Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hüseyin NALKIRAN
1966 yılında Rize’de doğdu. İlk , orta ve lise öğrenimini Rize’de tamamladı. İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Nalkıran; 1989 yılında Diyanet İşleri Bakanlığı emrinde İmam-Hatip olarak görev yaptı. 1996 yılında Rize Belediyesi’ne nakil olarak atandı. Rize Belediyesi’nde Mezarlıklar Müd., Aileden Sorumlu Müd., İdari İşler Müd., Temizlik İşler Müd. Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görev yaptı. Halen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapmakta. Evli ve üç çocuk babası.

T.C

RİZE BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Rize Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev , yetki ve sorumlulukları  ile çalışma usul ve esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

 

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Rize Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

           

Dayanak

            MADDE 3– (1) İş bu yönetmelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemek için, 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

            a) Belediye                      :Rize Belediyesi’ni,

            b) Başkanlık                     :Rize Belediyesi Başkanlığı’nı

            c) Başkan                         :Rize Belediyesi Başkanı’nı,

            ç) Başkan Yardımcısı      :Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

            d) Meclis                         :Rize Belediye Meclisi’ni,

            e) Encümen                     :Rize Belediye Encümeni’ni,

            f) Müdürlük                     :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

            g) Müdür                          :Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü,

            ğ) Şef                                :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi’ni

            h) Personel                       :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümü’nü,

            i)Yönetmelik                    :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma

                    Yönetmeliği’ni,

 ifade eder.

 

            Temel İlkeler

            MADDE 5- (1) Rize Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tüm çalışmalarında ;

      a)Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

                       

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

            Teşkilat Yapısı

            MADDE 6- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ;

a)   Kültür ve Sosyal İşler Şefliği,

1) İdari İşler Birimi,

2) Sosyal Hizmet Ofisi Birimi,

3) Tophane Mahallesi Bilgi Evi,

4) Tophane Mahallesi Gençlik Eğitim Merkezi,

5) Sahil Kadın Kültür Merkezi Mesleki Eğitim Birimi,

6) Tophane Mahallesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi,

7) Gençlik ve Spor Birimi,

b)   Yemekhane,

c)    Bando Şefliği,

alt birimlerinden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev,Yetki ve Sorumluluklar

 

            Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları;

       a) Başkanlık makamının vermiş olduğu görevleri kanun, usul ve yönetmelik çerçevesinde uygulamaya geçirmek,

       b) Müdürlük hizmetlerini geliştirmek amacıyla hedef ve stratejiler belirlemek,

       c) Belediye sınırları içerisinde kültürel ve sosyal etkinliklere yönelik,  her türlü tanıtım etkinliklerinde bulunmak,

       ç) Halkın  tiyatro, festival ve sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmak için organizasyonlar yapmak,

       d) Vatandaşlarımıza yönelik sosyal projeler üretmek,

       e)  Birim faaliyet raporunu, Stratejik plan, Performans ve bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek,

       f)  Müdürlüğümüze gelen resmi evrak ve dilekçeleri süresinde cevaplamak,

       g)  Semt Kültür merkez binaları oluşturarak çocuk, genç, engelli ve yaşlılar için sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenlemek,

      ğ)  Sosyal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı uygun gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak,

      h) İş güvenliği komisyonu tarafından verilen raporlarda bulunan eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

      i) Belediye sınırları içerisinde ikamet eden şehit ailelerine yönelik çalışmalar ve organizasyonları Özel Kalem Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirmek,

     ı) Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin yeni doğan çocuklarına yönelik projeler gerçekleştirmek,

     j) Resmi, milli ve dini bayramlarda, kurtuluş ve anma günlerinde yapılacak olan etkinlikleri planlamak ve organizasyonlarını yapmak,

     k)  Belediye hizmet binasının temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

     l)  Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak belediye hizmet binasının boya, badana, tamirat, tadilat işlerinin yerine getirilmesini organize etmek, 

     m)  Birimlerce kullanılacak ve/veya kullanılan elektrik, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmelerini yapmak, gerektiğinde mevcut abonelik işlemlerini iptalini yapmak,

     n)  Belediye bünyesinde hizmet veren tüm birimlerde ısıtma, soğutma, klima, asansör, doğalgaz kazanı, telefon santrali, telsiz rölesi  ve havalandırma sistemlerinin bakım, onarım ve kontrol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. Yetkili servis  ya da firmalarla kontrol bakım sözleşmesi yapmak. Bakım ve tamirleri ile ilgili her türlü yedek parça ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri temin etmek,

            o) Kapı dedektörleri,  x-ray cihazları, el detektörlerinin arızalarını gidermek, bakım ve onarımlarını yapılmak,

             ö)  Lavabo ve tuvaletlerin temiz su ve kirli su hatlarındaki tıkanıklık ve arızalarının  giderilmesini için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak,

             p)  Başkanlıktan gelen kutlama programları doğrultusunda törenlerde, tören yerlerini tanzim etmek, Belediye hizmet binasının ve tören yerlerinin bayrak ve flamalarla donatılmasını sağlamak, ihtiyaç halinde ses sisteminin kurmak, protokol düzenini sağlamak,

            r)  Mesai bitiminde odacıların yapması gereken pencerelerin kapatılması, odaların kilitlenmesi, çöp kutularının boşaltılması, muslukların kapatılması, elektriklerin söndürülmesi ve temizliğin yapılması gibi iş ve işlemleri kontrol etmek,

            s) Kaloriferleri mesai saatinin başlangıcına kadar gereken sıcaklığı sağlayacak şekilde yakmak, ısıtma araçlarının kontrol ve bakımlarını yapmak. Gaz kaçaklarına karşı tedbir almak,

            ş) 5393 Belediye kanununun 60. Maddesinin (i) bendi gereğince Belediye mahalli sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardımda bulunmak,

            t) Belediye mahalli sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize Sosyal Hizmet Ofisi Birimi’nden giyim/eşya yardımında bulunmak. Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak,

            u) Belediye binasında bulunan  çay ocağı hizmetlerinin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

            ü) Sosyal Yardım Vakfı ile koordinasyon kurarak gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek,

            v) Öğrencilerin aradıkları bilgiye kitap ve internet yoluyla ulaşmasını , ders ve ödev

çalışmaları ile ilgili olarak gerekli takviye ve desteği Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa sağlamak,

             y) Kadınların Sosyal, bedensel, ruhsal, mesleki, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak, el emeği ürünlerinin üretimi  için  plan  ve  programlar hazırlamak, kursiyerlerini ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte sergi ve kermes etkinlikleri düzenlemek, meslek edindirme kursları ile ilgili meslek kuruluşlarıyla  ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,

           z)  Meslek kursları açılması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediye Başkanlık Makamı’ndan gerekli onayları almak, kursları planlamak ve kursların program içeriklerini belirlemek,

          aa) Rize’de yaşayan dar gelirli kişilerin el emeği ürünlerini değerlendirmek için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak, el emeği ürünlerin pazarlanması işlemlerinin yapılmasına katkıda bulunmak,

          bb) Folklor ekibi oluşturmak, tiyatro çalışmaları düzenlemek,

            cc) Toplumun her kesiminden katılacağı sportif faaliyetleri Rize Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa yapmak. Özellikle genç nüfusu spora yönlendirmek, gençlerin ve sporcuların yetişme ve gelişmesini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak. Ruh ve beden sağlıkları ile ilgili gerekli tedbirleri alıp sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek ve yaz spor okulları açmak,

             çç) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör sporun gelişmesine destek vermek. Spor kulüpleri ile beraber dayanışma içerinde sportif faaliyetler düzenleyip halkımızın katılımını sağlamak, gençlere yönelik sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,

 

            dd)  Engelli bireylere yönelik sportif faaliyetler düzenleyerek farkındalık oluşturmak,

            ee)  Çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyerek sosyal ve fiziksel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak,

            ff) Kültürümüzde ve tarihimizde yer edinmiş sporları  (geleneksel ata sporları) yaşatmak amacıyla faaliyetler düzenlemek,

            gg) Belediyemiz yemekhanesinde personelimize öğle yemeği hizmetini sunmak,

            ğğ)  Rize’de yaşayan vatandaşlarımıza Ramazan ayı boyunca İftar yemeği vermek,

            hh) Müdürlüğümüze bağlı bando takımıyla, organizasyonlarda,  karşılama, uğurlama, fuar, festival açılışlarında, kurtuluş ve anma günlerinde, spor etkinliklerinde, konserler, şenlik,  kültürel organizasyonlar, resmi bayramlarda program yapmak,

            ii) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısının vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.

 

            Müdür’ün Görev,Yetki ve Sorumlulukları

            MADDE 8- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü;

            a)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olup, müdürlüğün her türlü çalışmalarını   düzenler,

            b)Alt birim yetkilileri/personel arasında görev bölümü yapar; İzin , hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alır,

            c)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tahakkuk amiri harcama yetkilisi ve müdürlük

personelinin disiplin amiridir,

            ç) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar,

            d) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenler, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı sağlar ve çalışmalarını izler,

            e) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenler, iş akışını belirler, Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderir,

             f) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan Müdürlük ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek, Müdürlüğün birim performans ve birim faaliyet raporlarını hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir,

            g) Yapılan organizasyonların duyurulması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak çeşitli çalışmalar yapar,

            ğ) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur, başkanlık makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yerine getirir,

           h) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü ilgilendiren kanun, tüzük, genelge, yönetmelik ve yönergeleri inceleyerek alt birimleri bilgilendirir,

           i)  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında ve birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlar,

           ı) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygun ve yeterliliğini devamlı olarak izler,  gerekiyorsa düzeltmeye yönelik tedbirler alır,      

                   j) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını gerekli belgelerin düzenlenmesi ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlar.

                   k) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

 

 

 

 

Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şefi;

a)Müdürlüğün ilgili iş ve işlemlerini tam ve zamanında yapılmasını takip eder ve müdürü bilgilendirir,

            b)Müdürlüğün işlerini ve personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün işleyişini sağlar, oluşan aksaklıkları müdüre bildirir,

            c) Bürodaki tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur,

            ç) Yapılan tüm yazışmalarda müdürün paraf ve onayını alır,

            d) Şefliğe bağlı büroların temizlik, düzen ve çalışma huzurunu sağlar,

            e)  Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, araç gereç ve cihazlarının kayıtlarını kontrol eder ve korur, genel bakım ve onarımlarını yapar ve diğer büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlar,

            f) Müdürlüğe bağlı personelin çalışmalarını düzenler, Müdür’ün vereceği diğer görevleri yapar,

            g) Evrak iş ve işlemlerinin tam ve zamanında yapılmasından sorumludur,

            ğ) Müdürlük çalışanlarının izin , hastalık ve fazla çalışma saatlerini takip eder ve birim müdürüne bilgi verir,

           h) Müdürlüğün, Stratejik Planı, Performans Programı, Bütçesi ve Faaliyet Raporunun hazırlanmasında gerekli çalışmaları yapar,

          i)Şefliğe Bağlı; İdari İşler, Sosyal Hizmet Ofisi, Tophane Mahallesi Bilgi Evi, Tophane Mahallesi Gençlik Eğitim Merkezi, Sahil Kadın Kültür Merkezi Mesleki Eğitim Birimi, Tophane Mahallesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Gençlik ve Spor Birimleri’nin gerekli olan ihtiyaçlarını, sevk ve idaresini takip eder,

             ı) İş gücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, çalışan personelin görev ve sorumluluklarını denetler,

            j) Müdürlük faaliyetleri için amirince talep edilen raporları hazırlar,

            k) Görev alanına giren ve müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

           

Yemekhane Şefi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-(1) Yemekhane Şefi;

a)Yemekhane hizmetlerinde çalışan personel arasında iş bölümü ve iş birliğini sağlar,

            b)Yemekhanede çalışan personele uygun kılık kıyafeti temin eder ve bunların kullanım durumlarını denetler,

            c)Yemekhane için ihtiyaç planlaması yapar ve malzeme teminini sağlar,

            ç)Yemekhane salonu , mutfak ve yiyecek depolarının temizlik, tertip ve düzenini sağlamak için gerekli önlemleri alır ve/veya  aldırır,

      d)Yemekhanede yangın ve hırsızlığa karşı gerekli önlemleri alır ve /veya aldırır.

            e)Her yıl sonunda demirbaş sayımını yapar ve hasar gören malzemelerin tutanaklarını tutar,

            f)Yemekhane hizmetlerinden yararlanan personelin görüş ve tavsiyelerini alarak işlerin daha iyi yürütülmesi için çalışmalar yapar,

            g)Yemekhane servisi görevleri ile ilgili olarak aşçı, aşçı yardımcısı ve yardımcı personel görevlendirmesi yapar, personeli sevk ve idare eder,

            ğ) Mesleki etik kurallarına riayet eder,

            h)Yemekhane Servisinin görevleri arasında bulunan işlerle ilgili tespit ve tavsiyeleri müdüre iletir,

             i)Aylık yemek listesinin hazırlıklarını yapar, gerekli erzak ve yemek malzemelerinin alım işlemlerini takip eder,

             ı)Personelin işe giriş ve çıkışlarını takip eder,

             j)Yemek üretimi(pişirme) sırasında kullanılacak olan ekipmanları kontrol eder, kullanıma uygun olup olmadığını belirler, eksiklikleri giderir,

            k) Yemeklerin lezzetine, görünüşüne ve hijyenine özen gösterir,

            l)Ön hazırlığı yapılacak yemekler için, çalışanları görevlendirerek hazırlığı eksiksiz ve zamanında tamamlar,

            m)Yemekleri, servise çıkmadan önce son kontrollerinin yapılması için ilgili başkan yardımcısına sunar.

 

Bando Şefi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11-(1)Bando Şef’i;

        a) Başkanlık tarafından düzenlenen organizasyonlarda yapılacak merasimleri icra eder,

        b) Belediye hudutları içerisinde veya dışında verilecek bando görevlerine en iyi şekilde hazırlanır, koordine ve icra eder,

        c) Karşılama,   uğurlama, fuar ve festival açılışları, kurtuluş ve anma günleri, spor etkinlikleri, cenaze merasimleri, konserler, şenlikler ve kültürel organizasyonlar, resmi bayramlar, provalar ve başkanlığın görevlendireceği diğer etkinliklerde görev alır,

        ç) Bando şefi, bando merasim kıyafetlerinin ve enstrümanlarının teminini, bakımını ve kullanıma hazır olmasını sağlar,

            d) Prova ve konserleri verimli ve düzenli bir şekilde yürütmekten sorumludur,

            e) Her hafta bando şefi tarafından belirlenecek bir günde mesai saatleri sonrasında serbest ve toplu çalışmalar yapar,

            f) Bando şefi gerekli gördüğünde personeli tek veya gruplar halinde çalışmaya çağırır,

            g) Bando şefi, bandonun sanat seviyesini yükseltir ve yeni eserler öğrenilmesini sağlar.

 

Müdürlüğe Bağlı Şeflerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12-(1) Şefler;

            a)Birimine ait işleri mevzuat esaslarına göre yapmak/yaptırmak,

            b)İşleri plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak,

            c)Emrindeki personele iş dağılımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak.

            ç)Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak,

            d)İş yeri emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak,

            e)Şefliğinde ayrılacak veya görev yeri değişecek personelin zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir tutanak ile teslim almak,

            f)Şefliğine gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak,

       g)Personelin  mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa müdüre bildirmek,

            ğ)Resmi yazıları hazırlamak Kanun,Yönetmelik,tüzük ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak,

            h) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek,

            ı) Şeflerden biri mazereti nedeni ile görevinden ayrı kaldığı süresi içerisinde diğer şeflerden biri  veya müdürlükteki uygun personellerinden biri tarafından yürütülür.

 

            Personel’in görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Personel;

            a) Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde, tam ve zamanında yerine getirir,

            b)Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır,

            c)Mesai saatlerine riayet eder, çalışma saatlerini etkin ve verimli şekilde kullanır, çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde çalışır,

            ç)Personel yaptığı iş ve işlemlerden dolayı amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur,

            d)Personel, yaptığı iş ve işlemlerle ilgili mevzuatı güncel olarak takip eder,

            e) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçla etkinliklere katılır,

            f) İş bölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

            g)Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

            ğ) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

            h)Verilen talimatlar doğrultusunda uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

            ı)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli bir şekilde yürütülmesi, personel arasındaki düzenin sağlanması için gerekli gayret ve çabayı gösterir.

            i)Kendisine teslim edilen sarf ve demirbaş malzemeyi en etkin şekilde korur ve kullanır,

            j) Müdürlük çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar, kayıtları tutar, dosyalar, arşivler, gelen ve giden evrakın takibini yapar,           

            k)Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip eder,

l)Müdür ve şef tarafından mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

            İşbirliği ve Koordinasyon

            MADDE 14- (1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.

            a) Müdürlük ve bağlı birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

            b) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Şef ve Müdür tarafından sağlanır.

            (2) Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon Müdür ve Başkan Yardımcısı tarafından sağlanır.

            (3) Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği Başkan veya Başkan adına Başkan Yardımcısı tarafından sağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Devir Teslim İşlemleri

            MADDE 15-(1) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmetleri altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimlerini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapmadan, yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz,

             (2) Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim şefi veya amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 16-(1)Arşivdeki evrakların muhafazasında ve istenildiği zaman çıkarılmasında birim arşiv sorumlusu ve birim şefi sorumludur,

            2)Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği defter ve dosyaların birim arşivinde muhafazası sağlanır,

            3)Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel tarafından dijital yedekleme sistemi ile birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli mühür imza ve onay işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir,

            4)Müdürlükte tutulan ve muhafazası gereken tüm evrak ve dosyalar arşiv görevlisi ve birim şefi tarafından kurum arşiv yönetmenliği doğrultusunda müdürlük birim arşivinde muhafaza edilir ve süresi dolanlar kurum arşivine devredilir.

           

            Denetim

            MADDE  17-(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde;

             a) Müdür,  tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir,

             b)Müdür, 1.disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür,

             c) Müdür, birimde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma gibi işlemleri kapsayan evrakları takip eder,

            ç)Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmemesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim şefleri, birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur,

            d) Bu tür teftiş ve denetimlerde denetimcilere yardımcı olunması esastır.

 

 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

           MADDE 18-(1)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 08/06/1999 tarihli ve 99-43 Sayılı Meclis Kararı ile yayımlanan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

           MADDE 19- (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

 Yürürlük

           MADDE 20-(1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 Yürütme

 MADDE 21-(1) Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz