Özel Kalem Müdürlüğü
Enes BÜYÜK

Özgeçmişi


1985 yılında Rize’de doğdu. İlkokulu Merkez 50.Yıl ilköğretim okulunda, orta ve lise tahsilini Rize Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 2008 yılında Meram Belediyesinde memuriyete başlayan Büyük,2010 yılında Rize Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne naklen atandı. 2013-2015 yılları arasında Muhasebe Şefliği görevini yürütmekteyken 2015 yılında Satın Alma Müdürlüğüne vekâleten atanmıştır. 24.06.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanan Enes Büyük evli ve üç çocuk babasıdır.

T.C.

                                                 RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Belediye Kanunu ile tüm yasa, yönetmelik, talimatlar ve kararlar çerçevesinde, Rize Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntem ve ilkelerini düzenler.

 

            Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Rize Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik Özel Kalem Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a)        Belediye     : Rize Belediyesi’ni,

b)        Başkanlık     : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

c)         Başkan        : Rize Belediye Başkanı’nı,

ç)    Meclis         : Rize Belediye Meclisi’ni,

      d)   Encümen     : Rize Belediye Encümeni’ni,

     e)    Müdür        : Özel Kalem Müdürü’nü,

     f)     Personel     : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,

      g)   Yönetmelik  : Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni

ifade eder.

 

            Temel ilkeler

            MADDE 5– (1) Rize Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tüm çalışmalarında:

a)        Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
b)    Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c)    Hesap verebilirlik,
ç)    Kurum içi yönetimde katılımcılık,
d)   Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e)    Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)    Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

            Teşkilat yapısı

MADDE 6– (1) Rize Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde bir müdür ve mer’i norm kadro mevzuatına uygun nitelikte personel görev yapar. Personel yapısı:

a)   Müdür,

b)   Özel Kalem Müdürlüğüne Bağlı Tüm Personel’den,

oluşur.

(2)   Müdürlüğe bağlı olarak çalışan birimler:

a)   Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi,

b)   Şoförler Odası Birimi,

c)   Güvenlik Birimi,

alt birimlerinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

            Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE  7– (1) Özel Kalem Müdürlüğü’nün görevleri;

a)     Başkanlık Makamı ve kurum içi Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

b)    Müdürlüğe intikal eden bilgi ve belgeleri Başkana ulaştırmak ve takibi yapılarak sonuçlandırmak,

c)     Başkanlık makamının tertip ve düzenini sağlamak,

ç)  Başkanının vatandaşlar ile gönül bağı kurabileceği sosyal faaliyet organizasyonları ve programları düzenlemek,

d)    Sivil Toplum Kuruluşları ile Başkanın görüşmelerini sağlamak, istişare toplantıları düzenlemek,

e)     Başkanın kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim ve haberleşmesini sağlamak,

f)          Müdürlüğümüze gelen şikayetleri ilgili birimlere aktarmak,

g)        Düğün, sergi, kutlama ve açılış gibi resmi katılım gösterilen törenlere çelenk, ya da çiçek göndermek ve kurumlar arası iletişimi sağlamak,

ğ)    Müdürlüğün yıllık Faaliyet raporlarını ve Performans programlarını yapmak,

h)        Yönetim geliştirme çalışmaları doğrultusunda düzenlenen eğitim programları ve etkinliklerde ilgili Müdürlüğe gereken desteği vermek,

ı)     Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak amacıyla belediyenin ilgili diğer birimleriyle işbirliği içinde olmak,

i)          Resmi tören, bayram ve kutlamalarda Belediyenin görevlerini ilgili birimlerle ve diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yerine getirmek,

j)          Yetki ve sorumluluk alanına giren diğer görevler Başkan tarafından verilecek işleri yapar ve faaliyetler konusunda Başkanı düzenli olarak bilgilendirmek,

k)        Başkanlığın Temsil Ağırlama Faaliyetleri açısından ulaşım hizmetlerini yürütmek,

l)          Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi Birimi aracılığıyla gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalar yapmak,

m)      Başkan’ın vermiş olduğu diğer iş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmaktır.

      (2)  Özel Kalem Müdürlüğü Başkanın görevlendirdiği kişi tarafından yürütülür. Özel Kalem Müdürlüğü; Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar ile Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda işlemleri yapmakla sorumludur.

            Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8– (1) Özel Kalem Müdürü;

a)        Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayeti sağlar,

b)        Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için personeline mesleki yardımda bulunur ve disiplini sağlar,

c)         Başkanlığa ilişkin bilgiler gizlilik ilkesi içinde korunur,

ç)  Görev alanı dahilinde faaliyetler için planlar hazırlayarak, planların uygunluk ve yeterliliğini izler,

d)        Başkanın ziyarete gelen resmi ve özel konukları ağırlar,

e)        Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda; günlük çalışma programını yapar, randevu ve toplantıları organize eder,

f)          Başkanın her türlü talimatlarını, ilgili merciilere ulaştırır ve sonuçlarını takip eder,

g) Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunar ve ilgili mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak Müdürlüğünün bütçesini kullanır,

ğ)  Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda yapılan hazırlıkları kontrol eder,

h)    Başkanlık Makamını ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenler,

ı)  Personelinin; mesleki bilgi ve becerileri açısından gelişmesini sağlamak üzere düzenlenen eğitimlere katılmalarını sağlar,

i)     Başkan’ın vermiş olduğu diğer görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirir.

            Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 9– (1) Özel Kalem Müdürlüğü Personeli;

            a)    Tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken ihtimamı göstererek tam ve zamanında yapmakla mükelleftir,

b)    Müdürlüğün görev ve yetki alanındaki çalışmaları, kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevli personel tarafından yürütülür,

c)    Gelen çağrıları cevaplamak, mesajları not almak ve Belediye Başkanının görmesi gereken konular özetlenerek Belediye Başkanının bilgisine sunulur,

ç)    Başkana ve Müdürlüğe gelen randevu taleplerini kayıt altına alır,

d)    Başkanı ziyarete gelen konuklar için gerekli düzenlemeleri yapar,

e)    Kurum içi ve kurum dışı tüm resmi yazışmaları gerçekleştirerek, takibini sağlar,

f)     Başkanın yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini organize eder,

g)    Başkanın teşekkür mesajı ve tebrik mesajlarının iletilmesini sağlar,

ğ)    İlimiz protokol listelerinin takibini sağlayarak iletişim bilgilerini güncel tutar,

h)    Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıkları yapar.

 

Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10– (1) Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi;

a) Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlamak ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürütmek,

      b)  Diğer illerdeki gençlik merkezi üyeleri ile birlikte projeler üreterek bu projeler aracılığı ile gençler arasında değişim programları yapılmasını sağlamak,

c)  Gençlerin sosyal kişiliklerinin değişmesine katkıda bulunarak, topluma uyumlu olmalarını sağlamak,

      ç)   Sosyal, kültürel, sanatsal ve sprotif faaliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak, ulusal birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek,

      d)  Gençlerin kültürel ve psiko - sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak,

e)  İl düzeyinde yapılacak olan gençlik organizasyonlarında diğer gençlik kuruluşları ile koordinasyonu gerçekleştirmektir.

 

Şoförler Odası Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11– (1) Şoförler Odası;

a)    Başkanlığın Temsil Ağırlama Faaliyetleri açısından ulaşım hizmetlerini yürütmek,

      b)    Başkan yardımcılarının ulaşım hizmetlerini sağlamak,

      c)    Belediyemizi ziyarete gelen protokolün ulaşımını sağlamak,

ç)    Mesai saatleri dışında nöbetçi şoför bulundurmak,

       d)    Düzenli olarak günlük iş programını hazırlamak,

      e)    Araçların ihtiyacı olan ekipman ve gereçleri hazır bulundurmak,

      f)    Araçları her zaman göreve çıkacak şekilde hazır bulundurmak,

      g)   İhtiyaç halinde Belediyeye ait diğer birimlere ulaşım konusunda hizmet vermektir.

 

            Güvenlik Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları

            MADDE 12–  (1) Güvenlik Birimi;

a)        Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek,

b)        İş yerindeki güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,

c)         Acil durumlarda binanın tahliyesini gerçekleştirmek ve kişileri bu doğrultuda yönlendirmek,

ç)    Kurumun ve belirlenen görev yerinin güvenliğini sağlamak,

d)        Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalamak,

e)        Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete almaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 13- (1) Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye içi tüm birimler ve Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

            MADDE 14– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

            Yürürlük

MADDE 15– (1) Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin (m) bendi gereği Belediye Meclisi’nin kabulü ile yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 16– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rize Belediye Başkanı yürütür.

 

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz