Zabıta Müdürlüğü
Ali Osman DEMİR
içerik güncellenecek...

T.C.

RİZE BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

      MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)   Belediye                                  :Rize Belediyesi’ni,

b)   Başkanlık                                : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

c)    Başkan                                    :Rize Belediye Başkanı’nı,

ç) Başkan Yardımcısı                   :Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

d)   Meclis                                   : Rize  Belediyesi Meclisi’ni,

e)   Müdürlük                              : Zabıta Müdürlüğü’nü,

            f)   Müdür                                   : Zabıta Müdürü’nü,

            g)  Zabıta                                    : Zabıta personeli’ni,

            ğ) Memur                                    : Zabıta Memuru’nu,

            h) Komiser                                  : Zabıta Komiseri’ni,

ı) Amir                                         : Zabıta Amiri’ni,

i)  Yönetmelik                          : Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Rize Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a)                 Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)                 Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)                  Hesap verilebilirlik,

ç)         Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)                 Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)                 Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik,

f)                   Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine, sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

Teşkilat yapısı

MADDE 6- (1) Zabıta Müdürlüğü ;

a)      Zabıta Servisi,

b)      Ölçü Ayar,

alt birimlerinden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Zabıta müdürlüğü görevleri;

a)   Belediye sınırları içerisinde kalan alanın düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1)   Belediye sınırları içinde halkın huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

2)   Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

3)   Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4)   Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri vermek,

5)   Cumhuriyet Bayramında işyerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

6)   Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek,

7)   Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

8)   Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak,

9)   28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak,

10)    11.07.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,

11)     Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,

12)     26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,

13)     31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

14)     15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

15)     11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

16)    İlimiz bünyesinde işletmeler, esnaf ve atölyelerde kullanılan terazi ve uzunluk ölçülerinin muayene ve damgalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

17)    Resmi ve özel işletmeler, fabrika ve kurumlar bünyesinde kullanılan terazi, kantar, ağırlık ve uzunluk ölçü aletlerinin periyodik muayene ve mühürlerini yapmak, kayıt altına almak, arşivlemek ve takip eden muayene yıllarını ilgili kuruluşa bildirmek,

18)    Belediye sınırlarımızda bulunan ölçü ayar şubelerinin görev ve işlev açısından takibini yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

19)                            Sıhhi, Gayrisıhhi ve Umuma Açık Istirahat ve Eğlence Yerlerine işyeri açma çalışma ruhsatı vermek,

20)     14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,

21)     05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek,

22)     21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak,

23)     13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

24)     Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına engel olmak,

25)     Mülki idare amiri, belediye başkanı ve yetkili kaldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmektir.

 

 

 

b)   İmar ile ilgili görevleri;

1)   Fen işleri müdürlüğü ile birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek,

2)   03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidererek, kanalizasyon ve foseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen işleri müdürlüğünün yetkili personelleri ile birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,

3)   20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların fen işleri müdürlüğü personeli ile birlikte tespitini yapmak ve fen işleri müdürlüğü personeli gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak,

4)   21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek,

5)   Belediye sınırları dahilinde faaliyet gösteren inşaatların yasal saatler dışında çalışmasına müsaade etmemek, yasal saatler dışında çalışanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal işlem yapmak,

6)   Belediye sınırları dahilinde yol-meydan-yaya kaldırımına bırakılan molozları, inşaat atıklarını ilgililerine kaldırtmak, bırakanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal işlem yapmaktır.

 

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/04/1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak,

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,

            4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının dağılmasını önlemek,

            5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,

            6) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek,

            7)  9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzurunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

            8) 24.6.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak,

            9) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak,

            10) Pazarlarla ilgili denetimi yapmak, nizam ve intizamı sağlamaktır.

 

 

d) Yardım görevleri ;

1) Belediye sınırları içerisinde, yabancı kimselere yardımcı olmak,

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, engellileri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmektir.

 

 

           Müdürlüğün yetkileri

MADDE 11- (1) Kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girerek, gerekli kontrolleri yapmak, işyeri sahibinden veya işletenlerden kontrol konusu ile ilgili belgeler istemek ve haklarında tutanak düzenlemek,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte yasal yaptırım uygulamak,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemek,

ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak zararları usulünce önlemek,

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri menetmek,

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemek,

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemek,

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermemek ve bunların satışını engellemek, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek,

ğ) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmak, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapmaktır.

 

 

 

 

 

Müdürlüğün sorumlulukları

MADDE 12- (1) Müdürlük, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri çerçevesinde yerine getirmekle sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1)Müdür;

a)      Müdürlüğü Başkanlık ve Başkan Yardımcısı huzurunda temsil eder,

b)     Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,

c)      Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür, personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,

ç) Müdürlüğün harcama ve ihale yetkilisidir,

d)     Müdürlükte çalışan personelin birinci derece disiplin amiri olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

e)     Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

f)       Müdürlüğün, diğer müdürlüklerle arasında koordinasyonu sağlar,

ğ)  Başkanın ve Başkan Yardımcısının verdiği görevleri, meclis ve encümen kararlarını yerine getirir,

g)     Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık ve Başkan Yardımcısı uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,

ı) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkan ve Başkan Yardımcısına önerilerde bulunur,

h)     Müdürlüğün çalışma saatlerini günün zaman ve şartlarına göre Başkanlık ve Başkan Yardımcısının olurları ile belirlenmesini sağlar,

i)       Müdürlük faaliyet raporunu hazırlanmasını sağlar, müdürlüğe ait yıllık taslak bütçe hazırlar ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapar,

j)       Gerektiğinde denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerini zabıta amir ve komiserlerine devredebilir.

k)      Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,

l)       Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,

m)   Müdürlükte görev yapan personelle, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül, takdirname ve yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkan ve Başkan Yardımcısına önerilerde bulunur,

n)     Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin planlamasını yapar,

o) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görevlerin zamanında yerine getirilmesinden, yetkililerin, yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Amir’in görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Zabıta Amiri ;

a)      Amir; Müdüre bağlı olarak çalışır,

b)     Belirlenen kurum hedeflerine ulaşmak için çalışmaları planlar ve sürekliliğini sağlar,

c)      Müdürlüğe gelen ve giden evrakları kontrol eder. Müdüre tevdi eder,

ç)  Kendisine bağlı bulunan birimler arasında koordinasyonu sağlar,

d)     Haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporları hazırlar,

e)     Müdürlük ile alakalı kanunlar, ilgili mevzuat ve yönetmelik çerçevesinde yukarıda açıklanan işlemlerin tetkikinden sorumludur,

f) Hazırlanan dokümantasyon doğrultusunda kayıtların tutulmasını ve arşiv yönetmeliğine göre saklanmasını sağlar,

g) Birimin belirlenen hedefler doğrultusunda ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik, Müdür ile koordineli çalışır,

ğ) Yıl sonunda müdürlük çalışma raporunun oluşturulmasını ve değerlendirilmek üzere faaliyet hazırlayan birime iletilmesi konularında hazırlık çalışmalarını yürütür,

h) Vatandaş şikayetlerini kayıt altına aldırarak faaliyetleri gerçekleştirmek ve istenen bilgiyi kararlaştırılmış süre içinde ilgili yerlere iletilmesini sağlar,

ı) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde müdürlükten istenen bilgiyi yasanın belirlediği sürede hazırlatarak gerekli yerlere iletilmesini sağlar,

i)    Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirir,

j)    İlçemiz genelinde bulunan işyerlerinin ruhsat denetimini ve kontrolünü yaptırır,

k)  Ruhsatsız işyerleri için gerekli işlemleri yapar,

l)   Mühürleme ve mühür fekki işlemlerini yaptırır ve takip eder, sonuçlarını izler,

m)     Müdürlük dokümanlarının hazırlanmasını ve hazırlanan yapıya uygun olarak kullanılması konusunda Müdür ile koordineli çalışır.

 

Komiser’in görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) Komiser;

a)   Müdürün ve amirlerin verdiği görevi yürütür,

b)   Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin biçimde yerine getirir ve müdürlükte çalışan personelin disiplininden hal ve hareketlerinden sorumludur,

c)    Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirir,

ç) Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan işyerlerinin ruhsat denetimini ve kontrolünü yapar,

d)   Ruhsatsız işyerleri için gerekli işlemleri yapar,

e)  Sözlü ve yazılı şikayetleri değerlendirir,

f) Bölgesinde bulunan her türlü belediye yasaklarına aykırı faaliyete mani olur ve gereğini yapar,

g)  Mühürleme ve Mühür fekki işlemlerini yapar ve takip eder, sonuçlarını izler.

 

Zabıta memurunun görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 17- (1) Zabıta Memuru;

a)      Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirir,

b)     Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan işyerlerinin kontrolünü ve denetimini yapar,

c)      Bölgesinde bulunan seyyar satıcılara mani olur,

ç)  Sözlü ve yazılı şikayetleri değerlendirir,

d)     Yaşanan aksaklıklarda durumu üst amiri olan komiser veya bağlı olduğu amire bildirir,

e)     Bölgesinde bulunan her türlü belediye yasaklarına aykırı faaliyete mani olur ve gereğini yapar,

f)       Mühürleme ve Mühür fekki işlemlerini yapar ve takip eder,

g)      Üst amir tarafından verilen görevleri yerine getirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

İşbirliği ve Koordinasyon;

MADDE 18- (1) Zabıta Müdürlüğü belediye içi tüm birimlerle, gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 19- (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

(2) Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısının vermiş olduğu diğer iş ve işlemler, mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20-  (1) 10/04/2017 tarihli ve 2017-45 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Rize Belediye Meclisi’nin kabulüne müteakip yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu yönetmelik hükümleri Rize Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.

 

 

 

 

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz