Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hülya YANBAY
1970 yılında Rize’de doğdu. İlköğrenimini Merkez Köprülü Köyü İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Rize Lisesi’nde tamamladı. KTÜ İktisat bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılı Martında, Rize Belediyesinde o zamanki adıyla Hesap İşleri Müdürlüğünde işçi olarak göreve başladı. Aynı yılın Aralık ayında sınavla memuriyete geçti. 2001 yılında ‘ Emlak Müdürü ‘ , 2004 yılında ise ‘ Hal Müdürü ‘ olarak ataması yapıldı. Bir süre bu görevlerde bulunduktan sonra, 2007 yılında ‘ Müdür Yardımcısı ‘ olarak, şimdiki adıyla Mali Hizmetler Müdürlüğüne döndü. 2010 yılında görevde yükselme sınavını kazanarak ‘ uzman ‘ kadrosuna atandı. 2010 yılı Aralık ayında Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanan Hülya YANBAY, evli ve bir kız çocuğu annesidir

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Rize Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye                             : Rize Belediyesi’ni,

b) Başkanlık                           : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

c) Başkan                                : Rize Belediye Başkanı’nı,

ç) Başkan Yardımcısı              : Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

d) Meclis                                : Rize Belediye Meclisi’ni,

e) Encümen                            : Rize Belediye Encümeni’ni,

f) Müdürlük                            : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü,

g) Müdür                                : Mali Hizmetler Müdürü’nü,

ğ) Şef                                      : Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Şefleri’ni,

h) Muhasebe Yetkilisi             : Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe      biriminin yönetiminden sorumlu,usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticisi’ni,

i) Ön Mali Kontrol                  : Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri’ni,

ı) Personel                              : Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Çalışanları’nı,

j)Yönetmelik                           : Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni,

 ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Rize Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

Teşkilat yapısı

            MADDE 6 – (1) Müdürlük İdari Teşkilatı Müdür, Şef, Muhasebe Yetkilisi, Memur, Büro Personelinden oluşur.

            (2) Müdürlük aşağıda belirtilen birimlerden oluşur;

a) İhale Birimi,

b) Gelir Birimi,

c) Emlak Birimi,

ç) Bilgi İşlem Birimi,

d) Tahsilat Birimi,

e) İcra Birimi,

f) Taşınmaz Birimi,

alt birimlerinden oluşur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Mali hizmetler müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları;

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

b) Belediye bütçesini, mali yıl ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile birlikte, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak,

c) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneklerin ilgili birimlerce kullanılmasını sağlamak,

ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

d) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, İhale Kanununun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Sayıştay Kanunu hükümlerinin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların belediye iş ve işlemlerinde uygulanmasını sağlamak,

e) Belediye gider bütçesindeki ödeneklerle ilgili harcamaların mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

f) İdarenin muhasebe kayıtlarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tutmak,

g) Muhasebe hizmetlerini yürütmek, mali tabloları hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak,

ğ) Mali verileri üçer aylık dönemlerde Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine girmek,

h) Banka hesaplarının kontrolünü sağlamak,

i) Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtları ile raporlanmasını yapmak,

ı) Bütçe harcama kalemleri arasında Meclis ve Encümence alınan aktarma kararlarını yerine getirmek,

j) Belediyeye ait gelir ve alacakların takip, tahakkuk ve tahsil işlemini yapmak,

k) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

l) Belediye taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

m) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

n) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

o) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

ö) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmaktır.

Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8-(1) Mali Hizmetler Müdürü;

a) Birimi yönetir, birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar,

b) Alt birimler arasındaki koordinasyonu sağlar,

c) İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için harcama yetkilileri ile toplantı yapar,

ç) İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi ve belge sağlar,

d) Belediyenin stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylandıktan sonra ilgili yerlere gönderilmesini sağlar,

e) Gelirlerin artmasına veya giderlerin azalmasına neden olacak  çalışmaları yapar,

f) Mali mevzuatın uygulanmasına yönelik bilgilendirme toplantıları yapar,

g) Mali işlemlerin şeffaf, ekonomik, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır,

ğ) Personelin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak, İş bölümü esasları dâhilinde sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetir,

h) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapar,

i) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyonu sağlar,

ı) Birim hizmetlerinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar,

j) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilini sağlar,

k) Ödeneklerin planlanarak ilgili mevzuatlara göre kullanımını sağlar,

l) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetleri etkili bir şekilde yürütür,

m) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistikleri hazırlamaktır.

 

Muhasebe yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Muhasebe yetkilisi;

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade eder,

b) Belediye giderlerini takip eder ve hak sahiplerine ödemeleri yapar,

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri emanete almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,

ç) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, şeffaf ve erişilebilir şekilde tutar, mali rapor ve tabloları düzenler,

d) Gerekli bilgi ve raporları, muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak ilgili makamlara gönderir,

e) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapar,

f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurur,

g) Muhasebe yetkilisi, mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini ister,

ğ) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devreder, devredilen hesabı devralır,

h) Muhasebe birimini yönetmek,

 i) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlar,

             ı) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan sorumludur,

            j) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesini ve kontrolünü sağlar,

k) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesini, geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasını denetler,

l) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasını göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlar,

            m) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan sorumludur,

            n) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuata göre kontrol eder,

            o) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.

 

            Muhasebe yetkilisi yardımcısı görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 10- (1) Muhasebe yetkilisi yardımcısı;

            a) Yukarıda sayılan, muhasebe yetkilisinin görevlerinden yetkisine verilen işleri Kanun ve Mevzuat çerçevesinde yerine getirerek günlük, aylık ve yıllık yapılan işlerin tetkik, kontrol ve uygunluğunu sağlar, ödemelerin kontrolünü yapar, müdürlükler arası yazışmalar ile kurumlar arası yazışmaları hazırlar,

     b) Muhasebe yetkilisinin izin, dış görev veya mazeret gibi nedenlerle   görevde bulunmadığı zamanlarda Muhasebe yetkilisinin görevlerini yürütür,

     c) Muhasebe yetkilisinin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanır,

     ç) Müdürün görev bölümünde kendisine tevdi ettiği işleri  yürütür,

     d) Müdürlüğün idaresindeki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında müdüre yardımcı olur.

           

Şef’in görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 11- (1) Mali hizmetler müdürlüğü Şef’i;

            a) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin, tam ve zamanında yapılmasını takip eder ve müdürü bilgilendirir,

            b) Müdürlüğün işlerini, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün işleyişini sağlar,

            c) Bürodaki iş ve işlemlerin yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur,

            ç) Kendine bağlı personeller arasında koordinasyonu kurar ve müdürlüğün hedeflerine uygun olarak çalışmalarını sağlar,

            d) Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, makine, araç ve gereçlerinin kayıtlarını kontrolünü ve korunmasını sağlar,

            e) Görev ve hizmetin yürütülmesi ile ilgili tüm iş ve işlemlerin takibinden müdüre karşı sorumludur,

            f) Müdürlüğe ait iş ve işlemlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlar,

            g) Müdürlük çalışanlarının izin, hastalık, fazla çalışma vb. işlerini takip eder ve birim Müdürüne bilgi verir,

            ğ) İdarenin ve müdürlüğün Stratejik Planının, Performans Programının, Faaliyet Raporunun ve Bütçesi’nin hazırlanmasında gerekli çalışmaları yapar,

            h) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilmek, genel stratejilerin uygulanmasını devamlı olarak izlemek, amaçlara uygunluğunu araştırmak, yapılması gereken değişikleri bildirmek ile yükümlüdür,

            i) Amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları hazırlar,

            ı) Müdür tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapar.

 

Personel’in görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli;  

            a) Mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli şekilde kullanır, çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde çalışır,

            b) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur,

            c) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri tam ve zamanında olarak yerine getirir,

            ç) Mesleki bilgi ve beceri açısından kendini geliştirir, bu amaçla düzenlenen eğitimlere katılır,

            d) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

            e)Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir,

            f) Amirince talep edilen bütün raporları eksiksiz hazırlar,

            g) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesinden sorumludur,

            ğ) Kendisine teslim edilen her türlü sarf ve demirbaş malzemeyi korur ve etkin şekilde kullanır,

            h) Müdürlük çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar, kayıtları tutar, dosyalar, arşivler, gelen ve giden evrakın takibini yapar,

i) Müdürlükle ilgili tüm büro iş ve işlemini yürütür,

            ı) Müdür ve şef tarafından mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen iş ve işlemleri yerine getirir,

j) Bu Yönetmelikte; belirtilen iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken dikkat ve özenle yapar.

 

            Gelir ve Emlak servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 13- (1) Gelir ve Emlak servisinin görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Vergi, resim harç ve katılım payları ile diğer Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapmak,

b) Beyan esasına göre vergiye tabi mükelleflerin verecekleri beyannameler üzerinden tahakkuk fişi düzenlemek ve bu surette vergiyi tahakkuk etmek,

c) 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8.maddesi kapsamında muafiyet hakkı bulunanların başvurularını inceleyerek muafiyet işlemlerini yapmak,

ç) Denetim raporlarına ve yoklamaya yetkili bulunanlar tarafından düzenlenen yoklama fişlerine ve takdir komisyonları kararlarına istinaden gerekli incelemeleri yapmak, mükelleflerine ve sorumlularına tebliğ etmek,

d) Mükellefiyetin tesisi, kaldırılması ve değişikliklere ilişkin işlemleri yapmak,

e) Mükellefleri izlemek amacıyla hesap kartı, defter ve bilgisayar kayıtları tutarak her mükellef için bir dosya oluşturmak,

f) Yargı kararları ve belediyemizce yapılan tespitler sonucunda, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer gelirler için terkin ve iadeleri düzenlemek,

g) Cumhuriyet Savcılılığı tarafından gönderilen cezaevi iaşe bordrolarının gerekli incelemesini yaparak ilgili vergi dairesine göndermek,

            ğ) Beyanname vermeyen mükellefleri tespit ederek tahakkuklarını yapmak,

h) Mükelleflerce Belediyemiz aleyhine açılan davalarla ilgili olarak gerekli belgeleri Hukuk İşleri Müdürlüğüne verilmek üzere hazırlamak,

i) Yargı mercileri tarafından verilecek kararlara göre alınması gereken vergi, resim, harç ve katılım paylarını almak, gerekirse cezalarını tahakkuk memurlarınca hesaplayarak muhataplarına tebliğ etmek,

ı) Emlak beyannamelerinin kabulünü yapmak,

j) Başvuru halinde yeşil kart ve yaşlılık maaşı formlarının incelenmesini yapmak,

k) Tapu satışlarında, tapu harç miktarlarının belirlenmesi için gerekli olan emlak beyan değerinin çıkartılarak mükellefe vermek,

l) Mahkemelerden gelen emlak vergi borcu ve icra satışı ile ilgili yazışmaları yapmak,

m) Gelir ve emlak birimine ait tüm iş ve işlemlerin dosyalarını arşivlemek,

n) Kamulaştırma işlemlerinde ilgili mahkemeye arsa, arazi metrekare birim değerlerini göndermek,

o) Alım, satım ve veraset işlemleri ile ilgili emlak değerinin verilmesi ve değişiklik beyanlarının kabul işlemlerini yürütmektir.

 

Tahsilat Servisi servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Tahsilât Servisi görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Belediye Tahsilât Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda tahsilât işlemlerini yapmak,

b) Tahakkuk servisince tahakkuk ettirilen, Belediye gelirlerini tahsil ederek bankaya veya vezneye intikal ettirmek,

c) Tahsildarlara ait tahsilâtın kayıtlarını tutmak, tahsildarların hesaplarını incelemek ve murakabe etmek,

ç) Vezneye gelen tüm mükelleflerimiz için sicilleri üzerinde güncelleme yapmak,

d) Akıllı vezne sisteminden tahsil edilen tutarların icmallerini hazırlayarak nakit olarak bankaya yatırılmasını sağlamak,

e) Akıllı vezne sisteminin rutin bakımlarını yapmaktır.

               

İcra servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1)İcra Servisi görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Gelir tahakkuku yapan birimlerce gönderilen borçlu mükellef listeleri üzerinden ilgili kanunlar çerçevesinde cebren takip işlemlerini gerektiren belediye alacaklarıyla ilgili olarak takip, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,

b) 6183 sayılı Kanun kapsamında alacağın tahsilini sağlamak amacıyla ödeme emri tebliği sonrasında ödeme yapmayan ve borcuna yetecek miktarda mal bildiriminde bulunmayan borçlu mükellefler hakkında haciz varakalarını düzenlemek,

c) Haciz varakası düzenlenen borçlu mükelleflerle ilgili olarak cebren tahsilât yapılabilmesi amacıyla bankalar ve diğer kurumlar nezdinde gerekli tüm yazışmaları yapmak, borçlu mükellefler nezdinde 6183 sayılı Kanun’un 62. maddesine göre haciz işlemlerini ve haczi yapılan malların satış işlemlerini mevzuat hükümlerine göre yapmak,

ç) Borçlu mükellefler nezdinde tahsil zamanaşımı süresi içerisinde 6183 sayılı Kanun’a göre cebren tahsilâtla ilgili işlemleri yürütmek ve tahsilâtta etkinliği sağlamak,

d) Borçlu mükelleflerin tecil ve taksitlendirme talepleri doğrultusunda gerekli yasal işlemleri yapmak,

e) Taksit süresi içinde borçları ödemeyen mükellefler hakkında icra takibatı yaptırmaktır.

 

 

 

İhale servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16- (1)İhale Servisi görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında mal alımı, hizmet alımı, yapım işleri ve tüm ihaleleri yapmak, yapılan ihalelerin ihale dosyalarını ilgili müdürlüklere teslim etmek,

b) Birime gelen ihale işlem dosyasını incelemek, tespit edilen eksikliklerle ilgili dosyaları geri gönderilerek eksiklikleri tamamlatmak,

c) İhale işlem dosyasını Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden sisteme girerek, idari şartname ve sözleşme tasarılarını oluşturmak ve ihale tarihi belirlemek,

ç) İhale komisyonu oluşturmak ve idari şartname ile sözleşme tasarılarını ihale komisyon üyelerine tebligat yoluyla bildirmek,

d) İhalelere yapılan itiraz ve şikâyetleri cevaplandırmak,

e) İhale için isteklilerce hazırlanan dosyaları kabul etmek ve Elektronik Kamu Alımları Platformu sistemine kayıt etmek,

f) İhale günü ihale komisyonuna teklifler ile birlikte ihale dosyasını teslim etmek,

g) İhale komisyonunun ikinci oturumunda karar aşaması öncesi sınır değer hesabı yaparak komisyon kararını hazırlamak,

ğ) Elektronik Kamu Alımları Platformu sistemi üzerinden teklif değerlendirme işlemini gerçekleştirmek,

h) Yasaklılık sorgulanması ve kesinleşen ihale komisyon kararını katılan tüm isteklilere bildirmek,

i) Komisyon kararına itirazları değerlendirmek ve cevap vermek,

ı)Sözleşme işlemi için ihale uhdesinde kalan istekliye sözleşmeye davet tebligatı göndermek,

j) Uhdesinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 10.maddesine göre istekli tarafından sunulan belgelerin kontrolünü yapmak ve sözleşmenin istekli ile ihale yetkilisince imzalanmasını sağlamak,

k) Sözleşmenin imzalanmasının ardından tüm ihale dosyasını tarayıp ilgili müdürlüğe göndermektir.

 

Taşınmaz servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17- (1)Taşınmaz Servisi görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Belediyeye ait gayrimenkullerin sicillerini tutmak,

b) Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların tespitlerini yapmak ve değerlendirmeye hazır tutmak,

c) Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak,

ç) Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz tahsis edilmesine, tahsis kararının kaldırılmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak,

d) Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taşınmaz mallarının satışına yönelik idari işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak, tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime göndermek,

e) Belediyenin mülkiyetinde veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan donatı alanları üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için irtifak hakkı–üst hakkı tesis etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, ihale işlemlerini yapmak üzere yetkili birime göndermek,

f) Müdürlüğü ilgilendiren ve yargıya intikal edilen konular hakkında mahkeme ya da Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek,

g) Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak, yürütülen tüm iş ve işlemlere ait bilgi, belge ve dokümanları arşivlemek,

ğ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında; Belediyenin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali belirlendiği takdirde, fuzuli şagilden ecrimisil işlemlerini gerçekleştirmek,

h) Kiraya verilecek olan yerlerle ilgili belediye encümeninden ihale kararı almak,

i) İhale yapıldıktan sonra ihale şartnamesi gereği kira sözleşmesini hazırlamak,

ı) Zamanında ödenmeyen kiralar için sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda yapılması gereken yasal işlemleri yürütmek,

j) Amacı doğrultusunda kullanılmayan, şartname ve sözleşme dışı kullanılan kira akdinin iptali ve tahliyesi için 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesi hükümlerini uygulamak,

k) Yeni kiraya veya ecrimisile bağlanacak yerlerin değer tespitlerinin yapılması için değerlendirme komisyonu kurmak ve değer tespitini yapmak,

l) Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, kiralamalara ilişkin sözleşme ve şartnameleri düzenlemek,

m) Kira süresi biten belediye taşınmazlarını sözleşme kurallarına uygun olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda gereken idari işlemleri yapmak,

n) Rize Belediyesi İlan, Reklam Yönetmeliğini uygulamak,

o) İlan Reklam Yönetmeliği ile ilgili komisyon işlemlerini yürütmektir.

Bilgi İşlem servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 18- (1) Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Coğrafi Yönetim Sistemi uygulama yazılımlarını kurmak, ayarlarını ve testleri yapmak, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak,

b) Coğrafi Yönetim Sistemi uygulama yazılımlarının işletilmesini, geliştirilmesini sağlamak veya sağlatmak,

c) Coğrafi Yönetim Sistemi uygulama yazılımlarıyla ilgili teknik destek verilmesini sağlamak,

ç) Coğrafi Yönetim Sistemi uygulama yazılımlarının ihtiyaçlarını tespit etmek, fizibilite çalışmalarını yapmak, amirlere bilgi vermek,

d) Coğrafi Yönetim Sistemi uygulama yazılımlarını yönetmek, bakım ve güncellemelerini sağlamak ve sürekli faal halde tutmak,

e) Amirlerin veya ilgili müdürlüklerin isteği üzerine belediyemiz personelinin Coğrafi Yönetim Sistemi uygulama yazılımlarıyla ilgili şifre ve menü yetkilendirmelerini yapmak,

f) Coğrafi Yönetim Sistemi ile Belediye uygulamaları arasında veri alışverişini yapılmasını, ihtiyaç duyan müdürlüklerin kullanmasını sağlamak,

g) Coğrafi Yönetim Sistemi ile diğer kurum veri alışverişini yapılmasını, ihtiyaç duyan müdürlüklerin kullanmasını sağlamak,

ğ) Üst yönetimin izin verdiği Coğrafi Yönetim Sistemi uygulama yazılımlarının ve verilerinin yayınlanmasını sağlamak veya sağlatmak,

h) Diğer müdürlüklerin istediği Coğrafi Yönetim Sistemi ile ilgili analizleri yaparak, raporlarını sunmak veya sunulmasına yardımcı olmak,

i) Amirlerin istediği Coğrafi Yönetim Sistemi uygulama yazılımları ile ilgili sunum, tanıtım materyallerini hazırlamak,

ı) Coğrafi Yönetim Sistemi uygulama yazılımlarıyla ilgili teknik şartnameyi hazırlamaktır.

(2) Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Belediye Uygulama yazılımlarımızın Bilgi Yönetim Sistemi, elektronik belge yönetim sistemi, e-imza, mobil belediye, akıllı vezne sistemi, online banka vb. kurmak, devreye almak, faal halde tutulmasını sağlamak veya sağlatmak,

b) Belediye uygulama yazılımlarımızın Bilgi Yönetim Sistemi, elektronik belge yönetim sistemi vb. işletilmesini, geliştirilmesini sağlamak veya sağlatmak,

c) Bilgi Yönetim Sistemi, elektronik belge yönetim sistemi vb. yönetmek, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak,

ç) Belediyemizde kullanılan yazılımların ihtiyaçlarını tespit etmek,

d) Fizibilite çalışmalarını yapmak, amirlere bilgi vermek,

e) Amirlerden, müdürlüklerden istek gelmesi halinde uygulama yazılımlarıyla ilgili teknik destek verilmesini sağlamak/sağlatmak,

f) Belediyemizde kullanılan yazılımlar ile ilgili amirlerin, diğer müdürlüklerin isteklerini ve ihtiyaç olan, mevzuattan doğan geliştirilmeleri ve güncellemeleri yapmak,

g) Belediyemizde kullanılan yazılımlar ile ilgili amirlerin, diğer müdürlüklerin talep ettiği belediye personelinin şifre ve menü yetkilendirmelerini yapmak,

ğ) Belediyemizde kullanılan yazılımlar ile diğer kurum veri alışverişinin yapılmasını, ihtiyaç duyan müdürlüklerin kullanmasını sağlamak,

h) Üst yönetimin izin verdiği Bilgi Yönetim Sistemi uygulama yazılımlarının ve verilerinin yayınlanmasını web, mobil vb. ortamlarda sağlamak veya sağlatmak,

i) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda Belediyemizde kullanılan yazılımlar ile ilgili fizibilite çalışması yaparak, ihtiyaçları belirleyip, ilgili müdürlüklere veya amirlere bilgi vermek,

ı) Ar-Ge çalışmaları sonuçlarına göre amirlerin onayladığı Yönetim Bilgi Sistemleri ile ilgili yazılımların mevcut haliyle veya ihtiyaç durumunda geliştirilerek, sisteme entegre edilmesini sağlamak veya sağlatmak,

j) Belediye bilgi sistemlerinin E-Devlet, E-Belediye ve kurumsal mobil platformlarda hizmet verebilmesini sağlamak,

k) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmaktır.

(3) Teknik Servis ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayar donanım ve programlar kurmak, ayarlarını yapmak ve devreye almak,

b) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayarların donanım, yazılım problemlerini gidermek, bakım ve tamirlerini yapmak, sürekli aktif tutmak,

c) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan bilgisayar donanım ve yazılımları ile ilgili müdürlüklere teknik destekte bulunmak,

ç) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda müdürlüklerin bilgisayar donanım ve yazılımları ile ilgili fizibilite çalışması yaparak, ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili müdürlüklere veya amirlere bilgi vermek, gerektiğinde teknik şartnamelerini hazırlamak,

d) Belediyemizin internet ihtiyacını tespit edip, tedarik edilmesini sağlatmak, internet ayarlarını yapmak, çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak,

e) Belediyemizde ihtiyaç olan network veri hatlarını kurmak, bilgisayarları network, domaine bağlamak,

f) Belediyemizde mevcut veya sonradan temin edilecek olan Network ve cihazları, Kesintisiz Güç Kaynaklarının sağlıklı çalışmasını sağlamak, bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,

g) Diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda mobil cihazların e-mail ve diğer program ayarlarını yapmak, devreye almak,

ğ) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda belediye bilgisayar donanım ve yazılım envanterini hazırlamak,

h) Bilgisayar malzeme ihtiyaçlarını belirleyip, alınmasını sağlamak veya sağlatmak,

i) Kurumsal e-posta hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlamak,

ı) Mevcut birimlerde yenilemeye dayalı veya yeni oluşturulan birimlerde yeni kurulacak olan sistem altyapısını kurmak ve çalışır durumda ilgililerine teslim etmek,

j) Bilgisayar hatlarını çekmek ve terminal bağlantılarını yapmak,

k) Gerektiğinde donanım ile ilgili arızaları gidermek veya garanti kapsamı veya bakım sözleşmeleri kapsamında ilgili firma ile iletişim kurarak sorunun giderilmesini sağlamak,

l) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenen analizleri yapıp, raporları sunmaktır.

(4) Sistem Yönetim ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Belediyemizde kullanılan yazılımlara ait sunucuları kurmak, işletimini sağlayacak programlarının yüklenilmesini, ayarlarının ve testlerini yapılmasını, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak,

b) Belediyemizde kullanılan yazılımlara ait sunucuların işletim sistemlerinin bakım ve güncellemelerini yapmak, donanımsal sorunlarını gidermek, sürekli faal halde tutmak ve sunucuların diğer çevre birimleri ile uyumluluğunu sağlamak veya sağlatmak,

c) Belediyemizde kullanılan yazılımlar üzerinde kurulu olan sistemin, programlarının ve verilerinin güvenliğini sağlamak,

ç) Belediyemizdeki kritik verilerin yedeğini almak ve verilerin güvenliğini sağlanmak,

d) Herhangi bir afet veya tehlikeye karşı kritik uygulama sunucularının kurum dışında yedeklerini oluşturmak, bakım ve güncellemelerini yapmak, sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel birimleri ile uyumluluğunu sağlamak veya sağlatmak,

e) Diğer Sistemler Storage, Domain, Backup, Antivirüs, Filter sistemi vb. donanımının kurulmasını, işletimini sağlayacak programların yüklenmesini, ayarlarının ve testlerini yapılmasını, devreye alınmasını, tüm programlarını faal halde tutulmasını sağlamak veya sağlatmak,

f) Sistem odası Network ve cihazlarını kurmak, ayarlarının ve testlerinin yapılmasını, devreye alınmasını sağlamak veya sağlatmak,

g) Domain ile ilgili şifre ve menü düzenlemelerini yapmak,

ğ) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek, istenilen

analizleri yapıp, raporları sunmaktır.

(5) Araştırma Geliştirme ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Teknolojik gelişmeleri izlemek ve belediyenin gelişmelerden yararlanmasını sağlamak,

b) Belediyemizde kullanılan yazılım teknolojilerini ve Belediye ihtiyaçlarının gelecekteki durumlarını analiz etmek ve yöntem belirleyip, müdürlük makamına bilgi vermek,

c) Belediye uygulama yazılımları, donanım, sistem, yazılımı ihtiyacı karşılamayacak durumda veya teknolojinin gerisinde kaldıysa, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda ihtiyaçlarını belirlemek, fizibilite çalışması yaparak, müdürlük makamına bilgi vermek,

ç) Amirlerden, diğer müdürlüklerden istek gelmesi durumunda Belediyemiz bilgisayar donanım, yazılımı ile ilgili Ar-Ge çalışması yapmak, ilgili müdürlüğe veya amirlere bilgi vermektir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 19 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye birim müdürlükleri, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter kayıt ve belgeler

MADDE 20- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda tüm defter, kayıt ve belgeleri tutmak.

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar

MADDE 21- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 22 – (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Belediye Meclisinin 17/11/2009 tarih 68 sayılı kararı ile kabul edilen “Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılır.

 

Yürürlük

MADDE 23- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün yapılanma ve görev, yetki ve sorumluluklarını içeren bu çalışma esasları, Belediye Meclisince kabul edilip yayımından sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Rize Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

HABERLER


    Müdürlük ile ilgili haber bulunamadı.

Soru ve Görüşleriniz