Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Sinan ÇAP
içerik güncellenecek...

TİCARİ TAKSİ-MİNİBÜS SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ARAÇLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ    

T.C.

RİZE BELEDİYESİ 

TİCARİ ARAÇLAR ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ – KAPSAM – TANIMLAR – YASAL DAYANAK

 

Amaç

 

MADDE-1

Bu Yönetmelik Rize Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde belirlenen güzergâhlarda yolcu taşıma izni verilen (M) serisinden minibüslerin, (T) serisinden taksilerin, tahdit kapsamına alınmış (D) serisinden taksi dolmuşların, (S) serisinden servis araçlarının, Servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı araçların, Özel Halk Otobüsü Araçlarının ve (M) serisinden tescilli Belediyeden İzin Belgeli Özel Halk Otobüslerinin ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkilerini, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 

MADDE-2

Bu Yönetmelik;

a)      Rize Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde, tahdit kapsamına alınmış M plakalı minibüsleri,

b)     Rize Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde, çalışacak taksileri,

c)      Belediyemiz tarafından toplu taşıma yapmak üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından ve/veya bunların alt yüklenicileri tarafından işletilen Rize Belediye Encümeninin kararı ve/ veya yasalar ile izin verilen özel halk otobüsü araçlarını,

d)     Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları,

e)      Resmi ve Özel Kuruluşların şehir içi yolcu taşıma istemine ücreti karşılığında cevap veren özel ya da tüzel kişilere ait ( S ) plakalı araçları,

f)       Okul öncesi, ilköğrenim, ortaöğrenim öğrencilerini taşımak üzere okul servis aracı olarak kullanılan (S) plakalı araçları,

g)      Mülkiyetindeki araçlarla kendi personelini taşıyan özel kuruluşları,

h)     Mülkiyetindeki araçlarla kendi öğrencilerini taşıyan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Özel Okulları, Anaokulları, Özel Yurtları ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Kreşleri,

i)        Müşteri hizmeti adı altında ücretsiz yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarını,

j)       Rize Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde, tahdit kapsamına alınmış D plakalı taksi dolmuşları,

k)      (M) serisinden tescilli Belediyeden İzin Belgeli Özel Halk Otobüslerini kapsar.

 

 Tanımlar

 MADDE-3

Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

a)      Belediye: Rize Belediyesi’ni,

b)     Encümen: Rize Belediyesi Encümeni’ni,

c)      Müdürlük: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü,

d)     Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü:  Bu yönetmelik kapsamındaki iş ve işleyişleri yürüten idareyi,

e)      Araç Sürücüsü: Çalışma Ruhsatlı Araçları sevk ve idare eden şoförü,

e)      Araç sahibi (İşletici) : Çalışma ruhsatlı aracın trafik tescil ruhsatı ve belediye çalışma ruhsatında isimleri yazılı bulunan ve araç üzerindeki tüm hukuki sorumluluğa sahip olan özel ya da tüzel kişi veya kişileri,

f)       Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı: Çalışma Ruhsatlı araçları kullanan kişilerin bağlı oldukları meslek odalarından alacakları ve araçlarında bulunduracakları tanıtım kartını,

g)      Araç Uygunluk Kontrol Formu: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Teknik Komisyondan alacakları, araç uygunluk kontrol formunu EK:3,

h)     Çalışma Ruhsatı: Belediye Encümenince belirlenen güzergâhlarda çalışacak işleticilerin, ücretini (harcını) yatırarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 işletme yılı geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belgeyi, EK:1,

i)        Güzergâh İzin Belgesi: Belediye Encümenince belirlenen güzergâhlarda çalışacak işleticilerin, araçlarına Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları 1 işletme yılı geçerliliği olan ve her yıl bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri belgeyi,  Ek.2,

j)       Meslek Odası: Rize Şoförler ve Otomobilciler Odasını,

k)     Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.

l)        Ticari Taksi: (03.10.2018 tarih ve 2018-134 sayılı meclis kararı ile değişen) “ Rize ili merkez sınırları içerisindeki ticari taksiler, yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla beş oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen şekilde muayenesi ve damgası yapılmış, boyutları en fazla uzunluk 4930 mm, en fazla genişlik 1860 mm, en fazla yüksekliği 1900 mm olan, ücret hesaplama yöntemine uygun tarife yüklenmiş ve tip onayı alınmış taksimetre ile yolcu taşıyan M1 sınıfı ticari motorlu araç ” şeklinde değiştirilmesinin oybirliği ile kabulüne.

m)   Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dâhil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dâhildir.

n)      Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsü dâhil oturma yeri on yedi’yi (17) aşmayan insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

o)      Servis Aracı: Resmi ya da özel kuruluşlara veya öğrencilere, ücreti karşılığında toplu taşıma hizmeti verme amacı ile kullanılan ve Rize Valiliği İl Trafik Komisyonunun almış olduğu, plaka tahdit kararına göre, Rize Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden ( S ) plaka serisine kayıtlı araçlar ile şahıs veya şirket üzerine kayıtlı olup personel taşımak üzere tescilli olan özel plakalı araçları,

p)     Özel Halk Otobüsü: 2. Madde Kapsamında bulunan (c) bendinde belirtilen toplu taşıma hizmeti veren, özel mülkiyetli araçları,

q)     Okul: Genel olarak okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğrenim hizmeti veren özel veya kamu kuruluşları,

r)      Özel Kuruluş: Her türlü Özel Şirket, Ortaklık, Banka, kooperatif vb. kuruluşları,

s)       Resmi Kuruluş: Başbakanlığa ve Bakanlığa bağlı resmi daireler, Mahkemeler, Yüksek Eğitim Kuruluşları, Askeri Kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile bu kuruluşların sermayelerinin çoğuna sahip olduğu bankalar, şirketler ve benzeri kuruluşlar ile diğer kamu kuruluşları,

t)       Toplu Taşıma Seyahat Kartları: Toplu taşıma araçlarında geçerli olacak indirimsiz, indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartları ile manyetik kartları,

u)     Hat: Taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini,

v)      Güzergah: Taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dâhil takip edilen yolu,

w)    Teknik Komisyon: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünden 1 personel, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 1 Makine Mühendisi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 1 memur ve 1 Trafik Zabıta Memurundan olmak üzere toplamda beş kişi (5 kişi) komisyonu ifade eder. Komisyon başkanlığını Başkan Yardımcısı yapar. Komisyonun raportörlüğü Müdürlük tarafından yapılır.

x)      Durak : Toplu taşıma aracının güzergah boyunca yolcu indirme, bindirme yapacağı noktaları,

y)      Durak Temsilcisi: Taksi, Taksi Dolmuş, Minibüs ve Özel Halk Otobüsleri durağında faaliyet gösteren işletmecileri temsil eden kişiyi,

z)      Taksimetre: Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini,

aa)  Taksi Dolmuş: Yapısı itibariyle şoförü dâhil en fazla 9 ( dokuz ) oturma yeri olan, insan taşımak için imal edilmiş bulunan kişi başına tarifeli ücretle
yolcu taşıyan ticari motorlu aracı,

 

Yasal Dayanak

 MADDE-4

a)     5393 Sayılı Belediye Kanunu,

b)     2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

c)      5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

d)     02.04.1986 tarih, 10553 sayılı Bakanlar Kurulu’nun Ticari Plakaların Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı,

e)      Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği,

f)      Karayolları Taşıma Yönetmeliği,

g)      Seyahat Kartları Yönetmeliği,

h)     6183 sayılı Amme alacakları Kanunu,

i)        Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik

j)       2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

k)     5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun,

l)        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği,

m)   02.09.2014 tarih ve 2014-72 Sayılı Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği,

n)     Araçlar’ın imal tadil ve montaj hakkında yönetmelik.

o)      1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun hükümlerindeki hak ve yetkilerinden alır.

 

Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun her hangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Hat, Durak Verilmesi ve Kaldırılması İçin Yapılacak işlemler

 

MADDE-5 (09.07.2018 tarih ve 2018-106 sayılı meclis kararı ile değişen)

a) Rize Belediye başkanlığı, ulaşım planlaması gereği Rize Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde, yolcu taşımacılığı yapmak üzere, kapsam kısmında adı geçen araçlara hat ve durak verilmesine, ilk güzergâh tanımı, ilk kez oluşturulacak hatlarda çalışacak araç sayıları ve kapasiteleri Belediye Meclisince yapılır. Var olan güzergâhlarda ihtiyaç doğrultusunda güzergâh düzenlemesi ile ilk hareket ve son durak yerlerinin belirlenmesi, indirme bindirme yerleri, ihale kapsamında araç sayısının ve güzergâhların artırılması hakkındaki hususlara Belediye Encümenince karar verilir.

 

b) Bu Yönetmeliğin tesisinden önce tahsis edilen hatlar da bu Yönetmelik kapsamındadır.

         c) D Plaka Tahsisi

        1. Kapsam: Rize Belediye Meclisinin kararı ile belirlenmiş ve belirlenecek olan hatlarda D plakalı ticari yolcu taşımacılığı yapabilecek olan araçların plaka tahsisi hakkında hususları kapsamaktadır.

        2. Tanımlar:

              a. İhale: Rize Belediyesi tarafından, meclis kararı ile belirlenecek hat ve güzergâhlarda yapılacak D Plakalı araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı kiralama ihalesi.

                  b. D Plaka: Yönetmelikte Taksi Dolmuş olarak tanımlanmış araç tipleri ile belirlenmiş güzergâhlarda ticari yolcu taşımacılığı için süreli olarak tahsis edilecek plaka grubu.

            c. Tahsis: Rize Belediyesi’nin D Plaka yolcu taşımacılığı ihalesinde kullanılacak araçlarda, ihale süresince geçerli olacak, il trafik komisyonunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak, kullanım hakkının verilmesi için yapılacak işlem.

            d. DP Kapsam: D Plaka tahsisinin hangi kategori araçlar için, hangi koşullarda yapılabileceğini belirtir kapsam tanımlaması.

            e. Tekraren Tahsis: Çalıştığı ihale dönemi sonrasında yeni ihalede çalışmaya devam edilememiş ve araçları hususi plakaya dönüşmüş kişilerin azami olarak belirtilmiş süre içinde yapılacak yeni bir ihalede hak sahibi olmaları halinde yapılacak tahsis kapsamıdır.

            f. RB DTİ Çalışan Listesi: Rize Belediyesi tarafından düzenlenecek olan D Plakalı araçlar ile ticari yolcu taşımacılığı ihalelerinde, ihalede çalışacak olan plaka sahiplerinin isim listesini gösterir tablo halinde sunulmuş liste.  


3. D Plaka Tahsisleri aşağıda belirtildiği kapsamlarda yapılacaktır;


DP Kapsam1.

Yapılacak Dolmuş hattı kiralama ihalesi ilan tarihi itibari ile en az son (1)  bir yıl ve fazlasında faal olan, en az iki adet T plaka sahibinin başvurusu üzerine, mevcut T plakalarının her han gi başkaca bir hak talebinde bulunulmamak üzere iptal edilmesi suretiyle, gelir ücret tarife listesinde belirlenmiş ücret ile yapılan tahsistir.

DP Kapsam2.

a) Yapılacak Dolmuş hattı kiralama ihalesi ilan tarihi itibari ile son bir yıl  dan kısa süre faal ve / veya askıda olan en az iki adet T plaka sahibinin başvurusu üzerine, mevcut T plakalarının her hangi başkaca bir hak talebinde bulunulmamak üzere iptal edilmesi suretiyle, gelir ücret tarife listesinde belirlenmiş ücret ile yapılan tahsistir.

b) Bu kapsamda bulunan plaka sahiplerinin, DP Kapsam1 gurubunda bir araç ile birlikte en az iki adet T plaka olarak başvurusu halinde, DP Kapsam1 ve DP Kapsam2 bedellerinin yarısı olmak üzere toplam bedeli ödemek suretiyle işlem yapılır.

c) İşlem bedeli hesaplamasında, plakanın ilk tahsis zamanından başvuru anına kadar geçen gün sayısından, askıda olan süre düşülerek, kalan sürede tamamlanan her bir çalışma yılı için gelir ücret tarifesinde belirtilen miktarın %1,5 oranı indirim uygulanır. (Faal yıl hesabı 360 gün üzerinden yapılır)

DP Kapsam3.

a) Yapılacak dolmuş hattı kiralaması ihalesi ilan tarihi itibari ile geçerli T plaka sahibi olan, bir adet T plaka sahibinin başvurusu üzerine, mevcut T plakalarının her hangi başkaca bir hak talebinde bulunulmamak üzere iptal edilmesi suretiyle, gelir ücret tarife listesinde belirlenmiş ücret ile yapılan tahsistir.

b) Bir yıldan kısa süreli faal olanlar ve askıda olan araçlar için %50’si kadar artırılmış ücret uygulanır.

c) İşlem bedeli hesaplamasında, plakanın ilk tahsis zamanından başvuru anına kadar geçen gün sayısından, askıda olan süre düşülerek, kalan sürede tamamlanan her bir çalışma yılı için gelir ücret tarifesinde belirtilen miktarın %1.5 oranı indirim uygulanır. (Faal yıl hesabı 360 gün üzerinden yapılır). Bir yıldan kısa süreli faal ve askıda olanlar içinde var ise faal yıl indirimi uygulanır.

DP Kapsam4.

Herhangi bir ticari araç plakası olmayan, ancak yolcu taşımacılığına haiz şartlarda, Rize Belediyesi ilgili mevzuat kapsamında istenen şartlara uygun, Rize ili merkez ilçe sınırlarında en az son iki yıl ikamet etmekte olan şahısların başvurusu üzerine, gelir ücret tarife listesinde belirlenmiş ücret ile yapılan tahsistir.

DP Kapsam5.

a) Rize il Merkezinde faal olup, yapılacak dolmuş hattı kiralama ihalesi ilan tarihi itibari ile ihale şartnamesinde yer alan Dolmuş hatlarının güzergâhları üzerinde tam veya kısmı çakışma ile faaliyeti olan Halk Otobüsü güzergâhları’nda çalışanlar için geçerli olmak üzere,  en az son iki yılda, özel halk otobüsü kapsamında faaliyet gösteren araç sahiplerini kapsamak üzere, faaliyet gösteren kişilerin, bir araçlarına karşılık olarak başvuruları üzerine, gelir ücret tarife listesinde belirlenmiş ücret ile yapılan tahsistir.

b) Bu kişilerin, isteği üzerine en fazla ikinci olmak koşuluyla, gelir ücret tarife listesinde belirlenmiş ücret ile yapılan tahsistir.

            c) 2018 yılı öncesinde, Rize il Merkezinde,Rize İl Trafik Komisyonu tarafından ticari plaka verilmiş, halen plaka geçerliliği olan, ancak aktif olarak çalıştığı bir hattı olmayan plaka sahipleri, plaka sahibinin başvurusu üzerine, mevcut ticari plakalarının her hangi başkaca bir hak talebinde bulunmamak üzere iptal edilmesi suretiyle, gelir ücret tarife listesinde belirlenmiş ücret ile yapılan tahsistir.

DP Kapsam6.

Dolmuş hattı, kiralama ihalesine katılmış, ihalede talep edilmiş olan, araç sayısını mevcut plakalar içerisinden, sağlayamamış ve RB DTİ Çalışan Listesi’nde yer alan, ihalede talep edilmiş araç sayısının en fazla %15’i (Küsurat sayılar üst sayıya yuvarlanır) kadar, ihale süresince geçerli olmak koşulu ile kiralama şeklinde, gelir ücret tarife listesinde belirlenmiş ücret ile yapılan tahsistir.

 


4. “DP Kapsam 1 ve 2“ kapsamında katılım sağlayan başvurularda eğer T plaka sayısı iki araçtan fazla olur ise fazlalık her araç için, hesap edilecek toplam bedelde %50 indirim yapılarak tahsis işlemi yapılır.

5. D Plaka tahsisi kapsamında başvuran Ticari plaka hak sahipleri, başvuru sonrasında D plakalarının tahsisinden itibaren Ticari plakaları iptal edilecek olup, bu konuda her hangi bir hak talebinde bulunamayacaklarını kabul ve taahhüt etmiş olurlar.


6. D Plaka tahsisi kapsamında başvurunda bulunup, mevzuat doğrultusunda D plakası tahsisi alan plaka sahipleri, Rize Belediyesinin yapacağı Dolmuş Hattı Güzergâhı Kiralama ihalesinde çalışma hakkına sahip olacaklardır. Rize Belediyesi, düzenlemiş olduğu Dolmuş Hattı Güzergâhı Kiralama ihalelerinde, ihaleye katılmış, RB DTİ Çalışan Listesi’nde yer alan, sözleşmeye davet edilmiş kişilerin taleplerine karşılık, bu mevzuat doğrultusunda D plaka tahsislerini yapacaktır.

• İhale sözleşmesi daveti yapılmış, D Plaka tahsis başvuruları yapılmış ve Belediye tarafından D Plaka tahsis işlemleri yapılmış kişilerin, araçlarının trafikten tescil işlemleri yapılıp D plaka ile faaliyete başladıkları güne kadar T plakaları ile faaliyetleri devam eder, D plakalı aracın trafiğe çıktığı ilk mesai günü T plakaları iptal edilerek araçları, hususi plakaya dönüşür. 


7. Rize Belediyesinin düzenleyeceği ihale kapsamında, yüklenici çatısı altında çalışabilecek olan D Plaka tahsisleri, ihale süresince geçerli olacaktır. İleride yapılacak ihale dönemlerinde, Rize Belediye Meclisinin alacağı kararlar doğrultusunda, hatlar ve güzergâhlar ihtiyaç doğrultusunda değiştirile bilecek, tahsis koşulları yeniden düzenlenebilecektir. Bu değişiklikler nedeniyle Rize Belediyesi her hangi bir sorumluluk altına girmeyecektir.


8. D Plaka ticari yolcu taşımacılığı hat kiralama ihalesi sonrasında yapılacak, takip eden ilk ihalenin sözleşme süresinde, mevcut D Plaka tahsisi olanlardan “DP Kapsam 1 – 2 – 3” kapsamındakiler işe devam edemiyor ise, T plaka dönüşümüne aşağıda tarif edilmiş hükümler doğrultusunda başvurabilir.Sözleşme son imza tarihine kadar başvuruda bulunmayanlar haklarını kaybedecek ve yeni ihale iş başlangıcı itibari ile tahsisleri sona erecek, araçları hususi plakaya dönüşecektir. 


9. T Plaka Faaliyet süresi hesabında Rize Belediyesi ve / veya Emniyet Müdürlüğü ve/veya Esnaf - Şoförler odası ve/veya Maliye kayıtlarında bulunan, kişinin plakayı devraldığı tarihten sonrası olmak üzere esas alınacak olup, aradaki faal olmayan süreler çıkartılarak plaka faaliyet süresi belirlenecektir. Her hangi bir tarih kaydının bulunamaması halinde, faaliyet başlangıcı 2005 yılı esas alınacaktır.


10. D Plakadan T Plakaya ve Hususi Plakaya dönüş işlemleri:

a. DP Kapsam 1 – 2 – 3 plaka Sahipleri’nin başvurusu ile (varsa Sahipleri’nin müşterek muvafakat nameleri ile), Dolmuş Hat ihalesi yüklenicisi ile yapmış olduğu sözleşmesini karşılıklı fesih ettiklerine dair belgeyi sunmaları halinde ihale süresi içinde veya çalışılan ihale süresinin sonlanması ile yeni ihalede devam edilememesi halinde, T plakasına dönüşleri, D Plaka kapsamına katıldıkları araç sayısı olarak, dönülecek durağın ihtiyaç doğrultusunda Belediye Meclisince belirlenmesi koşulu ile yapılacaktır.

b. DP Kapsam 1 – 2 – 3 plaka sahipleri’nin, çalışılan ihaleden sonra yeni ihale döneminde çalışmaya devam edilememesi ve T plaka dönüşümü yapmamış olması halinde, tekraren D Plaka Tahsis Belgesi başvurusunda bulunabilecek ve yeni ihale iş başlangıcından itibaren plakaları hususi plakaya dönüşecektir.

c. DP Kapsam 4 – 5 – 6 plaka sahipleri için T plaka dönüşüm hakkı bulunmamakta, yeni ihale döneminde çalışmaya devam edilememesi halinde, tekraren D Plaka Tahsis Belgesi başvurusunda bulunabilecek ve yeni ihale iş başlangıcından itibaren plakaları hususi plakaya dönüşecektir.


11. D Plaka devir işlemleri: Yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymak kaydıyla;

• Veraset yolu ile intikallerde ve birinci derecedeki yakınlara devir gelir ücret tarife listesinde belirlenmiş ücret ile yapılır.

• Diğer yollardan yapılacak devirlerde (varsa sahiplerinin müşterek muvafakat nameleri ile), Dolmuş Hat ihalesi yüklenicisi ile yapmış olduğu sözleşmesini karşılıklı fesih ettiklerine dair belgeyi sunmaları koşulu ile devir işlemi yapılabilir. 

• Yapılacak devirlerde gelir ücret tarife listesinde belirlenmiş devir ücretleri uygulanır.

• Eğer çalışılan Dolmuş hattı ihalesinde, bir araçta ortaklık yapısında değişiklik olur ve T plakasına dönüş talebi olur ise, ya çıkışı yapılanın yerine aynı kapsamda yeni bir giriş kaydı yapılacak, yâda oluşan yeni durum DP Kapsamı doğrultusunda fark ücreti ödenecektir.

12. D Plaka tekraren tahsis işlemleri: D Plaka tahsisi almış ve ihalede çalışmış olanlardan, takip eden ihalede yüklenici çatısı altında çalışmaya devam edememiş ve araçlarının hususi plakaya dönüşümü yapılmış gerçek kişiler için, daha sonradan yapılacak ihalelere belirtilmiş sürelerde katılma hakkı bulunacaktır. Bu ihalelere katılabilmesi, mevcut D Plaka tahsislerinin sonlandığı andan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde başvuruları üzerine Belediye başkanlığından alacak oldukları D Plaka tekraren tahsis hakkını gösterir, geçerlilik süresi belirtilmiş belgenin ibrası ile olacaktır.

Yeni ihale de sözleşmeye davet edilen yüklenicinin Plaka Çalışma Listesinde “Tekraren Tahsis” ibaresi ile yer alanlar, tekraren D Plaka tahsisi kapsamında olacaklar ve gelir ücret tarifesinde belirtilen bedel ile tahsis işlemleri yapılacaktır.

13. Araçlarda çalışmak üzere, yönetmeliklere uygun koşullardaki kişilerden olmak koşulu ile istenilen sayıda personel görevlendirilebilir, araçlarda çalıştırılacak her bir kişi için, bu yönetmelikte belirtilen kurallar çerçevesinde, çalışma belgesi Rize Belediyesi ilgili biriminden, her takvim yılana ait olarak yenilenmek üzere alınmalıdır. Araçlarda çalışanlar, isimlerine düzenlenmiş çalışma belgelerini araçlarından çalışma süresince bulundurmak zorunda olup, yüklenici firmanın hazırlatacağı tanıtıcı kimlik belgesi yakalarında görünür şekilde asılı olarak çalışma yapacaklardır. Ayrıca araçlar içinde düzenlenecek çalışma belgesi araçta yolcular tarafından görünür olarak asılacaktır.


Ekler:

1.      RB DTİ Çalışan Listesi Örnek Tablosu  
RB DTİ Çalışan Listesi Tablosu

 

Sıra No

Kapsam Tipi

Plaka

TC

İsim

Çlşm. Süresi

İmza

1 Örn.

DP Kapsam1

53T…..

12345678911

Örnek

.. Yıl

İmza

DP Kapsam1

53T…..

12345678912

Örnek2

.. Yıl

İmza

2 Örn.

DP Kapsam2

53T…..

12345678913

Örnek3

Askı / Faal … Yıl

İmza

DP Kapsam2

53T…..

12345678914

Örnek4

<1 / Faal … Yıl

İmza

3 Örn.

DP Kapsam1

53T…..

12345678915

Örnek5

.. Yıl

İmza

DP Kapsam2

53T…..

12345678916

Örnek6

Askı / Faal … Yıl

İmza

4 Örn.

DP Kapsam3

53T…..

12345678917

Örnek7

.. Yıl

İmza

5 Örn.

DP Kapsam3

53T…..

12345678918

Örnek8

Askı / Faal … Yıl

İmza

6 Örn.

DP Kapsam3

53T…..

12345678919

Örnek9

<1 / Faal … Yıl

İmza

7 Örn.

DP Kapsam4

-

12345678920

Örnek10

-

İmza

8 Örn.

DP Kapsam5

53xx001

12345678921

Örnek11

-

İmza

9 Örn.

DP Kapsam5

53xx001

12345678922

Örnek12

-

İmza

10 Örn.

DP Kapsam6

-

Katılımcı V.N.

Katılımcı Adı

-

İmza

Burada ihalede talep edilen araç sayısı için gerekli satır eklenecektir.

DP Kapsam1 Araç Sayısı

Toplam Sayı

DP Kapsam2 Araç Sayısı

Toplam Sayı

Aktif Çalışma Süresi Yıl Toplamı

Toplam Sayı

 

 

İlk Defa Çalışma Ruhsatı Alacak Araç Sahiplerinin Başvuru Şartları

 

MADDE-6

a)      Rize Belediyesi sınırları ve mücavir alan içinde, kapsam kısmında adı geçen araçlara Çalışma Ruhsatı, Rize Belediye Başkanlığı tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre verilir.

b)     Rize Belediyesi sınırları içinde çalışacak kapsam kısmındaki adı geçen araçların  “Çalışma Ruhsatı” EK:1 almaları zorunludur. Bu belge olmadan Ticari araç çalıştırmaları yasaktır.

c)      Rize Belediyesi sınırları içinde ‘’Çalışma Ruhsatı’’ düzenlenmesi esnasında İl Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tescil kayıtları göz önünde bulundurulur.

d)     Rize İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürosundan şirket veya şahıs adına tescil edilen Ticari plakalı (M) serisinden minibüslere, (T) serisinden taksilere, (D) serisinden taksi dolmuşlara, (S) serisinden servis araçlarına, Servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı servis araçları ve Özel Halk Otobüslerine ‘Çalışma Ruhsatı’ almak için aşağıdaki belgelerin tamamlanarak, Müdürlüğe başvurulması zorunludur.

 

1)      Dilekçe  (Dilekçede ikametgah adresi, aracın plakası, modeli, motor numarası, şase numarası, kaç kişilik olduğu ve çalışmak istenilen hat belirtilir.)

2)      Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi.

3)      Trafik tescil ruhsat fotokopisi,

4)      (04.07.2018 sayılı ve 2018-98 sayılı meclis kararı ile değişen)En az son iki yıldan beri Rize ili sınırlarında ikamet ettiğine dair Rize İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden tasdikli ikametgâh belgesi, (En az son iki yıldan beri askerlik ve eğitim için, il dışında bulunduğunu belgeleyenler için bu süre şartı aranmayacak olup, başvuruda Rize il hudutları içinde oturduğuna dair tasdikli ikametgâh belgesi yeterli olacaktır.), (Şirketlerden Rize Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) istenecektir.

5)      Aracın mali sorumluluk ve ferdi koltuk sigorta poliçesi,

6)      Sosyal Güvenlik Kaydı ( Şirketlerde aranmaz) ve 2 adet fotoğraf (Şirketlerde aranmaz)

7)      Sürücü Belgesine sahip olmak, (E sınıfı sürücü belgesi için 3 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 5 yıl, Okul Servis şoförleri için ise; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak, şartı uygulanır.)

8)      Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmak.

9)      Ticari Taşıt Kullanma Belgesi SRC,

10)  Savcılıktan İyi Hal Kâğıdı, Adli Sicil Kaydında (Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 109, 188, 190, 227 maddelerinden) suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağlayacaktır.

11)  Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair aynı yıla ait faaliyet belgesi,

12)  (18.01.2019 tarih ve 2019-20 sayılı meclis kararı ile değişen) Taşımacılık faaliyetinden başka ticari olarak faaliyeti var ise mükellefin kaydını gösterir vergi levhası onaylı sureti (Şirketlerde ve Özel Toplu Taşıma Araçlarında aranmaz),

13)  (S) plakalı servis araçları ve Özel Toplu taşıma araçları şirket adına kayıtlı olabilir. Diğer ticari plakalı araçlar, ortaklı olabilir ve bu ortaklık sadece adi ortaklık olup (hisse oranlarını belirten Noterden düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ile ortaklı olabilir), şirket ortaklığı olmamalıdır.  Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir. Kişi veya ortaklardan herhangi birinin durumu yönetmeliğe uygun olmadığı takdirde Müdürlükçe Çalışma Ruhsatı verilmez. Çalışma Ruhsatı verildikten sonra yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilen kişi veya ortaklara durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirmesi için Belediye encümen kararı ile en çok 2 aylık süre verilir. Çalışma Ruhsatı geçici olarak askıya alınır aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Bu süre içinde düzeltme yapılmadan çalışma yaptığı tespit edildiğinde Belediye Encümenince 1608 sayılı kanun gereği para cezası ile cezalandırılmasının yanında araç 3 ila15 gün arasında faaliyetten men edilir. Karar İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilerek aracın otoparka çekilerek bağlanması sağlanır. Süre sonunda düzeltme yapılmadığı takdirde Çalışma Ruhsatı Encümen kararı ile iptal edilir. Bu kişi veya kişilerin başka bir hat ve ortaklık için başvuruları kabul edilmez ve hak verilmez.

Belgelerini sunanların başvuruları kabul edilir.

 

e)      Başvuru dilekçe ile ekleri Müdürlükçe incelenir, dilekçe ve ekler eksiksiz ise araçlar Teknik Komisyona havale edilir ve ‘Araç Uygunluk Kontrol Formu’ Ek:3 alması istenir. Araç Uygunluk Kontrol Formu alan araç sahipleri Belediye Meclisince kabul edilen Gelir tarifesindeki ücretin tamamını yatırdığına dair makbuzu Müdürlüğe ibraz ettikten sonra Müdürlük tarafından Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Çalışma Ruhsatı belgelerinde;

 

(1)      Ruhsat sahibinin T.C. Nosu, Adı, Soyadı, Baba Adı, Doğum Tarihi ve Yeri, İkametgah Adresi ve Plaka üzerinde hak ve menfaati olan ortaklar

(2)      Araç Bilgileri, Plaka No, Cinsi, Modeli, Koltuk Sayısı, Markası, Motor No,

(3)      Sürücü bilgileri, sürücü Adı Soyadı, T.C. No, Sürücü Belge Cinsi/Yılı,

(4)      Aracın Ruhsat Sicil No su, Durak Adı ve Aracın Hattı yazılır.

 

f)       İlk Defa Çalışma Ruhsatı alacak olan  araç  sahiplerinin ödeyeceği ücretler:

İlk defa çalışma ruhsatı  alacak hak sahiplerinden Belediye Meclisince kabul edilen Gelir Tarifesindeki ücretler defaten alınır. İşletici, ücretin ödendiğine ilişkin belgeyi Müdürlüğe teslim ettiği takdirde adına Çalışma Ruhsatı düzenlenir.

g)      Çalışma Ruhsatı bulunan Araç Sahipleri’nin ödeyeceği ücretler:

Araç sahipleri, Gelir Tarifesi’nde belirtilen yıllık Çalışma  Ruhsat ücretlerini her yılın 1 ve 7.ay sonunda iki taksit halinde öderler.

h)     Çalışma ruhsatı 1(bir) kişi üzerine düzenlenir, 1(bir) kişi üzerine 2(iki) adet çalışma ruhsatı düzenlenmez.

i)        Minibüs ve taksi sahipleri karşılıklı hat değişiminde (aynı plaka serisindeki araçlar arasında becayiş yapılması halinde) ilgili oda görüşünü alarak Belediye’ye karşılıklı dilekçe ile  başvurabilirler.

 

 Dilekçe ekine;

 

1)      Trafik tescil ruhsat fotokopisi,

2)      Belediye çalışma ruhsatı fotokopileri,

3)      Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi,

4)      Eski çalışma ruhsatları eklenerek Müdürlüğe ibraz edilir. Müdürlük kararı olumlu ise, yeni çalışma ruhsatları düzenlenir.

 

Çalışma Ruhsatlı Araçlara Devir ve Ortak Alınması ile İlgili Başvuru Talepleri Hakkındaki İşlemler ve İstenilen Evraklar

 

MADDE-7

Belediye Çalışma Ruhsatları ;  Trafik tescil ruhsatında kayıtlı bulunan araç sahiplerine verilir. Belediyeden Çalışma Ruhsatlı araç sahibi veya sahipleri, Belediye’ye başvuru yaparak Encümen kararı alındıktan sonra aracın Noter satışı’nı ve Emniyet Trafik Tescil Bürolarından devrini yapabilirler, veya ortak alabilirler. Belediye’ye başvurmadan ve Encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda, ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. Ortakların arasındaki hisse oranı kendileri tarafından belirlenebilir, bu ortaklık (S) Plakalı servis araçlarında ve özel toplu taşıma araçlarında şirket ortaklığı olabilir. Diğer araçlarda sadece şahıs ortaklığı olup şirket ortaklığı olamaz (10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği).  İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda Noterden alınan vekâletnameler kabul edilir.

 

Devir, satış ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler;

 

a) Araç Devir veya Ortaklık Almak İsteyenler

 

1)      Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir ),

2)      (04.07.2018 sayılı ve 2018-98 sayılı meclis kararı ile değişen)‘En az son iki yıldan beri Rize ili sınırlarında ikamet ettiğine dair Rize İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden tasdikli ikametgâh belgesi, (En az son iki yıldan beri askerlik ve eğitim için, il dışında bulunduğunu belgeleyenler için bu süre şartı aranmayacak olup, başvuruda Rize il hudutları içinde oturduğuna dair tasdikli ikametgâh belgesi yeterli olacaktır.) (Şirketlerden Rize Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) istenecektir.

3)      Sürücü Belgesi (E sınıfı sürücü belgesi için 3, B sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık, okul servis şoförleri için ise E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak şartı uygulanır.)

4)      Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almış olmak,

5)      Adli Sicil Kaydında (Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 109, 188, 190, 227 maddelerinden) suçlardan hüküm giymemiş olma şartını sağlayacaktır. (Bu maddelerden hüküm giyenler affa uğramış dahi olsa devir alma /ortaklık işlemi yapamazlar).

6)      Taşımacılık faaliyetinden başka ticari olarak ilişiği olmadığına dair Rize vergi dairelerinden mükellefiyet kaydı (Şirketlerde ve Özel Toplu Taşıma Araçlarında aranmaz),

 

Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır. (Tüm ortaklar için aynı evraklar tamamlanır.) Mevcut ortak diğer ortağın hissesini almak isterse ticari araç tahsis belgesi aranmaz.

 

b)     Aracı Çalışma Ruhsatlı Olarak Satmak İsteyenler

 

1)      Dilekçe

2)     Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi

3)     Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi,

4)     Noter Satış Sözleşmesi fotokopi

5)     Trafik ruhsat (Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri) fotokopileri

6)     Plaka yazılı vergi levhası fotokopisi

7)     Eski çalışma ruhsatı ve 2 adet fotoğraf ( Fotoğraf şirketlerde aranmaz)

8)      Trafik sigorta poliçeleri,

9)      Noter Feragatnamesi

10)  Noter Muvafakat name

11)  Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği Devir Temlik ücreti, tahsil edilerek tüm evraklar tamamlanıp her iki mükellef Müdürlüğe başvurularını yaparlar. Müdürlük tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir. Evraklar eksik veya şartlar karşılanmıyorsa başvuru reddedilir.

Minibüs, Taksi, Taksi Dolmuş, Servis Aracı ve Özel Halk Otobüsü araçlarında Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Müdürlüğe evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde bildirmelidir. Dilekçede; aracın sadece ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın yaşı, cinsi, modeli, markası, motor numarası vb. teknik bilgileri belirtmek zorundadır. Araç Teknik komisyondan ‘Araç Uygunluk Kontrol Formu’ EK:3 aldıktan sonra devir işlemi için Encümene sevk edilir.

 

c)      Encümen kararı olumlu ise:

 

Müdürlükçe Çalışma Ruhsatı, aracı alan kişi adına düzenlenir. Hususiye çıkartılan, satılan veya trafikten çekilen eski aracın motorlu araç tescil belgesi Müdürlüğe teslim edilir.

 

d)     Devir Ücretleri:

 

1)      Ticari taksi, minibüs, servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı araçların Devir Temlik ücreti  her yıl Belediye Meclisince tespit edilir.

2)      Taksi dolmuş, (M) serisinden tescilli Belediyeden İzin Belgeli Özel Halk Otobüsü ve Özel Halk Otobüsü Araçlarının Devir Temlik ücreti  Belediye Encümenince belirlenir.

3)      Belediye Meclisi tarafından tespit edilen devir temlik ücretleri bir (1) yıl, Belediye Encümenince belirlenenler ise ihale süresince geçerlidir.

4)      Devir temlik ücretlerinin tamamı peşin ödenir.

5)      Plaka sahibinin ölümü halinde veraset ilamında yer alan mirasçılar adına Çalışma Ruhsatı düzenleneceği takdirde Devir Temlik Ücreti alınmaz. (Noterden alınan mirasçılık belgesi geçerlidir.) Bir başka şahısa aracı satmak istedikleri takdirde Devir Temlik ücreti alınır. Varisler arasında anlaşmazlık halinde, Belediye Hukuk İşlerinin görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

6)      Baba-oğul ve eşler arasındaki yapılan devirlerde meclis tarifesine göre ücret alınır.

 

Ticari Taksi, Taksi Dolmuş, Servis Araçları, Minibüs ve Özel Halk otobüslerinin Taşıma Ücret Zaman Tarifesi

 

MADDE – 8

a)      T plaka ticari taksilerin taksimetre açılış  ücreti - km taşıma ücreti Meslek Odası ve Ticari Taksi Kooperatifinden alınan öneri görüş ile Belediye Meclisince belirlenir.

b)      Herkes seyahatinin ücretini ödemek zorundadır.

c)      Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar.

d)     Bu yönetmelik kapsamındaki ticari araçların (Taksi, Minibüs, Taksi Dolmuş, Servis araçları, M serisinden tescilli Belediyeden izinli özel halk otobüslerinin ve Özel Halk Otobüslerinin v.b.) taşıma ücreti Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Yeni tarife Belediye Meclis Kararının yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve işleten bu karara uymak zorundadır.

e)      Bu yönetmelik kapsamına giren (D) serisinden taksi dolmuş, (S) serisinden servis araçları, Servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı servis araçları, Özel Halk Otobüsleri, (M) serisinden minibüslerin ve M serisinden tescilli Belediyeden izinli özel halk otobüslerinin Zaman Tarifeleri Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

f)       Ticari Taksilerde mücavir alan dışına yapılan seyahatlerde, taşımacılık ücreti müşteri dilerse pazarlık usulü ile de yapılabilir.

g)      50 kg aşmayan yüklerde ayrıca bagaj ücreti talep edilmez.

 

 

Çalışma Ruhsatlı Araç Sahiplerinin Ölümü Halinde Veraset Yolu İle İntikallerde Yapılacak İşlemler

 

MADDE-9

Noterden alınan mirasçılık belgesinde adı geçen varis ya da varisler adına Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenecek ise Noterden alınan feragat name mirasçılar adına düzenlenecek ise, Noterden alınan Muvafakat name ile Müdürlüğe başvuru yapılır. Mirasçının Yönetmeliğin 7/a ve 7/b maddelerinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir. Mirasçı için gerekli belgeler istenirken yönetmelikte belirtilen ticari olarak ek iş yapmama, Sürücü Belgesi, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi(SRC) şartları aranmaz. Bu durumda mirasçı aracı kullanacak şoförün Sürücü Tanıtım Kartı’nı ve Ticari Taşıt Kullanma belgesini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her sürücü değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Müdürlüğe bildirim yapmak zorundadır.

Müdürlük tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra evraklar Belediye Encümenine gönderilir. Encümen kararı olumlu ise çalışma ruhsatı düzenlenir. 

 

Mirasçılar aracı başka bir şâhısa satmak istediklerinde, yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini devir temlik ücretini ödemeleri koşuluyla yapabilirler.  Aracı almak isteyen kişilerin Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Ticari faaliyeti bulunan şahısların ticari plaka almalarına izin verilmez (10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında).

 

İcra Yolu İle Yapılan Satışlarda Uygulanacak Kurallar

 

MADDE-10

Belediyeden Çalışma ruhsatlı araçların icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin Çalışma Ruhsatı alabilmesi için Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Ticari faaliyeti bulunan şahısların ticari plaka almalarına izin verilmez (10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında). Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. İcra satışlarında, Belediyeye devir ve temlik ücretinin ödemesi ve yönetmelik hükümlerine uyması halinde yeni sahibine Çalışma Ruhsatı verilir.

İcra yolu ile trafikten men edilerek çalışmayan araçların Çalışma Ruhsatları konu çözümleninceye kadar askıya alınır.

 

Model Değişikliği Yapmak İsteyen Araç Sahiplerinin Uyacakları Kurallar

 

MADDE- 11

a)      Minibüs, Taksi, Taksi Dolmuş, Servis Aracı ve Özel Halk Otobüsü sahipleri araçlarını yeni bir araçla değiştirmek İstediklerinde araca ait;

1)      Dilekçe,

2)      Trafik ruhsatları,

3)      Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi,

4)      Eski aracını trafikten çekme belgesi (fotokopisi),

5)      Noter satış sözleşmesi,

6)      2 adet fotoğraf,

7)      Aracın Madde 12 de belirtilen şartlarda olması koşuluyla,

Müdürlüğe başvurur. Yeni araç uygunluk şartları bakımından Teknik Komisyonca incelenir ve Teknik komisyonca ‘Araç Uygunluk Kontrol Formu’ EK:3 düzenlenir. Teknik komisyonca uygun görülen araç adına Çalışma Ruhsatı düzenlenir.

 

b)     Araç sahipleri, model ve marka değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Belediye’ye bildirimde bulunmak zorundadır.

 

Çalışma Ruhsatlı Araç ve Sürücülerinde Aranacak Şartlar

 

MADDE-12

1-      Çalışma Ruhsatı Verilecek Minibüs Araçlarında Aranacak Şartlar

 

a)      (08.01.2020 tarih ve 2020-8 sayılı meclis kararı ile değişen) “ Çalışma ruhsatı  verilecek  tüm ticari yolcu taşımacılığı yapan araçların ( Ticari taksi, Taksi dolmuş, Minibüs, Servis araçları ve Özel Halk otobüsü,) model yaşı trafik tescil belgesindeki model yılı itibariyle toplam yolcu kapasitesi 25’e kadar olan araçlarda 10 yaşından, 25 ve üstü kapasiteli araçlarda 13 yaşından büyük olamaz. Aksi yönde oluşacak tüm durumlarda ise mevcut kanun, kararname, yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.  İhale ile çalışan araçlarda yukarıda yazılı giriş koşulu uygulanır. İhale süresince aynı araç çalışabilir, ihale sürecinde araç değişikliğinde yukarıdaki yazılı giriş koşulu uygulanır,Şeklinde yeniden uygulanmasının kabulüne, Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinin 08.01.2020-8 tarihli toplantısında oybirliği ile karar verildi.

b)     Yolcu taşımacılığına katılacak araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Tüzüğü kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır.

c)      Belediye Meclisi tarafından belirlenen fiyat tarifesi minibüs araçları içerisinde görünür şekilde bulundurulacaktır.

d)     Araçların Renkleri Belediye Tarafından Belirlenen renk kodunda olacak, dış görünüşleri tek tip olacak, araçların dış gövdede çeşitli resim ve desenler bulunmayacaktır.

e)      Aracın iç aydınlatma sistemi beyaz renkli olacak ve renkli ışık iç aydınlatma kesinlikle kullanılmayacaktır. Aracın içinde süs ve benzeri eşyalar olmayacaktır. Aracın dışında trafik kurallarına aykırı orijinalinin dışında bir aksesuar olmayacaktır.

f)       Minibüslerin her iki yanına cam hizasından 15 cm.lik boşluk bırakılan yere çalışacakları hattı ve takip edecekleri güzergâhın üç ana noktasının yazılması gerekmektedir.(yazı ebadının 9x1,5 cm. lacivert renkli olmalıdır.)

g)      Araçlara verilen hat numaraları ve sıra numaraları kapıların alt kısımlarına, ayrıca hat numarası daire içinde aracın ön ve arka camına, sağ üst köşeye yazılmalıdır.

h)     Aracın üst kısmına güzergâhı belirten ışıklı tabela yapılmalıdır.

i)        Minibüslerin şoför dâhil yolcu kapasitesi en çok 17 olmalıdır.

j)       Minibüslerin dışı, içi ve koltukları sürekli olarak temiz tutulacak, koltuk ve döşemeleri kırık ve yırtılmış durumda olmayacaktır.

k)     Model değişikliği yapılacak araçlarda otomatik kapı sisteminin bulunması ve hareket halinde kapıların açılmayacak şekilde dizayn edilmiş olması zorunludur.

l)        Belediye ilgili odaya yazılı bildirimde bulunduktan sonra 30 gün içerisinde Çalışma Ruhsatlı araç sahipleri araçlarına belediyece belirlenen elektronik cihazları (validatör) takacaktır. Yolculardan nakit ücret toplanmayacaktır.

m)   Araçlar ilgili yasalara uygun olarak çalışmalı ve engelli donanımına uygun olmalıdır.

n)     Araçlara reklam alınması veya giydirilmesi, 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik” ile Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre olacaktır.

o)      Aracın ön dış ve iç kamera ile kayıt sistemi ve araç takip sistemi bulunmalıdır.

 

2- Çalışma Ruhsatı Verilecek Taksilerde Aranacak Şartlar

 

a)      (08.01.2020 tarih ve 2020-8 sayılı meclis kararı ile değişen) “ Çalışma ruhsatı  verilecek  tüm ticari yolcu taşımacılığı yapan araçların ( Ticari taksi, Taksi dolmuş, Minibüs, Servis araçları ve Özel Halk otobüsü,) model yaşı trafik tescil belgesindeki model yılı itibariyle toplam yolcu kapasitesi 25’e kadar olan araçlarda 10 yaşından, 25 ve üstü kapasiteli araçlarda 13 yaşından büyük olamaz. Aksi yönde oluşacak tüm durumlarda ise mevcut kanun, kararname, yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.  İhale ile çalışan araçlarda yukarıda yazılı giriş koşulu uygulanır. İhale süresince aynı araç çalışabilir, ihale sürecinde araç değişikliğinde yukarıdaki yazılı giriş koşulu uygulanır.

Şeklinde yeniden uygulanmasının kabulüne, Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinin 08.01.2020-8 tarihli toplantısında oybirliği ile karar verildi.

b)     Taksi aracı sarı renkte boyanacaktır. Aracının ön kapıları ve tavanında plaka numaraları (yazı ebadının standarda uygun) olması gerekmektedir.

c)      Araçların üst kısmına ışıklı Taksi olduğunu gösteren tabelanın çalışır durumda olması zorunludur.

d)     Taksi, şoför dahil yolcu kapasitesinin en çok 9 olması zorunludur.

e)      Araçların iç aydınlatmaları beyaz renkte olacaktır.

f)       Her ticari taksi taksimetre cihazlarını çalıştırmak ve yolcuların rahatlıkla görebileceği şekilde bulundurmak zorundadır.

g)      Taksilere gece ve gündüz tarifesini otomatik olarak ayarlayan taksimetre takılması ve cihazın sürekli faal durumda tutulması zorunludur.

h)     Araçlara reklam alınması veya giydirilmesi, 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik” ile Rize Belediyesi İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre olacaktır.

i)        Aracın ön dış ve iç kamera ile kayıt sistemi ve araç takip sistemi bulunmalıdır.

 

 

 

3- Çalışma Ruhsatı Verilecek Servis Araçlarında Aranacak Şartlar

 

a)      (08.01.2020 tarih ve 2020-8 sayılı meclis kararı ile değişen) “ Çalışma ruhsatı  verilecek  tüm ticari yolcu taşımacılığı yapan araçların ( Ticari taksi, Taksi dolmuş, Minibüs, Servis araçları ve Özel Halk otobüsü,) model yaşı trafik tescil belgesindeki model yılı itibariyle toplam yolcu kapasitesi 25’e kadar olan araçlarda 10 yaşından, 25 ve üstü kapasiteli araçlarda 13 yaşından büyük olamaz. Aksi yönde oluşacak tüm durumlarda ise mevcut kanun, kararname, yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.  İhale ile çalışan araçlarda yukarıda yazılı giriş koşulu uygulanır. İhale süresince aynı araç çalışabilir, ihale sürecinde araç değişikliğinde yukarıdaki yazılı giriş koşulu uygulanır

Şeklinde yeniden uygulanmasının kabulüne, Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinin 08.01.2020-8 tarihli toplantısında oybirliği ile karar verildi.

b)     Yolcu taşımacılığına katılacak araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Tüzüğü kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır.

c)      Okul Servis Araçları, Okul Servis Aracı Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen Taşıtlarda Aranacak Şartları sağlamak zorundadır.  

d)     Servis araçları dış görünüşü itibariyle beyaz boyalı olacaktır.

e)      Okul servisleri turuncu, fabrika servisleri mavi, personel taşıyanlar lacivert, vatandaş taşıyan servis araçları yeşil kuşaklı olacaktır.

f)       Dış ve iç yüzeylerinde tehlike oluşturacak biçimde aksesuar bulunmayacaktır. Aracın içi temiz, koltukları düzenli olacaktır.

g)      İç ışıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacak, Araçların iç aydınlatmaları beyaz renkte olacaktır.

h)     Bütün kapıları düzenli açılır, kapanır durumda olacaktır.

i)        Egzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, çalışırken gürültü yapmayacaktır.

j)       Park lambaları, stop lambaları ile farları (uzun ve kısa huzmeleri) düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.

k)     Farları şeffaf camlı olacaktır.

l)        Motorları düzenli çalışır durumda olacak ve egzozdan siyah duman çıkmayacaktır.

m)   Trafik Kanununun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı takozu, ilk yardım çantası bulunacaktır.

n)     Araçların kornaları havalı korna olmayacaktır.

o)      Aracın ön dış ve iç kamera ile kayıt sistemi ve araç takip sistemi bulunmalıdır.

 

 

4-  Çalışma Ruhsatı verilecek Özel Halk Otobüsü Araçlarında aranacak şartlar

 

a)      (08.01.2020 tarih ve 2020-8 sayılı meclis kararı ile değişen) “ Çalışma ruhsatı  verilecek  tüm ticari yolcu taşımacılığı yapan araçların ( Ticari taksi, Taksi dolmuş, Minibüs, Servis araçları ve Özel Halk otobüsü,) model yaşı trafik tescil belgesindeki model yılı itibariyle toplam yolcu kapasitesi 25’e kadar olan araçlarda 10 yaşından, 25 ve üstü kapasiteli araçlarda 13 yaşından büyük olamaz. Aksi yönde oluşacak tüm durumlarda ise mevcut kanun, kararname, yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.  İhale ile çalışan araçlarda yukarıda yazılı giriş koşulu uygulanır. İhale süresince aynı araç çalışabilir, ihale sürecinde araç değişikliğinde yukarıdaki yazılı giriş koşulu uygulanır .Yolcu taşımacılığına katılacak araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Tüzüğü kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır. Şeklinde yeniden uygulanmasının kabulüne, Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinin 08.01.2020-8 tarihli toplantısında oybirliği ile karar verildi.

b)     Yolcu taşımacılığına katılacak araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Tüzüğü kapsamında şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan araçlar için tespit edilmiş şartlara haiz olacaktır.

 

c)      Otobüslerin kapılarında durak yerleri dışında içerden veya dışarıdan açılmayan ve sürücü tarafından idare edilen bir kilit düzeni bulunması zorunludur.

d)     Otobüs içinde en az üç noktada düğmesi bulunan sürücüyü sesle veya ışıkla uyaran bir "İnecek var" düzeni bulunacaktır. Ayrıca engelliler için kapı çevresinde tabandan 120 cm yüksekliğinde ikaz düğmeleri bulunacaktır.

e)      Taşımacılığa yeni başlayacak araçlarda klima ve kalorifer bulunacak ancak bu egzoz kaloriferi olmayacak ve gürültüsüz çalışacaktır.

f)       Otobüslerde, çalıştıkları hattın güzergâhını belirtmek amacıyla, aracın ön(alın), sağ ve arka tarafına takılacak Elektronik Gösterge bulunacaktır.

g)      Otobüslerin dışı, içi ve koltukları sürekli olarak temiz tutulacak, koltuk ve döşemeleri kırık ve yırtılmış durumda olmayacaktır.

h)     Otobüsün içinde fırça, çöp sepeti ve diğer yıkama malzemeleri bulundurulmayacaktır. Ancak bunlar uygun bir dolapta muhafaza edilebilir.

i)        Belediyece öngörülen fiyat tarifesi, şikâyet telefonları, seyahat kartları vs. gibi yazı ve levhalar, yolcuların kolayca görebileceği yere asılması zorunludur. Ancak işletici çalıştırdığı otobüslerde Belediye’nin halka duyurmak istediği duyuru ve ilanları ücretsiz olarak asmak zorundadır, buna hiç bir şekilde itiraz edemez.

j)       Araç içinde kolay görünür yerlere oturan ve ayakta yolcu sayısını belirten plaketler ile ön iki koltuğun bebeklilere, hamilelere, yaşlılara, engellilere ve gazilere öncelikli ait olduğunu bildirir uyarı levhaları takılacaktır.

k)     Otobüslerin çekilebilmesi için gerekli düzenek bulunacaktır.

l)        Otobüslerin renkleri Belediye tarafından belirlenen renk kodunda olacak, dış  görünüşleri tek tip olacak, araçların dış gövdede çeşitli resim ve desenler bulunmayacak, kaporta saçlarında çürüme, ezilme, ön, arka ve yan camlarında kırık, çatlak vb. deformasyon olmayacaktır.

m)   Otobüslerde bulunan bütün işaretleme ve yazılar Belediyece belirlenen şekil ve renklerde olacaktır.

n)     Araçların boyu ve kapasitesi Belediye tarafından belirlenir, en az 17 kişilik koltuklu olacaktır. Sürücü yeri arka koltuk kısmından bir pano ile ayrılacaktır.

o)      Bütünleşik Elektronik Bilet Sistemi için gerekli donanımın,  monte edilebilecek uygun yeri ve tesisatı bulunacaktır.

p)     Belediye ilgili odaya yazılı bildirimde bulunduktan sonra 30 gün içerisinde Çalışma Ruhsatlı araç sahipleri araçlarına belediyece belirlenen elektronik cihazları (validatör) takacaktır. Yolculardan nakit ücret toplanmayacaktır.

q)     Araçlar ilgili yasalara uygun olarak çalışmalı ve engelli donanımına uygun olmalıdır.

r)      Araçlara reklam alınması veya giydirilmesi, 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik” ile Rize Belediyesi Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre olacaktır.

s)       Aracın ön dış ve iç kamera ile kayıt sistemi ve araç takip sistemi bulunmalıdır.

 

 

5- Çalışma Ruhsatı Verilecek Taksi Dolmuşlarda Aranacak Şartlar

 

a)      (08.01.2020 tarih ve 2020-8 sayılı meclis kararı ile değişen) “ Çalışma ruhsatı  verilecek  tüm ticari yolcu taşımacılığı yapan araçların ( Ticari taksi, Taksi dolmuş, Minibüs, Servis araçları ve Özel Halk otobüsü,) model yaşı trafik tescil belgesindeki model yılı itibariyle toplam yolcu kapasitesi 25’e kadar olan araçlarda 10 yaşından, 25 ve üstü kapasiteli araçlarda 13 yaşından büyük olamaz. Aksi yönde oluşacak tüm durumlarda ise mevcut kanun, kararname, yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.  İhale ile çalışan araçlarda yukarıda yazılı giriş koşulu uygulanır. İhale süresince aynı araç çalışabilir, ihale sürecinde araç değişikliğinde, yukarıdaki yazılı giriş koşulu uygulanır. Şeklinde yeniden uygulanmasının kabulüne, Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinin 08.01.2020-8 tarihli toplantısında oybirliği ile karar verildi.

b)     Belediye Meclisi tarafından belirlenen güzergâhlar ve fiyat tarifesi araç içerisinde görünür şekilde bulundurulacaktır.

c)      Araçların renkleri Belediye Başkanlığı’nca belirlenen renk kodunda olacak, dış görünüşleri tek tip olacak, araçların dış gövdede çeşitli resim ve desenler bulunmayacaktır.

d)     Aracın üst kısmına  ‘Hattını ve Taksi Dolmuş’ olduğunu belirten ışıklı tabela yapılması zorunludur.

e)      Taksi dolmuşun, şoför dahil yolcu kapasitesinin en çok 8+1 olması zorunludur.

f)       Belediye ilgili odaya yazılı bildirimde bulunduktan sonra 30 gün içerisinde çalışma ruhsatlı araç sahipleri araçlarına Belediyece belirlenen elektronik cihazları (validatör) takacaktır. Yolculardan nakit ücret toplanmayacaktır.

g)      Araçlar ilgili yasalara uygun olarak çalışmalı ve engelli donanımına uygun olmalıdır.

h)     Araçlara reklam alınması veya giydirilmesi, 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik” ile Rize Belediyesi İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre olacaktır.

i)        Aracın ön dış ve iç kamera ile kayıt sistemi ve araç takip sistemi bulunmalıdır.

 

6- Çalışma Ruhsatlı Araç Sürücülerinde Aranacak Şartlar

 

a) Çalışma Ruhsatlı araçlarda sürücü olarak çalışacak kişiler (Araç sahipleri de dahil) örneği Müdürlükçe hazırlanarak ilgili odası tarafından bastırılacak Sürücü Tanıtım Kartını almak ve araçta çalıştığı sürece yakasında takılı olarak bulundurmak zorundadır.

 

b)  İlgili Oda; şoförün,

1)    Ehliyet fotokopisini,

2)    İkametgah belgesini,

3)    SRC belgesinin fotokopisini,

4)    Adli Sicil Kaydında (Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 109, 188, 190, 227 maddelerinden) suçlardan hüküm giymemiş olma şartını sağlayacaktır. Bu maddelerden hüküm giyenler affa uğramış dahi olsa devir alma /ortaklık işlemi yapamazlar

5)    Eğitim seminerine katıldığına dair katılım belgesi,

6)    İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik (kişilik, dikkat, zeka, refleks) yeterli puanı aldığını gösterir raporu,

7)    İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden uyuşturucu kullanmadığı ile ilgili tahlil sonuçlarını gösterir rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş)

8)     2 adet fotoğraf  

Bilgileri doğrultusunda sürücü tanıtım kartını düzenler.

 

c)  Araç sahipleri ve şoförleri bu sürücü tanıtım kartlarını yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde almak zorundadır.

d)  İlgili Oda ve Belediye tarafından, araç sahibi ve sürücülerine yılda en az l’er kez 4’er saatten az olmamak kaydıyla konusunda uzman kişilerce düzenlenecek eğitim seminerine, bütün araç sahibi ve sürücülerin katılması zorunludur.    

e)  İlgili Oda sürücü tanıtım kartı verdiği kişiler ile ilgili bilgileri dosyasına konmak üzere 7 gün içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne vermek zorundadır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÜZERGAH İZİN BELGELERİ

 MADDE-13

A Tipi Güzergâh İzin Belgesi

 

Özel okulların, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel yurtların, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel Rehabilitasyon merkezleri, Anaokulları ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı özel kreşlerin kendi öğrencilerini taşımak üzere, gerçek veya tüzel kişiliklerin tahdit dışında kendileri adına tescil edilmiş araçlarına verilecek izin belgesidir.

Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

1)      Dilekçe,

2)      Aracın gerçek veya tüzel kişilik adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi,

3)      Vergi levhası fotokopisi,

4)      İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen çalışma ruhsat fotokopisi

5)      Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde aranılan tüm şartlar geçerlidir.

6)      Aracın önüne ve yan kaporta aksamına en az 10X30 ebatlarında okul isim veya logosu yazılması zorunludur.

 

B Tipi Güzergâh İzin Belgesi

 

Çalışma ruhsatı bulunan (S) plakalı okul servis araçlarına verilecek izin belgesidir.

Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

1)      Dilekçe,

2)      Taşıtın ruhsat fotokopisi,

3)      Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde aranılan tüm şartlar geçerlidir.

 

C Tipi Güzergah İzin Belgesi

 

Kendi personelini taşımak üzere, gerçek veya tüzel kişilerin kendileri adına tescil edilmiş araçlarına verilecek izin belgesidir.

Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

1)      Dilekçe (Ekli güzergâh listesi )

2)    Aracın gerçek veya tüzel kişilik (İşyeri sahibi) adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi

3)    Taşınacak personel isim listesi ve SGK sicil numaraları ( Firmanın en az 6 personeli bulunması zorunludur) evrakları gereklidir.

4)    Araç koltuk sayısı, firma çalışan sayısının % 20’sinden fazla olamaz.

5)    Holding bünyesinde çalışan şirketler, Trafik Tescil Ruhsatında kayıtlı olan şirketler adına ayrı ayrı izin belgesi çıkartmak zorundadır.

6)    Personel taşınacak araçların trafik tescil kaydından minibüs, midibüs veya otobüs tipi araçlar olması gerekmektedir.

Aracın ön ve yan kaporta aksamına en az 10x30 ebatlarında firma isim veya logosu yazılması zorunludur. Araçların Trafik tescil ruhsatındaki model yılı itibariyle 24 kişiliğe kadar olanları 10 yaşından,  24 kişiden yukarı olanlarının da 15 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

 

D Tipi Güzergâh İzin Belgesi

 

Alışveriş merkezlerinden market ve süpermarketlerden ücretsiz müşteri taşımak üzere, gerçek veya tüzel kişiliklerin tahdit dışında kendileri adına tescil edilmiş araçlarına sadece alışveriş yapan kişilerin gidecekleri yere götürülmesi için verilecek izin belgesidir. ( Alışveriş merkezi veya marketlere gelen müşterileri toplayarak getiremezler)

Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

1)      Dilekçe

2)    Aracın gerçek ( İşyeri sahibi) veya tüzel kişilik (Alışveriş Merkezi ya da Marketin ait olduğu Şirket) adına kayıtlı olduğuna dair trafik ruhsat fotokopisi

3)    Aracın ön ve yan kaporta aksamına en az 10x30 ebatlarında firma isim veya logosu yazılması zorunludur.

    

      E Tipi Güzergah İzin Belgesi (09.07.2018 tarih ve 2018-107 sayılı meclis kararsı)

 

Gerçek veya  tüzel kişilerin çalışanlarının taşınması amacıyla il sınırlarında olmak koşulu en az  A Belgeli Turizm Seyahat Acentesi veya Yolcu Taşıma belgesi olan iş yerleri ile yapılan süreli iş sözleşmeleri sunulmak kaydı ile yüklenicilere verilmek üzere düzenlenecek izin belgesidir.

Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gerekmektedir.

1- Dilekçe (Ekli Güzergah Listesi )

2- Taşınacak işyeri ile yüklenici arasında yapılan iş sözleşmesi.

3- Aracın yüklenici adına kayıtlı olduğunu gösterir trafik ruhsat fotokopisi.

4- Taşınacak personel isim listesi (SGK ve TC Kimlik Numaraları ile ) İş Yerinin en az 6 personeli bulunması zorunludur.

5- Personel taşınacak araçların trafik tescil kaydında Minibüs, Midibüs veya Otobüs tipi araçlar olması gerekmektedir.

6- Aracın ön ve yan kaporta aksamında en az 10x30 ebatlarında taşıması yapılan iş yerinin firma isim veya logosu yazılması zorunludur.


F Tipi Güzergâh İzin Belgesi

 

Encümen’ce belirlenen güzergahlara girebilmeleri için kamyonetlere, yapılacak işe göre özel izinle verilen güzergah izin belgesidir.

Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

1)      Dilekçe

2)      Trafik Tescil ruhsat fotokopisi

3)      Vergi levhası fotokopisi  (şahıslar için T.C. kimlik fotokopisi)

 

H Tipi Güzergâh İzin Belgesi

 

Encümen’ce belirlenen güzergahlara girebilmeleri için kamyon, tır, çekici vb. gibi araçlara yapılacak işe göre özel izinle verilen güzergah izin belgesidir.

Başvuru için aşağıdaki evrak ve şartlar gereklidir;

1)      Dilekçe

2)      Trafik Tescil ruhsat fotokopisi

3)      Vergi levhası fotokopisi (şahıslar için T.C. kimlik fotokopisi)

 

Güzergâh İzin Belgeleri İle İlgili Ortak Hükümler

 

MADDE-14

1)      Güzergâh izin belgeleri işletme hakları devredilemez, bir başkasına kiralanamaz.

2)      Kişi veya şirketlerin üzerine kayıtlı olup kendi personelini taşımaları için Özel plakalı araçlara Belediye tarafından verilen Güzergâh izin belgeleri, araç satıldığı takdirde iptal olur, izin belgeleri geri alınır.  Aracı alan kişi için bu belgeler bir hak oluşturmaz.

3)      Verilen güzergâh izin belgelerini farklı amaçla kullandıkları tespit edilen araçların güzergâh izin belgeleri iptal edilir.

4)      Güzergâh izin belgesi başvurusunda bulunan ilgililer eksik evrakla başvuru yaptıkları yada 30 gün içerisinde belgelerini almadıkları takdirde başvuruları ret edilir.

5)      Kontroller sırasında güzergâh izin belgesi ve onaylı personel listesinin görevli memurlara ibraz edilmesi gerekmektedir. (Personel listesinde %20 opsiyon olabilir.)

6)      Güzergah izin belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıldır. Taşımacılığa devam edecek işleticilerin her yıl Güzergâh İzin Belgelerini yenilemesi zorunludur. 1 yıl dolmadan model değişikliği yapıldığında kalan süre için belge yenilenir.

7)      Güzergah İzin Belgesi ücretleri, Meclis Kararı ile belirlenen yıllık Gelir Tarifesi’ne göre tahsil edilir.

8)      Güzergah İzin Belgesi almak için başvuran  (S) Plakalı Okul Servis araç sahibi gerçek kişilerden ilgili Odaya kayıtlı olduğuna dair Oda Kayıt Belgesi (Faaliyet Belgesi) istenir.

9)      Özel izinle verilen güzergah izin belgeleri sadece o işle ilgili verilir.

 

 

Uyulması Gereken Kurallar ve Cezalar

 

MADDE 15-

(a) Rize Belediyesi sınırları ve mücavir alanlarda, bu yönetmeliğin kapsam kısmında adı geçen araçların sahipleri ve şoförleri, aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadır.

1)      Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar ‘Çalışma Ruhsatı’ olmadan çalıştırılamaz.

2)      ‘Çalışma Ruhsatının aslı araç içinde görünür bir yere asılacaktır.

3)      Bu yönetmelik kapsamına giren araçlar ‘Güzergah İzin Belgesi’ olmadan çalıştırılamaz.

4)      Ticari araç sürücüleri “Sürücü Tanıtım Kartı” almak zorundadır.

5)      Bu yönetmelik kapsamına giren çevre sağlığına zarar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, hasarlı araçlar çalıştırılamaz.

6)      Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sahipleri ve/veya sürücüleri, araçla ilgili bilgi ve belgeleri araç üzerinde bulundurmak ve Müdürlük personeline denetimler  sırasında  göstermek zorundadırlar.

7)     Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücüleri temiz ve bakımlı olmalı, odaları ve belediye tarafından belirlenen kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadırlar. Aksi takdirde sürücü tanıtım kartı iptal edilerek hat sahibinden sürücünün değiştirilmesi istenir.

8)      Bu yönetmelik kapsamına giren araç sahipleri ve/veya sürücüleri Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin  aldığı kararlara ve sözleşmesindeki hükümlere uymak zorundadırlar.

9)      Bu yönetmelik kapsamına giren araç sahipleri ve/veya sürücüleri, karayollarında kamunun rahatını ve huzurunu bozacak, keyfi veya kasıtlı olarak, yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal edecek veya tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz veya saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanamaz.

10)  Taksiciler, yolcusunu adreslerine, yolcu bir başka yolu göstermediği müddetçe en kısa yoldan götürmek zorundadır.

11)  Taksi sürücüleri, başka taksi veya toplu taşıma araçlarının bekleme duraklarından yolcu alamazlar.

12)  Taksiler bir durak veya işletmeye bağlı olarak çalışırlar. Bunun haricinde kendi hallerine çalışamazlar.

13)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücüleri 50 kg‘a kadar veya bagaj hacmine uygun olan eşyadan ücret talep edemezler.

14)  Bu yönetmelik kapsamına giren araç sahipleri ve/veya şoförleri yolcuları rahatsız edecek şekilde teyp, radyo veya diğer yayınları yapamazlar.

15)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücüleri araç içerisinde sigara içemez ve içtiremezler.

16)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücüleri, fiziksel engelli kişileri araçlarına almaktan, bu kişilerin araca binmesine yardımcı olmaktan kaçınamazlar.

17)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sahipleri Rize Belediyesinin uygulayacağı Akıllı Ulaşım Sistemlerine geçişte validatör ve benzeri teknolojik alt yapıyı süresi içinde sağlayacak, uygulamaya yönelik şartları yerine getirecektir.

18)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sahipleri, aracını 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da istenilen özelliklere göre verilen süreler içinde geçişini sağlayacaktır.

19)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlara, belediye’ye müracaat etmeden ve Encümen kararı alınmadan ortak alınamaz, devir yapılamaz ve bu araçlar satılamaz.

20)  Model değişikliği yapan Çalışma Ruhsatlı ticari araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.

21)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlara, belediyenin onayı olmadan araç içerisine ve dışına hiçbir şekilde görüntülü, sesli ve yazılı reklam panoları ve ekranlar konamaz.

22)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçların içinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşınamaz.

23)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar, olağan dışı haller hariç ilk başlangıç durağından son varış durağına kadar belirlenmiş olan hat ve güzergâhını takip etmek, zorundadırlar.

24)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar, kalkış saatlerine, duraklarda yolcu indirme bindirme ve varış noktaları ile yolda geçireceği süre ile ilgili zaman çizelgesine uymak zorundadır.

25)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar, durak haricinde yolcu indirme ve bindirme yapamazlar. Seyrüsefer sırasında, duraklarda yolcu almak ve indirmek için durulan makul süreler dışında bekleme yapamaz.

26)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar, depolama alanları dışında parklanma yapamazlar.

27)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçların duraklarda gereksiz bekleme, çığırtkanlık yaparak yolcu toplamaları yasaktır.

28)  Bu yönetmelik kapsamına giren ve kanun ve yönetmeliklerle ücretsiz taşıma yükümlülüğü getirilen ticari araçlar, ‘Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ kapsamındaki ve kanunlarla ücretsiz seyahat hakkı tanınan kişileri ücretsiz ve indirimli taşımak zorundadır.

29)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücüleri kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda yolcu aktarımı yapamazlar. Son duraklarına kadar yolcularını götürmek zorundadırlar.

30)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücüleri, kazaya uğramış aracını tamir ettirmeden hasarlı şekilde çalışmaya devam ettiremez.

31)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlarda Belediye Meclisi tarafından  belirlenen Ücret ve Zaman Tarifelerini gösterir belgenin müşterilerin kolayca görebileceği yere asılması zorunludur.

32)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücülerinin Belediye Meclisince belirlenen ücret (öğrenci-sivil) ve zaman tarifelerine(gündüz-gece çalışma saatleri) uymaları zorunludur. Tarife dışı ücret alınması yasaktır.

33)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar sefere çıktıklarında iç ve dış temizliğin yapılmış olması, iç döşemelerinin yırtık ve kirli olmaması zorunludur.

34)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücüleri, Belediyeden izin almadan  mazeretsiz olarak  toplu taşıma hizmetini aksatamaz.

35)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlarda Karayolları Trafik Kanunu gereği araçlarda bulundurulması zorunlu olan avadanlık dışında araç ve gereç bulundurulması yasaktır.

36)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sahipleri çalıştırdığı personelin her türlü kanuni sorumluluk, vergi ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

37)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçların çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak Ceza-i mali yükümlülüklerden tamamen ticari araç sahibi veya sürücü sorumludur.

38)  Belediye, aracın çalışması sırasında hizmetin aksaması, kurallara uymama vb. gibi nedenlerden dolayı uygun bulmadığı sürücünün değiştirilmesini ticari araç sahibinden talep edebilir, edildiğinde işleten en geç 7 gün içinde söz konusu personeli değiştirmekle yükümlüdür.

39)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücüsünün saç ve sakalları muntazam olmalıdır.

40)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücüsü araca binen yolculara saygılı, nazik davranmak zorundadır. Kesinlikle yolcularla münakaşaya giremezler.

41)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sürücüsünün alkollü, araç kullanması kesinlikle yasaktır. Alınan alkolün, cins, miktar ve derecesi ne olursa olsun bu şekilde araç kullanan şoför derhal değiştirilecek ve Araç Sürücü Tanıtım Kartı iptal edilecektir.

42)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar servis istasyonları dışında yıkanamazlar, temizlenirken çıkan çöp ve kirli suların çevreye atılması yasaktır.

43)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar ile her türlü karşılama törenine, düğün ve cenazelere katılmak yasaktır.

44)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar pazar günleri ticari amaç gütmemek ve meslek odasından izin belgesi almak şartı ile o hatta çalışan ticari araç sayısının %20 sini geçmemek şartı ile mesire ve gezi amaçlı güzergah dışına çıkabilir.

45)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar bir başkasına kiraya verilemez.

46)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlarda yolcu sayısının yazıldığı belgede belirtilen sayıdan fazla yolcu bulundurulamaz.

47)  Model değişikliği yapan ticari araç sahipleri aracın Trafik Tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Belediye’ye bildirim yapmak zorundadır.

48)  Çalışma Ruhsatı ve Devir Temlik ücretlerinin zamanında ödenmesi zorunludur.

49)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçların, İl Trafik Komisyonu ve Rize Belediyesi Encümenince belirlenen durağında çalışmaları mecburidir. Güzergah harici yolcu taşıyanların gerekli ikazlara uymamaları halinde durak hakları ve/veya Çalışma Ruhsatları iptal edilir. Durakta kayıtlı olup, köye çalışan araçlar da bu madde kapsamına girmektedir.

50)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sahipleri/sürücüleri, duraklarında veya kalkış noktalarında Belediye Encümeninin belirleyeceği sayıda araç bulundurmak zorundadır. Duraklarda ve kalkış noktalarında belirtilen araç sayısından fazla ya da eksik araç bulundurmak/bulundurmamak yasaktır. Durak ve kalkış noktalarında araçların duraklama/bekleme/ park etme şekli Müdürlükçe belirlenir

51)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sahibi ticari plaka hakkını araç ile birlikte devredebilir. Araç satışı olmaksızın ticari plaka hakkını devretmek istiyor ise aracını hususi plakaya çevirip ticari plaka hakkını devredebilir. Ticari plakasını devredenlerin durak v.b. tüm hakları iptal edilir.

52)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sahipleri ve sürücüleri 1 Aralık-1Nisan tarihleri arasında kar lastiği takmak, zincir ve çeki halatı bulundurmak zorundadırlar.

53)  Taksi dolmuşların, ticari taksi, taksilerin, taksi dolmuş gibi yolcu taşıması yasaktır.

54)  Taksi dolmuşlar; yolcu indirme- bindirme işlemlerini güzergahlarındaki levhalarla belirlenen durak yerlerinde yapacak, harici hiçbir yerde yolcu bırakamaz ve alamazlar.

55)  Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlara ön, dış ve iç kamera ile kayıt sistemi ve araç takip sistemi bulunması zorunludur. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü araç içi kamera görüntüsü istediği takdirde ticari araç sahipleri istenen zaman dilimine ait görüntüleri Müdürlüğe vermek zorundadır.

 

(b) Yukarıda belirtilen hususlar, özel kanunlarla getirilen uygulama ve yaptırımlar hariç, Belediye Tembih ve Yasağı olarak düzenlenmiştir.

Tembih ve Yasaklara aykırı hareket eden bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sahipleri ve/veya sürücüleri hakkında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Trafik Zabıta Amirliğince Tespit Tutanağı düzenlenerek Belediye Encümenine sunulur.

1) Belediye Encümeni’nce 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak Encümen kararıyla idari para cezası kesilir.

2) Aynı takvim ayı içinde üçüncü kez tespit tutanağı tanzim edilmesi halinde 1608 sayılı yasa hükümlerine göre 3 ile 15 gün arasında meslek ve ticaretten men cezası uygulanır.

3) Aynı takvim yılı içinde üç kez meslek ve ticaretten men cezası verilmesi durumunda takvim yılı sonu beklenmeksizin, Encümen kararı ile ticari plakası veya Çalışma Ruhsatı iptal edilir.

Ticari Taksi, Taksi Dolmuş, Minibüs, Servis Aracı ve Özel Halk Otobüsü Temsilciliği

 

Madde 16-

Durak Temsilcisi - Belediye ile Durak ve Durak sıra hakkı sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.

Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve Belediye’ye bildirilecektir.

Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ŞARTLARI

 

Hat ve Güzergâh Tespiti

 MADDE-17

a)        Bu yönetmeliğin kapsam kısmında adı geçen ticari araçların Rize Belediyesi sınırları içerisindeki hatları ve güzergâhları Müdürlüğün önerisi ile Belediye Encümenince belirlenir. Belediye, hatlarda ve güzergâhlarda değişiklik yapabilir,

b)        Belediye, kiralanan hatlara bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç ilavesi yapabilir. İşletmeciler kiralanan bu hatlar üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Bu hatlara bitişik veya yakın yeni yerleşim merkezlerine gerektiği takdirde yeni hatlar da oluşturabilir. İşletmeciler bu yeni hatlar üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

UYGULAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

HUKUKİ SORUMLULUK, DENETİM VE EĞİTİM

 

Hukuki Sorumluluk

 

MADDE- 18

a) Taksi, Taksi Dolmuş, Minibüs, Servis Aracı ve Özel Halk Otobüsleri gibi Toplu Taşıma Araç personelinin her eyleminden ve taşımacılıktan doğan ve doğacak her türlü VERGİ, SİGORTA, HARÇ ve giderlerle MALİ, HUKUKİ ve CEZAİ sorumluluk, Trafik Para Cezaları araç sahibi veya işleticilere aittir. Belediye ile taşımacı arasında bu konuda hiç bir ilişki olmayıp, Belediye işleticilere hiçbir şekilde kefil olmaz, üçüncü kişilere karşı hiç bir taahhüt altına girmez.

b) Araçların çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak

Yargıya intikal eden her türlü sorumluluktan ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen araç sahibi ve sürücüsü sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedellerinden Belediye sorumlu tutulamaz.

 

Denetim

 MADDE-19

Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlar, sahipleri ve sürücüleri aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.

Esas kadrosu Zabıta Müdürlüğünde olup, Başkanlık Oluru ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik Zabıta Amirliğine görevlendirilen Zabıta memuru tarafından yerine getirilir. Trafik zabıta amirliği kontrol ve denetimlerini trafik zabıta ekip aracıyla yapar.


Eğitim

MADDE-20

a) Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç sahibi ve sürücüleri, her yıl en az 1 kez konusunda uzman kişiler nezaretinde İlgili Oda, İşletici ve belediye tarafından düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadır.

b) Seminere katılacak ticari araç sürücülerin, 222 sayılı Milli Eğitim yasasına bağlı olarak İlk okul diplomasına sahip olmaları şarttır.

c) Eğitim semineri sonunda, seminere katılan araç sahibi ve sürücülerine ilgili oda tarafından seminere katılım belgesi verilecektir.

d) Bu yönetmelik kapsamına giren ticari araçlarda çalışacak araç sahibi ve sürücüleri Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 36. Maddesi hükümleri doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış bir Sağlık Kuruluşundan Psikoteknik (kişilik, dikkat, zekâ, refleks) raporu almak ve 5 yılda bir yenilemek zorundadır.

e) İlgili Oda tarafından her sürücü için Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı düzenlenecektir. Psikoteknik raporu almayan ve seminerlere katılmayan sürücülere Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı düzenlenmez ve bu kişiler kesinlikle ticari araçları kullanamazlar.

f) ilgili oda tarafından gerekli görüldüğü takdirde verilen Araç Sürücüsü Tanıtım Kartı iptal edilebilir.

                                                    

  

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Yürürlük

 MADDE-21

5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca iş bu Yönetmelik Rize Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Geçici Madde

 MADDE-22

Bu yönetmelikten önce ticari faaliyet gösteren (daha önceden yürürlükteki yönetmeliklere ve mevzuatlara uygun olarak ruhsatlandırılmış araçlar)  bu yönetmelik kapsamındaki ticari araçlar bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay (180 gün) içerisinde araçlarını bu yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

 

MADDE- 23

İl trafik komisyonu kararı ile durakları ve sayıları belirlenen duraklarda bu yönetmelik kapsamına giren ticari araç işletmeciliği yapanların, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kazanılmış hakları ancak bu Yönetmelik hükümleri şartlarını yerine getirmeleri koşulu ile mevcuttur, aksi halde hiçbir hak iddia edemezler.

 

MADDE- 24 (14.01.2020 tarih ve 2020-15 sayılı meclis kararı ile değişen)

Rize Belediye Meclisinin 18.12.2019 tarih ve 2019-142 nolu kararı ile Ulaşım ve Trafik Komisyonumuza tetkik edilmek üzere sevk edilmiş, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Ticari plaka askı süresinin yeniden düzenlenmesi talebi 30.12.2019 tarihinde Komisyonumuzca incelenmiştir.        

            21.07.2009 tarih ve  2009 -171 nolu Encümen kararında özetle “üç yıl askı süresi, üç yıl sonunda dilekçe ile faaliyete dönüş uygulanması’nın  yapıldığı”, 11.10.2011 tarih 2011-318 nolu Encümen kararında özetle “ ticari plakalı araçları bir yıl hususiye düşürme, bir yıl süresi dolduğunda ticari faaliyete başlamayan plakaların iptal edileceği” yönünde kararlar alınmıştır.

            5393 Sayılı Belediye Kanunun “15. Madde P) fıkrası; Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak , meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” Ve aynı kanun madde 84. Maddesi” 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu , bu kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu kanun hükümleri uygulanır.” Hükümleri uyarınca Belediye Meclisi yetkisinde olan, aşağıdaki hususlar ile ilgili kararlar;

a)      Askıya alma kavramı kaldırılmıştır. Araç değişimi, geçici süre hizmet dışı kalma gibi durumlarda aracın hususiye alınma işlemi uygulanacaktır.

b)     Faal durumda olan araçların, aracın hususiye alınma başvurusu ile en fazla iki yıl hususide kalma süresi verilir. Süre dolmadan önce isteyen ticari plaka sahibi ticarete başlayabilir. Süresi dolduğu halde ticari plakaya çevirmek için başvuru yapmayan hak sahiplerine, ticari faaliyete başlaması yönünde bir aylık ihtar süresi bildirilir. Yeniden hususide kalma talebi yönünde başvuranlar için Rize Belediyesi Gelir Ücret tarifesinde belirtilmiş işlem bedeli ile ücretlendirilerek süre yenilemesi yapılır.

 

            Verilen bir aylık ihtar süresi zarfında ticari faaliyete başlamayan hak sahipleri için. Bağlı bulundukları Rize Şoförler Odasına yeniden verilen bir aylık süreli “ Ticari plaka iptali durum bildirir” yazısı yazılır. Bu süre zarfında yukarıda belirtilen koşullarda dönüş işlemi yapılmayan ticari plakalarının iptali için idare tarafından gerekli işlemler yapılır.

c)       Karar tarihi itibari ile askıda bulunan ticari plaka sahiplerine 2 yıl süre ile askıda/ hususide olabilecekleri, süre dolduğu halde ticari plakaya çevirmek için başvuru yapmayan hak sahiplerine bir aylık ticari faaliyete başlaması yönünde ihtar süresi

bildirilmesi yönünde tebligat yapılır. Diğer işlemler b fıkrasında belirtildiği üzere yürütülür.

d)     Ticari faaliyete dönüş işlemlerinde, hususi plakada kalma süresi ilk 6 (altı ) ay’a kadar olanlardan her hangi bir işlem bedeli alınmadan, ilk 6 (altı ) ay’dan uzun süreli olanların Rize Belediyesi Gelir Ücret tarifesinde belirtilmiş işlem bedeli ile ücretlendirilerek işlem yapılır.

 

            Şeklinde uygulanması Komisyon Raporu doğrultusunda oybirliği ile kabulüne Belediye Meclisinin 14.01.2020 tarihli toplantısında karar verildi.

 

 Hüküm Bulunmaması

 MADDE- 25

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Belediye Meclisinin aldığı ve alacağı kararlar uygulanır.

 

MADDE- 26

07.03.2016 tarih ve 2016-41 No’lu Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Rize Belediyesi Ticari Taksi Minibüs Servis Aracı ve Özel Halk Otobüsü Araçları Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  

          İş bu 26 sahifeden ve 26 maddeden ibaret olan Rize Belediyesi Ticari Taksi, Taksi Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Halk Otobüsü Araçları Çalışma Yönetmeliği Rize Belediye Meclisi’nin 07.03.2017 tarih ve 2017-29 No’lu kararı ile kabul edilmiştir.

  

MECLİS BAŞKANI                               KATİP (Üye)                                KATİP (Üye)  

 

     Sultan YILMAZ                              Abdullah Oğuz HUT                            Necibe OFLU

Meclis 1.Başkan VekiliEK.1

ÇALIŞMA RUHSATI

(Ticari Taksi, Taksi Dolmuş, Servis Aracı, Minibüs ve Özel Halk Otobüsleri İçin)


T.C.

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Rize-Belediyesi-Logo

ÇALIŞMA RUHSATI

 

 

DURAK ADI               :

 

 

 

ARACIN HATTI        :

 

RUHSAT

SAHİBİNİN FOTOĞRAFI

 

 

 

RUHSAT SICIL NO  :

 

 

 

 

RUHSAT SAHİBİNİN BİLGİLERİ

 

 

 

 

   T.C. No                   

:

 

 

 

 

   Adı Soyadı

:

 

 

 

 

   Baba Adı

:

 

 

 

1-Bu belge Rize Belediyesi Ticari Taksi- Taksi Dolmuş-Minibüs- Servis Aracı ve Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği

Gereğince verilmiştir.

 

2-Bu belge …/…/20…tarihinde verilmiş ve 3 (üç) yıl geçerli olup, her yıl vize ettirilmesi gerekir.

 

 

…..../……../20…

 

 

 

……./……./20…

 

 

 

….…/……./20…

 

 

 

   Doğ. Tarihi

   ve yeri

:

 

 

 

 

 

İkametgah

Adresi

:

 

 

 

 

 

 

Plaka üzerinde hak ve menfeati olan ortaklar

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAÇ BİLGİLERİ

 

 

 

 

Plaka No

:

 

 

 

 

 

Cinsi/Modeli

:

 

 

 

 

 

Koltuk Sayısı

:

 

 

 

 

 

Markası

:

 

 

 

 

 

Motor No

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRÜCÜ BİLGİLERİ

 

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

 

 

Adı Soyadı

:

 

 

 

 

 

T.C.No       

:

 

 

 

 

 

Sürücü Belge Cinsi/Yılı                

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T.C.

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Açıklama: Açıklama: Rize-Belediyesi-Logo

GÜZERGAH İZİN BELGESİ

 

 

 

 

 

 

 

ARACIN PLAKASI

:

ARACIN CİNSİ VE KOLTUK SAYISI

:

ARAÇ SAHİBİNİN ADI SOYADI

:

(ŞİRKET İSE ÜNVANI)

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN ADI SOYADI

:

İZİN VERİLEN ÇALIŞMA GÜZERGÂHI

:

 

 

 

 

 

 

            

 

Bu belge, taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis araçları ve özel halk otobüsü gibi toplu taşıma hizmeti yapan araçlar için 5393 sayılı kanunun 14 ve 15. Maddelerine göre çıkarılan Rize Belediyesi Ticari Taksi- Taksi Dolmuş-Minibüs-Servis Araçları ve Özel Halk Otobüsü Araçları Çalışma Yönetmelik gereğince düzenlenmiş olup, belgede yazılı olan güzergâhlarda geçerlidir. Bu belgenin ---/---/20--- tarihinden itibaren süresi (1) (bir) yıldır. Her yıl vize için değiştirilmesi gerekir.

 

 

           

                                                  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK.2

GÜZERGAH İZİN BELGESİ

(Ticari Taksi, Taksi Dolmuş, Servis Aracı, Minibüs ve Özel Halk Otobüsleri için)EK.3

ARAÇ UYGUNLUK KONTROL FORMU

(Ticari Taksi, Taksi Dolmuş, Servis Aracı, Minibüs ve Özel Halk Otobüsleri için)


 ARAÇ SAHİBİ  :……………………………………………..                 İŞLEM TARİHİ :.....................


ARAÇ PLAKASI :……………………………………………..                 İŞLEM SAYISI :…………….


ARAÇ MODEL :……………………………………………..


 

Sıra

NO

 

AÇIKLAMA

 

UYGUN

GÖRÜLEN AKSAKLIK

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

 

KOMİSYON BAŞKANI                 ÜYE              ÜYE             ÜYE           ÜYE          ÜYE

 

Çalışabilir

Çalışmaz

 

Ticari Taksi, Taksi Dolmuş, Servis Aracı, Minibüs ve Özel Halk Otobüsleri için Çalışma Ruhsatı Müracaatında Araç Sahibinden İstenecek Belgeler  :

 

Ticari Taksi- Taksi Dolmuş- Minibüs-Servis Aracı ve Özel Halk Otobüsleri çalışma ruhsatı talep eden, araç sahiplerinin ve araçlarının karayolları trafik yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gereklidir. Çalışma ruhsatı talep eden araç sahibinden istenecek belgeler;

 

1)   Dilekçe

2)   Trafik Tescil belgesi (ruhsat) fotokopisi veya proforma fatura.

3)  Nüfus Müdürlüğünden en az iki yıl Rize İl hudutları içinde oturduğuna dair tasdikli ikametgah belgesi, Şirketlerden Rize Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge.

4)   Taşımacılık yaptığına dair Rize Vergi Dairesinden mükellefiyet kaydı.

5)   Aracın Mali sorumluluk sigorta poliçesi  ve ferdi koltuk sigorta poliçesi,

6)   Sosyal Güvenlik Kaydı, ( Şirketlerde aranmaz)

7)   Sürücü Belgesi ([E] sınıfı sürücü belgesi için 3 yıllık, [B] sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık, okul servis şoförleri için ise E Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.

8)   Ticari Taşıt Kullanma Belgesi SRC,

9)  Adli Sicil Kaydında (Türk Ceza Kanunu’nun 102, 103, 104, 105, 109, 188, 190, 227 maddelerinden) suçlardan hüküm giymemiş olma şartını sağlayacaktır.

10)   Eğitim seminerine katıldığına dair katılım belgesi,

11)   İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik (kişilik, dikkat, zeka, refleks) yeterli puanı aldığını gösterir raporu,

12)   İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden uyuşturucu kullanmadığı ile ilgili tahlil sonuçlarını gösterir rapor. (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş)

13)   Bağlı olduğu odadan kayıtlı olduğuna dair aynı yıla ait faaliyet belgesi,

14)   Araç şirket adına kayıtlı olabilir. Şahıs adına kayıtlı ise 1 kişi üzerine olabileceği gibi tescil evrakında geçen isimler üzerine de olabilir. Bu tür başvurularda kişinin veya ortakların tamamının (veya şirket ve kooperatif yetkililerinin) yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

15)   Taşımacılık faaliyetinden başka ticari olarak ilişiği olmadığına dair Rize vergi dairelerinden

mükellefiyet kaydı (Şirketlerde ve Özel Toplu Taşıma Araçlarında aranmaz),

16)   İki adet fotoğraf (son Altı aylık),

17)   Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur belgesi

18)  Çalışma Ruhsatı tanzim edilecek kişinin durumunun kesinleşmesi halinde yönetmelik hükümlerine uyacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

19)   Bir adet plastik dosya.

20)   Noter Feragatnamesi

21)   Noter Muvafakat name

22)   Noter Satış Sözleşmesi fotokopi

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz