Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Enes BÜYÜK
1985 yılında Rize’de doğdu. İlkokulu Merkez 50.Yıl ilköğretim okulunda, orta ve lise tahsilini Rize Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 2008 yılında Meram Belediyesinde memuriyete başlayan Büyük,2010 yılında Rize Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne naklen atandı. 2013-2015 yılları arasında Muhasebe Şefliği görevini yürütmekteyken 2015 yılında Satın Alma Müdürlüğüne vekâleten atanmıştır. 24.06.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan Enes Büyük evli ve üç çocuk babasıdır.

T.C.

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

             Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

            MADDE 1–  (1) Bu yönetmelik Belediye Kanunu ile tüm yasa, yönetmelik, talimatlar ve kararlar çerçevesinde, Rize Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntem ve ilkelerini düzenler.

 

Kapsam

            MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, Rize Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

            MADDE 3–  (1) Bu Yönetmelik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 4-  (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye     : Rize Belediyesi’ni,

b) Başkanlık    : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

c) Başkan         : Rize Belediye Başkanı’nı,

ç) Meclis          : Rize Belediye Meclisi’ni

d) Encümen     : Rize Belediye Encümeni’ni,

e) Müdürlük     : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü,

            f) Müdür         : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’nü,

g) Personel       : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı tüm çalışanları,

ğ)Yönetmelik  : Rize Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5– (1) Rize Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç)  Kurum içi yönetimde katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)  Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)  Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

Teşkilat yapısı:

            MADDE 6- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü;

        a) Müdür,

        b) Memur,

        c) Tekniker,

        ç) Sözleşmeli Personel,

        d) Diğer Personel’den oluşur.

(2) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü;

 a) Çağrı merkezi,

alt biriminden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları:

MADDE 7– (1) Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

            a)Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen ilan yazılarını Belediye İlan Panosuna asmak ve yazışmalarını yapmak,

     b)Müdürlüğün yıllık Faaliyet raporlarını ve Performans programlarını hazırlamak,

            c)Belediye’nin internet sitesine haber girişlerini yapmak,

            ç)Kamu kurum, kuruluş ve ilimiz protokol listelerinin takibini sağlayarak iletişim listelerini güncel tutmak,

            d)Vatandaşların, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygun görülen fotoğraf, görüntü taleplerini karşılamak,

            e)Belediye faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtıcı basılı yayınlar hazırlamak,

            f)Belediye faaliyetlerinin halka duyurulması için billboard, broşür, katalog, afiş vb. tasarımlar yapmak,

            g)Belediyenin sosyal medya hesaplarını yönetmek ve içerik paylaşımı yapmak,

            ğ)Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri basın bülteni ve haber hazırlayarak fotoğraf ve görüntü desteğiyle basın kuruluşlarına ulaştırmak, belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak,

            h)Başkanlık makamını ve belediye faaliyetlerini takip etmek, fotoğraf ve kamera çekimlerini yapmak ve arşivlemek,

            ı)Başkanlık makamının uygun gördüğü zamanlarda basın toplantıları organize etmek, basın mensuplarının katılımını sağlamak,

            i)Belediyeye ait billboard, raket reklam panolarına, diğer resmi kurum ve kuruluşlardan gelen tasarım asma taleplerini değerlendirmek ve imkanlar ölçüsünde bu talepleri karşılamak,

            j)Çağrı Merkezine ulaşan şikayet, talep ve isteklerin kısa zamanda çözüme kavuşturulması için çalışmak, Belediye ve halk arasında köprü vazifesi yürütmek,

            k)Başkanın Radyo-Televizyon programlarına katılımında bilgi, görsel materyal dökümanlarını hazırlamaktır.

            (2) Müdürlük, Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte yer alan görevleri kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince yapmakla yetkilidir.

            (3) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısının vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.

 

 

Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları:

MADDE 8- (1) Müdür;

            a)Birim amiri olarak, yetki ve sorumluluklarına ilişkin görevleri yerine getirir,

            b)Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmasını sağlar,

            c)Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil eder,

            ç)Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanır,

            d)Yetki ve sorumluluk alanına giren diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek işleri yapar ve faaliyetleri konusunda Başkanı düzenli olarak bilgilendirir,

            e)Her yıl Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunar ve ilgili mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak Müdürlüğünün bütçesini kullanır,

            f)Birim personelinin iş, bilgi ve verimliliğini arttırabilmek için eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonuyla bu eğitimlerin alınmasını sağlar,

            g)Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır,

            ğ)Basın mensuplarının Başkanı ile söyleşi veya bilgi edinme amaçlı görüşme taleplerine yardımcı olur,

            h)Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet, yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket eder ve personelini bu konuda teşvik eder, bilinçlendirir,

            ı)Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını yükseltecek doğrultuda kullanır,

            i)Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa, yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlar,

            j)Başkanlık makamının uygun gördüğü zamanlarda basın toplantıları organize eder, basın mensuplarının katılımını sağlar,

            k)Müdürlük personelinin birinci disiplin amiri olup çalışmalarında disiplin ve düzeni sağlar,

            l)Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapar,

            m)Müdürlük emrinde görev yapan personele, performans değerlendirmesi yapar, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunur,

            n) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

             

Personel’in görev, yetki ve sorumlulukları:

MADDE 9- (1) Personel;

            a)Başkan ve belediye ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haber ve yazıların günlük takibini yapar, başkanlığı ve ilgili birimleri bilgilendirir ve bunları arşivler,

            b)Başkanlık makamını ve belediye faaliyetlerini takip eder, fotoğraf ve kamera çekimlerini yapar ve arşivler,        

            c)Belediyenin sosyal medya hesaplarını yönetir ve içerik paylaşımı yapar,

            ç)Başkanın Radyo-Televizyon programlarına katılımında bilgi, görsel materyal dökümanlarını hazırlar,

            d)Başkanlık tarafından bazı özel gün ve haftalarda yapılacak olan, tören ve açılış konuşmalarına esas olması için metinler hazırlar,

            e)Resmi, dini bayramlar ve bazı özel gün ve haftalarda tebrik görseli hazırlar, basın kuruluşlarına gönderir,

            f)Belediye faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtıcı basılı yayınlar hazırlar,

            g)Vatandaşların, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının uygun görülen fotoğraf, görüntü taleplerini karşılar,

            ğ)Belediye meclis toplantılarının fotoğraf ve kamera çekimlerini yapar,

            h)Başkanlık faaliyet raporunu redakte eder,

            ı)Belediye’nin internet sitesine haber girişlerini yapar,

       i)Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri basın bülteni ve haber hazırlayarak fotoğraf ve görüntü desteğiyle basın kuruluşlarına ulaştırır, belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasını sağlar,

       j)Belediyenin gerçekleştirdiği bazı etkinliklerde ve bazı özel gün ve haftalarda, sunuculuk yapar,

       k)Amirlerinden habersiz işini, işyerini terk etmez,

       l) Üstlerinin yaptığı görev dağılımı ile tevdi edilen işleri, usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını, verilen görevlerin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi sağlar.

      

Çağrı merkezi biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

MADDE 10- (1) Çağrı merkezi birimi;

a)Belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte halkla ilişkiler stratejilerinin belirlenmesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’ne öneriler getirmek,

b)Çağrı Merkezine gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirerek, takip etmek ve sonuçlanmasıyla ilgili vatandaşı bilgilendirmek,

c)Gelen başvuruların çözüm performansıyla ilgili olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hedefler bazında raporlarla Başkanı düzenli olarak bilgilendirmek,

ç)Görev unvanına uygun olan, ilgili mevzuat gereğince Çağrı Merkezi Sorumlusu ve/veya Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından verilen işleri yapmak,

d)Çağrı Merkezi personelinin iş, bilgi ve verimliliğini arttırabilmek için eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Biriminin koordinasyonuyla bu eğitimlerin alınmasını sağlamaktır.

 

Çağrı merkezi sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları:

MADDE 11- (1) Çağrı merkezi sorumlusu;

            a)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından kendisine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve personeline yaptırır,

            b)Çağrı Merkezi personelinin iş, bilgi ve verimliliğini arttırabilmek için eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Biriminin koordinasyonuyla bu eğitimlerin alınmasını sağlar,

            c)Belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte halkla ilişkiler stratejilerinin belirlenmesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’ne öneriler getirir,

            ç)Birime iletilen şikayet, talep ve isteklerin en kısa zamanda çözüme kavuşturulması noktasında personelini sevk ve idare eder,

            d)Gelen başvuruların çözüm performansıyla ilgili olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hedefler bazında raporlar hazırlatarak Başkanı düzenli olarak bilgilendirir,

            e)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Başkana karşı sorumludur.

           

Çağrı merkezi personellerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Çağrı merkezi personeli;

            a)Çağrı Merkezine gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirerek, takip eder ve sonuçlanmasıyla ilgili vatandaşı bilgilendirir,

            b)Gelen vatandaş başvurularının çözüm performansıyla ilgili olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hedefler bazında raporlar hazırlayarak Çağrı Merkezi Sorumlusunu düzenli olarak bilgilendirir,

            c)Görev unvanına uygun olan, ilgili mevzuat gereğince Çağrı Merkezi Sorumlusu ve/veya Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü tarafından verilen işleri yapar,

            ç)Çağrı Merkezi Sorumlusu ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü’ne karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon 

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 13- (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye içi tüm birimler ve Belediye dışı gerçek ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin (m) bendi gereği Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rize Belediye Başkanı yürütür.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz