Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ferdi BEYAZTAŞ
İçerik Güncelleniyor...

T.C.
RİZE BELEDİYESİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Rize Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Rize Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 13/Temmuz/2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,         5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)      Belediye                                         : Rize Belediyesi’ni,

b)     Başkanlık                                        : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

c)      Başkan                                           : Rize Belediye Başkanı’nı,

ç)   Başkan Yardımcısı                         : Bağlı olunan Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

d)   Müdürlük                                       : Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü,

e)   Müdür                                            : Temizlik İşleri Müdürü’nü,

f)    Saha Sorumlusu                             : Temizlik İşleri Müdürlüğü Saha Sorumlusu’nu,

            g)   Çevre Koruma Servisi Sorumlusu: Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Servisi Sorumlusu’nu,

ğ)   Personel                                          : Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı büro personelini,

h)   Yönetmelik                                    : Temizlik İşleri Müdürlüğü, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

            Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Rize Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, 

temel ilkelerini esas alır.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

           

            Teşkilat yapısı

            MADDE 6- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı;

a)      Müdür

b)     Saha Sorumlusu

c)      Teknik Personel

ç)   İşçi

d)   Büro Personeli’ nden oluşur.

(2) Temizlik İşleri Müdürlüğü;

            a) Çevre Koruma Servisi’nden

oluşur.

 

        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

            Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 7- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Belediye sınırları içindeki yerleşim alanlarında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak çöp aktarma tesisine taşımak,

            b) Cadde ve sokakları süpürmek suretiyle sürekli olarak temiz tutmak,

c)Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak,

ç) Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama, sokak/caddelerin ve pazaryerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek,

d) Hastaneler, okul, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini sağlamak,

e) Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın
temizlik hizmetlerine katılımını sağlamak,

f) Düzenli bir şekilde caddelerin yıkanmasını sağlamak,

g) Halkın huzur içerisinde sağlıklı yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek,

ğ) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen standartlar dâhilinde uzaklaştırılmasını veya bertaraftını sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak,

h) Talep üzerine hafriyat ve molozları almak, alınan hafriyat ve molozları döküm alanına dökümünü sağlamak,

ı) Kaçak dökülen hafriyat ve molozları temizlemek,

i) Belediye sınırlarındaki konteynır temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak,

j) Yürütülen görevlerle ilgili istatistikî bilgiler hazırlamak ve raporlamak,

k) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporu, performans programı, bütçe ve stratejik planı hazırlamak,

l) Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak,

             (2) Müdürlük,  Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte yer alan görevleri ilgili mevzuat gereğince yapmakla yetkilidir.

 

 

            Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 8-(1) Temizlik İşleri Müdürü;

a) Başkan adına Müdürlüğü temsil eder, Müdürlük ile ilgili yazışmalarda imza yetkilisidir,

            b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olup; Müdürlük yönetimini mevzuat çerçevesinde yazılı ve sözlü emirlerle yürütür, görev dağılımını yapar,

            c) Müdürlük personelinin birinci disiplin amiridir,

            ç) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince; harcama yetkilisi olarak giderlerin takibini yapar,

            d) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,

            e) Müdürlüğün stratejik planı ve performans programını belirler, iş ve işlemlerin bunlara uygun yürütülmesini sağlar,

            f) Belediyenin istihdam yönetimi, işgücü planlaması ve organizasyonunu üst yönetimce belirlenmiş politika ve prensiplerine uygun olarak planlar ve organize eder,

            g) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren iş ve işlemlerin verimli, zamanında, doğru ve yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlar,

            ğ) Müdürlük personeli ile ilgili iş ve işlemleri denetler ve aksaklıkları giderir, Müdürlük personelinin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder,

            h) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

            (2) Temizlik İşleri Müdürü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu,    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Başkan’a karşı sorumludur.

 

Çevre Koruma Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 –(1) Çevre Koruma Servisinin görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Atıkların ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak,

b) 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve kanuna bağlı yönetmeliklerle Atık Yönetimi konusunda İlçe Belediyelerine verilen yetki kapsamında iş ve işlemleri yürütmek,

c) Ambalaj atıklarının, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

ç) Atık pillerin “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

d) Atık bitkisel yağların, “Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliğine” uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

e)Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını ve uzaklaştırılmasını sağlamak,

f) Kurum içerisinde ve İl sınırlarımızda entegre atık yönetim sistemini oluşturmak amacıyla “Sıfır Atık Yönetmeliğine” uygun çalışmalar yapmak,

g) Çevrenin korunması ve çevre bilincinin arttırılması için atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik çalışmalar yapmak, kampanyalar düzenlemek ve çevre ile ilgili hususlarda yapılacak eğitim çalışmalarında kişi kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

ğ) Atıkların yönetimi ve bertaraftı konularında teknik ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, eğitim, toplantı ve sempozyumlara katılım sağlamak,

h) Gerek görülmesi halinde lisanslı toplayıcılarla ve diğer kuruluşlarla Yasa ve Yönetmelikler kapsamında koordinasyon sağlamak ve işbirliği yapmak,

ı) Şikâyete bağlı, ani veya planlı olarak yürütülen tüm kontrollerin yazışmalarını hazırlamak,

i) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,

j) Çevre koruma konusunda görev verilmiş olan özel kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği koordinasyonu sağlamak bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek, çevre ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.

 

           

 

            Saha Sorumlusu’nun görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 10- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü Saha Sorumlusu;

a)   Müdürlüğün ilgili iş ve işlemlerini tam ve zamanında yapılmasını takip eder ve müdürü bilgilendirir,

b)  Müdürlüğün işlerini ve personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev dağılımının işleyişini sağlar,

c)   Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onlarında Başkanlığın hedeflerine uygun olarak çalışmalarını takip eder,

ç) Personelin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlar, iş bölümü esasları dâhilinde sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir.,

d) Müdürlüğe bağlı personelin çalışmalarını düzenler,

e) Bölge kontrol amirlerini denetler,

f) Mahalle, cadde, sokak yıkama programını, personel çalışma programını, Süpürge araçlarının çalışma programını, çöp kamyonlarının çalışma programını  yapar,

g) İş gücünün faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için; emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık ve anlaşılabilir şekilde belirtir ve işlerin buna uygunluğunu denetler,

ğ) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

            Çevre Koruma Servisi Sorumlusu’nun görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 11- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Servisi Sorumlusu;

a)      Müdürlüğe ait iş ve işlemlerin yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur,

b)      Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapar, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunur,

c) Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak eğitim çalışmalarını düzenler,

            ç) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar,

d) Kullanılan geri dönüşüm materyal, kumbara, konteynırların temizliğinin denetimini ve yer tespitini yapar,

e)Ambalaj Atıklarının Kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlar,

f) Ambalaj atıklarının toplanmasında yetkili firmaların denetimini sağlar,

g) Atık yağların, elektronik atıkların, atık pillerin, atık lastiklerin, atık giysilerin toplanmasını, taşınmasını, depolanmasını ve yetkili firmaya teslimini sağlar,

ğ) Okullar, halk eğitim merkezleri ve halka açık merkezlerde sıfır atık ile ilgili eğitim programları düzenler,

h) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

 

 

 

            Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 12- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli;

             a) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür,

            b) Evraka ilişkin işleri imzadan çıkışına kadar izler, tamamlar ve sevke hazır duruma getirir,

            c) Gelen/Giden evrakların yasal sürelerinin takibini sağlar ve gerekli tedbirleri alır,

            ç) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük Makamına önerilerde bulunur,

            d) Evrakların dosyalandırılarak arşivlendirilmesi işlemlerini takip eder,

            e) Bürodaki iş ve işlemlerin,  gereği gibi yerine getirilmesinden sorumludur,

            f) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar,

g) Müdürlüğe gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesini yapar ve çözümler,

ğ) Müdürlük çalışmaları ile ilgili olarak haftalık, aylık ve yıllık rapor hazırlar,

h) Mesleki bilgi ve beceriler açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

ı) İş bölüşümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

i) Personel kendisine teslim edilen her türlü sarf ve demirbaş malzemeyi en etkin şekilde korur ve kullanır,

j) Müdürlük çalışmalarıyla ilgili her türlü büro iş ve işlemini yürütmekle yükümlüdür,

k)  Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

            Bölge kontrol amirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 13- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü bölge kontrol amirleri;

a) Bölgede oluşan olumsuzluklar ile ilgili saha sorumlusuna bilgi ve rapor verir,

b) Vatandaştan gelen istek ve şikâyetlerin giderilmesini sağlar ve saha sorumlusuna bilgi verir,

c) İş disiplini dışında çalışan personeli saha sorumlusuna bildirir,

ç) Saha sorumlusunun vereceği günlük çalışma programlarını uygulatır,

d) Araç arızalarını saha sorumlusuna bildirir,

e) Bölge denetimini yapar,

f) Personel ihtiyacını saha sorumlusuna bildirir.

g) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

Temizlik işçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik işçileri;

a) Görevli olduğu cadde ve sokakların temizliğini yapar,

b) Temizlik araçlarının yüklenmesini ve boşaltılmalarını sağlar,

c) Çöp bidonu bulunmayan binalar ile çöp alınmasına ya da temizliğe engel olan durumları amirlerine bildirir,

ç) Kendisine verilen her türlü malzemeyi korur ve tasarruflu kullanır,

d) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapar,

e) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

Eski eşya ve moloz sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15-(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü eski eşya ve moloz sorumlusu;

a) Talep üzerine hafriyat ve molozları alır, alınan hafriyat ve molozların döküm alanına dökümünü sağlar,

b) Kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yerine getirir,

c) Giderilen istek ve şikâyetleri bölge kontrol amirine bildirir,

ç) Alınan hafriyat ve molozları fotoğraflar, bölge kontrol amirine iletir,

d) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

Süpürgecinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16-(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü süpürgeci;

a) Kendisine verilen bölge dâhilinde elle süpürme işini yapar,

b) Kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yerine getirir,

c) Giderilen istek ve şikâyetleri bölge kontrol amirine bildirir,

ç) Gece pazar yerlerinin temizlik çalışmasını yapar,

d) Kılık kıyafet ve koruyucu teçhizatı ile çalışır,

e) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

Yıkamacının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17-(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü yıkamacı;

a) Yıkama çalışmalarını istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapar,

b) Kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yerine getirir,

c) Giderilen istek ve şikâyetleri bölge kontrol amirine bildirir,

ç) Mahalle, cadde, sokakları program dâhilinde yıkar,

d) Amirinin gerekli gördüğü yerlerde buharla yıkama yapar.

 

Araç arkası personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 18-(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü Araç arkası personeli;

a) Çöp toplama aracının bölgesinde çöp toplama işi yapar,

b) Kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yerine getirir,

c) Giderilen istek ve şikâyetleri bölge kontrol amirine bildirir,

ç) Gece pazar yerlerinin temizlenmesini yapar,

d) Mahalle araları ve dar sokaklarda şoföre muavinlik ve geri manevra yapmasına yardımcı olur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İş Birliği ve Koordinasyon

 

            İş Birliği ve Koordinasyon

            MADDE 19-(1) Müdürlük belediye içi tüm birimlerle ve belediye dışı özel ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Çeşitli Hükümler

            MADDE 20-(1) Tüm personel mesai saatlerine riayet eder, çalışma saatlerini etkin ve verimli şekilde kullanır, çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde çalışır, Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uyar.

 

            Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE 21-(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

 

            Yürürlük

            MADDE 22-(1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 23- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz