İtfaiye Müdürlüğü
YASİN YILMAZ
İçerik Güncelleniyor...

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Rize Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik İtfaiye Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52. Maddesi, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İçişleri Bakanlığı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yasalara dayanılarak hazırlanmıştır.

                                      

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)

b)

Belediye

Başkanlık

: Rize Belediyesi’ni,

: Rize Belediye Başkanlığı’nı,

c)

Başkan

: Rize Belediye Başkanı’nı,

ç)

Başkan Yardımcısı

: Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

d)

Meclis

: Rize Belediye Meclisi’ni,

e)

f)

Encümen

Müdürlük

: Rize Belediye Encümeni’ni,

: İtfaiye Müdürlüğü’nü,

g)

ğ)

Müdür

Amir

: İtfaiye Müdürü’nü,

: İtfaiye Amiri’ni,

h)

Çavuş

: İtfaiye Çavuşu’nu,

i)

Personel

: İtfaiye Müdürlüğü Memur ve Büro Personeli’ni,

ı)

Yönetmelik

: İtfaiye Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Rize Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
            a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
            b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
            c) Hesap verebilirlik,
            ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,
            d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
            e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
            f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

Teşkilat yapısı

MADDE 6- (1) İtfaiye Müdürlüğü Başkan’a veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütür.

(2) İtfaiye Müdürlüğünün teşkilat yapısı;

a) Müdür,

b) İtfaiye Amiri,

c) İtfaiye Çavuşu,

ç) İtfaiye Eri,

d) Büro Personeli’nden oluşur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) İtfaiye Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Yangınlara müdahale etmek ve yangınları söndürmek,

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altı arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

d) (Değişik:RG-9/1/2012-28168) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,               

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitim vermek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,          

ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

k) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 08.09.2015 tarih ve 2015/7 nolu Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında “Yerel Düzey Yangın Hizmet Grubu Operasyon Planı” hazırlamak,                         

l) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) İtfaiye Müdürü;

a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar,

b) Personelin hizmet içi eğitimini yapar veya yaptırır, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirir,

c) Müdürlük personelinin birinci derece sicil ve disiplin amiridir,

ç) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırır; hizmete hazır durumda tutar, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlar,

d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirir,

e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapar ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işler,

f) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlar ve ilgili kuruluşlara gönderir,

g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirir ve çalışır durumda olmalarını sağlar,

ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depolarının yapılmasını sağlar,

h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetler ve işbirliğini sağlar, talep üzerine bu kuruluşlara eğitim verir,

ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirir,

i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirir,

j) Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlar,

k) Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlar,

l) Stratejik plan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’u çerçevesinde müdürlük   faaliyet raporunu, performans programını ve bütçesini hazırlar, harcama yetkilisi olarak müdürlük bütçesinin uygulanmasını sağlar,           

m) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 08.09.2015 tarih ve 2015/7 nolu Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında “Yerel Düzey Yangın Hizmet Grubu Operasyon Planı” hazırlanmasını sağlar,         

n) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri         yapar.

 

 

 

 

 

İtfaiye Amiri’nin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9- (1) İtfaiye Amiri;

a) Kendisine verilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasından sorumludur,

b) Kendisine bağlı personelin çalışma programının hazırlanması, organize edilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesinden sorumludur,

c) Tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasını sağlar,

ç)Yangınların araştırılması amacıyla, yangın yeri inceleme, görüntüleme ve raporlama çalışmalarını yapar,

d) İtfaiye olaylarına, etkin bir şekilde müdahale edilmesini sağlar,

e) Müdür tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapar.

 

İtfaiye Çavuşu’nun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 10- (1) İtfaiye Çavuşu;

a) Müdür veya itfaiye amiri tarafından kendisine tevdi edilen işleri zamanında yapar veya yaptırır,

            b) Hizmetin etkin ve düzenli yürütülmesi için itfaiye erlerini organize eder ve yönlendirir,

  c) Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar,

  ç) Amirlerinin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder,

d) İtfaiye olaylarının, müdahale çalışmalarına katılır,

e) Personelin eğitim, disiplin ve yönetiminden, yangın yerindeki düzen ve çalışmalardan, malzemelerin toplanmasından sorumludur,      

f) Müdahale ettiği olayların yangın raporunu yazar ve takip eder,

g) Müdür ve amir tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapar.

 

İtfaiye Eri’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) İtfaiye Eri;

a) Müdür, amir veya çavuş aracılığı ile kendilerine verilen görevleri yerine getirir,

b) Yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma çalışmalarına katılır,

c) İtfaiye hizmet binasının güvenliğini sağlar ve temizlik işlerini yerine getirir,

ç) Araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımını yapar, varsa arızalarını amirine bildirir,

d) Görev yapacağı aracı teslim alır, görev dönüşü aracı bir sonraki olaya hazır hale getirir,         

e) Araca akaryakıt ikmali yapar,

f) Amirleri tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri      çerçevesinde tam ve zamanında yapar.

 

Büro Personeli’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Büro Personeli;

a) Müdür, amir veya çavuş aracılığı ile kendilerine verilen görevleri yerine getirir,

b) İhtiyaç duyulması halinde, yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarına katılır,

            c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair işyerini yerinde inceler ve ilgili raporu yaptığı tespitleri esas alarak hazırlar,

            ç) İtfaiye raporu talep dilekçelerine en kısa zamanda geri dönüş yapar,

            d) Gelen-giden evrakların sevk ve idaresini sağlar,

e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Yapı Kullanım Belgesine ilişkin düzenlediği itfaiye uygunluk raporunu elektronik ortamda kayıt altında tutar,

f) Amirleri tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve zamanında yerine getirir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 13 – (1) İtfaiye Müdürlüğü, Belediye birim Müdürlükleri, gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Rize Belediye Meclisinin kabulüne müteakip yayım tarihi ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 


HABERLER


Soru ve Görüşleriniz