisine sunulmak üzere onay almak. Hizmet sözleşmelerini hazırlamak ve sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek,         

          ş) Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda şubat ayının son gününe kadar, memur personelden mal bildirimi beyanı almak, muhafaza etmek ve önceki yıllarda alınan beyannamelerle karşılaştırmak üzere komisyon kurulmasını sağlamak,

           t) Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak ve arşivlemek,

          u) Her ayın 15 ile müteakip ayın 14 ü arasındaki zaman dilimini kapsayan personelin maaşlarını hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek. Ücret ödemeleriyle ilgili yasal mevzuatta belirtilen kesintileri yapmak ve bu kesenekleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek. Personellerin icra, nafaka, mali ve benzeri borçlarının bordrolarından kesilmesini sağlamak,

              ü) Meclis ve Encümen Toplantılarına katılan Başkan ve üyelerin, komisyon üyelerinin, huzur haklarının tahakkuklarını yapmak ve mali hizmetler müdürlüğüne göndermek,       

            v) Toplu Sözleşme taslağını ve tutanaklarını hazırlamak. İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan iktisadi ve sosyal haklarının eksiksiz ve zamanında alınmasını sağlamak,

           y) Yapılan eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda yıl içinde uygulanacak ve personelin yetiştirilmesini, verimliliğinin artırılmasını ve daha ileriki görevlere hazırlanmalarını sağlayıcı her çeşit eğitim faaliyetini tespit etmek,  başkanlık makamınca onaylanan hizmet içi eğitim programlarını uygulamak, eğitimler sonrası yapılan eğitim değerlendirme formlarının sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak,

            z) Hizmet Takip Programını takip etmek, memur personelin veri girişini yapmak ve güncellemek,

 

                aa)  Mali Otomasyon Sistemi Projesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

 bb) Diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere personelin gönderilmesi işlemlerini yürütmek,

                 cc) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporu, performans programı, bütçe ve stratejik planı hazırlamak,

                 çç) 5393 Sayılı Kanunun  48. Maddesine istinaden ;  ihtiyaca göre  birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi için gereken işlemleri yapmak ,

                dd) Mevzuatça ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmaktır.

             (2) Müdürlük,  Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte yer alan görevleri ilgili mevzuat gereğince yapmakla yetkilidir.

 

 

            Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 8-(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü;

a) Başkan adına Müdürlüğü temsil eder, Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkilisidir,

b) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin verimli, zamanında, doğru ve yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlar,

c) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olup; müdürlük yönetimini mevzuat çerçevesinde yazılı ve sözlü emirlerle yürütür, görev dağılımı yapar,

            ç) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve ihale yetkilisidir. Müdürlüğün bütçe planlamasını yapar, harcamaların bütçeye uygun ve yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlar,

            d) Müdürlük personelinin birinci disiplin amiridir,

            e) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

            f) Müdürlüğün stratejik planı ve performans programını belirler, iş ve işlemlerin bunlara uygun yürütülmesini sağlar,

            g) Belediyenin istihdam yönetimi, işgücü planlaması ve organizasyonunu üst yönetimce belirlenmiş politika ve prensiplerine uygun olarak planlar ve organize eder,

          ğ) Müdürlük personeli ile ilgili iş ve işlemleri denetler ve aksaklıkları giderir,

            h) Müdürlük personelinin yıllık izin planlamasını yapar,

            ı) Üst makamlarca verilecek mevzuata uygun benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,              

            (2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Başkana karşı sorumludur.

 

 

İSGB sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları

 

            MADDE 9-(1) 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çalışanlara, işveren ve işveren vekillerine getirdiği yükümlülüklerle ilgili rehberlik hizmetini yürütür.

 

 

 

 

 

            Şef’in görev yetki ve sorumlulukları

            MADDE 10- (1) İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Şefi;

            a) Müdür tarafından görevi gereği verilen ve mevzuatta öngörülen görevleri yapar,

            b) Müdürlüğe ait iş ve işlemlerin yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur,

            c) Gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırır, takip eder ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlar,

ç) Birimdeki işleri plan ve programa bağlayarak tam ve zamanında bitirilmesini sağlar,

            d) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlar,

            e) Belediye mevzuatı ile diğer mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

            Personelin görev yetki ve sorumlulukları

            MADDE 11-(1) İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü personeli;

             a) Müdürlük emrinde görevli personel mevzuata uygun verilen görevleri amirin emirleri doğrultusunda tam ve zamanında yapmakla yükümlüdür,

            b) Evraka ilişkin işleri imzadan çıkışına kadar izler, tamamlar ve sevke hazır duruma getirir,

            c) Gelen/giden evrakların takibini yapar,

            ç) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Müdürlük ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlar,

            d) Bürodaki iş ve işlemlerinden,  bunların gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

            e) Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesini yapar,

            f) Kurum içi ve diğer kurumlar ile ilgili yazışmaları yapar,

            g) Müdürlük makamınca verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

             

 

            İSGB’nin görev yetki ve sorumlulukları

            MADDE 12-(1) 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çalışanlara, işveren ve işveren vekillerine getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İş Birliği ve Koordinasyon

 

            İş Birliği ve Koordinasyon

                MADDE 13-(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü belediyemizdeki tüm birimlerle ve gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE 14-(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

            Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

            MADDE 15 –(1) 11/09/2017 tarihli ve 2017/95 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük

            MADDE 16-(1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 17- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz