Veteriner İşleri Müdürlüğü
Mehmet RAKICI

1964 Rize'nin İyidere ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İyidere'de tamamlayıp 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik görevini 1991 yılında yedek subay olarak tamamlayan Mehmet RAKICI, 1992 yılında Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde göreve başladı. Halen Veteriner İşleri Müdürü olarak görev yapan RAKICI, evli ve ikisi kız, üç çocuk babasıdır.

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

            Amaç

            MADDE 1- (1)Bu yönetmelik Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

            Kapsam

            MADDE 2- (1)Bu yönetmelik Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz  2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

            a)         Belediye                     : Rize Belediyesi’ni,

            b)        Başkanlık                     : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

            c)         Başkan                                    : Rize Belediye Başkanı’nı,

            ç)         Başkan Yardımcısı       : Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

            d)        Meclis                          : Rize Belediye Meclisi’ni,

            e)         Encümen                     : Rize Belediye Encümeni’ni

            f)         Müdürlük                     : Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü,

            g)         Müdür                        : Veteriner İşleri Müdürü’nü,

            ğ)         Şef                              : Veteriner İşleri Müdürlüğü Şefi’ni,

            h)        Personel                     : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümü’nü

            ı)          Yönetmelik                 :Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma

                                                             Yönetmeliği’ni,

İfade eder.

 

            Temel İlkeler

            MADDE 5- (1)Rize Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü, tüm çalışmalarında;

            a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

            b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

            c) Hesap verebilirlik,

            ç) Kurum içi yönetimde katılımcılık,

            d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

            e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

            f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

 temel ilkelerini esas alır.

 

                                                                                                                                                                                           

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

            Teşkilat yapısı

            MADDE 6- (1)Veteriner İşleri Müdürlüğü;

            a) Evrak Kayıt Bürosu,

            b) Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi,  

            c) Vektörlerle Mücadele Birimi ( İlaçlama ),

            ç) Sağlık İşleri Birimi / Su Laboratuvarı,

alt birimlerinden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

            Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 7- (1) Veteriner işleri müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları;

            a) Belediye sınırları içinde yaşayan sahipsiz  hayvanların veteriner tıp, bölge insanlarının veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak,

            b) Okul çağındaki öğrencilere yönelik eğitimler düzenleyerek çocuklarımızın hayvanları tanımalarını sağlamak ve ruhsal gelişiminde olumlu rol oynayacak eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak,

            c) Düzenlenen eğitimlerle bulaşıcı hastalıklar ve hayvan sevgisi konularında bilinç oluşmasına katkıda bulunmak,

            ç)Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine yönelik eğitimler düzenlemek,

            d)Hayvan sağlığı, zoonozlardan korunma, çevre sağlığı, Veteriner Halk Sağlığı gibi hekimliği ilgilendiren konularda eğitim vermek, denetim faaliyetleri yürütmek, seminer, doküman, broşür ve kitapçık hazırlamak,

            e) Hayvan satış yerlerini, kurban ve diğer kesim yerlerini denetlemek, hijyenik koşullarda ve hayvan refahı kriterlerine uygun işletilmesini sağlamak. Hayvan üretim ve satış yerlerini kayıt altına almak,

            f) Zoonotik hastalıklarla mücadele ederek gerekli önlemleri almak,

            g) Bulaşıcı hastalık durumlarında; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte karantina    gereklerini yerine getirmek,

            ğ) Müdürlük çalışmalarıyla ilgili stratejik plan ve bütçe hazırlıkları yapmak,

            h) Mevzuata uygun şekilde ihale iş ve işlemlerini gerçekleştirerek müdürlüğün ihtiyaçlarını karşılamak,

            ı) Belediyemiz birimleri ile diğer Belediyelerin Veteriner İşleri Müdürlükleri, Valilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlükleri, İl Hayvanları Koruma Kurulu, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek,

                i) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısının vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmaktır.

 

            Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 8- (1) Veteriner işleri müdürü;

            a) Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü temsil eder. Müdürlüğün idari amiridir. Tüm faaliyetlerin yasa ve yönetmeliklere, Başkanlık makamının talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar,                                                                                                                                                         

            b) Müdürlüğün, dengeli, gerçekçi ve uygulanabilir bir şekilde bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunar,                                  

            c) Oluşturulan stratejik plan doğrultusunda performans programının düzenlenip uygulanmasını sağlar,

            ç) Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü malzemenin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kapsamında, zamanında teminini sağlar, muhafazasını yaptırır,

            d) Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm birimlerin koordineli çalışmasını denetler,

            e) Personelin yıllık izin planlamasını yaparak üst yönetimin onayını alır ve uygulanmasını sağlar,

            f) İl Umumi Hıfzıssıhha Komisyonunda ve diğer üyesi olduğu ilgili komisyonlarda, Veteriner Hekimlik mesleğini temsil ederek karar ve oy hakkını kullanır,

            g) Hayvan sağlığı ve refahı, hayvan hakları, çevre ve halk sağlığı, vektörlerle mücadele gibi konularda eğitsel, sosyal ve kültürel projeler üretir, Başkanlık makamına sunar, yürütülmekte olan  projelerin işleyişini denetler,

            ğ) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

 

            Veteriner Hekimler’in görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 9- (1)Veteriner Hekimler;

            a) Sahipli evcil hayvanlardan kedi ve köpeklerin, sahipli hayvan kayıt defterine ve aynı zamanda mikroçip takarak elektronik ortama kaydını yapar,

            b) Sahipsiz sokak hayvanlarının gerekli muayene ve tedavilerini yapar, sahipsiz hayvan kayıt defterine kayıt işlemlerini gerçekleştirir,

            c) Koruyucu aşılama ve antiparaziter tedavi yapar,

            ç) Kontrolsüz üremenin denetlenmesi amacıyla, sahipsiz hayvanları kısırlaştırır, aşılar,

    rehabilite edip işaretleyerek alındıkları yere bırakılmalarını sağlar,

            d) Isırma yapan hayvanları muayene eder, müşahede yazışmalarını takip eder. Gerektiğinde laboratuvara marazi madde yollar,

            e) Acil durumlarda (kaza, yaralı, hasta ihbarı), hastaya ilk müdahaleyi yapar,

            f) Geçici Hayvan Bakımevi'ni işletir, yaralı ve hasta hayvanların günlük bakımını yapar, temizlik, dezenfeksiyon ve beslenmelerini denetler, gıda ve ilaç stokunu takip eder, hayvan sahiplendirme prosedürünü kontrol eder. Bakımevi ile ilgili her türlü aksaklık ve tavsiyeyi rapor eder, üst yönetime bildirir,

            g) Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla mücadele eder, bunları tanıtmak, korunma ve çözüm yolarını belirlemek için eğitim çalışması yapar,

            ğ) Karantina bölgelerinde temizlik ve dezenfeksiyonu denetler, hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlar. Diğer karantina gereklerini yerine getirir,

            h)Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projelerde ve müdürlüğümüzce yürütülen projelerde yer alır,

            ı) Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün görevleri kapsamında, zoonozlarla (hayvanlardan hayvanlara ve insanlara bulaşan hastalıklar) mücadele, hayvan sağlığına ve popülasyon kontrolüne yönelik poliklinik hizmetleri, koruyucu aşılamalar, çevre ve halk sağlığı gibi hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlar.    

  

            Biyolog ve Kimyager’in görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 10- (1) Biyolog ve Kimyager;

            Veteriner İşleri Müdürü’nün talimatları doğrultusunda; çevre ve halk sağlığı, su güvenliği alanlarında, laboratuvar analizlerinde yürütülen denetim, eğitim, sosyal ve kültürel ve benzeri faaliyetlere iştirak eder.

 

 

            Şef’in görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 11- (1) Şef;

            Müdür’ün talimatları doğrultusunda yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, yerinde ve zamanında büro işlerinin yapılmasını sağlar.

 

            Memur’un görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 12- (1) Memur;

            a) Müdürlüğün resmi yazışmalarını yapar. Evrakların zamanında cevaplandırılmasının takibini ve kontrolünü yapar. Yazışmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütür,

            b) Bütün kanuni defter ve fişlerin, kıymetli evrakların muhafazasını sağlar,

            c) Gelen/giden evrak kayıtlarını yapar,

            ç) Giden evrakları zimmet defterine kaydeder ve ilgili yere teslim eder,

            d) Evrak ve dosyaları usulüne uygun olarak arşivler,

            e) Mevzuatın takibini yapar,

            f) Müdürlüğün hesap, ayniyat, demirbaş, malzeme ve avans hizmetleri ile ilgili evrakların tanzim ve takibini yapar,

            g) Müdürlüğün sürdürdüğü faaliyetleri haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlar,

            ğ) Satın alma işlemlerini Müdürle birlikte “gerçekleştirme görevlisi” olarak yürütür,

            h) Müdürün verdiği, mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenleri’nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 13- (1) Veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenleri;

            a) Veteriner Hekimin yönlendireceği şekilde bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılama yapar,

            b) Salgın hastalık durumunda karantina tedbirleri uygular,

            c) Sahipsiz hayvanlara veteriner hekim gözetiminde tıbbi müdahalede bulunur, aşı, enjeksiyon yara pansumanı yapar, gerektiğinde operasyonları asiste eder,

            ç) Sahipli ve sahipsiz hayvanları kaydeder ve  takibini yapar,

            d) Güçten düşmüş, sakat, yaralı hayvanların hayvan bakım evinde bakımını sağlar, belirlenen tedaviyi uygular, beslenmelerini ve temizliği denetler,

            e) Ameliyatlardan sonra ekipmanın temizliğini ve dezenfeksiyonunu sağlar.

            f) Yapılan işlemlerin kayıtlarını tutar.

 

            İşçi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 14- (1) Zoonozlarla mücadele, hayvan sağlığı, sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, vektörlerle mücadele ve benzeri hizmetleri, müdürlüğün ve veteriner hekimlerin talimatları doğrultusunda yerine getirir.     

       

            Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi Ve Geçici Bakımevi’nin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 15- (1) Sahipsiz hayvanlar rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

            a) Belediyemiz sınırları içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt altına alarak kimliklendirmek ( Mikroçipleme, kulak küpesi, kulağa çentik uygulama,    sağlık ve aşı karnesi, dövme ),

            b) Sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak tıbbi ilk yardımda bulunmak ve birinci basamak sağlık hizmeti vermek,

 

 

            c) Isırılma olaylarında, ısıran  hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse Müdürlük    bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi’nde on gün süreyle müşahede altına almak. Konu ile ilgili hastane ve laboratuvar yazışmalarını yaparak gerektiğinde laboratuvara marazi madde sevk etmek,

            ç) Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanların, geçici hayvan bakımevinde, rehabilite edilene kadar bakımını sağlamak. Bu hayvanların, yerel hayvan koruma görevlileri ve hayvansever gönüllülerle işbirliği yaparak sahiplendirilmesini sağlamaya çalışmak,

            d) Müdürlüğe ulaşan sahipli-sahipsiz hayvan şikâyetlerini değerlendirerek, var olan yetkiler kapsamında sonuçlandırmak,

            e) Sahipli-sahipsiz kedi ve köpeklerde, populasyon kontrolü konusunda bilimsel ve insani yöntemler uygulamak. Bölgede başıboş ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için çalışmalar yapmak. Kısırlaştırılan ve aşılanarak tedavileri yapılan hayvanların işaretlenip kayıt altına alınmasını sağlamak. Sahiplendirilemedikleri takdirde,     sorumlu veteriner hekim kararı ile alındıkları ortama geri bırakmaktır.

             

            Vektörle Mücadele Birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları   

            MADDE 16-(1) Vektörle mücadele birimi’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

04/07/2019 tarih ve 30821 sayılı “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak gerçekleştirilen vektörle mücadele çalışmaları kapsamında;

            a) Çevre İlaçlamaları,

            b) Kapalı Alan İlaçlamaları (Kamu),

            c) Kemirgenlerle mücadele amaçlı ilaçlamalar,

            ç) Salgın/Bulaşıcı hastalıklarla mücadele gerektiren durumlarda, ilgili bakanlıkların           genelgelerinde öngörülen riskli alanların dezenfeksiyonu,

 gibi iş ve işlemleri gerçekleştirmektir.

 

            Evrak Kayıt Bürosu’nun görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 17- (1) Evrak kayıt bürosu’nun görev, yetki ve sorumlulukları;

            a) Büro  iş ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,

            b) Müdürlüğe gelen istek ve şikâyet dilekçelerini değerlendirip,  ilgili alt birimle iletişime geçerek koordineli bir şekilde çözümlemek,

            c) Müdürlükçe yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak istenilen haftalık, aylık ve yıllık raporları hazırlamak,

            ç) Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gelen/ giden evrakların takibini yaparak gereğini yerine getirmek,

            d) Satın alma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

            e) Belediyemiz istek/şikayet hattından gelen talepleri takip ederek, gereğini yerine getirmek,

            f) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen talepleri ilgili birimlerle değerlendirerek, sonuçlandırmak,

            g) İhale dosyalarının takibini yapmaktır.

 

 

 

            Sağlık İşleri Birimi/ Su Laboratuarı’nın görev yetki ve sorumlulukları

            MADDE 18- (1) Sağlık işleri birimi/ Su laboratuarı’nın görev yetki ve sorumlulukları;

            a) İçmesuyunun bakteriyolojik ve kimyasal analizlerini yaparak 17/02/2005 tarih ve 25730 sayılı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”e uygunluğunu kontrol etmek,

            b) Sağlıkla alakalı konularda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar yaparak ortak çalışmalar yürütmektir.  

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

            İşbirliği ve koordinasyon

            MADDE 19-(1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediyemizin tüm birimleriyle birlikte, Valilik Makamı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Hayvanları Koruma Kurulu ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

           

            Personel kadroları

            MADDE 20- (1) Personelin kadrosuna uygun görevlerde çalıştırılması esastır.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE 21- (1) Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar, müdürlüğün bilgisi dâhilinde, mevcut yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanır.                                                          

           

Yürürlük

            MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Rize Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             

Yürütme

            MADDE 23-Bu yönetmelik hükümleri Rize Belediye Başkanı tarafından yürütülür.         

                                                                                                                                                                                                   

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz