Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Murat ŞEKER
içerik güncellenecek...

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

            Amaç

            MADDE 1- Bu yönetmelik Rize Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

            Kapsam

            MADDE 2- Bu yönetmelik Rize Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3- Bu Yönetmelik Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

            a)         Belediye                     : Rize Belediyesi’ni ,

            b)        Başkan                                    : Rize Belediye Başkanı’nı,

            c)         Başkanlık                     : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

            ç)         Başkan Yardımcısı       : Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

            d)        Meclis                          : Rize Belediye Meclisi’ni,

            e)         Encümen                     : Rize Belediye Encümeni’ni,

f)         Müdürlük                     : Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü’nü,

            g)         Müdür                        : Makine İkmal ve Onarım Müdürü’nü,

            ğ)         Şef                              : Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü Şefi’ni,

            h)        Personel                     : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümü’ nü ifade eder,

            i)         Yönetmelik                 :Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Görev ve 

                                                             Çalışma Yönetmeliği’ni,

ifade eder.

Temel İlkeler

            MADDE 5- (1)Rize Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, tüm çalışmalarında;

            a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

            b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

            c) Hesap verebilirlik,

            ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,

            d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

            e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

            f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

 temel ilkelerini esas alır.

 

                                                                                                                                            

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

            Teşkilat yapısı

            MADDE 6- (1) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü;

            a) Bakım ve Onarım Şefliği,  

            b) Makine Parkı Şefliği,

alt birimlerinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

 

            Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 7- (1) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

            a) Hizmetlerin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Müdürlükte görev yapan personelin eğitimi için ilgili birimlerle işbirliği yapmak, teknolojik gelişmelere bağlı olarak personelin teknik eğitim almasını sağlamak,

c) Araç ve iş makinelerinin hasar tespit komisyonların oluşturmak, araçların çalışmaların raporlamak ve başkanlığa bilgi sunmak,

ç) Araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını müdürlüğümüzün bakım onarım şefliğinde tamirlerin yapmak, tamirleri mümkün olmayanlar için yetkili servislerden hizmet almak,

d) Bünyesinde bulunan tüm sabit ve hareketli makine, araç-gereç ve ekipmanların durum listelerinin güncel halde tutulmasını sağlamak,

e) Bakım ve onarım şefliğinde yapılan faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü yedek parça, lastik, yağ, hırdavat malzemesi ve benzeri ihtiyaçlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Belediyemizde kayıtlı bulunan araç, gereç, tezgâh, ekipman ve tesisatın bakım onarımlarının yapılmasını sağlamak,

g) Yıl içinde taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre hurdaya ayrılan her türlü demirbaş, makine ve teçhizatın kayıtlardan düşürülerek ilgili mevzuat (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu)  dahilinde satış işlemlerini gerçekleştirmek, hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araçların demirbaş trafik kayıtlarından düşürülerek (237 Sayılı Taşıt Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu) ilgili kanun maddelerine uygun olarak devir ve satışlarını yapmak,

ğ) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısının vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmaktır.

 

Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 8- (1) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü;

            a) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nü temsil eder, Müdürlüğün idari amiridir, faaliyetlerin yasa ve yönetmeliklere, Başkanlık makamının talimatlarına uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlar,                                                                                                                                                        

b) Müdürlüğün, dengeli, gerçekçi ve uygulanabilir bir şekilde bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunar,                                  

c) Oluşturulan stratejik plan doğrultusunda performans programının düzenlenip

 uygulanmasını sağlar,

ç) Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü malzemenin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kapsamında, zamanında teminini sağlar, muhafazasını yaptırır,

d) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne ait birimlerin koordineli olarak çalışmasını sağlar,

e) Personelin yıllık izin planlamasını yaparak üst yönetimin onayını alır ve uygulanmasını sağlar,

f) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

g) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapar.

 

Makine Park Şefi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 9- (1) Makine Park Şefi;

a)Araçların görev kağıtlarını düzenler, verilen görevlerin şoför ve operatörler tarafından zamanında yerine getirilmesini sağlar,

b)Birim faaliyetlerini yürütürken, çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

 

Bakım ve Onarım Şefi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Bakım ve Onarım Şefi;

a)Araç ve iş makinelerinin arıza ve periyodik bakım tarihlerini tespit ve takip ederek, müdüre bildirmek, gerekli bakım ve onarımın yapılması için ilgili birim ile koordinasyonu sağlamak,

b) Birim faaliyetlerini yürütürken, çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

 

           Memur ve büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 11- (1) Memur ve büro personeli;

a) Büro iş ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli olarak yürütülmesini sağlar,

            b) Müdürlüğe gelen istek ve şikâyet dilekçelerini değerlendirip,  ilgili alt birimle iletişime geçerek koordineli bir şekilde çözümlenmesini sağlar,

            c) Müdürlükçe yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak istenilen haftalık, aylık ve yıllık raporları hazırlar,

            ç) Gelen / giden evrak kayıtlarını yapar,

            d) Evrak ve dosyaları usulüne uygun olarak arşivler,

            e) Müdürlüğün hesap, ayniyat, demirbaş, malzeme ve avans hizmetleri ile ilgili evrakların tanzim ve takibini yapar,

            f) Satın alma işlemlerini Müdürle birlikte “gerçekleştirme görevlisi” olarak yürütür,

            g) Müdürlüğün ihtiyaçları dahilinde bütçe ödeneklerinin kullanımı amacı ile ödenek iş ve işlemlerini yapar, ödeme emri belgelerini hazırlayarak ilgili müdürlük personeli ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün imzasını müteakip Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sevkini sağlar,

ğ) Belediyeye ait “Araç Takip Sistemi” ile araç parkında bulunan tüm araçların; akaryakıt işleri, konumların ve hareket detayları belirlenerek, bakım, masraf, muayene  sigorta ve benzeri işlemlerin takibini ve raporlama işlemlerini yapar,

h) Belediyenin araç parkında bulunan araç ve iş makinelerinin tescil, trafikten çekme, hurdaya ayırma ve benzer işlemlerini yürütür,

i) Belediyenin envanterinde bulunan araçların ve iş makinelerinin zorunlu trafik sigortalarını ve kaskolarının zamanında yaptırılmasını sağlar,

ı) Müdürlük bünyesinde bulunan akaryakıt deposuna akaryakıt alınması için ihale dosyasını hazırlayarak, ihale iş ve işlemlerini yürütür,

j) Belediyenin makine parkının yetersiz olması ve diğer birimlerden talep gelmesi durumunda araç ve iş makinesi kiralar,

k) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnameleri hazırlar ve mevzuat hükümlerine uygun alımlar yapılmasını sağlar,

l)Personel mevzuata uygun olarak verilen görevleri tam ve zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlü olup sıralı üst amirlerine karşı sorumludur.

 

 

            Mühendis, Tekniker ve Teknisyenler’in görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 12- (1) Mühendis, Tekniker ve Teknisyenler;

a)      Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli teknik hizmeti verir,

b)     Bakım ve onarımı yapılan çalışmaların tutanak ve raporlarını oluşturur.

 

             İşçi’ nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 13- (1) İşçi;

a)      Müdürlüğün çalışma alanına giren konularda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanır.

 

            Bakım ve Onarım Şefliği’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14- Bakım ve Onarım Şefliği’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Her bir araç ve iş makinesi ile ilgili bakım onarım ve yedek parça talep dosyalarını hazırlamak, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Birim müdürlüklerince talep edilen bariyer, durak, bayrak direği ve trafik levhaları gibi malzemelerin imalat veya bakım-onarımlarının yapılarak talep edilen yerlere montajını sağlamak,

c) Birim müdürlüklerinin talebi doğrultusunda belediyemiz hizmet alanlarında bulunan meydan, cadde, sokak, park, yeşil alan ve benzeri yerlerde kullanılacak olan bank, kamelya, oturma grupları, çocuk oyun grupları ve diğer kent mobilyalarının üretiminin sağlanmasında ve bakım işlerinin yapılmasına katkı sağlamak,

ç) Müdürlük bünyesindeki bakım onarım ve imalat çalışmaları için her türlü mamul, yarı mamul ile ilgili stok kayıtlarını tutmak.

 

Makine Parkı Şefliği’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15- Makine Parkı Şefliği’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Araçların görev emirlerini hazırlamak,

b) Araçların yakıt tüketimi ve km bilgilerini izlemek, dönemsel olarak raporlamak,

c) Şoförlerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak,

ç) Belediye hizmetlerinin yürütülmesi adına birimlerden gelen araç taleplerini karşılamak,

d) Eski yolların imara uygun hale getirilmesi ve genişletilmesi amacıyla ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak.

             

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

            İşbirliği ve Koordinasyon

            MADDE 16- (1) Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü, Belediyemizin tüm birimleriyle birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışır. 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Yürürlük ve Yürütme

            MADDE 17- (1) Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar Müdürlüğün bilgisi dâhilinde mevcut yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanır.

            MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Rize Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

            MADDE 19- (1) Bu yönetmelik hükümleri Rize Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

             

           

 

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz