Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İSMAİL SAİP YAZICIOĞLU
1967 yılında Rize’de doğdu. İlköğretim, Orta ve Lise eğitimini Rize’de tamamladı. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi. 1997 yılında Rize Belediyesinde çalışmaya başlayan Yazıcıoğlu, 2020 yılında Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevine getirildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1-  (1) Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2-  (1) Bu yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-  (1) Bu Yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.  Maddesinin  (b) bendine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu yönetmelikte geçen;                                                                 

a)       Belediye

  b)       Başkanlık                              

         : Rize Belediyesi’ni,

         : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

 

c)

Başkan

: Rize Belediye Başkanı’nı,

ç)

Başkan Yardımcısı

: Bağlı olunan Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

d)

Meclis

: Rize Belediye Meclisi’ni,

e)

  f)     

Encümen

  Müdürlük                               

: Rize Belediye Encümeni’ni,

: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü

g)

Müdür

: Park ve Bahçeler Müdürü’nü,

h)

Mezarlık hizmetleri sorumlusu

Mezarlık hizmetleri ve gasilhane sorumlusunu

 

ı)

Personel

: Müdürlüğe bağlı çalışan tüm personeli

i)

Yönetmelik

: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni

 

İfade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5-  (1) Rize Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
            a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
            b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
            c) Hesap verebilirlik,
            ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,
            d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
           e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
            f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

               

                Teşkilat Yapısı

MADDE 6- (1)Park ve Bahçeler Müdürlüğü;

a) Park ve Bahçeler Servisi,

b) Mezarlık Hizmetleri Servisi,

alt birimlerinden oluşur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

            Müdürlüğün görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Park Bahçeler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları;

a) Rize Belediyesi sınırları dâhilinde imar planında park,  bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerlerin etüt, proje, detay planları, inşaat, imalat ve bitkilendirme çalışmasını yapmak,

b) Rize  Belediyesi sınırları dâhilinde bütün yeşil alanların ve kamusal alanların (park, mezarlık, bahçe, sera, çocuk oyun alanı, spor sahaların ) bakım ve onarımını yapmak,

c) Belediye sınırları dahilinde bulunan park, bahçe, yaya yolları, refüjler, meydanlar kamusal alanlarda ağaç, çalı, ve mevsimlik çiçeklerin dikim ve sökümünü, çim alanlarının bakımını (kesim, rulo çim serimi) yapmak,

ç) Belediye sınırları dâhilindeki yeşil alanlarda ağaçların budama mevsimi itibari ile periyodik budama çalışmaları yapmak,

d) Belediye sınırları dahilinde bulunan kamusal alanlardaki ağaç, çalı, mevsimlik çiçek ve çim alanların hastalık ve zararlarından korunması için zirai mücadele çalışması yapmak,

e) Belediye sınırları dahilindeki park, bahçe, yeşil alan,  çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları refüjler, meydanlar gibi kamusal alanların yabani otlardan arındırılması ve bu alanların genel temizliğini yapmak,

f) Belediye sınırları dâhilinde bulunan yeşil alanlarda sulama tesisatı, elektrik tesisatı, kent mobilyaları gibi donatıların teminini, montajını, bakım ve onarımını yapmak,

g) Şehir estetiği için süsleyici materyaller(çiçek, havuz, heykel ) yapmak,

h) Yıllık plana göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüjler ve meydanlar gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik gibi çeşitli araç gereçlerin ve zirai ilaçların tespitini yaparak bu malzemeleri temin etmek,

ı) Belediye sınırları dâhilinde mevcut park ve bahçelere verilen zararlar için hasar tespit listesi oluşturarak Encümen Komisyonuna sunmak,

i) 5393 sayılı Belediye Kanununun 59. maddesinin (e) fıkrasına istinaden ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yapılacak/yaptırılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturarak Belediye Meclisine sunmak,

j) Müdürlüğe gelen istek ve şikâyetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

                k) Başkan ve Başkan Yardımcılarının vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Müdür’ün görev yetki ve sorumlulukları

          MADDE 8- (1)  Park ve Bahçeler Müdürü;

          a) Üst makamlarca verilen ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri tam ve zamanında yapmak ve yürütmekle sorumludur,

b) Başkan adına müdürlüğü temsil eder, Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare eder,

c) Müdürlükte çalışan personel arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha verimli yürümesini sağlar, işlerin yıllık yatırım plan ve programlarını yaparak, Başkanlığın onayına sunar,

ç) Görev alanına giren konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurup iş birliği yapar,

d) Hizmetlerin üretilmesinde kullanılacak malzemelerin teminini sağlar. Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan yardımcılarına karşı sorumludur,

e) Müdürlüğün Başkanlıkça tanzimi istenen ve 5 yıllık imar programlarında yapılması ön görülen park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, meydanlar, kamusal alanlar gibi yerlerin kanun, yönetmelik, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde etüt ve planlarını yapar, bunlara ait dosyaları oluşturur, yazışmalarını yapar ve ilgili personellerle işbirliğiyle tanzimi yapılacak sahaların kontrollüğünü yaparak tatbikatını yerinde yürütür,

          f) Mevcut park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanlar, çocuk oyun alanı, spor sahaları, meydanlar, kamusal alanlar gibi yerlerin bakım onarım ihale dosyalarını oluşturur, yazışmalarını yapar ve ilgili personeliyle iş birliği yaparak bakım ve onarımı yapılacak bölgelerin kontrollüğünü yaparak tatbikatını yerinde yürütür,

          g) Belediye sınırları içerisinde bulunan park, bahçe, yeşil saha, çocuk oyun alanı, spor alanları yaya yolları ve refüjler gibi alanların yenileme planlarını yaparak bunlara ait düzenli bir arşiv sistemi kurar,

 h)  Özel veya tüzel kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen şikâyet, talep, görüş ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar,

ı) Teknik Büro personeli tarafından hazırlanan plan proje teknik şartname metraj ve yaklaşık maliyetler ile 4734 sayılı kamu ihale Kurumu’na uygun ihale dosyasını hazırlar ve İhale Yetkilisine sunar.

          i) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

Personelin Görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli;

a) Müdürlük personeli amirleri tarafından kendisine verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmakla yükümlüdür,

b) Yazışmaları imzadan çıkışına kadar izler, tamamlar ve sevke hazır duruma getirir,

c) Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları yapar,gelen/giden evrakların takibini yapar,

ç) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Müdürlük ve Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlar,

d) Bürodaki iş ve işlemlerinden, bunların gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur.

e) Evrakların dosyalanmasını ve arşivlemesini yapar,

f) Müdürlük makamınca verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

 

(2) Mezarlık Hizmetleri Sorumlusu;

                     a) Belediye sınırları içerisinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi               cenazelerinin nakli, gasil hane hizmeti ve uygun mezarlıklara defnini sağlama ile İlgili işlemlerin belirli kurallar dâhilinde yürütülmesini sağlar.

(3) Mezarlık Hizmetleri Personeli;

a) Gerekli mal alımları, hizmetlerin belli bir düzen içerisinde sağlamakla görevlidir,

b) Din hizmetleri görevlisi olan personel belediye mezarlıklarında defni yapılan cenazelerin takibini yapıp, vatandaşın talebi üzerine defin sırasında dini vecibeleri yerine getirmekle sorumludur,

c) Gasilhanede hizmet veren gassal personel, gelen cenazeleri yıkayıp kefenlemek ve gasilhanenin temizlik ve tertibinden sorumludur.

 

MADDE 10- (1) Mezarlık Hizmetleri Servisi Görev yetki ve sorumlulukları;

a) Cenazelerin defnedilmesi için gerekli tedbirleri almak, takip etmek, cenaze nakil araçları ve gerekli levazımatı temin etmek,

b) 2010 yılında sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri yönetmeliğine istinaden; Belediyelere verilen cenazelerin defin, nakil ve diğer işlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Mezarların üst yapısını yapmak onarmak isteyen vatandaşlara, yapım onarım izin belgesi vermek,

ç) Mezarlık Hizmetleriyle ilgili belgenin düzenlenmesini, kayıt ve arşivlenmesini sağlamak,

d) Yeni mezarlık alanlarının açılması hususunda çalışma yürütmek,

e) Mezarlıklarda bulunan ve budaması gerekli olan ağaçların budamasını yaptırmak, çürük, kurumuş, dikenli, devrilmek üzere olan ağaçların kesimini sağlamak,

f) Çalışma programlarının günlük haftalık, aylık ve yılık olarak hazırlamak ve takibini yapmak,

g) Mezarlık Hizmetleri vatandaşa hizmette sürekliliği esas alarak dini bayram, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatil günlerinde aksaklıklara meydan vermeden mezarlık hizmetleri verilmesini sağlamak,

h) Cenaze teçhiz ve tekfin (Dini usullere göre yıkayıp kefenleme)işlemleri yapılmakta ve mezar tahtası, tabut ve nakil hizmeti sunulmaktadır.

 

          MADDE 11- (1) Sera Uygulama Ekibi Görev Yetki ve Sorumlulukları;   

a) Rize Belediyesi sera alanında Mevsimlik Çiçek, Fidan temini üretimi, Çim, Çiçek, fidan alımı ve budaması, çelikleme (Çoğaltım) işlemi Tohum Üretimi, Saksı toprak değişimi, İlaçlama, Şaşırtma, Gübreleme yapar,

          b) Müdürlüğün yeşil alanda ki çalışmalarında bitki dikimi, ekimi, yabani otların temizlenmesi ve alanın tesviyesinin hazırlanması gibi çalışmalar yapar.

 

            MADDE 12- (1) Saha Uygulama Ekibi Görev Yetki ve Sorumlulukları;

          a)  Ekim ve mart ayları arasında şehir merkezi yeşil alanların, mahalle yollarının ve çocuk parklarında bulunan ağaç ve bitkilerin budama çalışması yapılırken, nisan ve ekim ayları arasında ise çim kesim çalışması yapılır,

        b) Mahalle yollarında ağaç geçişlerine engel yabani ağaç dalları ile yabani bitkiler temizler, mahalle ve çocuk parklarında bulunan süs bitkileri ve görsel amaçlı bulunan ağaçların da budama çalışması yapar,

         c) Vatandaşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda büyük ağaçların budanması kurumuş ise kesilmesi, budama ve kesim sonucu oluşan hafriyat temizliği işlemini yapar.

 

                                                           

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

            Müdürlüğün birimler arası iş birliği;

MADDE 13- (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

Diğer Kurum ve kuruluşlarla Koordinasyon;

MADDE 14- (1) Park ve Bahçeler Müdürü valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalarını sorumlu personel, müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya Başkanın yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

                                                     Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 15- (1) Çeşitli ve Son Hükümler;

a) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

b) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenle yürütülmesi, personel

arasındaki düzenin sağlanması için herkes, gayret ve çaba gösterir.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Rize Belediye Meclisinin kabulüne müteakip yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Rize Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 


HABERLER


Soru ve Görüşleriniz