Zabıta Müdürlüğü
Elif DURSUN
içerik güncellenecek...

Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

            Belediye Zabıta Müdürlüğü, belediye sınırları içerisinde şehrin düzenini, sağlık, huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef bir birimdir.

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde yer alan, Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

 İlgili Servisler :

        - Trafik Servisi

        - İlan Servisi 

        - Görüntüleme Merkezi

        - Otobüs İşleri

 Müdürlüğün Görevleri :

1.      Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerce verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2.      Belediyenin Zabıta Yönetmeliğinde yer alan görev ve hizmetleri belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde yerine getirmek.

3.      Belediye Meclis ve Encümenince alınan ve uygulanması: Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları, ilgili kanun ve zabıta yönetmeliklerine uygun olacak şekilde uygulamak, sonucunu izlemek.

4.      Belediye Başkanının ilgili emirlerini yerine getirmek.

5.      Belediye suçunun işlenmiş olması halinde ilgili mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması için zabıt varakası tanzim etmek.

6.      Ulusal tatil, genel tatil ve özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri (çelenk hazırlama, güvenlik tedbirleri alma) görmek.

7.      Korunması Belediyeye ait Abide ve Mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek, her ne şekilde olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

8.      Yolda hastalanan ve kazaya uğrayanlara yardım etmek.

9.      Dilenenleri men etmek.

10.  Sabah erken ve akşam geç saatlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani olmak.

11.  Yol, su, kanalizasyon gibi tesislerdeki arızalar görüldüğünde, haber alındığında ilgililere bildirmek.

12.  Beldenin yabancısı olan kimselere yol göstermek, yardımcı olmak.

13.  Gıda kontrol hizmetlerinden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonlarında Sağlık İşleri ve veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte görev almak.

 Belediye Zabıtasının Yetkileri  :

1.      Umuma açık yerlere girmeye, burada gerekli kontrolleri yapmaya sahip ve işletenlerin kontrol kanunu ile ilgili bilgi almaya, belge istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,

2.      Kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen yerlere girmeye, mevzuata aykırı davranan ilgililer hakkında tutanak düzenlemeye,

3.      Belediye suçu işleyen kimseler hakkında Belediye Meclisi, Belediye Encümen kararları müvacenesinde işlem yapmaya,

4.      Boşaltılması, yıktırılması hususunda yetkili mercii ve emirleri bulunan ev, yapı ve müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeye,

5.      Savaş ve olağan üstü hallerde yangın, deprem, su baskını gibi hallerde zaman kaybına tabi olmaksızın ev, dükkan ve müesseselere girmeye,

6.      Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebi ile haklarında yasal işlem yapılmak istenen fakat bu isteğe direnen, kimliğini açıklamak istemeyen kimseleri zorla da olsa polise götürmeye,

7.      Belediye zabıtasının yetkilerini kullanmaya, mani olmaya çalışanlar haklarında tutanak düzenlemeye,

8.      Belediye mallarına (Taşınır-Taşınmaz) vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemeye,

9.      Umumi yerlerde Belediye Nizamlarına aykırı seyyar satışta bulunan kimseleri, başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde kaldırım, tretuvar vb. izinsiz işgal edenleri men etmeye,

10.  Motorlu kara taşıtları ile herkesin geliş geçişine engel teşkil edecek şekilde park etmelerini önlemeye,

11.  Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanları, yerleri ve havayı kirletenleri tembih etmeye, uymayanları da men etmeye yetkilidir.

Belediye Zabıtasının Sorumlulukları :

1.      Belediye Zabıta Memurları görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle ve hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla, görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlüdür.

2.      Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetlerden sorumlu olduğu gibi, ortaklaşa görev sahibi olanlar görevlerinden dolayı müşterek sorumludurlar.

3.      Belediye Zabıta Memuru üstünden aldığı emri anayasa, kanun, tüzük veya yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez. Bu aykırılığı Üstüne bildirir. Ancak Üstü emirde ısrar eder ise ve yazı ile bildirirse emri yerine getirir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz, emri veren sorumludur.

4.      Belediye Zabıta Memurları Belediye Dairelerince gizli tutulması gereken işleri ifşa edemezler.

5.      Belediye Zabıta Memurları işten hep birlikte çekilemez.

6.      Belediye Zabıtası mesai dahilinde kılık kıyafet talimatnamesine uygun giyinmek zorundadır.

7.      Belediye Zabıtası B.Z.T. (Belediye Zabıta Talimatnamesi)'den sorumludur.

 Günlük Hizmetler  :

1.      Zabıta Ruhsat Büroda; Sıhhi müesseselere ait işyeri açış ve GSM (Gayri Sıhhi Müesseseler) ruhsatlarının kabulü, komisyonca incelenmesi, Encümene sevki ve olumlu çıkanlara ruhsat harcı tahakkuk ettirilerek Açış ve Hafta Tatili Ruhsatlarının verilmesi, işyeri kapatma işlemleri, Rayiç belgeleri verme, Zabıta ekiplerince tanzim edilen zabıtların kayıt ve tasnifleri yapılarak Encümene sevki ve çıkan ceza kararlarının tebligat yapılanlardan parasal ceza tahakkuk edenleri Mali İşler Müdürlüğüne sevki, ruhsat ve zabıt bilgilerinin Bilgi İşlem ve Dosyalama sistemi ile arşivlenmesi,

2.      Zabıta Kaleminde; gelen evrakların kaydedilmesi, ilgili kısımlara sevki yapılarak incelettirilmesi ve cevap verilmesi, Asker Aile yardımı talep eden kişilerin evraklarının tanzimi, tahkikatlarının yaptırılması.

3.      Telefonla yapılan ihbarların ilgili birim ve ekiplere iletilmesi, Zabıta Müdürlüğünce Belediye bünyesindeki günlük ihtiyaçların ikmali, Encümence karara bağlanması gereken evrakların Encümene sevki ve kararların ilgililere tebliği,

4.      Otogarda araçların, faaliyet gösteren esnafların, yazıhanelerin kanun, yasa, nizam/intizam içinde çalışmalarının sağlanması,

5.      Hal Müdürlüğünce, Hal Kanunu gereğince gerekli Yönetmelikler doğrultusunda Zabıta tedbirlerinin alınarak, günlük kontrollerin yapılması,

6.      Yer tahsisi ücretlerinin alınmasında tahsildarlara yardımcı olunması,

7.      Pazardaki esnafların düzenli sergi açmaları, halkın huzurlu alışveriş yapabilmesi için önlemler alınması,

8.      Aşevlerinde günlük yemek ve ekmek dağıtımlarında gerekli düzenin sağlanması,

9.      Ekmek ve simit gramajlarının satış noktalarında denetimi,

10.  Belediyemizin diğer müdürlüklerine görevli personel vererek, ekip oluşturarak yardımcı olunması,

11.  Şehir temizliği ile ilgili çalışma ve denetimlerin yapılması,

12.  Her türlü işgaliye konularının takip edilmesi,

13.  El ilanı, tabela, afişi bez, pankart konularında sürekli olarak denetimlerin yapılması,

14.  Şehrimizin merkezi yerlerinde konuşlanan izinsiz seyyar satıcıların bertaraf edilmesi,

15.  Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner hekimlerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.

16.  Zabıta devriye nöbetlerinin sürekli/sağlıklı bir şekilde yürütülmesi,

17.  Cumartesi-Pazar ve resmi tatil, Bayram günlerinde nöbetlerin ifası,

18.  Şehir içi ulaşım hizmetlerinin düzenli ve sağlıklı yürütülmesinin sağlanması, kontrollerin yapılması,

19.  Müdürlüğe bildirilen tüm yazılı ve sözlü şikayetlerin yerinde incelenerek sonuçlandırılması,

20.  Müdürlükten talep edilen tüm istek ve tahkikatların yapılması ve cevaplandırılması,

21.  Şehrimizde dilencilik yapanlar önlenerek gerektiğinde şehir dışına çıkarılması,

 Aylık Hizmetler  :

1.      Her ay sonunda fazla mesai, puantaj çizelgelerinin hazırlanarak ilgili müdürlüklere gönderilmesi,

2.      Aylık personel nöbetlerinin tanzim edilerek, takibinin yapılması,

3.      Her ay sonu sinema istatistiğinin hazırlanarak İl Kültür Müdürlüğüne gönderilmesi,

4.      Çevre İl Müdürlüğü ile müşterek aylık çalışmaların yapılması,

5.      Üç ayda bir çimento fiyatlarının öğrenilerek İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne gönderilmesi,

6.      Üç ayda bir etiket ve fiyat listeleri kontrolleri hakkında Vilayet Makamına bilgi verilmesi,

7.      İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek gıda imal yerlerinin denetlenmesi,

8.      Meclis toplantılarına gerekli yazıların yazılması,

 Yıllık Hizmetler  :

1.      Milli ve Dini bayramlarda gerekli Zabıta tedbirlerin alınması,

2.      Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerinde top atışlarının yapılmasının sağlanması,

Trafik Servisi :

1.      Sorumlu olduğu yolların trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak.

2.      Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak.

3.      Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda tehlike teşkil eden engelleri konusunda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek.

4.      Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak.

5.      Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

6.      Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu Atatürk, Fevziçakmak, Tevfikileri ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde uygulanmakta olan parkomat sisteminin düzenli ve etkin işleyişinden, parkomat fiyat tarifeleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve Meclise sunmak.

7.      Her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını ve durak yerlerini belirlemek.

8.      Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek, işletmek, işlettirmek ve kiraya vermek.

9.      Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak.

10.  Kent içi trafiğin rahatlatılması için yapılan ulaşım planlama çalışmalarına katkı sağlamak.

İlan Servisi   :

1.      Çeşitli kuruluşlardan gelen ilanlar anons edilerek, ilgili kuruluşlara ilan tutanakları gönderilir.

2.      Belediyemizin çeşitli ilanları,  kan, kayıp çocuk ve buluntu anonsları yapılır.

Otobüs İşleri Servisi: 

1.      Belediyeler belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki gereksinimleri karşılamak üzere kurulan kamu kuruluşlarıdır. Bu gereksinimlerden biri olan toplu taşıma işleri Otobüs İşlerince yürütülmektedir.

2.      03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye kanunun 15/f maddesi “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel raylı sistem dâhil her türlü taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek” şeklinde düzenlenmiştir. Belediyemiz batıda Trabzon İl Merkezi, arasında toplu taşımacılık yapmaktadır.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz