Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Mehmet OKUR
1963 yılında Rize’de doğdu.İlk ve Ortaöğrenimini Rize ‘de tamamladı. 2012 de Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesinde mezun oldu. 1986 yılında Rize Belediyesinde Gelir Müdürlüğü görevini yürütmeye başladı.Evli ve üç çocuk babasıdır.

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Rize Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ile yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmenlikte geçen;

 

a)

b)

Belediye

Başkanlık

: Rize Belediyesi’ni,

: Rize Belediye Başkanlığı’nı

c)

Başkan

: Rize Belediye Başkanı’nı,

ç)

Başkan Yardımcısı

: Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

d)

Meclis

: Rize Belediye Meclisi’ni,

e)

f)

g)

Encümen

Müdürlük

Müdür

: Rize Belediye Encümeni’ni,

: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü,

: Muhtarlık İşleri Müdürü’nü,

ğ)

Personel

: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı tüm çalışanları                   


ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Rize Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

            a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

            b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

            c) Hesap verebilirlik,

            ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,

            d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

            e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

            f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

 

            Teşkilat yapısı

            MADDE 6- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün personel yapısı;

            a)  Müdür,

            b)  Memur,

            c)  Büro Personeli’nden oluşur.

           

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Müdürlük İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur,

b) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

c) Muhtar Bilgi Sistemi haricinde muhtarlıklardan gelen talepleri ilgili birimlere iletmek ve sonuçlarını takip etmek,

ç) Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistikî kayıtları tutmak, raporlamak ve Başkanlık makamına sunmak,

d) Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahaller bazında hizmetlerin değerlendirmesini yapmak,

e) Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetleri mahalle bazlı raporlamak ve Başkanlık makamına sunmak,

 f) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Muhtarlık İşleri Müdürü;

a) Bu yönetmelikte belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesinden Başkana ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur,

b) Müdürlük personelinin birinci derece disiplin ve sicil amiridir,

c) Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar, yazılı ve sözlü talimatlarla personeli görevlendirir, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri alır,

ç) Müdürlüğe gelen evrakları inceler, ilgilisine havale eder, süresi içinde cevaplandırılmasını sağlar,

d)  Stratejik plan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’u çerçevesinde müdürlük faaliyet raporunu, performans programını ve bütçesini hazırlar, harcama yetkilisi olarak müdürlük bütçesinin uygulanmasını sağlar,

e) Yapılan çalışmalar hakkında Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısı’na rapor verir,

f) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapar.

 

Muhtarlık Bilgi Sistemi Birim yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9-  (1) Muhtarlık bilgi sistemi birim yetkilisi;

a) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi’nin koordinasyonunu sağlar,

            b) Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde sonuçlandırılmasını sağlar,

            c) Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin Muhtar Bilgi Sistemi talep, şikâyet, öneri ve isteğinin tam karşılığı olup olmadığını inceler, sonuçların etkinliğini denetler ve iyileştirilmesini sağlar,

            ç) Muhtar Bilgi Sistemi haricinde muhtarlıklardan gelen talepleri ilgili birime iletir ve sonuçlarının uygunluğunu denetler, yapılan işlemler hakkında ilgili Muhtara bilgi verilmesini sağlar,

            d) Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistikî kayıtları tutar, raporlar ve Müdürlük makamına sunar,

            e) Karşılanamayan taleplerle ilgili gerekçeli raporları oluşturur,

            f) Amirleri tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütür.

 

Personel’in görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Personeli;

a) Görevi gereği Müdür tarafından kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar,

            b) Müdürlükte ’’standart dosya planı’’ nın eksiksiz ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlar, Müdür ile birlikte birim arşivini oluşturur,  Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik hükümlerine göre mevcut dosyaları "saklama planı" oluşturur ve takibini yapar,

c) Müdürlüğe gelen ve giden evrak akışını düzenlemek ve evrak yönetimini yapar,

            ç) Müdür’ün talimatıyla satın alım taleplerini açar ve satın alım sonuçlanana kadar süreci takip eder,

d) Taşınırların teslim alınması, korunması, kullanım yerlerine teslim edilmesi ve yasal mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtlarının tutulması, taşınırlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesini sağlar,

            e) Amirleri tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve zamanında yerine getirir.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye birim Müdürlükleri, gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE 12- (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 – (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarih 123 sayılı kararı ile kabul edilen “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılır.

 

Yürürlük

MADDE 14-  (1) Bu Yönetmelik hükümleri Rize Belediye Meclisinin kabulüne müteakip yayım tarihi ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15-  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz