Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Sinan ÇAP
içerik güncellenecek...

TİCARİ TAKSİ-MİNİBÜS SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ARAÇLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ    

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Rize Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye                             :Rize Belediyesi’ni,

b) Başkanlık                            :Rize Belediye Başkanlığı’nı,

c) Başkan                                :Rize Belediye Başkanı’nı,

ç) Başkan Yardımcısı              :Bağlı olunan Rize Belediye Başkan Yardımcı’sını,

d) Meclis                                :Rize Belediye Meclisi’ni,

e) Encümen                            :Rize Belediye Encümeni’ni,

f) Müdürlük                            :Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nü,

g) Müdür                                :Ulaşım Hizmetleri Müdürü’nü,

ğ) Servis sorumlusu                :Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Sorumlusu’nu,

h) Personel                             :Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çalışanları’nı,

ı) Yönetmelik                          :Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni,

i) Hat                                      :Toplu taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini,

j) Güzergâh                             :Toplu taşıma aracının çalıştığı gidiş ve dönüşte takip edilecek yolu,

k) Durak                                 :Toplu taşıma aracının güzergâh boyunca yolcu indirme bindirme yapacağı noktaları,

l) Ripark                                  :Rize Belediyesi otopark ve yol üstü otopark hizmetlerini,  

m) Parkomat                          :Rize Belediyesi yol üstü otopark hizmetlerini,

ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel İlkeler

MADDE 5- (1)Rize Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a)Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c)Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

Teşkilat Yapısı

MADDE 6- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personel Teşkilatı;

a)Müdür,

b)Servis sorumlusu,

c)Teknik personel,

ç)Büro personeli’nden oluşur.

(2) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı;

a)      Trafik Teknik Hizmetler Servisi,

1)      Proje Birimi,

2)      Trafik Koordinasyon ve Sinyalizasyon Birimi,

3)      Teknik Hizmetler ve İşaretleme Birimi,

4)      Görüntüleme Merkezi Birimi,

b)     İdari İşler Servisi,

c)   Trafik Zabıta Amirliği Servisi,

ç)   Ripark Servisi,

1)  Otopark Birimi,

2)  Parkomat Birimi,

d)  Durak Amirliği Servisi,

servislerinden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun şehir içi ulaşım hizmetleri ile ilgili faaliyetleri yerine getirerek söz konusu hükümlerin uygulanmasını sağlamak,

b) 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile bu kanunları ilgilendiren yönetmeliklerle Belediyelere verilen iş ve işlemleri yürütmek,

c) 21624 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin belediyeler ile ilgili hükümlerini yürütmek,

ç) Belediyemizin mevcut ulaşım özelliklerini tespit ederek ve gelecekteki ulaşım talebini dikkate alarak Ulaşım Ana Planı, ulaşım altyapısı ve toplu taşıma ile ilgili her türlü etüt, proje ve düzenlemeleri, belediye içi ve dışı ilgili birimlerle koordinasyon içinde yapmak,

d) Farklı ulaşım taleplerine uygun ulaşım sistemleri geliştirmek, mevcut ulaşım hizmet kalitesini ve kapasitesini yükseltmek için çalışmalar yapmak, 

e) Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve düşük maliyetle gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlayarak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak,

f) İl Trafik Komisyonlarında Belediye'yi temsil etmek, komisyona sunulması gereken görüş öneri ve dosyaları tanzim etmek, komisyonca alınan kararların tatbikini sağlamak,

g) Yaya, bisikletli, çocuk, engelli, yaşlı ve benzeri nüfus gruplarına yönelik kaliteli ve güvenli toplu taşıma araçları ve sosyal donatı alanlarını planlamak,

ğ) Belediyemiz sınırları içerisinde ticari faaliyet gösteren taksi, servis aracı, minibüs ve özel halk otobüsü gibi ticari araçların çalışma usul ve esasları, otopark yönetimi ile ilgili yönetmelik hazırlamak ve Belediye Meclisi’ne sunmak,

h) Otopark, durak, transfer merkezi, otogar alanları ile ilgili uygun yer tespiti, plan, proje yapmak,

ı) Trafiğin elektronik denetlenmesine ilişkin sistemleri kurmak, işletmek,

i) Belediyemiz sınırları içerisinde toplu ulaşım ve trafik sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak,

j) Belediyemiz sınırları içerisindeki durak yerlerini belirlemek,

k) Yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, gereken denetimleri, diğer iş ve işlemleri yapmak,

l) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak, 

m) Ağır tonajlı kamyonlar, iş makineleri ve tarım makinelerinin şehir merkezine girişine ve park etmesine engel olmak amacıyla gerekli düzenlemeler yapmak,

n) Üst makamların mevzuat hükümlerince vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri yapmakla yetkilidir.

 

Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 8- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürü;

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürü, görev ve hizmetlerinde Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur,

            b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olup; müdürlük yönetimini mevzuat çerçevesinde yazılı ve sözlü talimatlarla yürütür, görev dağılımını yapar,

            c) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve ihale yetkilisidir, müdürlüğün bütçe planlamasını yapar, müdürlük harcamalarının bütçeye uygun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlar,

            ç) Müdürlük personelinin birinci disiplin amiridir,

            d) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

            e) Müdürlüğün stratejik planı ve performans programını belirler, iş ve işlemlerin bunlara uygun yürütülmesini sağlar,

            f) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin verimli, zamanında, doğru ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar,

            g) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,

            ğ) Personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

            h) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

            ı) Personelin yıllık izin planlamasını yapar,

i) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatların gerektirdiği önlemlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından verilen talimatlara uygunluğunu sağlar ve gerekli denetlemeleri yapar,

j) Üst makamların mevzuat hükümlerince vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri yapar,

            k) Mevzuatın kendisine yüklediği görev, yetki ve sorumlulukları yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

Servis sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 9- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Sorumlusu;

            a) Müdürlüğün ilgili iş ve işlemlerini tam ve zamanında yapılmasını takip eder ve müdürü bilgilendirir,

            b) Servisteki tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur,

            c) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve müdürlüğün hedeflerine uygun olarak çalışmalarını sağlar,

            ç) Personelin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlar, iş bölümü esasları dâhilinde sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,

            d) Müdürlüğün sarf ve demirbaş kayıtlarını kontrol eder ve korur,

            e) Yazışma, evrak iş ve işlemlerinin düzgün ve zamanında yapılmasını sağlar,

            f) Müdürlüğün stratejik planını, performans programı, faaliyet raporu ve bütçesinin hazırlanmasında gerekli çalışmaları yapar,

            g) Servisi için gerekli olan ihtiyaçların sevk ve idaresini takip eder,

            ğ) İş gücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için; servisteki personelin görev ve sorumluluklarını açık, anlaşılabilir şekilde belirtir ve işlerin buna uygunluğunu denetler,

            h) Faaliyet için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları hazırlar,

            ı) Görev alanına giren konularda teknolojik ve güncel gelişmeleri takip eder, uygulamalara yansıması gereken gelişmeleri değerlendirir ve uygulamaya yönelik nihai kararı almak üzere müdüre iletir,

            i) Personel için en uygun iş ortamını düzenler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması için müdüre önerilerde bulunur,

j) Üst makamların mevzuat hükümlerince vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri yapar,

k) Mevzuatın kendisine yüklediği görev, yetki ve sorumlulukları yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Personel’in görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personeli;

            a) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirir,

            b) Personel, görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır,

            c) Mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli şekilde kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde çalışmak, Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği’ne uymak zorundadır,

            ç) Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur,

            d) Mesleki bilgi ve beceri açısından kendini geliştirerek, bu amaçlı eğitim ve benzeri etkinliklere katılır,

            e) Eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

            f) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

            g) Personel kendisine teslim edilen her türlü sarf ve demirbaş malzemeyi en etkin şekilde korur ve kullanır,

            ğ) Müdürlük çalışmaları ile ilgili yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, dosyalamak, arşivlemek, gelen ve giden evrakın takibini yapmak ve her türlü büro iş ve işlemini yürütmekle yükümlüdür,

h) Üst makamların mevzuat hükümlerince vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri yapar,

ı) Mevzuatın kendisine yüklediği görev, yetki ve sorumlulukları yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafik Teknik Hizmetler Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

            Madde 11- (1) Proje Birimi;

            a) Şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması, yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla ulaşım ve trafik mühendisliği açısından gerekli yol, trafik elemanı, sürüş, trafik malzemesi hakkında gerekli araştırma, planlama çalışmaları yaparak trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlamak,

b) Trafik akışını düzenlemek amacıyla sinyalizasyon projeleri yapmak,

c) Ulaşım Ana Planı çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

ç) Şehir içi tüm trafik düzenlemeleri ile ilgili talepleri incelemek, gerekli etütleri yapmak, vatandaşların ve kuruluşların trafik, yol, durak, otopark ve benzeri sorunları içeren talep ve şikâyetlerin tahkikini yaparak çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sorunun çözümlenmesini sağlamak,

d) İstatistik verilere ve metotlara dayanarak kısa ve uzun dönemli trafik planlaması yapmak,

e) Yürüttüğü tüm faaliyetlerle ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek ve uygulamak,

f) Toplu taşıma araçlarının güzergâhlarında meydana gelebilecek kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, alternatif yol ve güzergâh hazırlamak, toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlar yapmak,

g) Toplu taşımaya ilişkin talepleri belirleyerek hat oluşturmak, güzergâh belirlemek veya değiştirmek, hareket saatlerini oluşturmak, durak yeri belirlemek ve tahsis etmek üzere Belediye Meclisi’ne sunmak,

ğ) Müdürlüğün yıllık bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlamak,

h) Yapılan harcamaların birim bütçesine, plan ve programlara, mali yönetim ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

ı) Belediye’nin vizyon ve misyonuna uygun stratejik plan hedeflerini ve performans programlarını belirlemek,

i) Birimde mevcut olan taşınırların, yönetmeliğe uygun şekilde sayım, kayıt, takip ve kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

j) Birimini ilgilendiren konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

k) Mevzuatın kendisine yüklediği görev, yetki ve sorumlulukları yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

(2) Trafik Koordinasyon ve Sinyalizasyon Birimi;

a) Trafiğin elektronik denetlenmesine ilişkin sistemleri kurmak,

            b) Sinyalizasyon projelerini uygulamak, bakım ve onarımlarını yapmak,

            c) Sinyalizasyon ve trafik kamera görüntüleme takip ağını merkezden kontrol etmek, her türlü trafik olaylarına anında müdahale etmek, sinyalize kavşaklarda ışık zaman aralıklarını trafik yoğunluğu ve günün koşullarına göre düzenlemek,

            ç) Mevcut sinyalize sistemler, ledli ve güneş panelli trafik levhalarının bakım ve onarımını yapmak,

d) Birimini ilgilendiren konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

e) Mevzuatın kendisine yüklediği görev, yetki ve sorumlulukları yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 (3) Teknik Hizmetler ve İşaretleme Birimi;

a) Şehir içi yollarda trafik düzen ve güvenliğinin sağlanmasında birinci etken olan trafik tanzim, uyarı, bilgi işaret levhalarının yerlerini belirlemek, temin etmek, eskiyen levhaların bakım ve onarımını yapmak veya yenileri ile değiştirmek,

b) Belediye birimlerinin yol güzergâhı üzerindeki çalışmalarına yardım etmek, trafikle ilgili tedbirler almak, yol kapama ve benzeri işlerle ilgili gerekli işlemleri yapmak,

c) Ağır tonajlı kamyonlar, iş makineleri ve tarım makinelerinin kent merkezine girişine ve park etmesine engel olmak amacıyla gerekli düzenlemeler yapmak,

ç) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları; yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak, trafiği düzenleme amacı ile yatay veya düşey trafik işaret levhaları, ışıklı ve sesli trafik işaretleri, yer işaretlemeleri, temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak,

d) Ana arter, cadde ve sokaklarda tretuvar üzerine araçların park yapmalarını önlemek amacı ile engelleyici monte etmek,

            e) İl Trafik Komisyonu’nca belirlenen yollara araçların hızını kesmek amacıyla hız
kesicilerin montajını yapmak,

f) Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği nedeni ile trafik kazalarının olduğu yerlere, yetkililer tarafından önerilen tedbirlerin alınmasını sağlamak,

g) Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere; çocuk trafik eğitim parkları yapmak,

ğ) Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği  tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, trafik için tehlike teşkil eden ancak, kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek,

h) Güzergâhlarda bulunan durakların bakım, onarım ve yenilenmesini sağlamak,

            ı) Stratejik plan ve performans programı doğrultusunda belirlenen iş ve işlemleri eksiksiz ve zamanında yürütmek,

i) Birimini ilgilendiren konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

j) Mevzuatın kendisine yüklediği görev, yetki ve sorumlulukları yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

(4) Görüntüleme Merkezi Birimi;

            a) Trafiğin elektronik denetlenmesine ilişkin sistemlere ait iş ve işlemleri yapmak,

            b) Turizm kamera görüntülerinin 7 gün 24 saat görev planına göre izlenmesini sağlamak,

c) Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Müdür ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı talep edilen iç ve dış güvenlik kamera görüntülerini hazırlamak,

                ç) Kameraların kaliteli görüntü alabilmesini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak,

d) Birimini ilgilendiren konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

e) Mevzuatın kendisine yüklediği görev, yetki ve sorumlulukları yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

İdari İşler Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

             Madde 12- (1) İdari İşler Servisi;

a) Mevzuat hükümlerinin belediyemize verdiği yetki, görev ve sorumluk gereği belediyemiz sınırları içerisinde ulaşım hizmetlerini yapmak,

b) Toplu taşıma ve ticari araçlar ile ilgili olarak toplu taşımayı etkileyecek konularda gerekli çalışmaları yapmak,

c) Müdürlüğün faaliyet konularıyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen istek, talep, şikâyetleri inceleyerek gerekli işlem ve düzenlemeleri yapmak, Meclis’e sunmak,

ç) Yürüttüğü tüm faaliyetlerle ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek,

d) Toplu taşıma ve ticari araç işleticilerinin devir, miras, rehin ve haciz kayıt işlerini ve tahakkukunu yapmak,

e) Taksi, servis aracı, minibüs, özel halk otobüsü ve yük nakli araçları gibi her türlü ticari araçlara yıllık çalışma ruhsatı, güzergâh izin belgesi düzenlemek ve araç ruhsat bedellerini tahakkuk etmek,

f) Ticari araçlar çalışma yönetmeliğince belirlenmiş olan iş ve işlemleri yapmak,

g) Ticari araçların sicil dosyalarını hazırlamak, kayıtlarını tutmak,

ğ) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç, İl Trafik Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorlu taşıtlardan gerekli görülenlerin tescili için uygunluk belgesi vermek,

h) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yazışmalarını mevzuat hükümlerine uygun olarak zamanında yaparak, gelen/giden evrakların usulüne uygun yapılmasını sağlamak, evrakları arşiv usulüne göre arşivlemek,

ı) Müdürlüğün kırtasiye, fotokopi, ozalit, dosyalama ve benzeri taleplerini ve ihtiyaçlarını yerine getirmek,

i) Müdürlüğe ait tüm resmi araçların işlemlerini yapmak, koordinasyonunu sağlamak,

j) Birimini ilgilendiren konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

k) Yürüttüğü tüm faaliyetlerle ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek ve uygulamak.

 

Trafik Zabıta Amirliği Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

             Madde 13- (1) Trafik Zabıta Amirliği;

a) Ticari araçların faaliyetlerini yönetmelikleri çerçevesinde denetlemek, aykırı hareket edenlere tutanak düzenlemek,

            b) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri, diğer iş ve işlemleri yapmak,

            c) Vatandaştan gelen trafikle ilgili sorunları gerekli yerlere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak,

ç) Şehir içi taşıt yollarında, yayaların ve araçların hareketini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engelin ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla ilgili birimlere bilgi vermek,

d) Yaya yollarında, yayaların hareketlerini zorlaştıran ve belediye tarafından yasaklanmış yerlere park eden motorlu araçlara cezai işlem uygulamak,

e) Araç park etmek amacıyla yapılmış bariyer, zincir, duba ve benzeri işgalleri kaldırmak,

f) Belediye tarafından yapılan etkinlik ve çalışmalarda gerekli trafik önlemlerini almak,

g) Kentin alt yapısına zarar verebilecek ağır tonajlı kamyonlar, iş makineleri ve tarım makinelerinin İl Trafik Komisyonu’nca belirlenmiş saatler içerisinde kent merkezine girmesini ve park etmesini İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ile koordineli olarak önlemek,

ğ)Karayolu yapısı üzerinde, kenarında yapılan çalışmalarda trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde yetkililerce trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak veya ilgili birimlere bildirmek,

h)Trafik işaret levhalarının bakım ve onarımının yaptırılması; yıpranmış yol çizgilerinin, bozuk sinyalizasyonların tespit edilerek onarılması hususunda, müdürlüğüne bilgi vermek,

ı)Trafik denetim görevi bulunan kurumlarla işbirliğini sağlamak,

i) Birimini ilgilendiren konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

j) Yürüttüğü tüm faaliyetlerle ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmektir.

 

Ripark Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

             Madde 14- (1) Ripark Servisi;

            a) Belediyemiz sınırları dâhilinde bölgenin şartları ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak otopark ve parkomat yerlerini tespit etmek ve Meclis’e sunmak,

            b) Meclis’çe onaylanmış otopark ve parkomat alanlarını işletmek,

            c) Otopark ve parkomat uygulaması yapılan yerlerde parklanma düzenini sağlamak,

            ç) Otopark ve parkomat alanlarının işletilmesiyle ilgili gerekli raporları düzenlemek,

            d) Otopark ve parkomat sorunları ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen istek, talep, şikâyetleri inceleyerek gerekli işlem ve düzenlemeleri yapmak, Meclis’e sunmak,

            e) Birimini ilgilendiren konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

            f) Yürüttüğü tüm faaliyetlerle ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Durak Amirliği Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 15- (1) Durak Amirliği Servisi;

a) Müdürlüğe gelen talepler doğrultusunda, sosyal veya kültürel faaliyetlere imkânlar ölçüsünde araç desteği sağlamak,

b)Rize-Trabzon hattına yapılan yolcu taşımacılığını, müdürlük onayıyla düzenlemek ve yapmak,

c)Toplu taşıma merkezinde bulunan hat peronlarının düzenini sağlamak, denetimini yapmak,

ç)Toplu taşıma merkezinde faaliyet gösteren,  otobüs ve minibüs esnaflarından gelen talep ve şikâyetleri alıp, müdürlüğü bilgilendirerek çözüm sağlamak,

d)Belediyemize bağlı olan toplu taşımayla ilgili gelen istek, şikâyet ve talepleri değerlendirip, çözüm bulmak veya müdürlüğü bilgilendirip sonuçlandırılmasını takip etmek,

e)Sorumluluk alanıyla ilgili plan proje, değişiklik önerilerini müdürlüğe sunmak,

f)Toplu taşımaya ilişkin hareket saatlerini oluşturmak, durak yeri belirlemek ve tahsis etmek üzere proje birimi ile birlikte koordinasyon sağlamak,

g)Toplu taşıma, taksi ve taksi dolmuş araçlarının denetimini yapmak,

ğ) Birimini ilgilendiren konularda amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

h) Yürüttüğü tüm faaliyetlerle ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek ve uygulamaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

            İşbirliği ve Koordinasyon

            MADDE 16- (1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır;

            a) Müdürlük ve bağlı birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

            b) Personel arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Servis Sorumluları ve Müdür tarafından sağlanır.

            (2) Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon Müdür ve Başkan Yardımcısı tarafından sağlanır.

            (3) Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği Başkan ve Başkan Adına Başkan Yardımcısı tarafından sağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 17- (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

            MADDE 18- (1) 08/01/2016 tarihli ve 2016/20 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

            MADDE 19- (1) Bu yönetmelik, Meclis’in onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 20- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz