Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Suzan AVCI
1980 yılında Rize Muradiye Beldesi’nde doğan Suzan AVCI; İlköğrenimini Muradiye İlköğretim okulunda, orta öğrenimini İmam Hatip Orta Okulunda, liseyi Rize Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İnşaat Teknolojileri bölümünü tamamladı. 2014 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bölümü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2004-2006 yılları arasında Rize Çevre Koruma Vakfında Mühendis olarak çalıştı. 2007 yılından itibaren Rize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çevre Şefliğinde Mühendis olarak görev yapan Suzan AVCI, 27.07.2015 tarihinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevine atandı.

TİCARİ TAKSİ-MİNİBÜS SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ARAÇLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ    

Rize Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;  

(1)  Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
(2)  Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
(3)  Hesap verebilirlik,
(4)  Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
(5)  Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
(6)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
(7)  Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, 
(8)  Teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan ve öğrenen organizasyon yapısına sahip, öncü ve örnek bir belediyecilik anlayışı, temel ilkelerini esas alır.   

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü  
1. Trafik Teknik Hizmetler Servisi.
2. Toplu Taşıma ve Ticari Araç Hizmetleri Servisi
3. Trafik Zabıta Amirliği
4. RİPARK Servisi
5. Kalem Servislerinden oluşur.   

Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları
  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun şehir içi ulaşım hizmetleri ile ilgili faaliyetleri yerine getirerek söz konusu hükümlerin uygulanmasını sağlamak.
2. 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Belediyelere verilen iş ve işlemleri yürütmek.
3. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği ile Belediyelere verilen iş ve işlemleri yürütmek.
4. 21624 Sayılı Otopark Yönetmeliğinin Belediyelerle ilgili hükümlerini yürütmek.
5. Müdürlüğüne bağlı şefliklerle işbirliği içerisinde çalışmalarını temin etmek ve hizmetin bir bütün olarak üretilmesini sağlamak,
6. İlimizin mevcut ulaşım özelliklerini tespit ederek ve gelecekteki ulaşım talebini dikkate alarak ulaşım ana planı ve her türlü trafik etüt, ulaşım altyapısı ile ilgili her türlü proje ve düzenlemeleri, belediye içi ve dışı ilgili birimlerle koordinasyon içinde yapmak veya yaptırmak,
7. Farklı ulaşım taleplerine uygun ulaşım sistemleri geliştirmek, mevcut ulaşım hizmet kalitesini ve kapasitesini yükseltmek için çalışmalar yapmak veya yaptırmak 
8. Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlayarak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak.
9. İl Trafik Komisyonlarında Belediye'yi temsil etmek, komisyona sunulması gereken görüş öneri ve dosyaları tanzim etmek, komisyonca alınan kararların tatbikini sağlamak,
10. Ulaşım Planı doğrultusunda kavşaklar,  alt ve üst geçitler,  geometrik düzenleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak ve sinyalizasyon sistemlerini kurmak veya kurdurmak, bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak.
11. İlimizde şehir içi trafik sorunlarını tespit ederek sorunların amaç ve hedefler ışığında çözüme ulaştıracak politikalar üretmek.
12. Yayalar, bisikletliler, çocuklar, engelliler ve yaşlılar ve benzeri nüfus gruplarına yönelik kaliteli ve güvenli toplu taşıma araçları ve mekânlar oluşturulmasına çalışmak,
13. Ticari faaliyet gösteren taksi, servis aracı, minibüs ve özel halk otobüsü gibi toplu taşıma araçları çalışma usul, esasları ve otopark yönetimi ile ilgili yönetmelik hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmak.
14. Otoparklar, duraklar, transfer merkezleri, otogar alanları ile ilgili planlara uygun yer tespiti yapmak veya yaptırmak.
15. Elektronik Denetim Sistemleri ve benzeri trafik kontrol sistemleri yapmak, yaptırmak ve bunları kontrol etmek,
16. Kent içi toplu ulaşım ve trafik sorunları ile ilgili kurum kuruluş ve kişilerden gelen öneri ve şikayetleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak veya yaptırmak,
17. Kent içinde durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, gereken denetimleri diğer iş ve işlemleri yapmak.
18. Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, işhanı, çarşı, pazar yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için, ön izin, trafik izni ve yol geçiş izni gibi çalışmaları yapmak ve belgelendirmek,
19. Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, 
20. Ağır tonajlı kamyonlar, iş makineleri ve tarım makinelerinin kent merkezine girişine ve park etmesine mani olmak amacıyla gerekli düzenlemeler yapmak,    

Toplu Taşıma ve Ticari Araç Hizmetleri Servisi
1. Ruhsat Servisi
2. Belediye Durak Amirliği Servislerinden oluşur.  

Toplu Taşıma ve Ticari Araç Hizmetleri Servisinin Görev ve Sorumlulukları
1.  Kanun ve yönetmeliklerin belediyemize verdiği yetki, görev ve sorumluk gereği kent içi ulaşım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
2.  Toplu taşıma ve ticari araçlar ile ilgili olarak toplu taşımayı etkileyecek konularda gerekli çalışmaları yapmak,
3.  Toplu taşımaya ilişkin talepleri belirleyerek hat oluşturmak, güzergâh belirlemek veya değiştirmek, hareket saatlerini oluşturmak, durak yeri belirlemek ve tahsis etmek üzere Belediye Ulaşım Komisyonu'nda gündeme aldırmak,
5.  Toplu taşıma ve ticari araçların (otobüs, minibüs, servis aracı, ticari taksi, vb.) denetimini yapmak,
6.   Toplu taşıma araçlarının güzergâhlarında meydana gelebilecek kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla (Karayolları, PTT vb.) koordinasyon kurarak, alternatif yol ve güzergâh hazırlamak,
7.  Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlar yapmak,
8.  Toplu taşıma sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile kişilerden gelen öneri ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlem ve düzenlemeleri yapmak ve Belediye Ulaşım Komisyonu'nda gündeme aldırmak,
9.  Güzergahlardaki durak ve durak levhalarının bakımını, onarımını ve yenilenmesini sağlamak,
11.   Ulaşım Ana Planı çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
12.   Birimini ilgilendiren konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
13.   Yürüttüğü tüm faaliyetlerle ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek,
16.  Toplu taşıma ve ticari araç işleticilerinin taşımacılıktan çekilme izin alma işlemlerini ve izin bedellerinin tahakkukunu yapmak ve tahsis edilmesi hususunda gerekli takibi yapmak,
17.  Ticari taksi, servis aracı, minibüs, özel halk otobüsü ve yük nakli araçları gibi her türlü araçlara çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesi düzenlemek,
18.  Tüzel veya özel kişilerin talepleri doğrultusunda sosyal veya kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere imkanları dahilinde otobüs temin etmek,
20. Toplu taşıma ve ticari araçların devir işlemlerini yapmak, işletenlerin sicillerini tutmak ve bu araçları işletenlerin sosyal güvenlik hükümlerine göre çalışma koşullarının takibini yapmak.
21.  Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, İl Trafik Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescillerini yapmak,  

A- Trafik Teknik Hizmetler Servisi
  Madde 11- Trafik Teknik Hizmetler Servisi aşağıdaki birimlerden oluşur.
1. Proje Birimi
2. Sinyalizasyon Birimi
3. Trafik görüntüleme merkezi birimi
4. Teknik hizmetler ve İşaretleme Birimi  

Trafik Teknik Hizmetler Servisinin Görev ve Sorumlulukları

  1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, İl Trafik komisyonu, Belediye Ulaşım Komisyonu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Başkanlık Makamınca verilen görevlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
2. Şehiriçi trafik yoğunluğunun azaltılması, yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla ulaşım ve trafik mühendisliği açısından gerekli yol, trafik elemanı, sürüş, trafik malzemesi hakkında gerekli araştırma, planlama çalışmaları yaparak trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlamak,
3. Belediye birimlerinin yol güzergâhı üzerindeki çalışmalarına yardım etmek. Trafikle ilgili tedbirler almak, yol kapama ve benzeri işlerde gerekli düzenlemeler yapmak.
4. Trafik akışını düzenlemek amacıyla sinyalizasyon projeleri yapmak yaptırmak, sinyalizasyon projelerini uygulamak uygulatmak bakım ve onarımlarını yapmak yaptırmakla,
5. Belediyemiz tarafından kurulu veya kurulacak olan sinyalizasyon ve trafik kamera görüntüleme takip ağını merkezden kontrol etmek, her türlü trafik olaylarına anında müdahale etmek.
6. Sinyalize kavşaklarda ışık zaman aralıklarını trafik yoğunluğu ve günün koşullarına göre güncellemek,
7. Ana arter, cadde ve sokaklarda tretuvar üzerine araçların park yapmalarını önlemek amacı ile engelleyici monte etmek veya ettirmek,
8. İl trafik komisyonunca belirlenen yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız kesicilerin yapılmasını sağlamak.
9. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollarda, yolun yapısını, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak, trafiği düzenleme amacı ile, trafik işaret levhaları, ışıklı ve sesli trafik işaretleri, yer işaretlemeleri, temin ve tesis etmek veya ettirmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak,
10. Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının olduğu yerlere, yetkililer tarafından önerilen tedbirlerin alınmasını sağlamak,
11. Karayollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği  tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, trafik için tehlike teşkil eden ancak, kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek,  

B- Trafik Zabıta Amirliği
  Trafik Zabıta Amirliğinin Görev ve Sorumlulukları  

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, İl Trafik komisyonu, Belediye Ulaşım Komisyonu, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Başkanlık Makamınca verilen görevlerin uygulanmasından sorumludur.
2. Şehir içinde her türlü taşımacılık işi yapan ticari araçlara, ilgili mevzuat çerçevesinde denetim, kontrol ve aykırı hareket edenlere cezai işlem uygulaması yapmak,
3. Trafik kazaları ya da kentin alt yapısına zarar verilebilecek durumlarda, olay yerine ulaşıp kamuya ait zararları tutanakla tespit edip, olaya müdahil şahsa tebliğ edip zararın tazminini sağlamak,
4. Otopark( katlı, yer altı, açık ve yol üstü otoparkların) olarak işletilen alanların ve işletmeciliğin yönetmelik ve ihale şartlarına uygunluğunu kontrol etmek,
5. Karayollarında araçların hareketlerini zorlaştıran ve tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engelin ortadan kaldırılmasını sağlamak için ilgili birimlere ulaşılması ve kaldırılmasının sağlanması,
6. Karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek,
7. Kent içi toplu taşıma ve ticari faaliyet gösteren araçların sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek,
8. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak,
9. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
10. Belediye sınırları ve mücavir alanlarda faaliyet gösteren toplu taşıma ve ticari araçlar için düzenlenmiş Rize Belediyesi Ulaşım Komisyonu kararlarının ve İl Trafik komisyon kararlarının uygulanmasını sağlamak,
11. Belediye sınırları ve mücavir alanlarda bulunan cadde ve sokaklarda yayaların geçişini engelleyen ve kaldırım üzerini işgal eden araçlarla ilgili iş ve işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ile koordineli olarak yürütmek,
12. Belediyece yasaklanmış yerlere park eden araçları İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ile koordineli olarak çektirmek,
13. Araç park etmek amacıyla yapılmış bariyer, zincir, duba vb. işgalleri kaldırmak,
14. Rize Belediyesi Ulaşım Komisyonu kararlarını uygulamak,
15. Belediyece yapılan etkinlik ve çalışmalarda gerekli trafik önlemlerini almak,
16. Mevcut mevzuat gereğince yürütülecek iş ve işlemler için (broşür, toplantı, seminer vb.) önleyici hizmet faaliyetlerinde bulunmak,
17. Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak,
18. Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek,
19. Yol üstü ve diğer (kapalı, katlı, yer altı vb.) otoparklar alanlarını ve çalışanları denetlemek,
20. Belediye Başkanlığı ve Ulaşım Müdürlüğü tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
21. Kentin alt yapısına zarar verebilecek ağır tonajlı kamyonlar, iş makineleri ve tarım makinelerinin kent merkezine girmesine ve park etmesine mani olmak.  

Kalem Servisi

1. İdari İşler Birimi
2. UKOM Sekretarya Biriminden oluşur  

Kalem Servisinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

1. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarının zamanında yaparak, gelen- giden evrakların kayıt defterine usulüne uygun yapılmasını sağlamak, evrakları arşiv usulüne göre arşivlemek.
2. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün tüm büro hizmetleri ile ilgili işlemlerini yürütmek,
3. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarına ait izin ve benzeri işlevlerin yapılmasını sağlamak.
4. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak.
5. Yapılan harcamaların birim bütçesine, plan ve programlara, iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak.
6. İç kontrol düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilen iç kontrol güvence beyanını ve birim faaliyet raporlarını hazırlamak.
7. Birimde mevcut olan taşınırların, yönetmeliğe uygun şekilde sayım, kayıt, takip ve kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
13.  Müdürlüğün faaliyet konularıyla ilgili olup Belediye meclisinde görüşülmesi gereken konularda, ilgili teklifin meclis gündemine almak üzere meclis toplantı gününden bir hafta önce Başkanlık Makamının onayı ile Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirmek.
14. Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak. Rize Belediyesi'nin vizyon ve misyonuna uygun stratejik plan hedeflerini ve performans programlarını belirlemek.
15. Stratejik plan ve performans programı doğrultusunda belirlenen iş ve işlemleri eksiksiz ve zamanında yürütmek.
16. Müdürlüğünce yapılan işleri mevzuat hükümlerine ( kanun, yönetmelik ve yönergelere) uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.
17. Müdürlük birimlerinin hizmet içi eğitim programlarını yapmak/ yaptırmak.
18. Müdürlüğün talimatları doğrultusunda gündemi hazırlamak ve Rize Belediyesi Ulaşım Komisyonu üyelerine duyurmak.
19. Rize Belediyesi Ulaşım Komisyonu görüşme tutanaklarını düzenlemek.
20. Rize Belediyesi Ulaşım Komisyonunda alınan kararları yazmak, Başkanın onayından sonra üyelerin imzalarını tamamlatır ve ilgili mercilere gönderir.  

RİPARK Servisi

1. Otopark Birimi
2. Parkomat Birimlerinden oluşur.  

RİPARK Servisinin Görev ve Sorumlulukları

1.   Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği park hizmetlerinin yerine getirilmesi için bütün işleri yürütmek.
2.   Kanun ve yönetmeliklerin otoparklarla ilgili Belediyelere verdiği yetki ve sorumlulukları yerine getirmek,
3.   Şehir içi alanda bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçlar göz önünde tutularak lüzumlu otopark yerlerini tespit etmek veya ettirmek, işletmek veya kiraya vermek,
4.   Otopark sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile kişilerden gelen öneri ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlem ve düzenlemeleri yapmak ve Belediye Ulaşım Komisyonu'nda gündeme aldırmak,
5.   Birimini ilgilendiren konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
6.   Yürüttüğü tüm faaliyetlerle ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek,

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz