Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Bünyamin NALKIRAN
20.09.1985 yılında Rize’de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Rize'de, 2000 – 2003 yılları arasında Ortaöğretimini Rize Anadolu Lisesi (Rize)’nde, 2003 – 2009 yılları arasında Lisans eğitimini (İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitimi (Lisans Eğitimi %100 İngilizce)) Gaziantep Üniversitesi’nde, 2012 – 2014 yılları arasında Yüksek Lisans Eğitimini (Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı) Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yabancı Diller : İngilizce (iyi seviyede) Projeler : 2013 yılından itibaren Rize Belediyesi Su ve Atıksu Master Planı (IPA Projesi) kapsamında çalışmaktadır Bilgisayar Bilgisi : *Autocad Programları, Idecad Programı, Office Programları, E-Hakediş OSKA,Primavera 3.0, İyi düzeyde bilgisayar kullanımı tecrübesi İlgilenilen Alanlar: Spor, Müzik, Sinema, Tırmanış, Tracking, Fitness Genel Karakteristik: Ekip çalışmasına yatkınlık, Risk almadan çalışma, Yüksek sorumluluk bilinci, Yüksek çalışma azmi İş Tecrübeleri: 2009 – 2016 yılları arasında Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.2016 - yılı itibari ile Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü olarak görev almaktadır.

 T.C.

RİZE BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

            Amaç

            MADDE 1- (1)Bu yönetmelik Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

            Kapsam

            MADDE 2- (1)Bu yönetmelik Rize Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

            Dayanak

            MADDE 3- (1)Bu Yönetmelik, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için; 13 Temmuz  2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

            MADDE 4- (1)Bu yönetmelikte geçen;

            a)         Belediye                     : Rize Belediyesi’ni,

            b)        Başkan            lık                    : Rize Belediye Başkanlığı’nı,

            c)         Başkan                         : Rize Belediye Başkanı’nı,

            ç)         Başkan Yardımcısı       : Rize Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

            d)        Meclis                          : Rize Belediye Meclisi’ni,

            e)         Encümen                     : Rize Belediye Encümeni’ni

            f)         Müdürlük                    : Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nü,

            g)         Müdür                         : Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü’nü,

            ğ)         Şef                              : Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Şefi’ni,

            h)        Personel                     : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümü’nü

ifade eder.

           

            Temel İlkeler

MADDE 5- (1)Rize Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün tüm çalışmalarında;

a)      Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)     Hizmetlerin temini ve sunumunda isabetli karar verebilme ve ihtiyaca uygunluk,

c)      Hesap verebilirlik,

ç)  Kurum içi yönetimde ve katılımcılık,

d)     Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)      Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)       Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

İlkelerini esas alır.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Yapısı

 

            Teşkilat yapısı

            MADDE 6- (1) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü;

            a) Su Teknik İşleri Şefliği,

            b) Kanalizasyon Şefliği, 

            c) Su ve Abone İşleri Şefliği,

alt birimlerinden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları;

a)   Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 07/03/2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre içilebilir su temin etmek,

b)   İş sağlığı ve güvenliği ilke ve prensiplerine uygun çalışma ortamları hazırlamak ve hazırlatmak,

c)    Müdürlüğe bağlı tüm birimlerde risk analizi ve acil durum planları yapmak veya yaptırmak,

ç) Şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla etüt ve kazı çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

d) Şehrin gelişmesine yönelik stratejik planlar yapmak ve gerekli projeleri üretmek,

e) İçmesuyu ve atıksu için uygun tesisler kurmak, işletmek ve bakımını sağlamak,

f) Müdürlükçe işletilen su ve kanalizasyon ile ilgili tesisler ve eklentilerin, şehir içmesuyu ve kanalizasyon şebekesinin; bakımını, onarımını, yenilenmesini sağlamak,

g) Abonelere kesintisiz su sağlamak için gerekli idari ve teknik tedbirleri almak,

ğ) Başkan veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından mevzuata uygun verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Müdür’ün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü;

a)   İlgili mevzuat ve Başkanlık Makamınca, Müdürlüğün uhdesine verilen görevlerin verimli, ekonomik ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır,

b)   Müdürlüğe bağlı personelin verimli çalışmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlar,

c)    İş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun çalışma ortamı hazırlar,

ç) Müdürlüğe bağlı birimlerde risk analizi ve acil durum planları yapar, yaptırır,

d) Belediye içi birim müdürlükleri ve diğer kurumlarla işbirliğini sağlar,

e) Müdürlüğün ihtiyaçlarını mevzuat hükümlerine uygun olarak temin eder,

f) Stratejik plan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’u çerçevesinde müdürlük faaliyet raporunu, performans programını ve bütçesini hazırlar, harcama yetkilisi olarak müdürlük bütçesinin uygulanmasını sağlar, yıllık iş programlarını hazırlar,

g) Başkanın veya bağlı olduğu Başkan Yardımsının vereceği görevleri ilgili mevzuata göre tatbik eder, gerekli kararları alır ve uygular.

Büro personelinin görevleri;

MADDE 9- (1) Büro Personeli;

a)   Müdürlüğe gelen ve giden evrakı, tarih ve sayılarına göre kayda alarak bilgisayar ortamında izler,

b)   Evrak gizliliğine riayet eder, yapılması gereken işleri zamanında ve eksiksiz yapar,

c)    Yazışmaları sınıflandırarak standart dosya planına göre dosyalar ve arşiv sistemine göre koruma altına alır,

ç) Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları yapar, Başkan yada görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile gönderilmesini sağlar,

d)  Başkanın, Başkan Yardımcısının ve Müdür’ün vereceği diğer görevleri yapar.

 

Şefin görevleri;

MADDE 10- (1) Su ve Kanalizasyon İşleri Şefi;

a)   Şebeke elemanlarının izinlerini iş durumuna göre önceden düzenler,

b)   Personelin iş taksimatını yapar, günlük, aylık ve haftalık çalışma programı hazırlar,

c)    Şebekede oluşan arıza ve yenileme çalışmalarını takip eder.

 

Su Teknik İşleri Şefliği’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Su Teknik İşleri Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları;

a)   Su ve kanalizasyon İşleri Müdürlüğü su şebekesi programındaki hat yenileme işlerinin günlük planlamasını yapmak ve takip etmek,

b)   Abone arızalarına günün her saatinde müdahale edecek şekilde ekiplerin nöbet düzenini oluşturmak,

c)    Su arıza bildirimlerini zamanında değerlendirerek çözümle sonuçlandırmak,

ç) Diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyon sağlayarak işlerin aksamasına meydan vermemek,

d)  Zarar/Ziyan keşifleri hazırlamak,

e)  Yapılan çalışmalar ile ilgili tutulması gereken kayıtları tutmak ve ilgili makamlara sunmak,

                            f) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak ve görevini gerektirdiği diğer kararları almak ve uygulamak,

                   g) Şehir içmesuyu projesinin uygulanmasında; ihale, kontrolörlük ve hak ediş gibi işlemlerin takibini yapmak, koordine etmek ve sonuçlandırmak.

 

Kanalizasyon Şefliği’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Kanalizasyon Şefliği’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

a)        Belediye sınırları ve mücavir alan dahilinde, kanalizasyon hizmetinin zorunlu olduğu yerlerde kanalizasyon şebekesinin işleyişini sağlama amacıyla kurulmuş yer altı ve yer üstü tesislerini işletmek,

b)     Bütün kanalizasyon hatlarının yıllık bakım ve onarımları ile gerekli kontrollerini yapmak,

c)Kanalizasyon kaçaklarını ve arızalarını tespit ederek zamanında müdahale etmek,

ç)  Yeni yerleşim bölgelerinin kanalizasyon şebekesi ile alt yapısını hazırlamak, plan ve projeye dayalı yeni hatlar oluşturmak,

d)  Şebeke arızalarına anında müdahale edilmesini sağlayacak plan ve organizasyonu yapmak,

e) Kanalizasyon hatlarının, rögarların ve şebekenin güvenliğini ve bakımını sağlayacak tedbirleri almak,

f) Şehrin kanalizasyon ihtiyacını sağlayan şebeke sisteminin bakım ve onarımını yapmak,

g) Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak,

ğ) Çalışma yapılan alanların risk analizlerini yapmak veya yaptırmak,

h) Şehir kanalizasyon projesinin uygulanmasında; ihale, kontrolörlük ve hak ediş gibi işlemlerin takibini yapmak, koordine etmek ve sonuçlandırmak,

i) Yapılan çalışmalarla ilgili tutulması gereken kayıtları yapmak ve ilgili makamlara sunmak,

ı) Başkanın, Başkan Yardımcısının ve müdürün vereceği diğer görevleri yapmak, görevin gerektirdiği kararları almak ve uygulamak.

 

Su ve Abone İşleri  Şefliği’nin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13-(1) Su ve Abone İşleri Şefliği’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

a)   Abone kayıtlarına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak,

b)  Şefliğin çalışmaları ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak,

c)   Abonelerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak önlemleri almak,

ç) Abonelik işlemlerine ilişkin kayıtların eksiksiz olarak tutulmasını, belgelerin korunmasını sağlamak,

d) Müdür tarafından verilen mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

            İşbirliği ve koordinasyon

            MADDE 14-(1) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü belediyemizdeki tüm birimlerle ve gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışır.

 

                                               BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Yürürlük ve Yürütme

            MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Rize Belediye Meclisi’nin onayından itibaren yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

            MADDE 16- (1) Bu yönetmelik hükümleri Rize Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 

HABERLER


Soru ve Görüşleriniz