Yapı Kontrol Müdürlüğü
Muhammet ÇELİK
Rize’nin Merkez Çorapçılar Mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Rize Merkez’de tamamladı. Lisans öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tamamlayarak İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun oldu. 1998 yılında Rize Belediyesi’nde göreve başladı. 2001 yılından bu yana Yapı Kontrol Müdürlüğünde görev yapmakta. Evli ve üç çocuk babasıdır.

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Rize Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,  çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)    Belediye                   : Rize Belediyesi’ni,

b)    Başkanlık                  : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

c)    Başkan                      : Rize Belediye Başkanı’nı,

ç)    Başkan Yardımcısı    : Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

d)    Meclis                      : Rize Belediye Meclisi’ni,

e)    Encümen                  : Rize Belediye Encümeni’ni

f)     Müdürlük                 : Yapı Kontrol Müdürlüğü’nü,

g)    Müdür                      : Yapı Kontrol Müdürü’nü,

ğ)    Personel                   : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü

h)    Yönetmelik               : Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

            MADDE 5- (1) Rize Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü, tüm çalışmalarında;

            a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

            b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

            c) Hesap verebilirlik,

            ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,

            d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

            e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

            f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

Teşkilat yapısı

            MADDE 6- (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü teşkilat yapısı;

a) Müdür,

b) Memur,

c) Teknik Personel,

ç) Zabıta Personeli’nden oluşur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Belediye sınırları içinde ruhsat alınmadan başlanan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar ve imalatların tespit edilerek, gerekli inceleme sonucu  3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine istinaden Yapı Tatil Zaptı düzenlemek suretiyle yasal işlemleri yürütmek,

b) Ruhsat alınmadan başlanan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıları tespit etmek,

c) Denetim esnasında inşaatın hangi aşamada olduğunu tespit etmek,

ç) Yapıyı mühürleyerek inşaatı durdurmak,

d) Mühürlenen yapı için Yapı Tatil Zaptı düzenlemek,

e) Yapı sahibine veya muhtara Yapı Tatil Zaptının tebliğini yapmak,

f) Yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirmesi veya ruhsatlandırması halinde mührü kaldırmak,

g) Yapı sahibi hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine istinaden düzenlenen Yapı Tatil Zaptını Encümen’e sevk etmek,

ğ) Ruhsata uygun hale getirilmeyen veya ruhsatlandırılmayan yapılar için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine istinaden düzenlenen Yapı Tatil Zaptını Encümen’e sevk etmek,

h) Encümen kararlarının tebliği yapmak,

i)     Ruhsat alınmadan başlanan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların sahipleri hakkında Türk Ceza Kanununun 184. maddesine istinaden İmar Kirliliğine neden olmak suçundan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını için gerekli yazışmaları yapmak,

ı)     Mühürlenmesine rağmen inşaata devam eden yapı sahibi hakkında Mühür Bozma suçundan Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını için gerekli yazışmaları yapmak,

j)   Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alınmış yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi için kolluk kuvvetleri, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak,

k)  Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapılar için İmar Kanununun 39. maddesine istinaden işlem yapmak,

l)   2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden; Hafriyat izin belgesi alınmadan çıkartılan hafriyatlar ile Belediyenin göstermiş olduğu hafriyat döküm sahası haricinde farklı yerlere hafriyat dökenler için gerekli yasal işlemleri yapmak,

 

m) 3194 sayılı İmar Kanununun 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine ve gözetmenlerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere kanunda belirtilen para cezasını uygulamak, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde kanunda belirtilen para cezasını uygulamak, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde kanunda belirtilen para cezasını uygulamak,

n)  Yapı ruhsatı bulunan inşaatların kaldırım ve yol işgallerinden dolayı işgaliye harcının alınmasını sağlamaktır.

o) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısının vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.

Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Yapı Kontrol Müdürü;

a)  Müdür, görev ve hizmetlerinde Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur,

b)  Müdürlüğün idaresinde ve yönetiminde tam yetkili ve sorumludur,

c)   Kurumun kalite politikalarının oluşturulmasında çalışmalara katılır, kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlar, Müdürlük personelinin kurum kalite politikaları konusunda bilinçlenmesini ve hedeflere ulaşmak konusunda etkin rol almasını sağlar, bu kapsamdaki süreçleri izler ve potansiyel iyileştirmeler için önlemler alır,

ç)   Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

d)  Müdürlük bünyesinde görev yapan birinci derece disiplin amirliğini yapar, Çalışma, disiplin ve düzenini sağlar,

e)  Müdürlüğün iş akış şemalarını ve görev tanımlarını belirler ve personele iş akış şemalarını ve görev tanımlarını tebliğ eder,

f)   Stratejik plan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’u çerçevesinde müdürlük performans programını ve bütçesini hazırlar, harcama yetkilisi olarak müdürlük bütçesinin uygulanmasını sağlar,

g)  Müdürlüğün iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatların gerektirdiği önlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından verilen talimatlara uygun olarak, organizasyonu sağlar ve gerekli denetlemeleri yapar,

ğ)  Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

h)  Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin iş ve işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,

i)      Müdürlük ile diğer birim Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlar,

ı)   Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar,

j) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulamada yetkilidir,

k)  Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

l)   Büroda ve arazide çalışan personelin görevlerini kanun ve yönetmelik çerçevesinde yapmalarını takip eder, sevk ve idarelerini yapar, aksaklıkları giderir,

m) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlar,

n)  5393 Sayılı Kanun ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

o) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

 

Memur’un görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü Memuru;

a)  Müdürden aldığı görevleri eksiksiz yerine getirir, yapılan işlerle ilgili müdürü bilgilendirir,

b)  Gelen-giden evrakların takibi ile gereğinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlar,

c)  Alınan Encümen kararlarının ilgilisine tebliğini yapar,

ç)  Büroda yapılan hizmet ve görevleri tam ve zamanında yapar,

d) Müdürlük makamına rapor hazırlar, sunar ve sözlü bilgi verir,

e)  Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili diğer bürolarla koordinasyonu sağlar,

 

gerekli evrak, bilgi ve belgeyi temin eder,

f)  İmar mevzuatına aykırı yapılaşmaya sebebiyet verenler hakkında Türk Ceza Kanununun 184. maddesine istinaden imar kirliliğine neden olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için gerekli yazışmaları yapar,

g)  Mühürlenen inşaatın mührünü bozup inşaat çalışmalarına devam edenler hakkında mühür bozma suçundan suç duyurusunda bulunulması için gerekli yazışmaları yapar,

ğ)  Encümen kararında belirtilen para cezalarının tahsili için, Encümen kararının tebliğini yapar ve tebliğ edildiğini Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir,

h) Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alınan binaların yıkımı için ilgili Müdürlüklerle yazışmaları yapar,

i)   Müdürlük ihtiyaç ve harcamaları ile ilgili mali kayıtları tutar, avans alır ve mahsuplarını yapar,

ı)   Müdürlük görevleri ile ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelik değişikliklerini, Belediye Meclisi ve Belediye Encümen kararlarını takip eder, müdür ve personelin bilgisine sunar,

j)   Meclis ve Encümen toplantılarında gündeme alınması gereken evrakların zamanında hazırlanmasını sağlar,

k)  Yıllık çalışma ve birim faaliyet raporunu performans programı göstergeleri ve gerçekleşmelerine uygun olarak hazırlayarak mali hizmetler müdürlüğüne idare faaliyet raporunun hazırlanması aşamasında konsolidasyon için teslim eder, Müdürlüğün stratejik plana uygun olarak belirlenmiş olan amaç, hedef ve faaliyetlerin göre yıllık performans programını hazırlamak ve bütçe tekliflerini programa uygun olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne verir,

l)   Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, araç gereçlerini, cihaz ve makinelerinin kayıtlarını kontrol eder ve korur. Genel bakım ve onarımlarını yaptırır ve diğer büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

 

Teknik personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik personeli;

a)  Müdürden aldığı görevleri eksiksiz yerine getirir,

b) Ruhsat alınmadan başlanan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların tespitini yapar, yapıyı mühürler, Yapı Tatil Zaptı düzenler,

c) İnşaatlardaki çevre ve sağlık şartlarına aykırılıklar ile can ve mal emniyeti tehditlerinin tespitini yaparak Yapı Tatil Zaptı düzenler,

ç) Yapının ruhsata uygun hale getirmesi veya ruhsatlandırması halinde mührü kaldırır,

d) Yapı Tatil Zaptının tebliğini yapar,

e) Arazide yapılan görevleri tam olarak zamanında yapar,

f)  Yapılan işlerle ilgili Müdürlük makamına rapor hazırlar, sunar ve sözlü bilgi verir,

g) Yapı ruhsatı bulunan inşaatların kaldırım ve yol işgallerinden işgaliye harcı almak için gerekli tespit ve ölçümleri yapar,

ğ)  Arazi kontrolü yapar,

h) İstek ve şikayetlerle alakalı gerekli kontrol ve işlemleri sonuçlandırır.

 

Zabıta personeli’nin  görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü zabıta personeli;

a) Ruhsat alınmadan başlanan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıları mühürler, Yapı Tatil Zaptına imza atar,

b) Müdürlük personelinin arazi çalışmalarında yanında olur, güvenliklerini sağlar,

c) Müdürlük evraklarının tebliğinin yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 12 – (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye birim Müdürlükleri, gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

 MADDE 13 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 14 – (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Belediye Meclisinin 02/03/2010 tarih 18 sayılı kararı ile kabul edilen “Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılır.

 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Rize Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

HABERLER


    Müdürlük ile ilgili haber bulunamadı.

Soru ve Görüşleriniz